2 Nisan 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

2 Nisan 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vaesyaşayan Cin Harlu'nun mezarını, mukaddes bir mabet gibi, her akşam ziyaret eden bir tek adam vardır: Vilyam Povel EMRE “Mezarlığı göreceksiniz. Biliyorsu . nuz ki, Amerikada ve bilhassa bura- da, ölülerin toprağı çok pahalıdır ve mozarlıklar, biribiriyle rekabet eden, reklâmlarımı yapan hususf mücssese . lerdir. Gazetelerin neşrettikleri rek « lâmlarda, sokaklara yapıştırılan afiş- Jerde gu cümleleri görebilirsiniz: “ra. hat ölmek isterseniz kenı şuraya gömdürün.,, Ölümleri istismar eden ticaretha - nelerden biri de mezarlığın bazı yer- Jerine .rTadyolar koydu ve gu ilânı ver- di: “Ebedi Istirahatiniz esnasında bi. le Bing Krosleyin sesini duyabilirsi- nİZ.,, Bu buluüş fazla rağbet görmedi. *“Bizim gittiğimiz mezarlık, Para - muntun malt olan ve studyoların ya. nında bulunan arazi üzerinde inşa e- dilmiştir. Beyaz porfirli revakm önüne geli - yoruz. Kocaman bir levhanm üzerin- de sadece şu yazılıdır: Benxtiful Hollyaoood. (Güzel Holivud) manasına gelen bu islm mezarlığın ismidir. Derhal şünu söylemeliyim ki, me . zarlık cldden güzeldir. Burası, ağaçla. rı, giçekleri ve havuzlarımnım fıskiye - leriyle gayet hoş ve temiz bir bahçe- dir, Şurada burada bulunan bazıları sade, bazıları da heykellerle süslenmiş mezarlar. Munlazam bir sıra ve mun. tazam hatlar üzerine çizilmiş yollar yok. Ortada, camekânlı katedral geklin- de ve üzerinde mavi ve yeşil gölgeler bultman, beyâz mermerden — kocaman bir türbe AF Bü türbe birçok salon- Jara ve gşapellere ayrılmıştır. Bütün Guvarlar, hattâ koridorların duvarla- rı bile, çekmecelere benziyen SÜ ner santimetrelik karelere taksim edilmiş. tir. Bunlardan herbiri bir tabut ihti. | va oden yerlerdir. Bu deliği kapıyan | ve her taşın üzerinde bir isim, bir ta- rih kaydedilmiştir. Her taraf son de- rece temizdir. Issız salonlarda ayak seslerimiz ak. sisadalar uyandırıyor. Florey bana dönerek: — Burada, iki yüz sinema ölüsü var, diyor. Bunların hepsini tanryordum. Hepsi de geref ve göhrete doğru yâp- tıkları cehennemi koşunun kuarbanı olarak ölmüşlerdir. — Cin Harlu da buradamı? Diye sordum, Florey de izahat ver- di: — Hayır, o değil. Ona vadide, hu- Busl bir türbe yaptirdılar. O gayet ça- buk unutulacaktır. Onda asıl nazarı dikkati celbeden şey sıhhati, güneş | renkli kız, bayata karşı aşkıydı. Mah. : volan, ölen Harluyu hiç kimse tasav. | vur etmek istemiyor. O, hatıraya bir ilkbahar gibi geçecektir. Denebilir ki, | ©o gimdiden unutulmuş, uzak bir hatıra olmuştur. Fakat bir erkek vardır ki; saat sonra, güzleri kızarmış bir halde her akşam onun türb oradan çıkar, Bu, ve Vilyam Povel ondan hiçbir zatnan bahsetmez.,, Yersiz tabut — İğte, diyor, (Büyük resmigeçit) filminde Con Cilbert'in maşukası olan yesil gözlü Fransız yıldızı Röne Ado- renin ebedi istirahatgâhrı. Şimdi o, Con Cilbertle yanyana bulunmaktadır. O, büyük bir sefalet içinde, kendisini kemiren veremle tam üç sene mücade. le ettikten sonra öldü. Onun sanator- yom masrafmını ödemek için, stüdyo - larda iane topluyorduk. İşte (Garp cepbesinde bir şey yok) filminin delis! Lül Volhaym, sahne va- zt Mruan, ve müstahsil Şerman. İşte Vallâs Rayd, uyuşturucu maddelerin kurbanı olan İşte Bari sane veremle milcadele ederek ümitsiz- lik ve dehşet içinde öldü. İki çocuğu vardı ve bu çocukları kadın komik Sa. ru Pitts aldı. Saru Pitts, dostuna her » çiçekler getirdi. Aradan za. man geçti, çiçekler hâlâ buradadır. Fakat bunlar sun'i çiçektir. İki çocuk gayet güzel ve sıhhattedirler ve Saru ytts onları büyütüp iyi terbiye vere- ceği hususunda dostuna veri ve yemini hiçbir zaman unutmadı. Florey, hiçbir. kelime söylemeden, gşimdi bana bir plâka gösteriyor. Bu iği sözü bakır plâka üzerinde şunu okuyorum: | No. 1804 — Rodolf Güllelmi. (1895 . 1926) İşte Valentinonun mezarı. Çiçeklere mah&us madeni kab boştur. Ve hattâ paslanmıştır. Florey anlatmaya devam ediyor: — Valentino ok borçlar bırak- mıştı. Dostları en mühim borçları &- dediler. Onu gömmek için beş para kal- b? tı. Tabutu, mezarlığın bir ye - rinde, açık havada, tam sekiz gün müddetle, tonlarca çiçeğin — altında durdu. Çiçekler bozulduktan sonra Valentinonun tabutu, muvakkaten bah çıvanın kulübesindeki masanm altma kondu. Bu (muvakkat) zaman tam on sekiz ay sürdü. Sonra, türbede, ailesi için, iz tabutluk bir yer satmal . mış olan Matis Balboni adında zengin bir İtalyan ailesi, Valentinoya bir yer verebileceğini bildirdi. Bumun üzerine Valentino, bulvarın içinde gördüğünüz yerlerin birisine yerleştirildi. Sonra se- neler geçli. Balboni ye başladılar. Bunlardan derhal Valet öy eye basşladılar. Gö ki, şimdi sekiz gözden yedisi dilmiştir. Hayatta bir tek Bal mıiştır, O da ölünce, Rudol? tekrar bah- çıvanların masası altına dönecek ve. ya müşterek mezara gömülecektir. “Biliyorsunuz ki Valentinonun cese- di mumyalanmıştır. Biraz ısrar edip bahşiş verirseniz, tabutun açılmasını temin edebili: z. O zaman onun müselles yüzünü, çıkık elmacık kemik. lerini, badem gözle güzel yuvarlak dudaklarını, şakağına dökülen küçük bir saç demetini görürsünüz. Belki sa- ümünden sonra iki gün uzamış- tır. Doğrusu, kendisinin tırazsız gö- rülmesini hiç istemezdi. (Devamı var) mi na | ] Atça nahiyesi Bir çok kaza- lardan ileridir Meydana getirilen büyük eserler ve bir yurddaşın hamiyeti Atça, (Hususi) — Atça, Nazillinin en şirin nahiyelerinden biridir. Belediye reisi B. Mustafa Aksoyun metodlu ça- lışmasile gün geçtikçe bir kat daha gü- selleşen Atça, modern bir belediye bi- rasına, fidanlık, parklara, temiz mem- ba suyuna kavuşmuş, yakında da elek- tciğe kavuşaccaktır. Belediye riyasetine geldiği zaman 11 bin Hradan ibaret bulunan büteceyi, bugün 17 bin liraya kadar yükseltmeğe muvaffak olmuş, fidanlık yaptırmış parkları alah eylemiş, umumi yolları tamir ve ağaçlandırmıştır. Bundan başka evelte kasabaya açık- ta gelen memba suyu borular içine a- Idırılmış, kasabada tesisat yantırılmış, bir de 200 ton su istiab eden depo inşa ettirilmiştir. 20 bin lira sarfile elektrik santralr da kurulmaktadır. Yakında cesisat tamamlanacak ve nahiye nura kavuşacaktır. Nahiyenin imarrı için, yedi sene evel hazırlanan plân tatbik edilmektedir. be- lediye reisi ve nahiye müdürü Mehme- din müşterek mesaileri, nahiye halkının da harekete gelmelerini ve yardımlı- yını temin eylemitir. Yeni mektep bi- nast için an beş bin lira sarfedilmiştir. Nahiye halkından Zurnayoğlu Mustafa adında bir hayırsever, bin lira varidat getirnen bağ, bahçe zeytinlik ve porta- ballıklarını, bir evini ve 300 adet alten Jirasını belediyeye teberru etmiştir. B. Nustala, birkaç gün evel ölmüş, cena- zesi belzdiye tarafından ve kasaba hal- kının iştirakile kaldırılmıştır. nahiyesi: Erzin Büyük İskenderin istilâsına uğrayan Isus şehri harabeleri yanında bulunan bu güzel nahiyemiz Denizinde plâjı, karasında kaplıcaları, dağlarında maden hazineleri ve 20 metrelik caddelerile öğünebilir Erzin, (Hususi) — Erzinin nüfusu 4,300 dür. Bu miktar on köyü de hestaba katılırsa yedi bini geçer. Köylerinden Otobüsün başına gelenler Köprü yıkıldı, otobüs dereye düştü Bartın, (Hususi) — Çaytuma — Bar- tın servisini yapan posta otoblisü, ev « velki gün mühim bir kaza geçirmiş ve çok şükür bir facia olmamıştır. Çaycuma istasyonundan Bartın pos- tasını ve yedi yolcu alarak Bartına gel- snekte olan otobüs, Çaycuma köprüsünü geçerken, köprünün Çaycuma tarafın - daki bir kısmı birdenbire çökmüş ve «tobüs aşağıya düşmüştür. Bereket ver- sin, kaza köprünün biraz daha ortala - yında Mhh için, arabanın düş tüğü yerde su yoktur ve yer de yakın- dır. Bu itibarla arabanın baş tarafı top- rağı bulmuş, arkasr, parçalanan köprt enkarı arasmda sıkışmış olarak yuka- rıda kalmıştır. Çökme âni ve düşme şiâdetli olduğu halde, muize kabilinden, içerideki yol- culara bir şey olmamış; yalnız araba birar sakatlanmıştır. Trakyada herkes dört karğa öldürmekle mükellef Trakyada büyük bir arıcıcılık birliği kurulmak üzeredir. Edirnede şiddetli soğuk var Edirne, (Hususf) — Yeni yapılacak ve ıslah edilecek mandıra tiplerini vali- Kikler yolladı. Bu sene mandıralar daha ziyade azalacak ve maliyet ucuz olus diye teksif usulü tutulacaktır. " Arıcılık, Tekirdağ kongresinden çok kuvvet almıştır. Macaristana, Peşte bü- yük elçiliğine dört genç usta bir devre için kursagönderilecektir. Trakya arı- cılık birliği kurulmak tizeredir. Karga mücadelesi başladı 'Tavukçuluk, tavşanedık eyi prog - ramla çoğalıyor. Mayıs sonunda bitmek üzere kar - ga mücadelesine başlanmıştır. Bu mücadelede her mükellef 4 karga yu - murtası ve yahut 4 karga başını muay- yen müddet içinde ziraat idaresine tes lim edecektir. Mezruata çok zararı do- ine girer ve bir || yem — Poveldir || Manisa, (Hususi Hafta geçmez ş K 4 | İn St Manisada imar bareketlerine mutad hızla devam edi. bir varlık yaratmak için yepyeni bir hamle yapık mış olmasın. Göze çarpan faaliyetin başında ingaat İşi gelmektedir. Resimde Vali Lütfi Kırdarı kız enstitüsünün temel atma merasiminde ilk taşı koyarken görüyorgunuz. kunan kargaların itlâfı için bu sene mücadeleye şiddet verilecetir. Ağaçlardaki haşereler Meyveli ağaçlara arır olan haşerele- Fin itlâfr için de yakında umumi bir mücadeleye başlanmıştır. Şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. Mü- cadelede kullanılmak üzere icap eden vesait ve ilâçlar ziraat vekâletinden it- tenilmiştir. Toprak bayramı Şehrimizde geniş mikyasta ağaç bayramı yapıldı. Bayrama iştirak eden alay saat 13 de Atatürk anıdt önünde toplanarak önde muzıka olduğu halde Karaağaca giderek Eğitmesznler kursuna giden yol üzerinde açıları çukurlara fi- dan dikmişlerdir. Bu törene mektepli- ler , halk iştirak etmiştir. Şiddetli soğuklar Bir haftadanberi çok müsait ve yi gitmekte olan havalar birdenbire değiş- miş ve şiddetli soğuklar 'başlamıştır. iki gündenberi suhunet derecesi 0 dan aşağı 3-4 derecededir. * Lüleburgaz belediye riyasetine a- zadan davavekili İsmail Hakkı getiril- miştir. * Lüleburgazda çıkan “Özdilek,, re. fikimiz hacmini bir misli büyütmüş ve daha mütekâmil bir #ekilde çıkmaya başlamıştır. Tebrik eder ve muvaffa. kıyet dileriz. * Karamanda Sami Tartan adımda ihtiyar bir çiftçi yeni sistem bir döven makinesi icad etmiştir. Makinenin tec- rübeleri yapılmış ve beratı almmıştır. İhtiyar mucid şimdi kendisine yardım edecek bir sermayedar aramaktadır. * Konyada yakmda sıhhat memur. dokuru muhtarlıkla idare edilmekte ve her köyde telefon şebekesi mevcuttur. Erzin, tarihi İsus şehri harabeleri yanında kurulmuştur. Dâraya ait olup Büyük İskender tarafından istilâya uğ- tıyan İsos şehrinin harabelerine — ve muâzzam su kemerlerine tesadüf edilir. Şehrin cenubu deniz ve şimali tren hattı kaplamıştır. Birçok tabü güzellikleri — üzerinde toplanmış olan Erzinin hava ve suyu Bgayet hoştur.. Sahilde dünyanın pek ar yerlerine nasip olmuş güzellikte ta- bil bir plâj, Başlayış köyünde kaplıça- lar ve dağlarında zengin krom ve man- ganez medenleri vardır. Etrin, iki yüz yıl önce bir plân dahilinde kurulmuş gibi caddeleri yirmişer metre genişlikte ve gayet muntazamdır. Bu düzgün cad- delerin iki yanma sıralı kâgir ve ahşap evlerile kasaba medeni bir çehre tapır Erzinin toprakları gayet mümbit ve hamsaldardır. Zeriyat yapıldığı tahmin edillen yedi bin küsur hektar arazide her nevi hububat, pamuk yetiştirilir. Portakalcılık son yıllarda inkişaf et - miştir. Kastamonide define çıktı Yıkılan bir evin eşiği altında altınlar bu'undu Kastamoni, (Hususi) — Alacames- oe mahallesinde İhsan Ardavayti öğlü- nun yıktırmakta olduğu evden bir define denecek kadar altın ve gü Amiiş sakiparalar çıkmıştır. Bu evin e- şiği altında çıkan bu Paraları Polis ha- ber almış ve yapılan araştırmada İhsa nn çekmecesinde muhtelif kıyiietterde (30) ziynet altını bulunmuştur. Evin aranmasında da vaktiyle sureti mahsu- sada yapıldığı anlaşıları kapalı iki tene- ke bulunmuştur. büyük kutu - (830) Çram küçük kutu (485) gram gelmek- tedir, bu kutular ağır ağıza gümüş akçe ile doludur. Bundan mada - (20) tane eski ziynet altını ile (6) muhte- Hf kıymette akça bulunmuştur. — Polis enstütüsü ve maarif müzesine konulmak ürzete (16) altın ile (70) gümüş akça göndetilmiştir. Altın ve gümlş parala rın krymetini takdir ettirmek için pa- ralar Maliyeye verilmiştir. Ağacı kestire- medim diye Köy kahvesinde adam yaralıyan bir fabrikacı 'Tire, — (Hususi) — Kazaya bağlı Gökçen köyünde fabrikatı Mehmed adımda birisi bir hiç yüzünden ayni köyden Hacı Hasan oğlu Mustafa Bağ- rraçığı tabanca ile ağır surette yara - lamıştır. Vak'aya sebep, imecse suretile köyün umumit işleri yapılırken fabrikacı Meh- medin Mustafanın anasma aid olan ve köyün meydanında bulunan üç zeytin ağacını kestirmek istemesidir. Vak'adan haberdar edilen — nahiye müdürü işe müdahale ederek ağaçları kestirmermiştir. Birar sonra Mustafanım idaresindeki köy kahvesine giden Mehmed, Mus - tafa ile kavga edetek adamcağızı ta banta ile agırca yaralamıştır. Carih ya kalanmış, yaralı hastahaneye kaldı rılmıştır. ları için bir sıtma mücadele kursu a- *.Erdekte Açılan zeytin budama kursları çok rağbet görmls ve 120 zeytinci devam etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: