3 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3

3 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şehir Haberleri| Tercümanlar ve otel Kondoktör- Jeri hakkında yeni hükümler Yeni ei zabitası talimatnamesi- ercümanlar otel miner net, halkında yeni hükümler kında, Şehir Meclisinde sali ii - lecek olan bu hükümler gunl Tercüman vö kondoktörler belediye i Şubesi tikaibdad iin ve an rozetini: göğüslerinde kilie “ebur gj Ne ayrıca rhensup olduklar e > ei Kask çeklerdir. İm ? olarlar a Sn? Ri kon- xler de-tercümanlık yapamıyacak- 3 Tercümanlar belediyece tesbit 8- n ücretten fazla pard alamıyacakla: MUHDİRLERE VERİLECEK al mlâkı habervereceklere ikrâ - Ki Yerilmesi meselesi ehir meclisinin vi t devfesi toplantılâtmda görüşül - de m tetki il ve bütçe di için yeni bir kanuna ihtiyaç vi- aşılmıştır. Bihin im müştrek mazbatası mü, eclisinin önü oplantı - hi een SAM .EDİYENİN GETİRDİĞİ ti i Belediyenin kasaplık hayvan Sebi yakmda niden ahşap dağ ğu Krm lukları kö- Pacakti. yangm müslükları kö çaki için alınan yat imhurreisimiz Atatürk gi Alman - Satm alman yat iki kadar ani mer Yalnız B E' OT ve ri dabi yatı ya - ie ei niversite bütçesi Vee psa m yi bu ilç m lira ol imıştı. Bu lük Mil e v rektör - bi ran a umi İmrmyg ii k reyi duğu için paran siz sü başka üni e işlerine il Un; Bl Alınacak Yeni İn YEĞK Rayhenbah'ın .yerine am ©Sörü oladaktır. Rayhenbah Sidecektir. , K Tedrisat, Direktörünün yüksek tedrisat Sehrim, Ürekiz, ir pe bulunan di 7 Cevat dün de tetkiklerine Gi devam etmiştir. Dünkü 1 Üni - nl ve ide rm alli işleri » Yüksek öğretme: nakisi die ör m ie vi Fizik, eki Aletleri Için Alman ratuvar Aletleri larda fizik - kimya eh sahaya geçmesi RR) Jâzım olan m boratuvar aletle: lıkça dan satın alınmıştır. RE iy senesi başından İl 8 mühim bir kısmı lâboratuvar şeklinde yapacaktır. ir Çocuklara Yardım kullarda okuyan fakir ve gıdasi Müşterek Talimatnameler Ecnebi okulların ie talimatna- meleri kültür bakan! eN işli tet - kik edilmektedir. B a alâkadarlara sieretmi ind acaktır. 8 İ Yeni gelecek |: göçmenler ilk kafile bu ay von ediyor yadan ip nl ö- rtmaktadı bette ie iğ Memleketimi göçmenlerin “iyi bir müstahsil olmalarmı temin için Ee m hayvan da verilecektir. Ancak mi anunu henüz üni oğan şimdilik idareten muvafık görüldüğü yerlerde göçmenler iğne Önümüzdeki hafta içinde İN - a. da bu işle meşgul ve mami dee KE bulunduğu Romanya göçmen komisyonu toplanarak sayım Ni şine ve göçmenlerin nakli için icap eden hazırlıklara geçecektir, Göçmenleri ai rükl , gerekse vapur vesai gibi yı yerlerde müşkilâta uğratmamak : adarlara içap eden talimat ve- göçmen partisinin bu ay sonund yola çıkarılması muhtemeldir. ai il göçmen taşıyan Nazım vapuru bu yıl da göçmen taşıyacaktır. Hisar vapuru mış bulunduğundan onun yerine bir ve- ya iki vapur daha Kösternceden güç - men taşımak üzere vaz müddetince ki- ralanacaktır. zi Sabiha Gökçen izmire gitti Ankara, 2 le — pm başöğretmeni kahraman tayyar, Bayan Sabiha Gökçen, İzmirdeki NN - lim “uçuşlarında bulunmak yi sabah tayyaresi ile İzmire iğakek et- e miştir. Amerika ile: yapılacak 4 ticaret anlaşmamız Yeni esaslar dahilinde büyük iktisadı hareketler temin olunuyor edir. Dünyada biri: ni bir ticaret mükavelesi imzalanacak tir. Bü m erika: memle - ketimize iki olan heyet Ankarada a- lâkadarlarla temaslara geçmiştir. Ame- m ile iktisadi münasebetimiz yeni ol- MN ME sebepleri vardır. erika yapan bazı-tacirler bu inkişafa AA doğruya -Amerika- nm son defa gümrük resimlerinde yap- tığı büyük mikyastaki zamlarm mani ol- di itikat etmektedirler. Bu nok » yı her iki hükümet bilhassa nazarı İ- el almış yapılacak anlaşmanm her iki devlet gümrük resimlerini indirmesi &sası Üzerinde imzalanmasma karar ver- miştir, Bu maksatla anlaşmanın İmzasmdan 6©vvel bazı tekikler SE dali - zumlu görülmüştür. 'Türkofis aşkanlığından İstanbul ii şubesi arka e gün evvel vin Mi ağ Al zu bulunan eli larla temasa geçilerek gümrük resimle. ri ile bera! racat, ve alât - timizi gösterecek 6: raj lanarak . gönderilmesi nilmiştir. Bu geldiği şekilde . hazırlı fmdan diğer vilâyet iktısadi dairelerin» den gönderilen raporlarla beraber tet - kik olunarak bir esas kararlaştırılac: bundan sonra fiilen müzakerelere geçi- Tecektir. Piyasasında bulunan tanmmış bazı izmirden aldığımız o malümata göre; Amerikaya olan ihracatımız en zi- yade Yütün, eki av derisi, ceviz üze- di m iyi ezmiZ mn. ei tü- tütün 7 tünlerimize büyüik bir ehemmiyet vere- Ara sca: 20 rek her yıl mühim miktarda alır, | dık ve ceviz de ayni vâziyettedir. ya Bir küstahlığa ai ge nbeı pek el dolayı mebzul olma- cevab A ii ış, ihracat da o nisbette azalmiştır. 5 Fındık ihracatı'da geçen yıllara nazaran YAZAN; kısmen azalmiş gibidir. Kâzım Na mi i bügüne kadar si , son- 15 bin çuval iyi önderi. Da yi Si tomobille Hindis > sonuna kadar yal ALARA > Almanyaya bu yıl şimdiye kadar 100 bin çuval gön- derilmiştir. Demek mas Li) Pmârk ihracat karı gere w lnetlağda Bu in gu- A olan a hazaran dığı gibi mesi ile ilme Bugün Fran: memileketimizden mühim miktarda fın - dık almâktağır. Fakat Fransada gümrük resmi fındıkda kilo başma bizim alı meri - izim paramız! ; kadan Kel alâkâdar tilecarlara gelen meki a güm: rük resmin sani in rar Di sente iki misline mi e nisbette biz de gümrük indirdiği imiz takdirde idhalâtımız artacak, fakat, - erikadaâh İni ölduğumuz oto» , kalay ve diğer mas BB ik üni olan salât ve edevat ucu, caktır. ikavelenin bir an ev- vel mevzubahs olan esaslar dahilinde imzalanması her iki hükümet tüccarları arasmda büyük bir sevinç içerisinde bek- Tenmektedir. Şehir Meclisine verilen bütçeler Tepebaşındaki sahnenin fenni şekilde inşaası için 10000 lira ayrılacak Istanbul belediyesine a olan Kara- ağaç mame şehir. ti 1, düş » kün! Ez Vİ, konservatuvar kali şehir tir. şi aağaç müessesesinin ovarldatı Hoğeüğ ii olarak tahmin edilmiştir. Bir sene evvel ini nazaran ada varidatında 506401 liralık tenakus vardır. Bu da et fiy: Giimdi m üre İ- çin yapılan indirmeden Şehir tiyatrosunun 938 ei a) ih 140895 lira olarak işl me Geçen seneye nazaran 4 lira fazl dır. Bu fazlalık ecnebi sahlierdei ee sillerin hasılatın EM farda edecektir. Bu se- mni şe - beton olarak inşa edilecektir. Bu- nun için e sene bütçesine 10000 lira konmuştu! Düğünlerin 938 senesi bütçesi 180659 lira olarak tahmi nolunmuştur. a sim 36158 lira yardımda bulu: Konservatuvarm 938 bütçesi 92783 li- radır. Belediya 87752 lira yardım ede - cektir. Konservatuvarm 938 masral tahsisatı geçen seneden 8402 lira fazla- İni ve me; tuvarda Me verilmesidir. Ankarada Mare Vekili Borsay açıyor; ve General Kâzm Dirik'in Edirnede. verdiği “iy yafekte Tekirdağlı Hüseyin ve diğer pehlivanlar. — ae e ki, tay rel maki myevi for milin ve terkibi meye A: #ahmetsizce alıp kendine mal elen Sai er iu şeyleri an ve bilhassa ii ettirecek olan fikre ze. olma. pe biz Pi kudret ve Tabili. kri pall. 2aŞı ma e Alman yazıcınm “Müslüman millet d ler,, eker arası dır. i İnkâr Imanya, gok sirerin lana .. İlmin, tekmiği k derecelerine varmış, 7 olduğunu biliyoruz, pi ra, bütün ilmi, sanat ie âlimleri, sanatkârları, teknisiy leriyle beraber Almanya, bugünkü du rumuna gelmek için kaç yıl bekledi ve zamanlarda umumi 'siyasal şart imis nasıl istifade edebildi? Hol a i ilimsiz, tekniksiz, ; rasız, yoksul bir memleketi üç yıl için de tam istiklâline kavuşturduk; &w | konomi bakımından da bir çok yük « seltti ! eti, âlim Evet, Ba; cevap verebilirdik; fakat bu cevapla fikir « ithammı üzerimizden silip ata, bilir miydik? Sanırım ki “E-. et,, cevabmı verebiliriz. fikirsiz ol ık, yaratıcı ve teşkilâtçı olamaz- Ölmüş bir millet dirildi; yo! oktazii müstakil bir 4 kuruldu; kimsenin düşünmeğe cesaret esaret, edemi « > yeceği inkılâpları gerçekl il iyelim bi Türk milletinin yüksek hayatiyetinden ileri geldi. Ya i dikk ri Müsli lar, her türlü fikir sahasmda pad: an ileride yerli yi non bile etmişlerdi. Sonra en. di içlerine çekildiler, Gi yağ bire diri simi) geç | mişin bütün engellerini yıkmış ve ile. ü Lütfen soyafayı gerininiz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: