6 Nisan 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

6 Nisan 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ulus Basımevi Çankırı caddesi Ankara Telgraf: Ulus - Ankara TELEFON Başmuharrir Fransızca Ankara Yazı işleri İdare müdürlüğü Atölye a 1063 1062-1063 1061 1064 MIZDIR Sfadyomunda 9/4/938 10/4/938 17/4/938 ŞEHİR Cumartesi Atletizm müsabakaları Harbiye — Muhaflız Pazar First Vienna — Ankara muhteliti. Muvazene vergisi tahfif ediliyor OUU Başvekilimiz B. Celâl Bayar Başbakanımız Kıcımutcıy - Devlet dört buçuk milyon li bir fedakarlıkla muvazene Grupunda izahat verdi vergisinin fenziline başlıyor Ankara ziraati hakkında bir anket Köylümüz modern ziraatin faydalarını anlamıştır Memleketin her tarafında toplanıp vazifelerini bitirerek dağılan " parti ocak ve nahiye köngrelerince mah: M ihtiyaçlara dair tesbit edilen dilek- leri, Kemalist Türkiyede kalkınma davâsının en küçük köylere varınca- ya kadar ne iyi anlatılmış olduğunu Açıkça izah eden vesikalar mahiyetin- de görmek lâzımdır. Evelki gün bu sütünlerda bir kon- feransından bahsettiğimiz ziraat mü- tehassısı Bay Kristiyanzen'in yayla ziraati hakkında tavsiye ettiği ted- birleri, ve gene bu sütunlarda ziraat kongresine dair yazmış aolduğumuz Satırları hatırlıyarak — zitaat işlerimi- tin ne derece “bugünün işleri,, oldu Kunu teslim etmemek imkânsızdır. İmdi, Anadolu yaylasının en ka- takteristik vasıflarını haiz bulunan Ankara vilâyeti ziraatçilerince parti- nin ocak ve nahiye köngrelerinde ile- ri sürülen teklifleri “Türkiyede kal- kınma davâaman en küçük köylere va- ::ıuuyımk_ı:;r ne iyi anlaşılmış ol- Uğu,, Mütaleasına mi t kik edebiliriz. B ı ı anlnau__viuyuini teşkil eden Kes- A"ı' ;tlı, Balâ, Haymana, Çubuk, Muıh:rgı'uu Şerefli Koçhisar, örmanan x;ı.ıuı ve Kızılcahamam ka- Hi hiııml:me mütcallik dilekleri- Pulluk ve islâh edilmiş tohum tevzij - ay Krisi İ gelmektedir. deki nıtuh::'”“m: “Toprağın için- İ Muhafaza maksadiyle larında nadas ve son yaparak bu “İxdtı €sasen tecrübesini ;'u'ıı.ı.îııîı Böziyle görmüş olduğundan Bibi ziraak yammak istiyor. Ancak bu Ka Kave l larını dertal tedari züni diliyor, — Eildir: Taksitle tev- ıu:::ağı.xr_'jımı eden selâh 0- aü Ust AA lardan istediği gibi 1 ai to- tirdiği ıohumh: dS.İm“kefıdı yetiş- sonra ekebilmek içi mizledikten Fakat zirsatçilerin di İi mer Gari d.ü::::_dıızkıuı bun- — Dört tekerlekli ; & — Orak ve tmaz elen —gîh_ı_ım iİlâçlama yerleri, — Çeltik v ş B '« Pamuk ve yonca tohu- — İpek böceği ve dut &i hit fi — Meyva ağacı fidanı, Haz - ânıuqı ve kükürt, — Hayvan hastalıki dava serom, SGe Te ee - ;lııgrcıcrıe mücadele, — Yeni ziraat bilgisinin ü rRn ilgisinin köylüye Ve saire ve saire isti temektedirler. Ancak, şunu da memnuniİyetle kay- Yazan: N. B. detmeliyiz ki köylülerimizin bu di lekleri bu derece tehalük ve kesafetle leri sürmeleri son birkaç yılda yap- tıkları tecrübelerin bir tezahürü ise de ziraat teşkilâtımız yüksek Anado- ha yaylası halkını kurağın istirabin- dan kurtarmak için ne gibi fenni ted- birler alınması iktiza ettiğini çok da- | ha evelden tayin etmiştir. Bu dileklere muhatab olan Anka- ra vilâyeti ziraat teşkilâtının tesbit etmiş olduğu faaliyet programı ile bu mütaleayı tevsik edebiliriz. Bu pro- (Sonu 8 inci sayfada) Dünyaya medeniyet şarklan gelmiştir Profesör Pitar dün son konferansını verdi Profesör Pitar Profesör (Pittard) sonuncu konfe- ransını Ankara halkevinde saat (6) da vermiştir. Bu konforansta profesör Bayan Âfet, Kültür bakanı Saffet A- tıkan, dil kurumundan İbrahim Nec- ' İmi Dilmen ile diğer dil ve tarih kuru- mu azaları, İstanbul saylavı Bayan Fa- kihe ve diğer bazı ılî'lnlu, milli ta- lim ve terbiye reisi İhsan, profesör Şevket Aziz, müzeler müdürü Hâmid Zubeyir, yüksek okullar ve Üniversite gençleri bulunmuştur . Fethi İsfendiyaroğlu — tarafından türkçeye çevrilen bu konferansta A- nadolunun ilk Avrupa medeniyeti ta- rihinde oynamış olduğu rol tebarüz et- tirilmektedir. Profesörün Büyük Şef Atatürk'e hayranlığı ve tazim hislerile ve Türk tarih kurumunun ilmi faaliyetlerini takdirle biten konferansı çok alkışlan- mıştır. (Bu mühim konferansın bir hulâsa- sını ikinci sayfamızda bulacaksınız. J Ankara, 8 (ALA.) — C.H. P. B, M. M. gurupu bugün 5/4/938 Antal- ya saylavı Dr. Cemal Tunca'nm reisliğ i Maliye Vekili Fuad Ağralı muvazene vergisinde yapılacak tenzilâ- ta dair hükümetçe düşünülen proje üzerinde izahat verdi. Formüle aid bazı münakaşalardan sonra kürsüye gelen Başvekil Ce- lâl Bayar devlet büdcesinde iftiharla müşahede ettiğimiz inkişaf ve mü- vazeneden cesaret alarak sayım vergisinde olduğu gibi muvazene, ka- zanç ve buhran vergilerinden de her seneki büdcemizden yapabilece- ğimiz fedakârlıkla halkımızın vergi yükünü hafifletmek, devlet prensi- pi olarak kabul edilmiş olduğunu ve buna binaen sayım inden veri yaptığımız tenzilâttan başkaca dört buçuk milyon lira bir fedakârlıkla muvazene vergisinin tahfifine başlamaktan mütevellit memnuniyetini beyan etti. olundu. Bu beyanat sürekli alkışlarla grup heyeti umumiyesince tasvib İspanyol kabinesi âzaları: BB. Largo Kaballero, İndelasiyo Priyeto, Megrin (Başvekil) Katalonyanın İspanyanın | cenubu ile alâkası kesildi Hükümet erkânı Valânsiyaya gidiyor Salamanka, $ (A.A.) — Resmi bir tebliğde bildirildiğine göre, Franko kuvvetleri Lerida'dan öteye ileri yü- rüyüşlerine devam ederek Nogucra nehrinin bir kolu olan Rivagorzola'ya varmışlardır. | Sol cenah kuvvetleri Boltana'yı | zabtetmişlerdir. | Prankistler Tortoza önlerinde Saragos, $ (A.A.) — Frankist kıta- lar, Tortoza kapılarına vasıl olmuşlar- | dır. Akdeniz sahilleri boyunca giden yollar, Frankistlerin toplarının ateşi altındadır. Katalonyanın şimdi İspanyarım ce- nubu ile alâkası kesilmiştir. Hükü- metçiler şiddetli bir mukabil taarruz yapmadıkları takdirde Frankistlerin bugünlerde denize kavuşmaları muh - temel ve hükümetçilerin böyle bir mu- kabil taarruz yapmaları ise ihtimal dı- gındadır. Tortoza'nın zabtı Cebelüttarık, 5 (AA.) — Radyo- Sevil, Tortoza'nın dün akşam zapte- dilmiş ve Lerida eyaleti şimalinde No- gera nehrinin Frankist kıtaları tara- fından muvaffakiye'le geçilmiş oldu- Bunu bildirmiştir. Morella kasabası da zabtolundu Saragos, 5 (A.A.) — Denize doğru (Sonu 8 inci sayfada) kabinede de tekrar değişiklikler yapıldı Fransız dış bakanı Pol Bonkur Orfa Avrupa işi ve Çekoslovakyanın müdafaası ( Yazısı 3$. üncü sayfada ) ra Ankarada et fiatlarını yükseltmek Vali ve belediye reisimiz B. Nevzad Tandoğan Habeş ilhakını fanıdı Roma, $ (A.A.) — Kont Ciano, Yunanistanın Roma sefiri B. Metâk- ve müteakiben Türkiye büyük elçisi B. Hüseyin Ragıb Baydur'u kabul etmiştir. İki elçi, kont Çianoya bundan böyle, Balkan antantı konse- yinin kararları mucibince “İtalya kı- ralı ve Habeşistan imparatoru” nez- dirmişlerdir. Blumun Türkiye ve Yunanistan istiyenlere karşı tedbir alındı 50 kurştan fazla fiat-istiyen kasabları belediyeye ihbar ediniz Haber aldığımıza göre, şehrimizde et ticaretiyle iştigal edenler, son güne lerde fiatları yükseltmek temayülleri göstermeğe başlamışlardır. Halbuki a lelumum kasaplık hayvanların alım ve satım fiatlarında artış olmadığı gibi An karaya daha az mal gelmesi gibi fiatt mevzil ve muvakkat surette yükselte- bilecek #ebebler de yoktur. Bu husus- ta belediyeden yaptığımız tahkikattan anladık ki et fiatlarının, tezyidi ta- lebleri ancak bu işlerle meşgul müta- vassıtların çokluğuna ve bunların da fazla kazanmak arzusuna atfolunabi. lir. Bu ciheti dikkate alan Ankara be. lediyesi ilk önce et gibi halkın esaslı bir gıda maddesi üzerinde mutavassıt- ların rol sahibi olmasınınm önüne geç- mek için tedbirler almıştır; şayed bu tedbirlere rağmen aynı temayüller gö rülmekte devam edecek olursa bu hu- susta belediye, meclisinin verdiği tah- sisatı sermaye ittihaz ederek kendisi doğrudan doğruya kasaplık — hayvanı getirterek muâyyen fiatlarla halkın et ihtiyacını temin ödümektir. Bugün kasaplarda perakende fiat 50 kuruş- tur. Daha fazla fiat isteyecek olan ka- sapların derhal belediyeye ihbar edip mesi lâzımdır. Mısır kabinesi Kahire, 5 (A.A.) — Seçimden sonra âdet olduğu veçkiyle kabine istifa et- miştir. « Kahire, $ (AA.) — — Kıral Faruk, Mahmut paşanın - istifasını kabul et- memiş ve kendisini, parlamentonun a« dinde murahhas sefir olduklarını bil- | çılışında söyliyeceği nutku hazırlama. ya davet etmiştir. istediği geniş selâhiyetler Parlâmentoda uzun ve gürültülü birçok münakaşalara sebeb oldu Paris, 5 (A.A,) — Blum kabinesi- nin teklif ettiği mali kanunlar hak- kındaki proje, B. Löbrön'ün başkan- lığında toplanan bakanlar meclisinde imzalandıktan sonra, parlamento ma- liye komisyonunca kabul edilmişti. | Parlamento bugün, gayet gergin bir hava içinde başlamıştır. Daha toplantı başlamadan önce, gerek senato, gerek parlamento kori- dorlarında proje hakkında türlü tür- lü tahminler yürütülmekte idi. Sena- tonun bu projeyi kabul etmiyeceği muhakkak görülmekte ifi, Parlâmentonun vaziyeti Buna mukabil parlamentoda, kabul edilmesini ümid ettirecek emareler de vardı: Parlamento ekseriyeti elin- de tutan “Halk cephesi,, blokunun bü tün partileri, projeye yardım etmeği, sol cenah cumhuriyetçileri, müstakil radikaller ittifakı, müstakil cumhuri- yetçiler, Aksiyon sosyal ve halkçı de- mokrat partileri ise proje aleyhinde rTey vermeği kararlaştırmış bulunuyor (Yazısı 8. inci sayfada) Parlâmento bugün kali kararını verecek Dün vaziyet hakkında bir nutuk söyliyen fransız başvekili Leon Blum

Bu sayıdan diğer sayfalar: