24 Nisan 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

ae Sayısı 5 Kuruş Büncüde : de : Balkan muhabirlerimizin tele- fonları, mektupları — Balkan zeteler'nin Ha Canklin “Sarı Bul” 1 remanL ütler'in “Kavgam” adlı ki bmen tercümesi. 6 merda * T inelde * Dünya ajanslar Avrupa — gngetelerinin hülâsaları —— y SAÇ 5 KU BUL 23 NiSAN BAYRAMI DÜN T GENÇ ÜRK O ZABİT R D USUNA 1400 AHA nATILDI aa aa e v matbaa : 243)0. —

Sayfaya ait küpürler

 a...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 NİSAN | RŞAMBA içA Sayısı 5 Kuruş usluk” adlı eseri, müuhabirlerimizin tele- mektupları —— Balkan teler'nin — hülâeaları — Cahidin “Sarı Bal" romsnı 6 merla * Kitler'in “Kavgam” adlı kita- 7 inelde : 8 incide : ellah Atsem - Si- : Nizamettin Nazifin "Fatih Is- tanbutu mazil aldı?” teirikası — Bevişenler — evlenenler — Hikkye — Zabıta romanı “K- ıl çember” . Gazetemiz , ! Ve Halk Dün ilk sayısı ile neşriyat ha- Yatına giren “Tan,, okuyucula- Tımdan umduğundan fazla ve hat tâ bize büyük vakalarla dolu baskı günlerini hatırlatan çok yüksek bi: kargılık gördü. Bu karşılığın ve gösterieln içten bağlılığın bize daha çok vazife- ler ve ince dikkatler ihtar etti- ğini pek iyi anlayoruz. Onun i - çin, her gazetenin ilk çıl'uşv;al- yazmdAarı beylik teşekkür lâfla- Tından ziyade, üzerimize aldığı - mrr püleir bütün icaplarını her gün sütunlarımızda okuyucula- rımıza göstermeğe çalışmakla şükranımızı daha filen isbat et - mek tercih edeceğiz. “Tan,, dün çıkan ilk sayısı ile gimdiye r Türkiyede hiç bir gazeteye nasip olmamış en bü - yük bahtiyarlığı da tattı. Yekü- nu bu kadar yüksek bir okuyucu zümresi tarafından dün bize gösterilen cidden yüksek alâka- nın ölçülmez bir değeri vardır. Bundan sonra da bu alâkaya lâyik olabilmek muvaffakiyetini göstererek, bahtiyarlığımız büs- bütün artacaktır. Gerçi ilk sayımızda, makine - nin işletikçe düzeltilecek teknik kusurları vardı. Her işte başlan gicin zorluğunu edenler, *Tan,, ın dünkü büt kusurla- rını affedebilirler. Onlar bu af- larında aldanmayacakları gibi, bizde bundan ayrı bir kuvvet al- mış olacağız. *“Tan,, bütün sayılarında her sınıf okuyucusunun mutlaka bü- lacağı yazılar ve resimlerle ve her gün mutlaka daha güzelleşe- rek, dajma tekâmüle doğru hız almış bir halde neşriyatına de - vam edecektir. Çünkü bunu “Tan,, ın yazıcıla- TI üzerlerine bir vazile ve mesu- liyet olarak almışlardır. Okuyu- daha ilk sayıda gös- İrlık ve teveccüh. on- a birinci günden te- kuvvet kaynağı oldu. ynaktan içtikçe,da'ma zin miz daima işlek kala - yle sanıyoruz ki, bu dinçliğimiz ve azmimizle memle kete bir gazete kazandırmak e- melimize varacağız. TAN Leh LŞakanı Beck ve İtalya 23 (A.A.) — Pat A- n öğrendiği- ışarı işleri 1 Day Suvich Venedik- tada hususi ola - rak ikamet etmetke bulunan Le- histan Dışarı işleri bakanıı Bay Bek'le görüşmü , Bumüna- sebetle Avrupa meseleleri hak- kında noktai nazar teatisi yapıl- Mış ve iki memleketi bağlıyan dostluk münasebetleri müşahe- de edilmiştir. mMmüsteş; ten geçerken ©! Â : Yeni zabit vekill —- Atina, 23 (Telefonla) — Bu- gün sabah dokuzda donanma u- mum kumandanı Vis amiral Sa- kellariu'nun riyasetinde topla - nan divant harp isyan suçile maz | birlikte gıyaben muhakeme cdi- nun bulunan muhalif parti li - derlerinin muhakemelerine baş- lamıştır. Davada, âyan reisi Gona- tas, çiftçi lideri Papanastasiu, Milenas, Sofulis ile bir çok me- buslar, zabitler ve gazeteciler suçlu olarak bulunmuşlardır. Te rakkiperverler lideri Kafandaris hastahanede bulunduğu halde getirilmiştir, o o0 Oo Almanyada AskeriTayyarecilik Dev Adımlarıyla İlerliyor 23 (A.A.) — B. François, haftalık Marianne gazetesinde | Paris, e — Atina Muh »birimizin Telefonu Venizelosun. ve Liderlerin Muhakamesi Dün Başladı Dört Başvekil Divanı Harpte İsyanı tertip eden firar Veni- zelos, oğlu Kiryakos, General Plâstiras,eski maliye nazıriı Mo- ris, Skulâs, Kunduros liderlerle leceklerdir. v Bu suretle maznunlar araşın- da eski başvekillerden dört kişi vardır. Bunlar şunlardır: Veni- zelos, Papanastasiu, Sofulis, Ka- fandaris Divanıharp bügün tahkikat ve isticvabatla meşgul olmuştur. Mahkemeye sahık hariciye | nazırı Mihalakopulos ve Kafan- daris müdafaa şahidi olarak da- vet edilmiştir . İSTANBUL SAN BAYRAMI - RDUSUNA 1400 eri Hâkimiyeti Milliye bayramını kutluluyor — Atatürk abidesine çelenk- blrakılıyor — Geçid resmi yapılıyor ve hep bir ağızdan İstiklâl - Alman - ya harbi nasıl hazırlayor. Gizli tayyare sahaları -başlığı- altında bir makale neşretmiştir. Muharrir bu makalesinde Almanyanın reemi vesaike naz istatistiklerin bildirdikleri gibi 62 değil 25* tayyare sahasın: lik bulunduğunu ve hattâ bu miktarın da asgari olduğunu, « kadar hava sporu cemiyetlerinin mütemadiyen yeni tayyare sa...- ları hazırlamakta olduklarını ve buna bütün spor ve y iş sahaları- nr ve deniz tayyareleri için tanzim edilmiş olan gölleri ilâve etmek irabedeceğini yazmaktadır. Son zamanlarda vücude getirilm'ş o- lan tayyare sahalarında atölyeler ve yeraltı hangarları vardır. Bu hangarlardan ayni zamanda 16 tayyare birden çıkmaktadır. Bütün bunlar şehirlerden uzaklarda ormanlık mmtakalarda Mecmua, bu teşekküllerin başlarına getirilmiş olan zabitlerin lerini bile yazmaktadır. uklar dün kendi bayramlarını Üniversite konferans salonunda kutluladılar. Bu bayrama ait tafsilât 6 mçı sahifemizdedir. Sahib ve Başmuharriri | MAKMUD SOYDAN Müdür: 24018 Yazı Teleton ( güzre v matban : 20210 HA nATILDI. GENÇ ZABİTLERİN GEÇİDİ ! Diplomalar — | 4 Dün Verildi — Dün, yedek Sübay mektebinin (İhtiyat zabit mektebi) son devre merunları, Cümhuriyet âbidesine 1 — * Çelenk biraktı 7 ve 1300 ü aşkın gençi bir geçi! —i yaptılar. xt Onu yirmir Merasime, geçe aakeri bandc.. — çaldığı İstiklâl marşile başlandı... Mekteb namma, âbideye bir çelenk kondu. Mikro- fon önüne gelen yeni mezunlardan Sadi Güner, bir ağızdan marşı söyleneceğini ilân etti. Marş .ı.ı'iylıııdib..lonıı,h .I:OO den fazla ih- iyat zabiti hep bir ağız: subay marşını söyledi. M Gene yeni mezun gençlerden makliye zabiti vekili Agâh Hamdi f ç 6 Erogan bir nutuk söyledi. ' " SAA enç zabitin söylevi (Arkası 6 neıda) Abideye çelenk kenuyor Husust telgrafımız Belgradda İtimadla Uyandırmadı Belgrat, 23 (Hususi muhabi- rimiz telefonla bildiriyor) — Ye ni Bulgar kabinesinin Balkan - *“ki sulhu ve mütekabil em- <ü takviye için çalışacağını € komşuları arasında yaklaş - ayı temine gayret edeceği hak da Bulgar gazetelerinde çı - yarı resmi beyanatlara bu - raua büyük bir it!mat terilmi yi Cümhurreisi affetmezse Papulas Bu Sabah Erkenden kurşuna Dizilmiş olacak FH'iküm Mahkümlara Bildirildi Mahkümlar Ayrı Hücrelere Se ! e lildiler 'Or. Burada şimdilik intizar devresi geçirilmektedir. Yeni kabinenin takip edeceği siyase - tin ancak zamanla belli olacağı kanaati umumidir. Eşref ŞEFIK Ankarada 23 Nisan Ankara, 23 (Husus? muhabi - rimiz bildiriyor) — Kamutayın ilk açıldığı günün yıldönümü, her yerde olduğu gibi, burada da sevinçlerle kutlulanmıştır Bugün çocuk — haf* yük merasimle açılr cuk e- sirgeme kurumu be x saylav Fuat, maarif riüdürü Rahmi ve üç talebe birer nutuk söylemiş- lerdir. Merasim sıralarında tay- yareler havada muhtelif hava o- yunları yapmışlardır. Bundan sonra büyük geçit resmi Çocuklar Atatürk heykeli de tezahürat yaptılar, , da bü- Papulası muhakeme odın_dlvını harb Papulas Papulas divanı harb huzurunda (Yazısı 6 ımcı sahifede)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler