3 Nisan 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

3 Nisan 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 NİSAN 1938 5 KURUŞ Başmuharrir Yazı işleri Atölye Fransızca Ankara İdare müdürlüğü Ulus Basımevi Çankırı caddesi Ankara Telgrafı Ulus - TELEFON Ankara ıt 1053 1062.1063 1061 1064 Başbakanımız Celâl Bayar'ın evoli akşam Ankara Palasta hususi bir ziya- fet verdiklerini yazmıştık. Ziyafette bütün — bakanlarımız, kordiplomatik, mebuslardan bir kısmı ile bakanlıklar ileri gelenleri bulunmuşlardır. Retim- İerimiz, bir suvarenin takib ettiği ziya- fotten görünüştür. Başbakanımız, Madrid elçimizi kabul ettiler Başbakanımız eveli günkü kabul et- tikleri ziyaretler arasında, Madrid el- çimiz B. Tevfik Kâmili do kabul etmiş- ler ve bir müddet görüşmüşlerdir. Sümerbank işletmelerinde Sümer Bank, 1937 yılındaki çalış- malarının neticelerini almıştır. Nihai rakamlara nazaran bankanın geçen se- ne tahakkuk ettirdiği safi kâr 1.430.000.— lira gibi dikkate değer bir mikdara baliğ olmuş! Eadüstrileşme p bikatının dördüncü yılının sonlarına yaklaşırken bu işle vazifelendirilmiş olan bankanın, kuruluşundanberi ge- Çen kısa zaman zarfında başardığı İş- leri kısaca gözden geçirmek faydalı olacaktır. Beş yillık endüstri prograğimin tatbiki devlet tarafından — uhdesine tevdi edildikten sonra, Sümer Bank, programa başlama tarihi olan 1934 ma- yısındanberi aşağıdaki fabrikaları te- BİS etmiştir: 1 — Bakırköy pamluklu mensucat fabrikası 2 — Isparta Gülyağı fabrikası 3 — Keçiborlu kükürt " 4 — Kayseri bez 5 — İzmit kâğıd ve karton Tabelkesi 6 — Bursa merinos 7 — Gemlik Sunğipek 8 — İzmit ikinci kâğıt Byen Sellüloz 10 — Ereğli bez 11 — Nazilli basma 12 — Karabük demir ve çelik ıın Pamuklu dokuma branşından dört ta vi Hnite, devlet endüstrisinin kı- ran. ehemiyeda elde ertiği kazançların en lmmâ. lerini teşkil eder. Bugün, * 2.500 tezgâhile senede il0 Şamuk istihlâk ederek " bez ve iplik imal ittze erişmiş olan üçüstrisi, Malava-bez fabri- tamamlanmadaı. pamuk ve Yyasamızda ehemiyetli bir z ::'m",'_ 'j_'“ ifa edebilecek vüğiyete Te U, son sene zarfındir; "Ş"f'ı'" de isbat etmiştir. n b b Au'l;']'_' anarak cumhur Re- isi 1 ön huzurları ile işletmeye açılmış olan B z uraa Merinos ve Gem- Tik sunğipek fabrikat € mirde ŞİMdiyü kagıı ea , Memileketi pamuklu pi bir rol oynamaya nmaktadır. tfında ele alınmış o- lan işlerin en Mühimmi do.. DAi Karabük'te temeli a) iş olan 4 ve çelik fabrikaları g,_ a ll v Pu lur. Bu bü- Yük fabrikalar, 1939 ortalarına doğru tamamlandığı ZAMAN, bugün milyon. larca liramızı harite çeken demiç h. tiyı n en mühim kıtmı türk tek, nisiyenlerinin ve İşcilerinin emeğiy. le, buradan temin edilecektir. Bu fap, tikalar milli ekonomimizin olduğu kadar milli müdafatnlizın da kuvyet. li bir istinadgâhını teşkil edecektir. rdaki cetvelde gösterilen üni. -den başka senevi 90 bin ton ima. Tâtta bulunacak surette Sivasta kurul. ması mukarrer çimento — fabrikasının tesisatı ihale edilmiştir. İzmit'te kurulacak olan Klor ve Sudkostik fabrikalarının makinaları sipariş edilmiştir. Zaçyağı ve Süper- fosfat fabrikaları etrafındaki hazı Itklar neticelendirilmiş ve bunların tesişatının ihalesi için müzakerelere başlanmıştır. Birinci beş yıllık programdan son- ra geriye kalan Seramik fabrikasının, ( Sonu 5. inci sayfada ) - Lord Loid dün İstanbuldan ayrıldı Lord diyor ki : “Türkiyenin adalet fikrine dayanan asil hareketleri, ada eee ZŞN Avrupaya güzel örnektir.., İstanbul, 2 (Telefonla) — Dün An- kında şunları söyledi : (Sonu 5. inci sayfada) karadan İstanbul gelen Lord Loyd bu- gün Lâmartin vapuriyle Pireye hate- | tisi yapı ket etti ve Türkiyedeki intibaları hak- | 1eket arasın |luk mevcut Bugün mebus seçimi var Bugün, münhal olan dört saylavlık için, Ankara, Ma- nisa, Sinob ve Bolu'da seçim yapılacaktır. Şehrimizdeki seçim, saat 9 da belediye salonundadır. İ- kinci müntehibler, bu saat- ten sonra reylerini kullana- caklardır. İngiltere Avusturya ilhakını tanıdı Berlin, 2 (A-A.) — İngilterenin büyük elçisi bugün fon Riben- i nota vermiştir, Bu notalarla İngiltere Avusturyanın Almanya ile birleşmesini tanımakta ve Viyanada bir ingiliz başkonsolosluğu- nun açılmasını istemektedir. ıgiltere bu konsolosluğu 15 nisan- da açmak tasavvurundadır. Münihteki ingiliz konsolosu aymı vazifeyi Viya- nada da görecektir, Alman ajansma göre, ingiliz hükü- (Sonu 5. inci sayfada) Be: topa İngiltere - İtalya Anlaşma 10 güne kadar imzalanacak Londra, 2 ÇA.A.) — Deyli Ekspres ve Deyli Meyl gazetelerinin bildirdi- ğine göre, ingiliz - italyan anlaşması 10 gün zarfında imzalanacaktır. Fazla güçlük çekilmeksizin bütün noktalar üzerinde bir anlaşmaya varılmıştır. Deyli Meylayrıca diyor ki: İki hükümet arasında bir nota tea- cak ve bu notalarda iki mem- ada yeni ve sağlam bir dost- lduğu bildirilecektir. Bu (Somt 3. üncü sayfada) 9/4/938 10/4/938 17/4/938 Çömertesi Ailetir :nuuhıhlln Harbiye — Pazar Firet Vicana — Ankara muhteliti. LERİDA MUKAVEMET EDİYOR Şehir tekrar bombardıman edildi Leridanın önünde çok çetfin b hâlâ devam ediyor Barselon'un borbardımanından sonra sokaklarda kaçanlar Profesör Fiesenje Üniversite ve türk gençliği hakkında fikirlerini söylüyor İstanbul, 2 (Telefonla) — Cumhurreisimizi muayene - etmek üzere Ankaraya gitı Fiesenje çarşamba İngiltere ve Amerika 42 bin tonluk zırhlılar yapacak Fransız harb gemileri bir deniz manevrası esnasında (Dün bu mesele etrafında gelen haberler - sekizinci - sayfamızdadır.) olan fransız profesörlerinden profesör Ankaradan gelmiştir. Üniversite rektörü B. Cemil Bilsel öğleyin Tokatlıyanda pro- fesör şerefine bir yemek vermiş, bu yemekte üniversite profesör- (Sonu 5. inci sayfada) Londra, 2 (A.A.) — Royter ajan muhabiri bildiriyor: Franko kıtala terkulceyş noktasından — ehemiy Leridanınkinden büyük olan Gean sa'yı zaptetmişlerdir. Gandesa denize takriben 40 k. metre mesafede kâin Tortosa ve T. ragon yollarına hâkim bir şehiy Frankistler bu suretle Barselon, (. lansiya ve Madrid arasındaki m salayı tamamile tehdid etmektedirlei, Havaların iyi gitmesi Frankistlerin ileri hareketlerini kolaylaştırmakta « dır. Frankist umumi karargâhının bir tebliğine göre Aragon cebhesindeki kuvvetler, hükümetçilerin mukabil hücümlarına rağmen birçok yeni köy ( Sonu 5. inci sayfada ) Dış bakanımiz Kahireye gitmek üzere Dün akşam İstanbula hareket etti Dış Bakanımız B. Tevfik Rüştü Aras dün akşam İstanbula hareket et- miştir. Kendisine emniyet işleri genel direktörü B. Şükrü Sökmensiler, dış bakanlık birinci daire genel direktörü B. Cevad Açıkalın, hususi kalem mü - dürü B. Refik Amir Kocamaz, Türko. fis ikinci reisi B. Nihad ve bakanlık memurlarından Seyfullah ile ekonomi memurlarından B. Cevad refakat et. mektedirler, Dış Bakânımız Ankara garında dış bakanlık ileri gelenleri, kordiplomatiğe mensup bazı xevat ve birçok mebuslarımız tarafından uğur- lanmıştır. Döktor Aras'nisannemlördünde İa tanbuldan vapurla İsç maeriyeye ha« reket edecek ve oradan kahireye gide. cektir. Almanya ile Papalık arasında bir hâdise Avusturya katoliklerini ilhakı tanımıya davet eden Avusturya peskoposunun hareketi Vatikhanda takbih ediliyor Vatikan, 2 (A.A.) — Vatikan radyosu tarafından dün akşant yapılan neşriyatta, Avusturya katoliklerini nasyonal sosyalizme iltihaka ve Avusturyanın Almanya ile birleşmesini tasvibe davet eden Viyana peskoposluğunun hareketi s8rih surette takbih edil. mekter Konkordato feshedilecek mi? Paris 2 (A.A,) — Maten yazıyor: İyi haber alan Vatikan mahfillerinde, Vati- kan radyo istasyonundan-dün alman li- sânile yapılan musahabe ve Almanya- nın Vatikan nezdindeki mümessili ile Berlin makamları arasında telefon la yapılan muhavereden sonra, Alman ya ile aktedilen konkordatonun fes- hedileceği zannedilmektedir. Maten şu satırları ilâve ediyor: Dolaşan bir şayiaya göre, Kardi- nal İnnitzer istifa ederek bir Manas- tıra çekilecektir. Hitler'in Roma'ya seyahati canasında Vatikan'ı ziyaret etmiyeceğine muhakkak nazariyle ba- (Sonu 3. üncü sayfada) Papa on birinc©P

Bu sayıdan diğer sayfalar: