5 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

5 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SALI 5 NISAN 1938 YIL: 21-3 Sayı: 7266-1356! a Almanya, yakın İSTANBUL — Ankara Cadde: Posta kutusu: 46 MR günlerde Bugün 12 sayfa pa teri graf adresi: Kurun - İstanbul İK Tel, Telef. 21413 (Yazı) 24370 (İdare) yeni emrivakilermi hazırlıyor? Alman casusları Praga kaçırılan Suşni- Sin vesikalarını ele geçirmeğe çalışıyorlar Çekoslovak hükümeti Dosyaların emniyet altında olmadığını ingiltereye bildirdi Sudet Almanlarının reisi Hayin- layn Berlinden talimat bekliyor Çekoslovak partilerinde inhilâl / e amesa Gen İn ln vilağ. Balkan Antantı Ekonomik... Konseyi Zi Beçünlrde Tatabulda plane pa antanta dahil clan mem- ter da mevcut siyasi birlik yanıda asılan Me afişleri “ekmek çin yiniz.,, (Yazısı | üncü ile) mm Eskicinin cinayeti sahada iş birliği ekeş iL imar daha tabii bir Anasını ve iki oğlunu parçala- İşi » Cini, şPalkan antantı daimi konseyle- i san etlerine müvazi 5 8 “ “Ong, van toplantılar yapan ekono rn . 5 İNİ aha hedeti bu tarzdaki iş birlikle y arak öldü dü İyi ie çalışmakt (Yazısı & inci sayfada) Serbest ve Grekoro- ini örmüştür; antantı pi İ v Uv Naş lt Yakın Şark sulhunu tehdit men Türkiye birin Pi tk gtakım hadiseler. karşısında cilikleri ix vlet gibi hareket etmiştir; iç- f a in Bazılarının maruz kalı Haziranda tan aile karşısında diğer. an- iğ J Bibi glam kendi milli meseleleri pi ağ | Ankarada yapılacak Ankara 4 Telefonla) — Güreş fede- rasyonu reisliği Türkiyede yapılacak (Sonu Sa. 4 Sü. 3) “gün artık Balkan antan- ASIM US Sa. 4. Si. 5.) Anasım . ve iki çocuğum öldüren Bekirle cinayet işlediği ev İ (Sonu: iğ e mmm Bataklıktan imparatoriçeliğe K Adircan Kaflının tarihi romanını okumaya hazırlanınız. a Balkan antantı ekonomik konseyi Perşembe günü Yıldız! sarayında toplanıyor Ayni gün Balkan devletleri matbuat kongresi akdedilecek alkan Antantı ekonomik konseyinin senelik toplantısı ile birlikte Balkan An- Mir devletleri matbuat kongresi ya - a Yıldız sarayında toplana - Antantı ekonomik konseyi gözden geçir mıştir. Bunu müteakip kendisile konuşan muharririmize, her iki toplantı hakkın yinin toplanış yeri, bu defa Istanbuldur. Antant memleketlerine mensup gaze - telerden meslektaşlarımız da şehrimize (Sonu: Sa. 4. Sü. 4.) Gazetemize beyanatta bulunan Trab- 1 Hafta sürecek adliye hikâyesi YAZAN: MEHMED SELİM ei > ıncı sayfad bayisdi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: