3 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

3 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Köylünün ve Türkiyede köylü iktısatlarının teşki- line sit temel hatlar. YAZAN Profesör Dr. Friedrich FALKE , ve. isadiyat Enstitüsü Dire| vi öylü ia muhafazası Ye Mg eği içtima politika bakı. O Miz Vi ila Şayet vir BGl, da iraz tas ik Mask ii n st plan ait v ni i nin Y “e dir, 5 Şartlarını bulması zaruri. kli için köylünün selenin ar, azn © müstaklı olinası, işlediği Mitleğe in ale nisbetinde esaslı tah Mü ad. Ni mülkü bu- Yeti; A1 geler mülkün mahi. Yİ ye Sökle'f si şartile köylü. Köyü ii beslemesinde' belirir. bütün aile ferdleriğin bir Pair çalıştığı köylü Iktısatla- Ylü, roi lip bl kendi ve . ailesi olarak > al) ik Sidır, dir, z ve ÖZ azar bizzât kapatılma. aşırı rikan çiftçisi © (deniz veni zıddı bezin etler fârmeri) bunun Tale 3, in o, «tem top- mış hisse Z, 0, top- yöre kazancının “vie kaynağı i Sörür, yine onun zirai ei tisng, Dara iktısadı lee: paraf mahiyeti ktörü. ranın hüküm sürdüğü birleşik Ame- rTikada, resm! İl istiklere göre, raf buhranm zarureti daha bü- lük ölme m DA inkıtasız bağ- lr kalmış! İşte bu sebeplerde n kü de ei ve millet Yari için silkmek Kü. sarsılmaz temelini teşkil eder. Bu MEn bütün şumuli edebilmek için köylü e el verişli iel bir bölüni olm sersk tir, a ayrı e Köylüler da elif bü; ekiş nom s z g 5 5 g mülklerin bulunması zaruridir: zati bir mülke erebilmek için önce küçük arazi parçalarını satin alma imkâ nmelrdır. Bu arasi par. , fakat yeme olmanın ilk beni MA göre kurulm so. | mayasmı teşkil ed b Amerikan klein Diz müddet Bunlardan elverişli mülk dağrılışı- başk, nda açık verir vermez, talihini | nım ve köylü ii içtimai bö- atay Yerde denemek veya işsiz pro. | lünüşünün, parsel ülkleri, küçük öç, 2 Olmak için arazisini terk | köylü mülkleri, orta köylü mülkleri a adi una, mukabil köylü toprağı- | ve büyü mülklerini o birden Mühgei Ye gelecek nesilleri i ibraz ek mecburiyetinde olduğu Yağın, 2 edebilmek maksadile top- | neticesi çıkıyor. Almanyada ve onu ra Böğu, > gisinde , bütün zorlu en- kalabalık “nüfuslu. bir parçası Mahir, im ihtiyaçlarmı kısar, | olan Saksonyada arazi mülklerinin Boy, Yete katlanır. dağılışma ait olan şu cetvel bu va: ©N-Yıl içinde keza zirai buh- | yeti adımlatmaya yar: m e İşletme paris eu a #dedi | SPS | arazi ki ! ha, İ “fg çi gg yeti, B016.808) 1.588.300) 62 ida aç rl, 2-5 | Bl BS) sakası 2924068| 114 Orta Siteye 5—10| 18.783; 134096| 14.5 | boc.l8s 4176486 |. 168 Bivak 10—50 | - 26.321 | 478.836 |.51.6| 534.126 eN | 39.4 a re 50—100 834! 57070| 6.1) 25670 1.601.920, 66 i Ye iğiet 100—600 685 | 120.284 | 18.— 16.464 8.617.205 | 141 Tekiz Jerf son 9; 6314| 0.6) *2206 1542088) 6— Tom) Bidon 25.608000 | 100 1 Almanyada ve Hakannğada svazi mülklerinin dağılışı A. elde Börüldüğü üzere i aden müstakil olma yolunun açıl. Vardı, iş Pütün mülk büyüklükleri | ması gerektir. Bu içtimai “bölünüş Mik Mi; ârsel mikü, küçük köylü inde bulunan köylülerin sayısı ve köyü erin köylü mülkü büy kadar çok olursa, köylünün memle- Püvük a ar, ye bunların yanında e mülkü de beraber bulun Yaziyap de rm ili, 4 ri kimselere yükselme, ik- ketin içtimaf ve iktısadi hayatı üze- eğ ven tesir rulacak yeni köylü işletmeleri de o derecede etli ye eza b pten bir memleektin ifui rılâcak arazi üzerinde iskânlarla ku- ya rar, Ankaradaki maçta 7-O mağlup olan Muhafızgücü takımı Dün Beşiktaşı 3 - 1 kazandı Yedek subay - Beykoz, Dün, Taksim stadında oldukça kalabalık bir seyirci mi huzü. runda milli kü n olan Ankaranın Pe yük bir farkla yenmiş bulunduğun: dan, İstanbuldaki maçın da a yakın bir netic u » Dün ktaşm, “nasil ol sa eni. eledi. düşüncesile baş- yada eşine pe ra n bir sürprizle v mi ümenin en İyi ei kinci dev- rede tamamen denecek bir üstünlük dukça hakim 10 Mühafızgücü'de İkinci devrede üst. üste ezin üç golle sahayı galip olarak terketti. ... Saat'tam 16'da oyuncular sahaya çıktıkları zaman takımların şu ş6- kilde teşkil edilmiş olduğu görül. dü: > a Ş: Mehmet Ali - Enver, Faruk » Ri- fat, a Fuad . Rıdvan, Hüsnü, ME eker, > Eşref. FIZGÜCÜ: salik. “Hüsnü - Lütfi, Cihat, ami - “atik, İbrahim, Rıza, İzzet li Tarık Özerengin idi. To- pa ilk vuruşu Muhafızgüçlüler yaptı ve üstüste muhakkak gol olabilecek iki tehlikeli akın yarattı de hü- cum hattın bundan. istifade edemedi. kasındı siyah derdi. ine i Keremi arş Hemen herkes. Beşiktaşı gdiden sonra daha ziyade iz ve gollerin birbirini takip edeceği zehabında idi. Azmin, Muhafızlıları bir miktar gayrete LL > sa ü ise e uzun sürmedi (Devamı var) top gene ekseri Muhafız a ilm a Muhafızgücü - başladı 30 uncu dakikada Beşiktaş, her kesin golle neticeelneceğini tahmin ettiği, güzel bir akm yi Feyzinin demir gibi şütleri kale di- reğini yalayarak avuda kaçtı. Devrenin sonları yaklaşmıştı. yah beyazlılar da ner n birdi gunluk görülüyor. Muavinler müte- ei açi nlar si ur w uyor. e Tü e EN oyuncusu olan Hüsnü de İl göremiyor. Oyunun 43 üncü da! smda end bei bir oldu, Mehm bir çıkış yaparak beraberlik İm nirken soliç İzzetin bunu heba etti. ği görlüldü. İKİNCİ HAFTAYM Beşiktaşın başladığı ikinel devre- nin beşinci dakikasından sonra ta- nda mitemadiyen değişiklik sağdan Bu ından cesaret- lenen ul her ei an ii Me En daha srklaştırdı v ardan birinde - 25 inci yi yeğ - se Yole bir şütile ikinci sayrla- rıni da kaydeti ği 29 uncu dakikada Muhafız sinden al slk mler m verdiler. Yine Rıza tek başına iler. Hyerek Böşiktaş ceza kena- rından şütünü attı. Mehmet Ali plon jonla topu tuttu, fakat elinden ka- çırdı, yine yakaladı. Muhafızlılar bunun gol olduğunu iddia ettiler. Beşiktaşlılar da itiraza için müdafi Faruğu sahadan çıkar. di. adiseden sonra siyah beyaz- gösterdi. Bundan topu | İ rika ralılar da yine bir kafa vuruşile Beşiktaş mağlüp eden Muhafızgüçlüler Beşiktaş müsabaknla rmdan #ki enstantane üçüncü gollerini yaparak maçı 3-1 kazandılar, Galip takımda başta kaleci, .— müdafi, merkez muavin Yı merkez muhacim çok iyi idiler. DE Zerleri enerjik fakat vasat bir oyu oynadılar . Beşiktaş ie e ilk e. sımda İyi, ikinci d. e çok fen idi. Müdafaa Sİ a Za; Ki kii hattında yegâne muvaffak olan Fu- ad, muhacimlerden ise bir parça Bş- refti Hakkı ve Şeref çok bozuk oy- nadılar . üsnü 1se iyi bir müdafi, fakat hiçbir iş göremiyen bir muhacim ol. duğunu isbat etti. Şişli - Pera bu sabah Taksim yni klüplerin B takımları ara- sında yine şampiyonluk için bir mü- sabaka yapılacaktı; Yedek —— futbolcuları Beykozu 4-1 yı Dün misin Başika Mahatma in milli ki maçınd vel Yedek subay okul tela me iyi akrmı hu si maç yapi NA bakm ile oy- nanan bu maça Yedek sübaylılar paylas Nuri, İren Sa. mih, Hi , İzmi n Hamdi, A ma ye ve ii Bey- kozlu Şahap gibi kıymetli eleman- lardan müteşekkil bir takımla çık- mışlardı. İlk devrede mütevazin hatta ilk in iz Beykozun hakimiyeti rl yan etti, bu sırada siyah $i te rin bir de gol de vi zandılar. Yedek ear Oi dey» renin sonlarına doğru r frikik atışından temin ettikten sonra ilk kırk beş dakika tarafların birer go- lile nihayetlendi. İkinci haftaymda Beykozlülarin neticesiz e istifade ve mesini bilen subay t ı Şahabi Etli üç Ri e SR (Lütfen sayşfayı çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: