1 Nisan 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

1 Nisan 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SG İnhisarların kontrolu altında f- Müjde! çılarda dinlendirilen 45 derece- Hik halis üzüm veanasondan mamul beklenen FERTEK RAKISINI Bugün Her yerde arayınız. Bafa imalâthanesi: Galata, Kaval sokak sahife Sene 20 — No: 6987 — Fiati her yerde 5 kuruş CUMA 1 Nisan 1938 Italya kiminle harbedecek? “yenidüşman,, Fransa mıdır: B. Mussolininin son nutku her tarafta münakaşalara sebep oluyor İngiliz gazeteleri bu nutkun italyan efkârı umumiyesi üzerinde tesir yapmak için söylendiği kanaatindedir İ Kondra 31 (A.A) — B. Mussolini hin nutku gazeteler üzerinde mü- him bir tesir yapmamıştır. Umumi- yet itibarile, gazeteler, bu nutkun daha ziyade İtalyan efkârı umumi- yesi üzerinde tesir yapmak için söy- lenmiş olduğunu bildirmektedir. Deyli Ekspres gezetesi, bu nutuk hakkında, alaylı tefsirlerde bulun- maktadır, 8ol cenah gazeteleri ise, bu nutku ele alarak, İngiliz hükümetini, İtal Ya ile bir muahede yapmaktan ihti. râza davet etmekte ve B. Mussolinis hin sözüne itimad edilmiyeceğini bik dirmektedir. Niyuz Kroniki diyor kiz * Bu nutuk, bilhassa deniz kuv- vetlerine aid kısmı fe, pazarlıkta iyi bir vaziyet elde etmek için Çember- layn üzerinde müsaid: tesir icrası gör yesini gütmektedir. Fakat Mussolini» DİN güttüğü gayeler ve niyetleri İns giliz milleti tarafından gayet soğuk kaerhlıkla tedkik edilecek ve terâzi- Ye vurulacaktır. Eğer İngiliz hükü- Meti sulh niyetinde olan bir adamla müzakerede bulunduğunu #anıyorsa Fransız Italyan hududunu teşkil eğen Ventimilden bir görünlş Mussolini'nin nutku harbi yükselten bir adamın nutkudur. Bu nutuk İn- ber halde büyük bir hata işlemiş olur.) giliz milletinin geniş kütleleri için nefzet veriri bir mantaliteyi göster. mektedir.» (Devami 13 üncü sahifede) Romanyada bütün siyasi teşekküller lâğvedildi Hükümet bir beyanname neşrederek birçok mühim ıslahat yapılacağını bildirdi Mareşallarla eski Başvekillerden mürekkep bir krallık meclisi teşkil edildi. Bu meclisin mühim meselelerde istişari olarak reyi sorulacaktır Bükreş 41 — Yeni kabine fik toplans tasında siyasi cemiyetlerin ve fırkala- nn ilgasına karar vermiştir. Kral bu kararı tasdik etmiştir. Karamame Mucibince bündan böyle siyasi hiç bir / teşekkül bulunamıyacaktır, Hükümetin beyannamesi Bükteş 31 (AA.) — Rador ajansı bildirioyr: Yeni hükümet, dün gece memlekete hitaben bir beyanname Meşretmiştir, Bu beyannamede ezcüm- Ie deniyor ki: Bundan evvelki hükümet, bütün | memleket tarafından tam bir ittifak ile tasvip edilen yeni kanunu esasiyi hazırlamakla devletin temellerinde derin değişiklikler vücude getirmiştir. Yeni hükümet yapıcı bir esere baş- liyacaktır, Daha genç unsurlâr İş ba- şına çağrılarak mütesanit ve dinamik bir kabine kurulmuş bulunmaktadır. Yeni hükümet, devlet servislerini ras- Yonalize ederek ve basitleştirerek ve memurların seçilmesinde yeni norm- lar koyarak, devlet makanizmasını yeniden teşkili eyliyecektir. Hükümet, İyi bir mahalli idare, iyi bir mali kon- İrol kuracak, idare âmirlerine daha İyi bir mesuliyet verecek ve politika- dan gelen adamları bir tarafa bıraka- Caktır. Yeni hükümet, plânı iş metodunu takib eyliyecektir. Yüksek mütehâs- aslardan. mürekkeb yüksek eköno- mi konseyi, bir kaç sene olarak tespit "diletek bir zaman için bir iş plânı ı Başvekil B. Kristen , Hariciye nazırı B. Komnen hazırlıyacaktır. Hükümet, bilhassa, ordunun techizi, ziraatın inkişafı ve münakulât ve sıhhat işlerinin geniş- lemesi mesaisine devam edecektir. Köylülere ve her nevi işçilere hususi bir ehemmiyet verilecektir. Rumen etnik unsurunun İlerleme- si ve tebarüz ettirilmesi işine devam olunacaktır. (Devamı 13 üncü sahifede) DAİMİ Fotoğraf müsabakamızın 1 Nisan 1938 seçiminde hediye kazanan eserleri Yeni mebuslar B. Muammer Eriş, Faik Kurdoğlu, Hakkı Veral, Os- man Köktürk partice namzed gösterildiler leri ve Bolu say- lavı Cemal Hüs- 8 nü Tarây'ın isti- fası üzerine bo- şalan — Ankara saylavlığına — İş bankası genel di- rektörü B, Mu- B. Muammer Eriş ammer Eriş, Ma- nisa saylavlığına İktisad Vekâleti müsteşarı B, Faik Kurdoğlu, Sinop saylavlığına İzmir Üzüm Kurumu di- rektörü İsmail Hakkı Veral, ve Bolu saylavlığına Kastamonu eski komu- tanı emekli albay Osman Köktürk Parti namzedi olarak onaylanmışlar- dir, Sayın seçicilere bildidir ve ilân ederim. C, H, P, Genel başkan vekili ©, Bayar mpülzizmdle us amaaan mama alamama Ameleye ucuz bilet Sabahleyin çok erken, yahut akşam çilerin caddelerde yaya yürüdükleri, fabrikalardan uzak semtlerine ayakla gittikleri dikkate çarpıyor. Pek çok kimsenin pasosu var; tale- beye ucuz bilet düşünülüyor... Şayet otuz liradan aşağı kazananlara - ek- ser şehirlerde ameleye yapıldığı gibi - ucuz bilet çareleri duşünülürse, nak- liyat vasılalarımız bundan ziyan etmi- yecek, bilâkis yepyeni bir müşteri ta- bakası elde etmek suretile kârlı çıka- caklardır. | mmm ekiş “ht eürüeman | No. 5 Telefon: 40988 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) Fransa, Çekoslovakya hakkındaki taahüdlerine riayet edecek Alman sefiri, Alman - Çek münasebetle- rinin ıslâhı için Fransanın Çekoslovakya üzerindeki nüfuzunu kullanmasını temenni etti Pariş 31 — Hariciye Nazırı B. Pol Bonkur bü sabah Alman sefiri B, Vel- zök'i kabul etmiştir. B, Pol Bonkur Fransanın aya karşı mev- cüd bütün teahhüdlerini yerine geti- receğini söylemiş ve Alman hüküme- tinin Merkezi Avrupada huzur ve Sü- söylemiştir. Alman sefiri bu tebliği hükümetine bildireceğini, fakat Fransanın Alman - Çek münasebetlerinin ıslahı için Çe- koslovakva üzerinde haiz olduğu nü- fuzu kullanacağını ümid ettiğini söy- lemiştir, yaptıracaktır. Sokakta bir pakete sarılı iki kulak bulundu Bir cinayet karşısında mı bulunulduğu, yoksa bunların bir cesedden mi kesildiği araştırılıyor Müddelumumilik esrarengiz bir vaka, tahkikatına el koymuştur. Va- ka şudur: Alemdar civarında Mehmedpaşs mahallesinde Çelebi sokağında kü- çük çocuklar oynarlarken bunlardan Arif yerde bir paket bulmuştur. Ço- cukların hepsi bir araya toplanarak kat kat kâğıdlara sarılı paketi aç- başlamışlardır. Paket açılıp kâğıdlar tamamile sökülünce çocukların hepsi birden başlamışlardır. Kat kat kâğıdlara sarılı paketin i- çinden çıkan şey hakikaten pek kor- kunçtur. Diplerinder. kesilmiş bir çift insan kulağı. Çocukların bağrışmaları üzerine etraftan geçenler toplanmışlar ve Ü- zerinde kurumuş kan bulaşıklarile korkunç bir manzara ârzeden bir çift kulağı görünce müddelumumiliğe ve zabıtaya haber vermişlerdir. Müdde- iumumilik derhal tahkikata el koy- muş ve kulaklar adliyeye getirilerek adliye doktoru B. Enver Karan tara- fından muayene edilmiştir. Kulak- ların ikisi de bir adama aiddir ve ye- ni kesilmiştir. Keskin bir âletle bu- lundukları yerden ve tam diplerinden gayet muntazam bir şekilde kesilerek pakete sarılmıştır. Kulaklar orta yaş» 1 bir edama siddir. İlk tahkikatta bu kulakların, o ci- varda bulunan tıp talebe yurdu teş- rihhaneden atılmış veya düşmüş (Devamı 13 üncü sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: