25 Nisan 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

 Sayısı 5 Kuruş BUGÜN 2 incide : Süncüde: Ankara Süncüde : $ incide : Bmcıda 1 Peyarni Safanın fikrası — Ör- han Selimin fıkrası — Mah- mud Yesarinin romanı — Şe- hir haberleri. meuhabirimizin tele- fonları, mektupları — AH Na- ci Karacanın yazısı — Fele- iiı fikrası, 'ziz Hüdayi Akdemirin “Biz- de Casusluk” adlı eseri. fonları, mektupları — Balkan ferinin — hülüsaları — ürhan Cahidin “Sarı Bal” ağlı Tomanı, Hitler'in "Kavgam” adlı kita- bimin tereüimesi. Y SA Tad. Yi matbaa : 26 İSTANBUL “TAN,A VERDİĞİ EŞSİZ ONUR Husust Muhabirlerimizin Telefonlarından Bükreş Toplantısı Mühimdir ATATÜRK'ÜN TEVFİK RÜŞTÜ ARAS : “Bükreş Roma konferansına hazırlanacağız Wiyor or) — Dış B elgrad, 24 (Hususi muhabirimiz bildi: Bakanı Tevfik Rüştü Aras Cenevre dönüşü bu sabah ye- di kırk trenile buraya geldi Kendisini Yugoslavya Hariciye Ve- kil vekili, Yunan, Romen sefirlerile Türk sefiri karşılamışlar- HL a E n Gal 't göründa Tevfik Riiçtül ÂAras ile

Sayfaya ait küpürler

 Fırka Genel . Kongresi Kongreyi ATATÜRK, söylevle Açacak (Ankara muhabirimiz bildi  riyor:) Fırka urnumi komitesi...
 H e ee 8 M L B c Ü aa ee İ ee ga A Husust Muhaebirlerimizin Telefonlarından H Ai himarl?> Bükreş Toplantısı Mühimdir TEVFİK
 . Hava Seferleri Hemen .. . Düzenine Sokulacaktır K şerrie Dz. © CZ lll ğ a . .Şa Yeni Hava Teşkilât Hazırlandı A nkara, 24
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T NİSAN | îPERŞEMBE' 71 935 i Sayısı 5 Kuruş O UGÜN 2 incide © Peyami Safanm fikrası — Ör- han Selimin fıkrası — Mah- mud Yesarinin romanı — Şe- hir haberleri. Süncüdes Ankara muhabirimizin tele- fonları, mektapları — AH Na- ci Karacanın yazısı — Fele- ğin fıkrası. Âziz Hüdayi Akdemirin “Biz- de Casusluk” adlı eseri. Balkan muhabirlerimizin tele- fonları, mektupları — Balkan gazetelerinin — hülâsaları — Bürhan Cahidin “Barı Bal” adlı ramanı, Hitler'in "Kavgam” adlı kita- Süncüde : $ incide : Bmcıda 1 T incide « B incide 1 Ökenomi — Kendi çatıyoruz — Nurullah Atacın $ tercüme ettiği “Kırmızı - Si- ” adlı roman. Memleket sayfanı Nizamettin Nazifin “Fatih Is- tanbulu nasıl aldı?” teirikası — BSevişenler - evlenenler — Hikâye — Zabıta romanı “K- zıl çemi Spor—Sağlık öğütleri — Briç Nasdl yaşaddar, nasıl yüksel- Giler — Ördil Yarmım büyükleri — Kadın ve Moda Fırka Genel Kongresi Kongreyi ATA- TÜRK, söylevle Açacak (Ankara muhabirimiz bildi - riyor:) Fırka urnumi komitesi hazırlık- ları devam ediyor. Kongre Mec- lis salonunda — toplanacaktır. Kongreye tahminen 550 murah- has iştirak edecektir. Bu itibar- la Meclis salonu da hazırlana- caltır. Fırka umurmi idare heyeti, sa- #tüçte Fırka Umumi Kâtibi Receb Pekerin başkanlığın” 1 toplandı. Partiye ait işler üz: - rinde uzun konuşmalar yapılcı. Meclisin önünde Fırka kon- gresinin toplantısı - dolayısile büyük bir tak yapılacak, elek- triklerle aydınlatılacaktır. Kongreyi, partinin başkanı Atatürk cak ve büyük bir söylevle partinin, ve onun hükü- metinin on senelik işlerini teba- Tüz ettirecektir. Atatürk'ün söylevine büyük ehemmiyet veriliyor. Söylev, radyo ile Türkiyenin her tarafı- ma verilecektir. Kongre toplan- tıları bir hafta sürecektir, Birinci gün,kongre açıldıktan sonra, ikinci başkan vekili ile dört kâtib seçilecek ve on beşer üyeli program, nizamname, ve hesab ve 25 üyeli bir lâyiha en- cümeni seçilecektir. Program ve nizamname encümeni parti Yancedar Vö uncuda 1 Y incide 1 12 incide « Wüncüder Hi (Veremezdi. İSTANBUL Gazetemiz Ulaşabileceği En Yüksek Doruğa Ulaştı. Bir Sevgi, Hiç Bir Kuvvet Bize Yaptığımız İşde (Yürümek İçin Bu Kadar Derin, Böyle Işıklı B.. programı ve parti nizamname - sinde lüzum görülecek tadilâtı tesbit edecek, Lâyiha encümeni Atatürk'ün Yoktan Var Edici Yaratıcı Elinin Yazısıyla Yazılan TAN Adını Yurdun Üstünde Bir İnanç, Bir İnkılâp, Bir Kırılmaz Umud Bayrağı Olarak ise vilâyetlerden merkezi umu- Miye gelen dilekleri tetkik ede- cektir. Birinci gün encümenler teçildikten sonra encümenlerin çalışı için köngre toplantı - larına iki gün fasrla verilecekti! Taşımağa And İçeriz. Biz Onun Çocuklarıyız. Onun Yolunda Yürüyoruz. O İçimizde, Başımızda, Yüreğinizde, O Bizdedir. Hava Seferleri Hemen Düzenine Sokulacaktır Yeni Hava Teşkilât Hazırlandı A nkara, 24 (Hususi muhabirimiz bildiriyor” — Hükümet hava seferlerini esaslı tarzda organize etmeğe karar ver- Miş ve bu işin tertib ve tanzimini Bayındırlık Bakanlığına bı- rakmıştır. Faaliyete geçen bakanlık bu işi müıı_ıkıllz dıireıi. başkanlığına bağlı bir müdürlükle idare edecektir. 1935 senesi bütçesine hava seferlerini idare için yarım milyon lira tahsisat konmuştur, Başlıca şehirlerimiz arasında hava seferlerini mun- tâzam bir tarzda idare için en kısa bir zamanda temiz yolcu tayyareleri satın alınacaktır. Bayındırlık Bakanlığı muayyen Merkezler arasında temin edilecek hava seferlerinden başka ci- 'Var dost hükümet merkezlerine de tayyare işletmek kararın- dadır, Du_n çocuk bayramının ikinci günü idi. Gürbüzler m_(.ııubgknıı yapıldı. Bu resim birinciliği kazanan iki yavrunun sevinçle öpüşüşlerini gösteriyor. glll nn SAYI : 3 - 2306 Onbirinci YIL Sahib ve Başmuharriri MAHMUD SOYDAN | “Müdür: İdare v Telefon | Husust Muhaebirlerimizin Telefonlarından Husus! Cu —— — — ——— Bükreş Toplantısı Mühimdi TEVFİK RÜŞTÜ ARAS : “Bükr! Roma konferansına hazırlanacağız yor diriyor) — Dış B elgrad, 24 (Hususi müuhabirimiz bi li Bakanı Tevfik Rüştü Aras Cenevre dönüşü bu sa slavya Hariciye Ve- di kırk trenile buraya geldi Kendisini Yu, kil vekili, Yunan, Romnen sefirlerile Türk sefi: şılamışlar- dır. Trenin durduğu on dakika zarfında Tevfi tü Aras ile Balkan diplomatları pek sıkı fıkı görüştüler. Bu arada ben de kendisile görüştüm. Şunları söyledi “— Cenevreden pek memnun dön a ve her azanın reyini bitarafane verişi dünya sulhü için büy bir kazançtır. İstanbulda bir gün kalıp Ankaraya gidec yın onunda Bükreşteki Balkan konseyite döneceğim. sizinle daha uzun görüşecek vaktimiz olur. Konseyde dört dev- letin hariciye vekilleri ve dört devletin Ankara sefirleri bulu- nacaktır. Bizim de dört devlet nezdindeki selirlerimiz Bükreş- te toplanacaktır. Muayyen bir ruzname yoktur. Misakın reviz. yonunu yapacağız. Bizleri alâkadar eden ve Cenevrede mevzuu bahsolan mesail hakkında da görüşeceğimiz tabildir. Orada, Ro- mada ayın yirmisinde toplanması muhtem nferansa Balkan v orkındaki bükümetlerin beynelmilel vazi, — dolayısile alâka- da: udukları meseleler üzerinde de bazırlar.. <gız.” Sefir Haydar, 10 dakikalık kısa zaman ıçinde Dış işler Bakanı ile görüşemediğinden trenle iki saat kadar gitmeğe mecbur kalmıştır, Eşret ŞEFİK j 200 Papulas ile Kimisis Dün Kurşuna Dizildiler A tina 24 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - harbince general Papulas ile general Kir rilen cezası bu sabah saat beş buçukta infaz edilu. - ı.ğ de soğuk kanlılıklarmı muhafaza etmekte idiler. Yalnız gözle- ri bağlanacağı zaman asabiyet göstermişlerdir. Cenazeleri defnedilmek üzere ailelerine verilmiştir. Divanıharplerin kararları kat'i ve re'sen tatbik edilmekte ol - duğundan Papulas ile arkadaşı Kimisis hal a - verilen idam kararı hiç bir makam veya mahkemenin tasvibine gönderilmemi ti. Yalnız cümhurreisinin idam cezalarını müebbede tebdil etmek salâhiyeti vardı. Fakat dün geç vakite kadar bu hususta bir tebliğ yı_pı!.ıpın'ı_ııu. Gece yarısından sonra divanıharpteki miseri Atina muhafızı ile birlikte mahkümların bulunduğ rof) hapishanesine gelmiş hükmün infaz olunacağını tir, Dinf merasim yapıldıktan sonra mahkümlar otomobiller mün infşı edileceği Zografiön semti civarındaki çocukla: hanesinin arkasındaki mahale götürülmüşlerdir. — Atina ı.-nuhafıılxğı gece yarısındanberi hapishane ** hükmün infaz olunacağı yerde muhafaza ve inz Mnante la ve Bi birleri Mahkümlar kursuna dizilirken asker kıtalarından t bulunmamış ve hüküm büyük bir sükünet içinde icra Yeni Bulgar kabinesi aza- ları ve Başı .kil Toşef Sağdan sola doğru: Yeni şimendiferler nazırı Todor Ko jeharof, Adliye Nazırı Angel Karagö- zof, Milli İktısad Nazırı İstopçu Mu- rif Nazırt General Radef, rı* General Raşko Atna- sof, Başvekil Andre Toşef, Dr. Köse İvanof, Harbiye Nazırı General Sa « nef, Maliye Nazırı Reskof, Nafia Na- zırı Yotof * (Yazısı Balkan haberleri sayfa- mızda | DİKKATI İL TEMİZLENDİK- ÇE, AYIKLAN IKÇA, DÜŞÜNÜŞÜ .ÜZÜN KARGAŞALIĞI VE

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler