5 Nisan 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

5 Nisan 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—e SNİSAN SALI 1938 Hariciye Vekilimiz Ya— | Mısırda Saylav İnti rın Mısıra Gidiyor.. Hariciya Vekilimize Misır sayahatlarında Genel Dirok- | Şimali Mısırda intiabat sona erdi. Hühümet partisi - Romen - gazeleleri törler ve Türkofis ikinci raisi refakat edecek, Anrara, 3 (A.A.) — Harl- | siye — Vekilimiz B. Tevfik Rüştü Aras dün akşam re. fakatlerirde Genel Direk törler, — Türkofis — ikinci relsl ve diğer zevat olduğu halde İstanbula hareket et- Miştir. Hariciye Vekilimiz — çar- j şamba günü vapurla İsken- | O deriyeye hareket edecek ve oradan Kahireye gidecektir. İstanbul, 4 (Hususi) — Ha- riciye Vekili Dr. Aras, Ka hireye gitmek üzere, busa- | bah 8,35 te eksprese bağla- nan hususl bir vağonla İs tanbula gelmiş ve istasyon af da vali muavini, emniyet B. Taufik Rüştü Aras direktörlüğü erkânı ve bir- | palas — öteline inmişlerdir. çok zevat tarafından karşı- | Doktor Aras, çarşamba gü lanmıştır. | nü Daçya vapurile İskende Hariciye Vekilimiz, Pera- ' riyeye hareket edecektir ——— —a ea l Kupa Maçlaî*ı Neticelendi: manbirliği Bölge Birincisi Oldu.. Pazar günü Ayvalık idmanyurdu ila yapılan finl maçını Birlik 0 - 3 kazandı. ÇKL İDMANBİRLİKLİLER Pazar günü Ali Hikmet | Hüseyin, Hakkı, İsmail, Bür- | stadında kupa — maçlarının | han, Salim. finalı şehrimiz gümesi bi- İlk akını Ayvalıklılar yaptı Fincisile B gümesi birincisi | ve avutla neticelendi.. İlk beş Ayvalık İdmanyurdu arasın- | dakiki Ayvalıklıların hâki- da yapıldı. ııııyınıH :le geçti. Yirmi beş kişllik bir ka- | *OfTA irliğin uzun vuruş- file halinde sehrimize gelen larlar sağ ve sol açıklarına Ayvalıklılar oldukça kuvvetli | dağıttığı B açıl. kadroya malikti.:. İçle” ıı“A.;nlııl'(. takımı daha zi- l':d:ı:::n;:rbîfk d:"fı:':l" yade şahsi oynuyor, bilhas- K el d ha sa forvet hattındaki oyuncu- Ya alkışlanarak - çıktılar.. | Jar çok ağır.. Anlaşılıyor ki ü müteakip Birlik aynı al antremanları yok.. Yanıba. Dın. içtrilide ” Sağ ol . şından geçen — topu tutamı- ü bağırmak süre- | yorlar.. Anlaşma yok . S halkı selâmla Birlik, her zamanki oyun ıdııu" Hakem Güçten Sami | larından daha - canlısını çı- di. Nizami vaziyetlerin tet kartıyordu:. kikinden sonra yerler inti- On beşinci dakikada Bir- hap edildi.. likliler tehlikeli bir a! Tekımlar şa çekilde saha | tılar.. Solaçık ta kaleyeka- da yerlerini aldılar: dar sokuldu. Çektiği sıkı Ayvalık:Nejat, Hasan, Nu- | bir. şutla takımma - birinci man, Kenan, Saffet, Nejat, | göolünü kazandırdı . Kemal, Necati, Atıf, Galip, Oyun bundan sonra daha seri devam etmeğe başladı. Ayvalıklıların ortadan yap (Sonu ikinci sayfada ) Birlik: Rafet, Şefik, Mü- O Pir, Ağa, Hilmi, Salâhattin, TÜRKD Bundan | a YN HL GÜNDELİK SİYASAL GAZETE batı Devam Ediyor.. | büyük bir ekseriyet elda etti. Kahire, 4(A.A.)— Mısırda yapılan seçimde Vefd parti: si kaybetmiş, parti lideri es - ki başvekil Nahas — Paşa kazanamamış ve kendisi ayan| azalığı için yapılan teklifi de red etmiştir. Kahire, 4 |Redyo| — Şi mali Mısırda intihabat sona ermiştir. Bu havalide hükü- met partisi Ğ1 mebus ka- zanmıştır. Vefd partisi, yal- nız bir saylav temin edebil. miştir. Müstakillerden — üç mebuzs intihap edilmiştir. Kahire, 4 (A.A,) — Yu- karı Misirde yapılan seçim hakkında gece yarısı veri- len yarı resmi neticelere gö- re, 110 mebusluktan 24 ünü hükümet namzetleri altısını da Vefd namzetleri, kazan: mıştır. Âyrıca rakipsiz — ola: rak şeçime giren 14 hükü met namzedi de kazanmış- lardır. B. Zakelarabinin se- çimde muvaffak — olmadığı bilhassa — kaydedilmektedir. Bu suretle Nahas Paşa ka- binesi nazırlarından seçilmi- yenlerin adedi üçe çıkımıştır. Yukarnı Misirda sarim da layısile bazı karışıklıklar ol muş ve 6 kişi ölmüştür. Bun- lardan biri Magagada Vefd seçicilerini götüren bir oto- büse tezabürcüler tarafından Filosu Bıîı—ıı'Sı—hihı fük- çenin kumandasında dün izmire geldi. Ankara, 4 (A.A.) — Dün sabah Ankaradan hareket eden — Atatürk kızı. Bayan Sabiha Gökçenin kumanda - sındak! Türkkuşu filosu yine dün öğleye doğru İzmire varmıştır. —a — Kamutay - e £ Üsküdar-Kadıköy Ssu şirketle- rinin satın alınmalarına — aid kanunu müzakereye başladı Ankara, 4 (A.A.) — Ka- mutayın bugünkü toplantısın da Üsküdar Kadıköy su şir- keti imtiyazı ile teslsatının satın alınmasına ait muka- veler, Türkiye Letonya tica- ret ve klering anlaşmaları ile merbudatının, Türkiye Romanya ticaret ve tediye anlaşmasının tasdiklerine ait kanun, icar ve lsticar kon turatolarile ferağ ve iatikal ve — nüfus ve hüvl- yet — cüzdanlarının bedel mukabilinde — satılmalarına dalr olan kanunların birinci müzakereleri yapılmıştır. | Nahas Paşa ateş açılması esnasında ya- ralanarak vefat — etmiştir. | Ölenlerin diğer biri de Ben- bilâldedir. Burada birkaç ki- gl de yaralanmıştır. Bildiril diğine göre, Vefd grubu, Samalutta mutasarrıfa hü- cum etmiş ve mutasarrıfı vahim suretle yi mıştır. Kahire, 4 (AMA) — Yu- karı Mısırda teşrii intihaba tın ilk veticeleri Vefd aley htarı hükümet koalisyonunun enmwefbsbemadini ARAstem t tedir. Vefd İiderleri, âyan relsi Bassiyuni ve Nahas Pa şa kabinesinde Maliye Na zırı olan Makrami Ubeye Paşa kazanamamışlardır. Türkkuşu İngiltere Anusturyanın ilhakını tanıdı Londra, 3 (AA) giltere, Avusturya İn- ilhakını resmen tanıdığını Almanya ya bildirmiştir. İngiltere, Avusturyanın İlhakını Ta- nıdığını Almanyaya Bildirdi ON İKİNCİ YiL SAYI; 3821 ha- | “Hudutları Emniyette Bu - lunduracak Tek Çare: Kuvvetli Ordudur.,, “Hariel siyasette — sabit birfıkre bağlı kalmak bir felâkettir.,. Diyor. Bükreş, — Romen basını, umum! ha- rpten sonra elde ellikleri ar- aziye tesahüp hakkını bahşe den ve yegâve hstinadgâhla- rı olan beynelmilel muahe- delerin muhtelif hâdiselerle kıymetsiz bir vesika haline getirilmesi karşısında efkârı umumiyelerini teskin mak- sadiyle hararetli — neşriyat yapmaktadırlar. Gazeteler, milli varlıkla- rını korumak — için hariçten yardım beklemenin beyhude ve intizardan ibaret olaca- ğını söyliyerek milleti sıkı bir tesanüde ve ordunun tak- viyesi için de fedakârlığa davet etmektedirler. Netekim Curentul gazete. Si “milli varlığın yegâne ha- misi ordudur, başlığı altında neşrettiği bir makalede, Al- manyanın ve Polonyanın hareketleri, ordularının kuv- vetli olmasından ileri geldi ğini Izah ettikten sonra şöy le diyor: *Sulhü kurtaracak, hu. llı'ı_ııâııucık, 'ıııı'ııı'y'm' vııi bir harbin felâketinden ha lâs edecek yegâne çare, her milletin hayati varlıklarına istinad eden kuvvetli bir or- dudur. Hiç bir kimse, Almanya - nın, İngiltere ve Fransanın harekete geçmek iktidarında olmadığına sureti katiyede emin olmamış olsaydı, Av usturyanın Ühakına teşebbüs etmesini tasavvur — edebilir mi idi? Bir an için Fransanın ha vada ve karada kati falki Ser gİ Açanların Ka- zanç Ve rgileri.. Maliye Vekâleti gündelik sergi açan mükelletlerin ka- zanç vergisine tâbi tutulmıyacağını bildirdi, Resmi daire ve müessese- lerle hususi ticarethanelerin müstemir olan asli faaliyet- leri haricinde yaptırdıkları hizmetlere mukabil seyyar mükelleflere ödenen İstihkak lardan hizmet erbabı gibi ver-| gi kesilmiyeceğine dalir Maliyel Vekâletinden — vilâyeyetlere bir. tamim gönderilmiştir. Gündelik gayri safl kazanç- ları üzerinden vergi veren lerin daire ve müesseseler nezdindeki birkaç günlük arızi hizmetlerinden dolayı kendilerine ödenen paralar dan vergi kesilmemesi lâ- zım geldiği halde bazı yer- lerde seyyar mükelleflerin hizmet erbabı tâbirinden ötü- rü lstihkaklarından ayrıca vergi kesildiği görülmüştür. Kazanç vergisi kanunun - da (hizmet erbabı ile gün- delik gayri safi kazanç üze- rinden vergiye tâbi olanlar) biribirinden ayrılmıştır. Hiz met erbabı vaziyete — girmi- yen mükelleflere ödenen pa- ralardan hizmet erbabı te- tihkakları gibi vergi kesil: miyecektir. Hizmet erbabın: dan maksad, herhangi bir daire, mücsse, bakik! veya hükmi bir şahsın müstemir olan asli faaliyetine müteal: lik işlerde o dalre, mücsme- ( Sonu ikinci sayfada ) Baş saylavlıklar seçimi Ankara, 3 (ALA.) — Boş olan Ankara, Manisa, Sinop ve Bolu saylavlıkları — için bugün yapılan seçimde C. H. Partisi namzetleri ittifak la seçilmişlerdir. yetini tasavvur edecek olur: sak, Alman ordusu ÂAvustur- yada bir gezinti yapmağa teşebbüs eder mi idi? Bütün düşüncelerimizi or- dunun etrafında temerhöz ettirmeğe biz de mecburuz Dahili vahdet, merhametsiz disiplin, kargaşalığa sebep olacak her türlü teşebbüsleri akamele uğratır. Siyasi le- tiklâlimizi — muhafazası ve teslihatımızın tesri yegâne emelimiz olmalıdır. Hiç bir kimse milli hürri- yetimiz hakkında teminat veremez. Onu, müstakil bir devlet hiisiyle biz temin ede:* riz. Ordu milli basiretimizin ilk plânına dahil olmalıdır., Vilitorul gazetesi de şöyle diyor: Beynelmilel — kargaşalık- ların etrafı sarmaya başladı- ğt şu sıralarda Romanyanın vazifesi ihtiyatlı bulunmak tır. İşbu ihtiyat, şu veya bu temayüllere âlet olmamak şartiyle bütün Romenlerin, böxük eli genfeatlarimiz dalresinde toplanmalarını te temektedir. Dün de kaydettiğimiz veç. bile Romabpya, bazı hukukt nizamlara müsteniden Av- rupada bulunmaktadır. Bey: nelmilel vaziyetimiz, mua- hedelerden neşet etmekte ve onun meri bulunan kuvvet | lerine de inanmaklığımız lâ. | zım gelmektedir, Harici siyasette sabit bir fikre bağlı kalmak bir felâ- kettir. Zira bir memleketin sağlam harici siyaseti, basit deliller üzerine 48 saat zar- fıada kararlaştırılamaz. O, devletin devamı müddetince tebellür eden büyük men- fantlerden ve tamamiyle malüm olan muahedelerden neşetetmektedir. İşbu bahiste, bilgisizlik ve santimantalizm çok fena bir tavsiyedir. Bütün dünyanın endişe içerisinde bulunduğu şu sı- ralarda, milletimizin büyük mukadderatının nasıl çerçe- veleneceğini görmek için, onu, herkesin kalbi olarak benimsemesi lâzımdır. Mazide — zekâmızla — ve mevcudiyemizle idare ede- rek geçirdiğimiz - bilamum buhranlı zamanlardaki gi- bi memleket ve millet, ye- güne meşgalemiz olarak kal- malıdır. Mukadderatımıza tâbi. olarak işbu felâketli zamanları atlatmak ve kati bir tesanüd dahilinde milli zafere doğru itimadla yürü mek için halihazırdaki kar. gaşalıkları def etmeğe lüzum olacak kuvveti ve ahlâki ls> Unadgâhı bizzat kendimize aramalıyız.

Bu sayıdan diğer sayfalar: