5 Nisan 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

5 Nisan 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

le Köylünün ve Türkiyede köy teşkiline ait temel hatlar. mahiyeti lü iktısatlarının YAZAN Profesör Dr. Friedrich FALKE Iktisadiyat Enstitüsü Direktörü. Dünkü sayımızdan devam arla ziraati mahsullerinden paâ- yalnız küçük ve oris BÜY şeş melerin hayvancılık hası- sw müt, iz z Yor. ebariz bir surette: geçi biç Bi Sakar büyük işletmelerin dühiy Voçhile köylü iktisatlarından tir asılalı olmadığı isbat ed ma için başka Tilt, ii meselâ, simrle ie ayni el dil asıla bakımından da teba. çPüryene zirai nüfusun e sayıma göre olan umum taşan k Sd ve 5 ini çiftçi nüfusu Yüz, ui Bühte etik b memleketin siz pe nisbet a ilerle çok de yad ME kıyılarında yüzde Parma vzasında yüzde 50, Ming, Dintakası ula a yüzde 45, Mer- düz, Yüz 34, Urfada ise yüzde 45-9 Pak Pelerin Big Türkiyede diğer kasanç şu- e kuvvetleri isteyecektir, da rın bü- şehirleri dolduracak ve on katil ei jJunktura Sak kâh az, kâh çok Ka- bir proletaryanm dökümü bu- nun lü dedi olacaktır. mkün olmayan, fakat avi edilmesi lâzımgelen ağır bir hastalık teşkil etmektedir. Eğer endüstri iş rek en büyük kısmını, daimi'değil zaman zaman (üç ay, altray, dokuz âay,) en düstride çalışacak şekilde, ii alırsa belki Türkiyede işsiz bir pro- letaryanın teşekkülünden kaçınıla- bilecektir. Böylece hiç bir endüstri nüfusu doğmayabilir. n on yıl evvel linceye ar Japon- ada görülebildiği gibi işçiler bil. hassa ve ahcak Zir; ş bulunma- iş kuvvetlerinin işlerini bazmadan vaki olduğuna endüstride ii, ve ekmek bulabilmelidir. Bi zada on toprakta köklü barlar ü pri mülkü üstünde yu cak yahutda endüstride krank arazi mülkü alacaklar ve yp kendilerine ziraatda müstakil ik- dığı zamanlarda, laylaşdı beri zarar seki isal şimdiden Zana gisi gril de bulunma! Şayet sö yukarıda - tasvir nan milli siy: — . dan büyük manası toptan gözden geçirilirse, köylüye bam ! azmi ziraatle age vi vi Wuy, , Tek gerektir; böy! ai ila fusun yüzde 80 inin sane *öylen, seyi ve ziraatle yaşadıkları ir. mr görüldüğü gibi, ie hi l eden nüfüs, kazançla m makta an nüfusun yüzde 81.7 sini era eye © ortalama 5 nüfus m kün a Tİ o a, iğ m çi sayısı bilir, ı ili K - İşletme büyük- istiy çerine ieiği kadar bir is. agla ır, liye firar” manasında köy- tedi, < Türkiyede pe yeni iskânlar ço olarak iÇ bir azalma baş- va iye b iyi bir Eköy ae Ee seyi sunun re- nl sl ir E mark- zZâmin buluna di i “aktı, Ma İska; tij n Sadüstrileştirilmesi iş | ziyade inkişaf ettirme sen bir netice yede büyük : ge m Bu gaye için eda edilecek vazifelerden izi yalnız aşağıdakilerini ileri süre- Bu hususta ön safta tedris ve tenvir h işleri duruyor. lem ekl iktisat İ- e ine işletmeci! him milli . siyasi vazifeler ve bu vazife- lerin edasından - ehemmiyeti hakkında v iylünün tenviri ile bertaraf edilmeli- aşka yukaj miz. mir karne ve onun ad rıda tavsif ettiği- şehir e ia kebir y aşip gü“ bakım. hakikmdaki anil da zaruridir. “MAHKEMELERDE Pendik plajını haracakesenler Beş küçüğün yakında muhakemesine leri Talât Kurt admda birisi geçen sene yanmda nişanlısı pa olduğu halde, gezmi aksadiyle Pendiğe si iki area sıcaktan bunalınca mezbaha ci- varımndaki kumlukta denize girip serme” a vi lerini ine çocuk çıkarak elbise- mize girilmez, diyerek ehlini çer 0 e ve beş lira para istemmişlei Nişanlısı ve kendisi yarı çıplak bir hal- de bulunan Talât Kurt, ga elbi- selerini kendilerine iade etmek üz istedikleri beş lirayı gözden iri vermiş elbiselerini alarak giyinmişler - dir. Fakat uzu nişanlı Istanbula döner dönmez hasta - lanmışlar ve ertesi gün karakola gide - iye! rdır. ile ağır ceza Dahkemesnde e baş- lanacı Aİ tahkikat ei perileri çocukla. rım bir. rum ailesini.de e teh- e ederek 10 e sefetimiz “tesbit uştur. Pp, SUÇU kada Kadını Dolandır- maktan Suçlu Paşazade Sahte evrak ve muamelât ile birçok tekârlıklar ve dolandırıcılıklar - ye ve en son Sie adlr bir kadıncağı- apa dalavera ii a. iri Halit-paşa zade hmet Rifkinm ii çk ön ceza widhkömesinde “durüşm. lunmuş, şahit olarak imdi iy b e si dinlenmiğtir. Ahmet ifadesinde şöyle demiş! AR rai Arap çi Hi derler. Mü dde umumi maznunun parmak nin lem iL tesbiti için Me ala © yazılmasmı,' bir akdi ele çitin ma eyl Bir Arap Salihin Hacı namı ile ma ruf olup il tetkiki ve Halit pa- Şahm oğul 'ehmet, Nasir ile kız kardeşi org Semen çağrılarak dinlen: melerini iste: 71 Lira Mı, 245 Kuruş Mu?.. Sakal elek yapan or e sel Hikmet adımda Viz En ira saril tütün almasını.ri a ayirlı arkadaş Hikmet ise, para- ları rr sonra bir vapura atlıyarak 4 m Istanbula 8. ? e çi lamıştır, rında Sa e bir plân Meksika C: mharreisi Kardenas Zalıra havalisine geldiği sırada gözden ge » Bı ırada mevcut araziden bir em alınarak köylüye o tevzi edilmiştir. i li Zi ESİM dl rayap ani leke a Meksika yn Teümetin “ koymasın mensup hi k bir r geç ik resm muhtelif teşekkillere j i de i irak sile ni tapan sad esi kalı ik geçit resmine iştirdi Ray üzerinde er yerine otomo — ile çekilen ie inteşekikil oturay tecr özlerinin büyüğü Te a yapıldı. Yalnız - yolcu “taşımağa mahsus olan bu oturay motörünün sürati saatte 75 müildir. en Evvelce gördüğümüz gibi e bir köylü ailesi beş kişiden ibaret kaldıktan, yani yalnız üç çocuk yaşaya" ai sonra nüfuzun çoğalmasında r AZ Tol oynıyan ei lu.köy - : Si asim 6—8—10 bak Kadar sen, Vi la e De şey ifadı etmez. ne , müthiş bir hayat e- nerjesi a NE Tağdiye meseleleri asra tedrisatlaı nihayetünni- sekiz saat 7 dakik Tatederek yeni a bin kilometrelik mii mahrum kılmamaz; zira Anadolunun tiz çok. yerlerinde iş pek bir taraflı wami var) dört r rekor kıran tree Batum vE $ Rise tayyare iatasyonunda karşılan 4 dıkları sirddin j

Bu sayıdan diğer sayfalar: