2 Nisan 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

2 Nisan 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yİrmü yedinci yıl No 7473 * Cımartesi 2 Nisan g38 t pa Biyük Şefimiz - de endişçy nit va F 1 (Hasast) — Böyük . ı A tayene eden Fraoi BRARR NM e B Fissenja, HO0 b Madekkit'* Oüpür, ga öeetlüre Fiçce dön158), — badisile beyanatta moştarı v —h: Alatürkün rahataınlığı ebem- miyetsiz bir gripten —başka — birşey değildir. Türk — milletina, merak ve endişeyi celp edecek hiçbir vasiyet palunmadığı — müjdesini vermenizi rics ederim, Mümtar devlet — Şefimin ancık Kut bir müddet için iştirehate ihti. yoçlatı verdir. Ba söslerimin delili de, ba akçamki trenle Parise hare- ket Setmekliğim ve Ankarada kah desum — ve ihtiyaç bulan: Beğlaea li babtiyarlıktır. nime İçim ea büyük bir Böyük ve tekdir ediyorum. Milletinizin Bü. yak Şefe kargı derin hizlerini; Atar Tarkü gördükten ve kendilerile 1o 1 ettikten sonra daha iyi anladım ve çakdir ettim. Be kadar dinamizm, bu kadar dekü ve Sevraliyotin —bir arada top. Kamas pek caderdir. Zamanımınn Mürçok asdamlarile temas et Üm, pokat Şefinin Atatörk bunlar. &n Şiçbirile Kıyar edilemiyecek & n zıyel iğe tını aa Ü tarkedecek ;; Z;'i;ı;ık m etmektedir ü_;'de ip hiçbir yoktur yosadan gel_em———— profesör Fiç'yanın en meşhur doktorla- asıtasile millç Setje matbuat mümessilleri vile stimize tebşir İngiltere- İtalya müzakereleri % Muahede pek ya- kında imzalanıyor Tüfkiye İş bankası —D Hıy.u' umumiye ı'çtı'maı Anhamda toplandx Ve temettu paylarının, 13 nisan tarihinden itibaren banka ki;zlerindc.dağıhL ş masına karar verdi Ankara, 31 (ALA.) — Türki V? İ bankası hissedar heyeti VSlmiyesi bugün banka idare BtÜisi yeisi Fuat Bulcanın baş- U'hlıııd. ve bankanın umumi binasında toplanmıştır. kil Celâl Bayarın da ha- # duğu bu — toplantıda ekün bankanın 14 üncü mali # işine ait idare mec isi yapd'ını 137 yılı başlangı- )ıvd:m"yıld- hiz. almış olü Sesif iş bacmi — ve büyük Hat Jükselmeleri kaydedildiği ve BU faaliyetin nisbet ve ölçü- Wiuuu-ııııı tevlit ede- M hadlerden çok daha fazlk “duğu ve spekülâtif bir w Almış bulunduğu işa- ı.ı»* şöyle denilmektedir: #ulı,““ köpüklenen bu ft? Yükgelmesi çok devam Ve kışa bir zaman tonff h"“ü bir aksülâmel ile PP yakatlar baş gö " Bf Hkiben Amerikan bor salarında çıkan panik 1929 930 yıllarındaki krize müşabih bir buhran tekrar başını kaldır- dığı hissi ve kanaatini süratle ortaya atmıştır. Ancak bu ka- naat tamamen yerleşmeden fiatlerde ve iş hacminde nisbi bir istikrar hasıl olmuştur. Esa- sen bunun böyle olması tabii telâkki edilebilir. Çünkü yeni ekonomik faaliyetin temeli olan silâhlanma yarışı azalmayıp da- ha kuvvetli bir hızla devam ettiğine göre tesirlerinin ortada kalması şüphesizdi. Ancak ile- risi için çözüm noktasf telâkki edilebilecek iki büyük mesele tamamen aydınlanmamış olarak bütün ehemmiyetile ayakta dur- maktadır. Bunlardan birisi silâb- lanma aşısının - verdiği kuvvet- ten bu aşının devam tesirinin geçmesinden sonra ekonomik uzviyetin ne - olacağıdır. İkinci büyük dava da silâhlanma be delianin devletler — tarafından —Sonu 70 uncu sahifede— (T îş_"“"’ BE. Kont Ciano Berlinde Londra, 1 (Radyo) — İngik tere-İtalya müzakerelerinde hiç bir zorluk kalmamış ve — her şeyde tam bir itilâf husul buk: muştur. İtalya, bundan sonra Filistin de veyahut herhangi bir İngiliz mütemlekesinde — propaganda yapmıyacağına dair İngiltereye tahriri teminat verecektir. İtalya, bundan başka Libya- daki Jordularını 'da, muahede imzalanır imzalanmaz geri çe- keceklir. İki taraf, Fransa ile — İtalya arasında yakında — başlıyacak olan müzakereleri de — dikkat mazarına almışlardır. Londra, 1 (Radyo) — İngil- tere Hericiye Nezareti müste- şarlarından Butler, bugün Dov-« lada vukubulan içtimada bi siyasal gazetedir n teatisi seneye kaldı TAMAKU Telafon: 2776 Lofd Loid Hle Başvekilimiz ve rica- İimiz arasında mühim müzakereler oldu eÜ TTT GESTETELELEEEE L İspanya harbi n sıhhatlerin- Cumhuriyetçiler, silâhlarile beraber Fransaya iltica et- mekte devam ediyorlar İngiltere Hariciye Nezareti,iki tarafada bir nota vermiş ve esir. lerini mütekabilen iade etmelerini rica eylemiştir Cebelttarık, 1 (Radye) — Sen haberlere göre — Kataloayada, 30-36 yaşlarında olanlar, ea tarafından — istihkâmlar davet edilmişlerdir. Valânsiya, Taregon, Koastelyon, Saragon ve Madrid cephelerinde bü- yök bir bareket ve kaynaşma müşe: hâde edilmektedir. Halk, iltica ede- Yeni saylav Namzealeri tespit edildi Ankara, 31 (A.â.) — Askara sayları Rasim Aktar, Manisa sayları Babti Toptak, Sinep saylavı De. Gelip Üstünün ölümleri ve Bolu sayları Cemal Hüsaü Tarayın — İstik fam Özerine boşalan Ankara saylav. hığına İş bunkam genel Girektörü Muammer Briş, Manisa saylavlığına Tkkeki Vekilei müsteyerı — Faik Kurteğle, Sinop saylavlığına —İzmir Üsüm karumu — direktörü İsmail Hakkı. Veral ve Bolu saylavlığına Kastamonu —eeki komutanı emekli Albay Osman Köktürk parti genbaş: kurca parti namsedi olarak onaylamı maşlardır. Sayın soçicilere bildirir. ve ilân ederim. CH.P. genel başkan vekili C Ba Lord î.oi Franko askerleri cek yer aramaktıdır. Salamanka, 1 (Redyo) — Gene: ral Arandanın kumandâsndaki kute vetlerle İlalyan kumandanı — Valliyo kumandamadaki kıtest, sebile doğra ilerlemektedir. Bu kuvvetlerin — bir kumı Vüctaya: ve diğer bir — kısmı da Gembetaya değru ilerlenktedir. Paris, 1 (Radyo) — Havae “Ajan- #, Yagork ordularının — Leridanın ötesinde ilerlediğini ve mühim bir kısım küyvotlerin — bugün — Leridaya gitdiğini “kaber vermektedir. Londre, 1 (Radyo) — Tagiltere Hariciye Nezareti, General ” Franko ile cumhuriyetçi İspanyaya * birer dle ricali- miz arasında —a — Ankarada mühim müzakereler cereyan etti, mümtaz misafirimiz İstanbula döndü Ankara, 1 (Hususi) — Şehri- mizde bulunan İagilterenin sa- bık Misir Elçisi Lord Loid İstan- bula hareket etmiştir, İstanbul, 1 (Hususi)— Lord Loid şehrimize gelmiş ve mera: simle karşılanmıştır. Burada bir kaç gün kalacak ve müteakıben At'naya gidecektir. Lord Loid, yarın İngiliz mekteplerini geze- cektir. Ankara, 31 (ALA.) — Lord Loid bu sabah Toros ekspre- sile şehrimize gelmiştir. Lord Loid öğle yemeğini Hariciye Vekili Dr, Tevfik Rüştü —Aras tarafından Çankayadaki Hari- ciye köşkünde verilen ziyafette yimiştir. ziyafette Başvekil Celâl iye — Vekili Şükrü Kaya, Maliye Vekili Fuad Ağ: ralı, Adliye Vekili Şükrü Sa- raçoğlu ve gene bu sabah Ana:- dolu ekspresile şehrimize — gel- miş bulunan Osmanlı Bankası Londra umum!? komitesi erkâ« nından Vikont Gosen de hazır bulunmuşlardır. Bayar ve diğer bazr. bulunan hükümet erkânı arasında uzun süren bir görüşme olmuştur. aa A 5 Çin - Japı Japonlar, Çinlilerin göre, taarrarasit Zç7i etmişler ve mukabil,” y mağa muvaffak olduklarını bildiriyorlar gğ$0t göreş Jepon — kataatı, Şentüog bavali. Tiyb aA mahtira vermiş ve tarafeymim — esin lerini mütekabilen “iade etmelerini TiCA elmiştir. Camhoriyetçi İspanya, İagiltere min ba teklifini kabul etmiş ve fa ket General Franko, - henda cevap vermem iştir. Madrid, 1 (Radyo) — İbtilâlei. lere sid, kırk tayyare cumhuriyetçi» lerin, Albarasinin şimalinde taarruza — Sonu 70 uncu sahifede — İngilterede malt vaziyet Büdcede 28 milyon Sterlün derecesinde bir fazlalık var Londra, 1 (A.4.) — - Hazine Teti düa sona ermiş olan ..n.: nenin.28.786,000. İngilix liraes-mik, tafında bir fazlalıkla , kâpenmış el duğunu — Hbildirmektedir. — Varidas 872583000logiliz' Hiramüa baliğğeler masarif de 843,794,000 İngiliz u:. tından ibaret olmuştur. - Fevkalâde f hesaba dahil edilecek olura azlalık ta 9,480,000 liraya inecektir. n harbi taarruzunu dıı.rdv- Şanghayı 1 (Radyo) « japoa karargilinın neşretüği rösmt bir tebliğe japon kıtantı, Taziçoan kasabasım işga! gaptetmişlerdir. z e. ı z

Bu sayıdan diğer sayfalar: