8 Kasım 1939 Tarihli Son Telgraf Dergisi Sayfa 4

8 Kasım 1939 Tarihli Son Telgraf Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ikisi de Birbirine Hayran Güzelliklerinin aynası olan parlak dişlerinde birbirine karşı besledik- leri sevgiyi görüyorlar, Onların bahtiyarlığını ve saadetlerini Sabahı, öğle ve akşam — her yemekten sonra günde ; 3 dela muntazaman — kullandıkları RADYOLİN Yarattı. Çünkü RADYOLİN sadece dişleri temizlemekle kalmaz, diş etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikropları öldürür, böylece bütün vücudün sıhhatini temin eder. Karagümrük Ortaokul Direktörlüğünden : Alımacak malın Mikdarı Muhammen Tutarı Muvakkat Te. Cinsi adet Fiat Lira Lira Lire K. Dershane sırası 100 M 1400) Öğretmen kürsüsü ' M 120) YA 50 YEKÜN Ts20) Hazırlanan resim ve şarinümesine göre okulumuz için yukarıda cins, miktar | ve muhammen bedeli yazılı (ki kalem aşya açık eksiltmeye kanmuştur. Eksilt- .. me 15/XI/1980 Çarşamba günü sant 16 da Liseler Muhasebeciliğinde — yapıla- gaktır, İsteklilerin 1980 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ve en az bin liralik bu Gibi iş yaptıklarına ve 1ş yaptıkları mücmeseyi memnun etüklerine duir bon-) #ervis ve teminat makbuslarile mezkür gün ve saatte komlsyona Tesim ve şart- Bameyi görmek istiyenlerin de her gün Okul İdarerine başvurmaları. — (9894) Orman Fakültesi Mübayaat Komisyonu Başkanlığından : Cinsi Mubammen mikdarı — Muhammen Ttatarı Otobüsle talebe 20 kişilik 8700 dira makli 180 adat Muvakkat teminatı: 208 liradır. İhale: 9/11/0989 Perşembe sazt: 16 1— Faklltemiz talebesinin haftada Sirkaç defa Naumunda İstanbula ve e- varına otobüsle götürülüp tekrar Fakülteye getirilmesi eksiltmeye çıkarılmıştır. &— Hksiltme Beyoğlu Maliye Veklleti Liseler — Muhasebeciliği — dairesinde foplanacak olan Fukülle Mübayaat Kamlayonu huzurunda yukarıda yazılı gün ve aaatle yapılacaktır. $— Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2400 sayılı kanunda yazılı evsafları haiz olmakla baraber muvakkat teminatın yatırıldığına dalr makbuzla bu gibi nakl işlerile alâkadar olduklarına dair vesaik ve yeni sene Ticaret Odası veya unvan dezkerelerini komisyona ibraz etmeleri meçrutbur. ğ — Garinameyi görmek istiyenler tatil günleri hariç Büyükdere Bahçeköy Orman Pakültesine müracaatları. «8861> Bahip ve neşriyatı idare eden Başmubarriri ETEM İZZET BENİCE Basıldığı yeri SON TELGRAF — Matbaası No. 138 Yazan: M. SAMİ KARAYEL Türk savleti karşısında artık yapılacak iş duaya kalmış gibiydi “— Jürtinyani, aziz şövalye gel, mev- 3di. Yemeksiz, susuz günlerce âç kalan Inhisarlar U. Müdürl Cinsi Mixtarı Mubammea — #f 7,5 Exsiltme bedeli — teminatı — şekli — aai . Lira Kr. — LiraKr. İFiçi mantarı 212.000 adet 4084 — 34880 Açık Ek. 1480 | ı » 3150 — 20625 » 15 Kampara teşı 160 S/m 250 » 3160 — 282 Puzarlık 15,30 — Sartnameleri, mevcut fıçı mantarı nümunesi mucibince yukarıda mikları iyazılı 3 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. Il— Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekziltme saatleri hizalarında yazılıdır. Mi— Ekriltme 10/X1/939 Cuma günü Kabataşla Levazım ve Mübayaat Şube- sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. TV— Şartnameler her gün sözü geçen gübeden — parasız alınabileceği fıçı mantarı nümunesi de görülebilir. V— İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saailerde © 7,5 güvenme iparalarile birlikte mekkür komisyona gelmeleri ilân olunur. <8850> * * Ginsi muhammen Be. arı Lira kuruş 'Yangın söndürme —— 350 adet — 4562 50 Blhtı eczisi ile beraber Demir sehpa 600 1686 126 60 » » » | I— Şartnameleri ve mevcut krokisi mucibince yukarıda miktarı yazılı «2> | kalem eşya açık eksiltme usülile satın alınscaktır. | Il— Tahmin bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri — hizalarında İsösterilmiştir. I— Eksiltme 24/X1/030 tarihinde Cuma günü Kabataşta Levazım ve Mü- | İbayaat subesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 1V— Şartnameler hor gün sözü geçen gubeden parasız alınabileceği gibi seh- | yanın krokisi de tetkik edilebilir. V— İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde © 7,5 güvenme (9286) | bi X 7,5 teminat Lira kuruş — şekli 52 18 Açık ek. eksiltme sanlı 4 İPuralarile birlikte mezkür komlsyona gelmeleri. | Emlâk ve Eytam Bankasından Esas Yeri Senelik kirası Depozito No, Nev'i T.L. 1L MAT/T — İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtsr İki oda Bt Müm— Mah. Cumhuriyet meydanı kar- İT K $Ş. Harında Jısazya Beyoğlu Şehit Muhtar — — Bir oda 4280— #— Mah. Cumhuriyet meydanı kar- gsında L T, B Hanında No. 4 İaTAAZ İstanbul Beyoğla Şehit Mahtar — — Bir oda 200— 4, Mah. Cumhurtyet meydanı kare gaında İ. T. E. Ş. Hanında No, 7 1647/13 İstanbul Beyoğlu Şehit Muhlar — — Bir oda 300— &— huriyet meydanı kar- | T. E.Ş. Hanında 1441714 İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar Bir odu S00 — 5— Mah. Cumkürtyet meydanı kar- Bsında İ T. E. Ş. Hanında No. 9 1447/15 İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar — Bir oda 30 45.— Mah. Cumhurtyet meydariı kar- gasında İ T. E. Ş. Hanında No, 10 İzahatı yukarıda yazılı gayrimenlkuller açık arttırma üsülile kiraya verile- lcektir. İhale 8/11/039 Pergembe gümü saat ondadır. İstekli olanların hizalarında İyâzılı depozito akçesini veznomize yalıyarak bildirllen gün ve : Şubemiz Emlâk Servisine müracaatları. 800 «8956> Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilânları | Mubammen bedel, muvakkat teminat ve müktarı aşağıda yazılı 1 ve 2 No, lı lisleler mühteviyatı çam tomruk ve azmanlar ayrı ayın ihale edilmek üzere 24/ 11/1939 tarihinde Cuma günü smat 15,30 da kapah zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. - Bu işe girmek istiynelerin listeleri hizatında yazıl muvakkat teminat ile İkanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün snat 14,30 a kadar komis- yon reisliğine vermeleri lâzımdır. | Şartnameler Sil kuruşa Ankara, Bekişehir, İzmir ve Haydarpaşı veznelerin- de satılmaktadır. 206) j Liste Malzermmenin ismi Metre mik'abı. Muvakkat temin & No, mubammen bedeli Lira K. Lira K. ı Çam tomruk “Takriben SOTİ, 598 mi muadili ğ 11700 adet 2 — Çam azmanı 35 00 10125 30 Takriben 2877 m3 muadili 5300 adet x 00 0260 85 ne dereceye — Türklerin hücumu kadar muvatfak olacakt — Tmparator cöphede 1 — Gedik yerleri kapalı mi Jüstinyani bu, suallere göyle cevap reriyordu. — Görmüyor musunuz yazalıyım — Bu halimle nasıl harbedebi — Türklere esir mi olayım? — Bir şövalyeye esir olmak yakış- maz! Jüstinyani, yalmız Galataya kaçmakla | canını kurtaramıyacğını anlamıştı. Hat-| tâ Türklerin bu hücumda şehri zapte- deceklerini de sezmişti. Bir an avvel, BE OB 'Tekrar ettim — Otursanma... lerimin içine baktı: | taya gelm dudaklarını büktü, gözlerini süze — Çabuk dönmeğe mecburum. Mektubu okur- RADYO ANKARA RADYOSU Her gün yalnız kasa dalga 317 m. | 9465 ke/s postamızla neşredilmekte e- lan yabancı dillerde haberler saatleri aşağıda gösterilmiştir. İranca — saat 13,00 ve 18,45 de Arapça » 1315 ve 1946 de Fransızca — > — 1345 ve 20,18 de Saat — 18,00 Program: — Baat 1805 — Memleket — saat — ayanı, Ajans ve meteoreloji haberleri. Saat 1825 Türk müziği, Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan, Cevdet Kozan, Reşat Erer. 1 - Okuyan: Melek Tok- #ön. 1 . Şelaraban peçrevi. 2 - Pai - ze - Şetaraban şarka (Badel vuslat içlisin). 3 - Sadetlin Kaynak - Şeta- Taban şarkı: (Gecemiz kapkara. Dede - Şetaraban şarkı: (Gözümden gönlümden). $ - . . , - Şetaraban garkı: (Bahçelerde aşlama). 2 — O- kuyan: Semahat Özdensez. 1 - Reşat Brer; Keman taksimi, £ - Lemi - Üy- gak şarkı: (Günler Geçiyor), 8 - Ar- daki - Uşgak şarkız (Sevdama yakın Bel), 4 - Klamct Şükrü - Uşçak şar- ke (Gezer dolaşırsın). 5 — Üşgak | Saz semaisi. 3 — Okuyan: Sadi Heş- ves. 1 - Salâhattin - Pmar - Karcığar dağlar viran dağlar). Baat 18.25 Ko- muşma (Dış politika hüdiseleri). Sazl 1840 Türk müziği (Fasıl heyeli). Sa- 41 20.20 Temsll: «Bir ad koyamadımı. (Yazan: Rifal Nerin), Saai 20.50 Ko- muşma (Haflalık Porla Kutasu). Sa- | at 21.10 Müzik (Riyaseticumhur Ban- dosü - Şef: İhsan Künçor), 1 - Theo, Rupprecht: Marş. 2 - P. Lacome: La Feria Çİspanyol Sulti), Los TToros, La- Yeğa, La Zarauela, 3 » J. J. Mayanı Denizde Gece. 4 - H. Makak: Anamlı dar dansı, Saak 2200 Memleket saai ayarı, alans haberleri, ziraat, exham - tahvilâi, kambiyo - mukut bortası (flat). Saat 22.20 Serbesi sani, Kat 2230 Müzik (Opera aryaları - Pi.) aat 2255 Müzik — (Cazband - PL) Bant 2825 - 2930 Yarınki program ve kapanış. Fakirleri koruma cemiyeti hayriyesinin Fevkalide hey'eli umumiye top-| lamtısı 12/11/939 tarihli pazar gü- | nü saat 10,30 da merkeri ida: olan Beyoğlu Minare sokak 17 nu-| maralı mahalde — yapılacağından Cemiyet azasının aşağıdaki meva- | di müzakere etmek Üzere toplan- vi rica Olunur, Müzakere edilecek mevat. 1 — Geçen umumi toplantı zap- tinan okunması 2 — Hey'eti idarenin raporu $ — Yeni hey'eti idare ve iki aruraktbar. inlihabı | & İkinciteşrin ÇARŞAMBA 1830, Ay 11, Gün 312, Kasım 1 M RER L AAA — Uğurlar olsun. Cümlesini ağzıma alamamıştım. Bu adama aa- | Sil almayayım ki, gelişinde: İşte biz adama iyen bir istihza; sözlerinde: süze göz - Klini terkeylemel.

Jüsünyani, tabanları yağlamış ka- gıyardu. Çünkü, ölümün yaklaştığını ve Türklerin bu umumi hücumla şehre gireceklerini anlamıştı. Aylardanberi Bir garp gövalyesi süzüle atıp tutan Htalyan kumandanı ve cengiveri bir golukta, Galataya kaçlı, Türkler gehre girmeden kimbilir daha nerelere ka- dar kaçacaktı. Jüstinyaninin harpten çekilerek kaç- mmast müdafiler ve mahsurlar arasına Gehşet düşürdü. Jüstinyani, hakikaten yaralanmıştı Ve, bu yarası du o kadar ağır değildi. Velevki, ağır dahi olmuş olsaydı, terki mevki edip gitmesi muvafık değildi. Sehirde bulunan halk, Jüztinyaninin Kaçtığını haber ahz almaz büsbütün paniğe uğramıştı. Halk ağlaşıyor, kilselere toplanmış dua ediyardu. İmparator da Ayasofya kilisenize toplanınış olan pepaslar ve Balk ile beraber âyine iştirak ediyar, Cenabı Haktan İstanbul şehrinin halâ- Bini niyaz eyliyordu. Artık, yapılacak iş düüya kalmış gill | | | | | | halk kiliselere kapanmış çıkmıyordu. Bu şaşkına uğramış ahali kapılarının önüne dayanmış olan Türklere karşı koyacaklarını kiliselerden, papaslar- dan medet umuyordu. Jüstiayani kale bedenlerini — mrap kaçar kaçmaz, maiyetinde bulunan Ve- medikliler de çözüldü. Onlar da mev- | kilerini terkedip gidiyorlardı. İmparator, ne yapacağını şaşırmıştı. 'Terki mevki eden İtalyanların arka- | sından bağırıyordu: — Ey, dünyağın yüksek şövalyeleri, hiristiyanlığı kime emanet edip idi- yorsunuz? Sövalyeler ardlarına bile dönüp bak- miyorlardı. Jüstinyani derhal şimdiki Yenicami taraflarına doğru Endi. Orada bulduğu bir kayığa atllıyarak doğruca Ceneviz- lilerin elinde bulunan Galstaya geçti. Cenevizliler, — Jüstünyan yaralı olarak kaçıp geldiğini haber alınca, et- rafını aldılar, her Biri, bir sual soru- yordu. Kumantlan, neden terki mevici eyledin? yalnız İstanbul şehrinden değil, Cene- vizli Galatudan da kaçmak kâzamdı. Jüstinyanl plânını çizmişti, Bu plâm kimseciklere sezdirmemeğe - çalışıyor- du. Mahremi esrarı olan adamlarından bir kumandana şu emri verdi: — Bana bak!. Derhai gemilerimize git kaptanlara söyle hazırlansınlar.. — Ne yapmak niyetindesiniz ku - mandanım? — Daha soruyorsun kaçacağız — Zincirle gerili olan Timandan na- ! çıkabiliriz? — Kolayı var.. Zincizi bir taraftan adamlarımız vasıtasile boşullırır. — Ya, Türk dananmasının elinden 'nasil kurtuluruz? Orut kolay, şimdi. Tü ile meşgüldürler, Hakikaten, çok geçmeden Jüstinya- ninin gemileri hazırlanmıştı. Ve, Ves nedikli kurmandan da gemiye nakısi - mişti. sdder hücun Jüstinyani —hücum gürültülerinden istifade ederek Jimandan çıklı ve pupa yelken' Marmaraya açıldı. (Devamı ver) sanız hemen müsaadenizi rica edeyim.. — Nasıl isterseniz?.. Dedim. Zarfı yırttım. Bu, üç beş satırın içine sığabilen bir aynlık kAğd: idi. Nihayet beklemediğim değil istediğim bir şey İdi. Kendimi tutamadım — Memnun oldum Nedim Bey Nazmi. Fakat bu mektubu sizin elinizden almak istemezdim. Dedim. Sesim titriyordu. Nekadar soğuk kanlı olmağa aldırmamış görünmiye çalışsam yine kız- gınlığım belli oluyordu. Niçin. hanımefendi?.. Dedi, gülümsiyen bir istihza yanaklarında ya- yıldı. böyle yaparım! Nuaret Cevap vermedim. Yine onu, her vakitki müs- tahdemim gibi kanşımda tuttum, ayakta beklettim: — sezmişti — Memnun olduğumu paşaya söyleyiniz! — Nereden , Dedim. Başımı çevirdim. O da daha ilerisine Dedim. gitmdel: -- Allaha- umarladık... Dedi. Yine başımı çevirmeden: Dedi, Bordu: — Nasıl sen beni reddeder misin. Ben, işte Diyen bir tehdit; duruşunda, kırpışında, gülüşünde: — Paşa artık bü son Tezalete tahammül ede- medi! Senin nasibin işte bu boş kâğıdı.. Diye bir istitikar vandı! Pencorenin önüne oturmuş daligın dalgr dü - , şünüyazdum. Birçok şeyler. ea — Ne © Belkis, yine dalmşsın?, Diye beni ayıltmasa ihtimal daha böyte birçok zaman xendi kendime kalacak, düşünmiye devam sdecektim. Kargınlağımı, — üzüldüğümü — çarçabuk | Nözaretten. Bugün binaz erken — kurtuldum. fakat, ne n Bayramda Yalnız ; Kızılay Gazetesi Çıkacaktır İllânlarınızı vermekle hem kendinize ve © de KIZILAYA yardım etmiş olacaksınız MÜRACAAT YERLERİ İstanbulda, Postane karşısında — -Kızılay satış Bürusu Telefon: # İstanbulda, Pestane Arkasındaki sokak (Ankara Caddesi Küşesl) İlâncılık Kelleklif Şirketi, 'Telefon: 20094 - 95 — İstanbul Defterdarlığından Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 12 vul kararnameye ek karar a Madde: 1 — BSikke ve külçe halinde akduğu gibi kıymetli madenlerit da ve masnu halde de memlaket dişina çıkarılması memnudür. - (BOT madenlerden maksat: Pltin, altın ve gümüştür.) Madde: 3 — Yolculamın şahsi zinet olarük dalma taşıdıkları kıaymetli denlerden mamul eşya da bu hükme dahildir. Yalmz #iyans ve saai D kümden müstesnadır. $ Medde: 8 — Hariçlen Türkiyeye gelen ccnebiler beraberlerinde getifi Türk gümrük kapısında alâkadar gümrük memurlarına verecekleri melere veya pasaportlarına kayıt ve işaret ettirdikleri kıymetli mamul eşyayı avdetlerinde memleket dışına çıkarabilirler. Bu kararın neşrinden evvel Türkiyeye gelmiş bulunan eenebiler bti lerinde getirmiş oldukları kıymetli madenlerden mamul eşyayı kambiy? cilerinden müsaade almak şartile memleket dışma çıkarabilirler. Madde: 4 — 30/6/$30 tarihli ve 1715 sayılı kanun hükümlerine göre dacak müameleler bu kanun hükmünden müstesnadır. Madde: S — 14/1/1838 tarihli ve 2/9030 sayılı kararname ile 17/5/19f Fihli ve 2/11006 sayılı karavname hükümleri mülgadır. Madde: 6 — Bu karar neşri tarihinden muteberdir. ei Madde: 7 — Bu kararın ierasına Maliye Vekili memurdur. Va ı LKO ROMATİZMA, LUMBAGO, SİYATİK, ARN İ BEL, DİZ,KALÇA ağrılarınıteskin ve izale efj Gayrimenkul Satış İlânı İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünd Emine İsmetinin 21523 hesap No. sile Sandıkımızdan didığı (2200) İli birinci derecede ipotek edip vödesinde borcunu vermediğinden hakkındi ÖĞ takip e 3202 No, h kamunun 46 ci maddesinin — ma'ufu 40 ci göre satılması scap eden Bayoğlunda Kuloğlu mahallesinde Kocaadu paki 14 yeni ve No. taj 8 kapı, 476 ada ve 20 parsel numaralı kürgir bi Mmahın tamamı bir buçuk #y müddetle açık arttırmaya konmuşlur. İ Batış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya — girmek (630) lira pey ükçesi verecektir. Mill bankalarımızdan birinin teminat #ij da kabul oli Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakık İi Arttırma Şartnamesi İği dik Hukük işleri | açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydıve sair lüzumlu izahatta H kakip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları teikik edeftiği kığa çıkarılan gayrimeskul hakkıtda beryeyi öğremiş 6d ve ikbar olUM Finci arttırma 28/12/039 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağalağlunda KÖ dığımızda seut 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapı için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul M yetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde 50f ranm taahhüdü baki kalmak şartile 9/1/940 — tarihine müsadif Sali ayni mahalde ve ayni santte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmad ğ menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleril, almıyan alâkadarlar v irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husüttlİ ve masarife dalr Kddlalarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklarf, dirmemiş olanlarla hakları tapu söcillerile sabit olmuyanlar satış bedelinil daşmasından hariç kahırlar. Daha fuzla malümat almak istiyenlerin 937/0Ü ya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine — müracaat etmeleri ilân olunur. * 4 DİRKAT /| Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gözlermek İ dere muhamminlerimizin koymuş oklağu kıymetin yüzde 40 m tecavür üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık dir. (9257) r | — istanbul Astiye Birtnet “Ticaret kemesinden Döyçe Levant Linle” kumpt | mensup Andros vapurunun 101 Ü ferile 4/7/980 tarihinde — Alı İ kein Rappolt ve Söhne Hamburil (i rikasından namlarına gelen V€ bul ithalât gümrüğünce 5/7/450 hinde tescil edilen 6280 numarsl, | yanname mühteviyatı BKDP merik, | 27191 - 93 numacalı üç sandık 4T1 ve safi 371 kilo sıkletinde ipekli ve pamuklu muşambaya Öi kür vapur acentarından almiğ ? ları erdino zayi olduğundan iptaline karar verilmesi Galstai j raköyde kâtn Ekselsiyor Kosti mitri Plakas taraflarından bt ğ talep ve ardinonun bümili bült hakkında vesika da ibraz ediltMi g| makla Ticaret kanununun 638 © “ğyef) desinin kıyasen tatbiki suretilk Ö kidla olunan işba ordinonun BU, ratından 45 gün içinde n ibraz olunması — ve ibraz takdirde bu müddetin hitamınd line karar verileceği ilân le yapanzl, i ve bakışında, göz * ) Mantarh muşambalar, perdeler ve gatr w'::'. TEFRİŞAT , Letzzmalı, Beyoğlunda' AĞ mağaralarında her yerden gertlar ve Ucuz tiatlarlâ maktadır. Beyaz eşya d haseler, yatak çarşafları V€ yatak örtülerinin — fiatlari kabul etmez derecede ve rekabetten âridirler. | bövle? | söyliyeceğimi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler