1 Nisan 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

1 Nisan 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lNlSAN CUMA 1938 G-ÜNDELIK SİYASAL GAZETE —a RESMİ TEBLİĞ: Büyük ŞefimizBir Buçuk Ay İstirahat Buyuracaklar — —— Şefimizin Sıhhatlarında Ehemmiyete Şayan Bir Vaziyet Olmadığı Tesbit Edilmiştir Ankara, 31 ÇAA ) - R'nuııeumhuı Genel | Sekreterliğinden: — Resmi | tebliğ Türkiye Reisicumhuru Atatürk, geçen kânunsani ve şubat aylarındaki Ya: lova, Bursa ve İstanbul | seyahatlarında — kuvvetli bir grip geçirmişlerdir. Ankaraya avdetlerinde Brİp nükgsettiğinden kon #Ültasyon için Fransadan Profesör B Fiesenjo da- vet edildi. Profesör tetkik ve muayene neticesinde Atatörkün, srhhatlarında ehemmiyete şayan bir va ziyet —olmadığını tesbit ettti ve kendilerine bir buçuk ay kadar istirahat tavsiyesini kâfi görerek avdet etti M hendis Ve lar İçin Kanun Projesi.: Çekoslovak elgisi itimat- namesini takdim etti, Ankara, 31 ÇA.A.)| — Çekoslovakyanın yeni el- çisi dün itimatnamesini Atatürke takdim etmiştir. meermm Ve Mimar- Mühendis Ve Mimarlık Kanunu Bugünkü ihtiyacı Karşılıyabi- lecek Bir Şekilde Olacaktır. Bayımdırlık Bakanlığı mü- hendis ve mimarlık hakkın da yeni bir. kanun projesi hazırlamıştır. Bakanlık pro Jenin hazırlanmasını mucip tebepler lâyihasında — şöyle | izah etmektedir: “Mühendis ve kanunu bugünkü ihtiyaçları e vafıa fen mektebi- Mühendis yetiştirecek Mıik okuluna çevrilmesi Üzerine yüksek mühendisle rle vaziyetlerinin yini Zzarurl — görünmüş ve Kamutay da bir mühen dislik kanununun hazırlan Ması hakkında arzu göster- Miş olduğundan bu hazırlanmıştır. proje Mınul kanunun neşrinde u güne kadar geçen on İT sene içinde yapılan tec- tübe neticesinde erki kanun A Mevcut olup mahzurları- hi gördüğümüz bazı hüküm- ler çıkarılmış ve faydalı gö- *0 yeni edilmiştir ' Bilhassa yeni kanun mun Azam bir mühendislik tah sİll görmeden imtihanla mü- 'endis. olmak imkânlarını Orledan kaldırmak ve mü '!ndlılik ve mimarlık adla- 01 ve bu — gifatı taşımağa talâhiyetli fen erbabını hi Maya eden müeyyideleri ko Ymüş ve — bilhasın Mimar mekteplerinden çık mimarlık | :"Nlıııyıcık derecede es | hükümler ilâve | yüksek | mayıp bu mekteplere mua dil olmıyan yabancı yüksek ; mühendis — mekteplerinden mezun olanların yüksek mü- hendis ve yüksek mimar ad:- larını alabilmeleri bazı tak yidlere bağlı tutulmuştur Bakanlık, her gün gittik ce çoğalan bayındırlık ihti- yaçlarını önlemek zaruretini duyduğundan taliplerde ol- duğu gibi, bazı kayıd şartlar altında devlet ve be- ve lediye hizmetlerinde bulunan fen erbabına memleketin | umrantle alâkalı mesleki fa- aliyetlerde bulunmaları zım- mında izin vermek salâhi yetini almak için bu kanu na bir madde eklenmiştir. Projenin ihtiva ettiği ee aslara göre mimarlıkadı ve salâhiyeti ile sanat İcra et mek istiyenler şu vesikalar | dan birini balz — olacaklar dır? Mühendislik veya mimar hk tahsilini gösteren Türk yüksek mimar, mübendis ve- ya mimar mekteplerinde ve- | rilen diplomalar, proğram- larının yüksek mühendis ve- ya mimar mektebleri prog ramlarına — muadil olduğu kabul edilen bir — yabancı yüksek mühendis veya yük- sek mimar mektebinden dip- loma almış olanlara usulüne göre verilecek Tuhsatname- ler, Türk tekolk okulu mü- ( Sonu ikinci sayfada ) Ankara, 31 (AA | — Ankara saylaviı B. Rasim Aktar, Manisa saylavı B. Sabri Toprak, Sinop saylavı Dr. B Galip Üstünün ölü- mleri ve Bolu saylavı B. Cemal Hüsnü Tarayın isti- fası üzerine boşalan Anka- ra saylavlığına İ| Bankası Genel Direktörü B. Muam-| mer Eriş, Manisa saylavlığı na İktisat Vekâleti Müste: şarı B. Faik Kurtoğlu, Si: nop saylavlığına İzmir Üzüm Kurumu Direktörü B. İsmall Hakkı Veral ve Bolu say- lavlığına da Kastamonu eski komutanı — Emekli -Aibay B. Osman Köktürk PartiGen Başkurunca — Parti nımıedl Romanyada Yeni Kabine Yine Patrik Miron Tarafından Teşkil Edildi. Münha! Saylavlıklara Namzetler Gösterildi.. Namzatlar arasında iş Bankası Umum Müdürü ile ikti. sat Vekâleti müsteşarı da hulunmaktadır. B. Muammer Eriş olarak onaylanmışlardır. Sayın seçicilere bildirir ve ilân ederim C. H P. Genel Başkan Vekili; Celâl Bıyıı Romanyada Yeni Ka- bine Teşekkül Etti.. Böükreş, 31 (A.A.) — Pat- rik Miron Kristea tekrar Ro men kabinesini teşkil etmiş tir. Kabine bütün siyasi cemi- yetlerin feshine ve eski baş- vekillerden müteşekkil bir saltanat meclisi teşkiline ka- rar vermiştir. Bükreş, 3l (Radyo) — Kral Karol, yeni kabinenin teşkilini tekrar Patrik Miron Kristeaya havala etmiş ve yeni kabine, derhal teşek kül etmiştir. Yeni kabine, teknisiyen- lerden mürekkeptir. Eski si- yasiler iktidar mevklinden uzaklaştırılmışlardır. Yeni kabine, on iki aza Prağ, 31 (Radyo) — Çe koslovakya âyan — meclii lantıda; Südet — Almanları, Macı Slovaklar ve Leh Nler muhtariyet lehinde be- yanatta bulunmuşlardır. Ko- münist partisi llderi, diğer | 16 arkadaşile — muhtariyet taleplerine hücum etmişler dir. Bunun üzerine, azlıklar azan, meclisi terkederek: — Sonunda göreceğiz Diye bağırmışlardır. Prağ, 31 (Radyo| — Çe- koslovakya başvekili Milân Haodza, bugün azlıklar hak- kında bir söylev vermiş ve Çekoslovukyanın, kendi tep- bugün toplanmıştır. Bu top: | Kahineyi yine eski başvek! kurdu.Eski- başvekillerden mürekkep bir Saltanat meelisi teşkil edilecek, dan mürekkeptir. Bunların dördü liberal, ikisi milli çift çi ve altısı da müstakildir Dahiliye Nazaretine Ar man Kalinesko, Hariciye Na zaretine Petrosko Kamnen tayare ve deniz nazaretine general Pol Teodoresko, har- biye nazaretine geveral Ar- jentoyano, ticaret nezaretine Kostantinesko ve Adliye na- zaretine Diyamandi getiril- mişlerdir. | Yeni Narırlar, saraya gi derek, kral huzurunda and içmişlerdir Bu merasimi müteakip | kabine, kralın riyasetinde | toplanmış ve bazı projeleri | tetkik eylemiştir. raklarında bulunan azlıkla- rın haklarını vermekte âma- de olduğunu ve bunu yapa- cağını, fakat, Südet Alman- Tarının istedikleri muhtari- yete hiçbir zaman rıza gös termiyeceğini ve çünkü mus takil bir devlet için bu gi bi teklif ve mutalebatın, o devletin parçalanması de mek olacağını söylemiştir. Paris, 31 (Radyo| Çe | koslovakya meselesi, bütün Fri matbuatını İşgal et- mektedir. Repoblik gazetesi, Çekos lovakya cumhurrelsi Edvar Beneye bücum etmekte ve Arşidük Ottonun, Avustur ON İKİNCİ YIL SAYİ: 3818 Lisenin Genişletilmesi İhtiyacı Karşısındayız. Birpavyon yapılmadığı takdırde bu yal baş, altı yöz ta- Tebenin açıkta kalması ihtimali vardır. ŞEHRİMİZ LİSESİ Önümüzdekt 938 939 ders yılında Lisenin, talebe kesa feti dolayısile vaziyetinin çok sıkışık 'bir hale geleceği an- Taşılmaktadır. O kadar ki, bu yıl ilkokullardan mezun olupta orta kısma girmek istiyen talebe ile vilâyet da- hilinde mevcut orta okullar- dan müracaat edecek tale benin liseye alınabilmesi im- kânsız görülmektedir. Şu hâlde bü — senc tah siline devam —etmek isti- yen yözlerce çocuğun açıkta kalmak tehlikesi göze çarp: maktadır. Biz, bu açık gö rünüş karşısında Lise vazi yetinin şimdiden düşünülmesi ve tedbir alınması kanaatin deyiz İşBankası Hissedarlar umun! bir top İantı yaptı. Anı 3I(A.A.) — Tür kiye ankası hissedarlar uııııııııl heyeti bugün top lanmıştır Başvekil Celâl Bayar da bu toplantıda hazır bulun muşlardır. sez e sinne ane —e seRSETr e A ea —a zz 'Çekoslovakya Südetlerin Muhta- | riyet Teleplerini Kabul Etmiyor.. Çek başvekili B. Hodza âyan meclisinde akalliyetlerin talaplerini kabul etmek, müs- takil bir devletin parçalanması demek olacağını söyledi. yaya gelmemesini — isterken şimdi Almanlarla karşı kar- gıya geldiğini ileri ten sonra, Çekoslovakya umum nüfusunun yarısından | fazlasını Alman, Macar ve diğer ırklara mensup kimse- | lerin teşkil eylediğini ilâve | | şevkle ve hevesle orta tah- etmektedir. Gandi ağır. hasta Bombay, 31 (Radyo) Bir müddettenberi hasta bu lunan Mahatma Gandi ağır: laşmıştır. - Doktorlar, Hind ilderinin sıhhi ahvalinden en- dişe etmeğe — başlamışlardır. | iki sürdük- | Bugüa Lisenin orta kısım- larile birlikte 1400 Kösur mevcudu vardır. Mezun olmak veya orta kısımdan tasdikname almak suretile ayrılacakların yekü- bvu da nihayet yüz kişiyi geçmiyecektir. Halbuki orta kısma kaydedilmek üzere müracaat edeceklerin asgari yekünu 600 den Fazla ola- cağına hiç şüphe yoktur Şu halde okulun mevcu- du 1900 ze, hattâ iki bine yükselecektir. Bu yıl orta kısmın birçok sınıflarında — çifte — tedrisat yapmak suretile 1400 tale- be güçlükle ve sıkışık bir halde ders görebilmektedir. Önümüzdeki yıl bu yekün bine yükseldiği — tak- dirde çifte tedrisatla da te- hacümün — önlenebilmesine imkân yoktur. Bu bakımdan mevcut iki binanın önümüzdeki vene ihtiyacı — karşılıyacak — vazi- yette olmadığı meydandadır. İhtiyacı önlemek için şa- hirde üçüncü münasip bir binanın bulunmasına da im- kân yoktur. Nıhayet tek çare öteden- beri düşünüldüğü gibi, Liseye bir pavyon ilâve edilmesidir Bütcesinde bu yıl 2,311,555 lira fazlalık bulunan Kültür Bakanlığının ba tahsisatın mühim bir kısmı ile vilâyet- lerin İise ve ortaokul inşa- atına yardım edeceğini dün- kü sayımızda da yazmıştık. Bakanlığın şehrimiz Lisesinin genişletilmesi için de evvelce tahsisat vermek vüdinde bu- lunduğunu bu vesile ile ha- tırhıyoruz Bakanlıktan alınacak tah. sisata bir mikdar mahalli yardım da ilâve edilebilirse bu ihtiyaç her halde önle nebilir. Nihayet beş, altı ay sonra sillerini yapmak için koşa- cak çocuklarımızın açıkta kalmak tehlikesi karşısında duyduğumuz endişe ile şu satırları yazıyor, bu işin mü - nevverlerimiz. ve halkımız tarafından — lüyik — olduğu ehemmiyetle karşılanacağın. dan hiç şüphe — otmiyoruz. sknd s0de. z amündünüdkük

Bu sayıdan diğer sayfalar: