31 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4

31 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

p. ; MALL , OLUP. İRAN Yeni B Bir ir Kurs İbadethanelerde musikiye em verilmesi ve ibadet için camilere giden Ikımı- e iin EA. Pi paşa Kemere ğ ü , ezzinlar vazifelerine aid bir çok bilğiler öğrenecektir. . Su mahsulle- rimiz Bütün tatlı sular ve deniz- deki yanlar a salam e Geli m AREE AA mi İİ WE BAE ? ek © © 3 e z 5 — Bi © E o Ez » in yy > ri vü i sm akları esaslı himaye edilecektir. e bakind. tetkiklere bir mekt: sa Tetkik- ami Alsancakta ötedenberi > tasavvur edilen Harran inşasına ra başlanaca| şi evkaf iluresi ük l “ber alınımı e Hasan Ayşeyi i Kirletti Kemaipaşanın e kö“ “ yünde oturan Ahmed Özçe- a yaptırılacağı ha- mıştır. pr Lisesi , Meçmuası i —— ir Kültür Lisesi tara- çıkarılan “Kültür Li- üllür yuvasının devamını “a yürekten dileriz. Çirkin bir vak” Karşıyakada min arm » bir kadın zavallı masum kı- zma hırsızlık ettirirken | cür- © mümeşhut halinde size miş ri > iv sevked “lerek hapis ceza- sına dn edilmiştir. Böy- le anaların haline yüzbinlerce teessüf - Hindistan | Çayları Basmahar Çankaya ne Saadet kişesi sahibi Taksi Önder il celbettiği çayların nefaseti ve lezzeti ikaten tavsif © Spa bir derec en iz Stalinin yaveri ile Sovyet o Hâdiseyi e p, tevessül edilmişti Lüksenburg, 30 (Rad. Amerikaya gitmek di bura: vermişler 7 doğru yi ceği ihti Bud e 31 (Radyo) — de faili e bir malüm ek üzere Moskova isi A tayyar tabanca karilari e surett. Ni tayyare istasyonu abluka em alınmış ve Moskovada bir suikasd Moskovadan bildiriliyo ordusu ei mümessili Metnin bir teftiş için mülhakata git- ski lar. adan hareket etmek üzeredirler, laşmaları üzerine Fransa hül ye işim meçhul şahıslar tarafından atılan suikastçıların takibine Avustu urya Yahudileri Amerikaya Gidiyorlar yo) — ii hicret ederek mez gelen 60 Yahudi ailesi, Suriye hakkında bir anlaşma yapacaklar Bürü YE 30 — Italya Fransa ile görüşerek Suriye hakkında bir ânlaşma yapmağa karar Bumin; İspanyayı müdafaa edecek Mest 31 (Radyo) — pe yüz bine yakın Alman v a hududuna aki kümeti ilki ikmal edilmiştir. Son gelen bir habere göre Fransanın Ispanyaya müdahale ede- e İta kuvvetlerinin kli inte kabil bütün Italva, Filistin hakkında malümat istedi Italya İngiltereden Filistin hakkında askeri malümat istemişse at veremiyeceğini bildirmiştir. mıntakasında on oskova, 30 (A.A) — Kamcatka sened yeka Yeniden aile kalinebe Bu indifaa 50 senedenberi enberi sönmüş olan i tesadüf edilenlerin Bir Yanar Dağ Faaliyete Geç . Vacinsk en şid- Yeni Konso- losluklar e 30 (A.A) — Şam alebde kösüciesiiilir in asına karar verilmiştir. Hali ie. sa masla- hatgüza Dr. Cafizin Be Hes ni konsoloslu- Zuna tayini tasavvur edil- mektedir. — ge — Avrupalılar Kurbağa Yemeğe m asının ark n galeta ununa batırılarak © yağka kızartıl kta ve sıcak sıcak sofra- ya konmaktadır. Su kurba ni istakoz eti gibi beyaz lezzetli imiş. Bil- hassa ören sevdikleri bir yemektir. Bavraklı ru nk vi Lon- Denizbai dradan satın alınmış olan Bayraklı Yapan, yarından itibaren (o İzmir - Karşıyaka arasında sekle başlıyacak - müdürlüğü vk ğe bir tö- en hazırlanmıştır. Davetli- lere bir çay ee verile- cektir. mim e en e kl . . . Hitlerin Viva- ... rışı Alman a reisi a Hitlerin Viyanaya giri bütün tafsildt ve bari Ihamra sinemasında yarın- ie. itibaren gözlerinizle gö cek ve kulaklarınızla işi- lame * Dünyanın En Büvük Kütüphanesi ei en büyüs kütüp- müzesinin Böyle oldu- hanesi İngilte: küpler ğu balde günlerde neşredilen kütüphane istatis- ve görülen ii ki- b mıktarı hayret uyandır- yakan ea kalmamaktadır. Kütüph: dör kitab lensli, Galli. dan beşte ikisi birer cildlik enik Diğerleri iki veya daha ziyade cildlerden mü- rekkeb eserlerdir. Bunların içinde iki yüz kırk bin m lik de bir eser bulunmakta 5 8 Küt aneye her'sene ye- niden pm bin cild ilâve olun- maktadır. Her sene yeni ki- tapları yerleştirmek için iki kilometre boyunda ii ya- pılmaktadır. Kütüphane fih- risti yirmi beş cilddir. Mahbusların İdare ei ği Hapis İri bakman” dünya- en modi hapishanesi Küp a'dadır. Bia sebeple, hu habishaneye © “Cumhuriyet akar adı verilmiştir. 28(0 mevkuf alabilecek beş pavyondan mürekkeb olan mu cezaevi, sirf mahkümla- rın idaresine verilmiştir. Hat- 0000000000004 B. Musolini tarafı 1 incide — tarsak, seferberlik halinde 9 milyonluk bir ordu vücude iş Italya, istediği anda ve İ Sağ kadirdir. ordusunun büyük kumundanla B.doğliyo, Dö Bon. ve Graçyani ile büyü! bir koli idare eden ve zafere ulaştıran İtalyan bitleri, ordumuzun kıyaletini Hi bundan sonra AN vaziyetten bahsetmiş ve İtalyanın oi istediğini ve fakat daima hazır m ilâve ey- işti secin e defaatle akşam mmniş yan m ei geç vakte kadar müzskerelere deva etmiş ve milli müdafaa büd- lak aynen kabul etmiş- Sai ürle ie © kend e Ayrıca beş re haysiyet divanı da, gen mahkümlar tarafından İnt. hap ol ishane- : hap de mahkümların mahrum ol- k şey Heli ayı da, hükümeti iz ettiği gardiyanlar ederler, Bu hapishane- den kaçan eş Hattâ müddeti biten mahkümlar- dan bazılarının hapishanede kalmak istedikleri bile gö- üyor. B. Rayi ariciye Vekilimiz B. rette im ktır. Kudüs bütün Yahu, ve öldürülen 6 Yahudi $ Gaz diler, yorlar. ŞH Tevfik Ara Kahireye ilmek edecek, Mısır ve Son Telgrafların Hulâsası : Eski e harbiye iin general F Fravvin İtalyadan valisi 3 Ni isanda resmen ziya- $ Denizbank umum mn Başvekâlete bağlanacak ve ayvaliklekçe idare edilecekti ir mağazalarını e li inin em tutmuşlardı eteler, Rusyada yeni intihabat verilmez yazı- Orta a Bir Çıkarılmak İstenmiyorsa ia gazetesinin ve tai yili nb da “Poli ya ibtilâfı,, başlığı . neşrolunan en bir mütalâa ir, “Lehistanda, a doğrudan doğruya Litvanyanın zaptını den nümayişlerin or- reh- talep ganize ve Polönya berlerinin k mütec leri taklid piki m ni Sağa vurmal az lonya matbüatı Fa isi All Şa: KG elerlallen gördükleri ta 5 vip tahrikler de Çekosloval m rl lir Mi aysini Litvanyaya karşı yap- aktadır. B Litvanya aleyhindeki > rekâta sebebiyet veren Po- lonya ve Litvanya he İşe takip etmesi sebepsiz değil- k ile onun muavin- e u gar- b Arapada “bir harp yan- gını çıkarmak için b karli sarfettikleri es- nada şârki Avrupada anlaş İnal havası doğurma susunda emir almış olduk- ları tamamiyle aşikârdır. Po- lonya tahrikâtının ne dere- ceye kadar ai a7 şimdiden kesi müşküldür. ikm ila ——— Kocasını Öldür! r re dın Fransız gazetelerinde okun duğuna göre Perkinyanda bir banka ikinci Kerala karısı Süzan taral n ta- yp & düm çünkü beni başi dınlarla aldatıyordu,, demiş- tir, Tırnak Uzatma Modası Tırnakları uzatmanın se bebi nedir, biliyor musunuz ? tte ber w af ai yolundaki bü fın sı e bir ün Litvanya tekliflerinin b tarsimdan şir iye adar a ven harekât tanın sulh işleri için en ciddi bir tehdid teş- kil ayi ifade etmektedir. padaki tecavüz sal- gını iyi daha geniş a mikyas miş etmektedir. Bu sebepten, sulh seven d letlerin yk geimedeni ve im apmaları Müzavede ile fevkalâde bü“ yük satış Acele yolculuk dolayısile 3 Nisan 938 önemi re öğleden vel saat çukta Bucada takar bek Teme yerinde ii şa s0- kağ 16 ni Alsancaktan 8 ve 9 bu- çuktadır. Ayni zamanda munt- azam otobüs seferleri vardır. Satılacak eşyalar meyanın- da fevkalâde lüks maundan aynalı "mükemmel salon gra- mofonu bir çok plâklariyle beraber. Şifonyeralı aynalı yatakları, ikide rı, tek dol kapılı laplar, ari sele ie na buz dolabı, Viya: e siyah vitrin (o büy de 0, aynalar, Zenit etili ecza ei Mi iye, fırınlı yemek ocağı, tam bir düzi- — mutbak takımı, ie tabaklar, bir çok taban ha- h ve iğne ve kilimler ve sair > çok mobil: k sirin suretiyle satı- mi ea e arttırma | z

Bu sayıdan diğer sayfalar: