23 Nisan 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

23 Nisan 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EK EE e RE MT İSTANBUL m > > — Bulgar Kabinesi Kralın -9| Fırkalara “ Bİ Zaferi Büncüde : 4 üncüde $ incide 4 acı, mekvupları — Balkan erisim O bülâsaları — m “Kırmızı. siyah, Nurullah Ataç tarafından tercümesi, ca — Siyaset de 1 incide : Dünya Telefon| Midür: 20388. Yazı işleri: 24319, upa gazetelerinin $ incidı 9 üncüda 10 uncuda: 31 incide: Mez 12 incider dl aldı, taribi tef- Orhan Selimin hikâ- Cısıl çenber,, adi 23- MARE, 1914-1935 Almanyanm silâhlanmasile hâsıl olan vaziyet karşısında herkesin tekrar ettiği bir sual vardır; — 1914 2iyet karz yılıma benzer bir va- ret ve cesaretle bulunanlara söyliye- j ktur. Ancak, bu i siyasi vaziyetin 1914 yr- siyasi vaziyetten de fark- Ir olduğunu söylemek isteriz, 1914 yılındaki siyasi vaziyet ne idi? 1870 Fi - Prusya muha. rebesi nra Bismark tara- ya ili zümreye ayır- â Almanya, Avus- turya, İtalya ittifakı Avrupada Almanya ve müttefiklerine he- a temin etti, Bu hege- ı evvelâ Fransa - ı yapıldı. Bu, bir dereceye dar müvazene te- min etmişe benziyordu. Fakat Almanya ve müttelikleri kuv- vetleşmekte devam ettiklerin - tere de bunlara il hak etti, İlki taraf arasında bir silâh yarışı başladı, Her iki züm reye mensub olan devletler ara- sında sıkı bir tesanüd meydana geldi. Biri diğerinin davasını be nimsedi, Fransa, Rusyanin Bal- » edilen ittifak siya- | # 3VYVK YADICISI İNÖNÜ (Sofya hususi muhabirimiz bildiriyor: Sofya, 22 (Telefonlaj— Kral Boris, kabineyi sarayda sekiz saat süren uzun müzakereler - den sonra (pazar akşamı saat beşte Andre Toşef'e teşkil et - tirmeğe muvaffak oldu. Bun - dan sonra da, Bulgar milletine kendisinin ve bütün yeni nâzır- ların imzalarile bir beyanname neşretti, 130 bin basılan bu beyanna - meler Bulgaristan içine tayya - relerle dağıtıldı ve bütün sokak- lara yapıştırıldı. Beyannamele- ri, halk küme küme toplanarak okuyor. Beyannamenin hülâsa- sı şudur: “Bulgar devletinin yaşayışın- da ileri atılan 19 mayıs 934 adı- mından kat'iyyen geriye dönül- miyecektir. “100 bin Bulgarın kanı ile te- meli atılan dinç Bulgar devleti, yeni hayatın şeraitine uyacak ve müşkül meseleleri halledebi- lecek bir şekilde değiştirilecek- tir. “Ekonomik vaziyetin çabuk | canlandırılmasma (o çalışılacak, sefalete maruz olanlar koruna - cak, milletin dahili intizamı sulh e temin olunacaktır. Yapı- İacak bütün değişiklikler, hal tarafından tasdik edilen ter yasasında, milli ananelerden € ordumuz tarafndan büyü r şevk ve ideai sevgisi ilem a faa edilen 19 mayı» #* n- den ilham ala- ts aklardan usanmış olan muuetımiz, memleketin te- rakkiyatı namına emin olabilir ki hiç bir geri harekete mü- saade olunmıyacaktır. “Güzel Bulgar toprakları ü - zerinde gençliğini Bulgarların kahramanca mücadeleleri ara - sında gecirmiş, onların daha i - leri günler görmesi arzusu ile yaşamış olan ben, benimle bera- ber Bulgar bayrağınm etrafma toplanması için bütün ulusa hi- tap ediyorum. “Hükümetime (yardım et - mekle memleketi daha parlak aya kanlardaki davasına kendida- Hâlâ İ mam yi kini e 225 vası imiş gibi bakmağa başladı. Bir Vesika Rusya da Franeann Alsasle Nikâhı Kıyanlar Mahmud ime gaga nen | dan ümid | Almanya - Polonya | vugosiava e niyet uyandırdı. Fransa, Rusya ee eN dan emin. Rusya, herhangi ka- sr ŞE ee er MR Anla enbe aman ri l Bir Tecavuz Karşısında Alman şmak le açmak ve umumi tedbirler al t edeceğinden e- Âskerleri Lehistan Toprakla- | Meselesi mak karasındadır. Bu cümleden ol- min. Avusturyann dış sıyasası- k N > Anad j ildiri; nı ve bir dereceye kadar askeri | mak üzer? Maliye Bakanlığı, dal ye rındanSerbeçe Geçebilecek bene Al Taa teşkilâtı Berlin idare ediyor. | Yarıda evlenmiş luk lann İİ Dünkü ajans telgraflar, ehemmi. | iki devlet askeri, malt ve ekono- | arzularının ifadesi gibi telâkki du. 1914 yılında öyle bir vaziyet | maaşları kesilmesi için kanuni | yeti, diplomatik bir vesikann sure- | mik kuvvetlerini birleştirecek - | edilen Toşef kabinesinin teşek- vardı ki, dünya karışacak olur- | müeyyideler konması otrafında tet- | tini verdiler. Bu Vesikada Alman: | uğradığı takdirde, o diğeri Ona | külünde, kralin, fırk; si sa, her devlet yanındı ki il ismaktadi tkikat ik. | yaile Lehistan arasında yapılmış KE zi taahhü: € lim, alar üzerin- i vlet yanında ve kargı- Z Hit mukavelenin hükümlerinden bah. | yardım etmeği taahhüt eder. de, nevima bir zafer ihraz eyle - sında kimi göreceğini biliyordu. «edilmektedir. Haber Lyon şebrin- | lerdir. Bunlardan biri taarruza | miş olduğuna işaret edilmekte- 1914 yaznıda devletlerin savaşa de çıkan SalutPublic gazetesinde | OAlmanya şarktan veyahut | dir. Bu itibarla, yeni hükümetin girişmelerine bu güven hissi 8- neşredilmiştir ve doğru olup olmadı. | ki şimali şarkiden gelecek bir | bütün millet tarafmdan iyi kar- mil olmuştur. tecavüze karşı koymak mecburi» | şılanacağı zannolunuyor. ——— ——> : P nn vazğiyetinden güpbe edenler ğı şüphelidir. Telgraf şudur: Paris, 22 (A. A.) — İki yük- i Ğ 5 vardır. İtalya, Almanya ile dost : Slm yetinde kaldığı takdirde, Polon- | (Bulgar - Yugoslav yakmlığı- or. Avon, beynelmilel | idi. Şirpdi mukadderatmı küçük | şek âkid taraf, kendilerini alâ < | ya, Alman ordularını kendi a- | nim cn hararetli taraftarı sayı: münasebetler bakımından, he- | itilâfa bağlamış gibidir. Bugün- eler İka güme arshılusal | razisi üzerinden serbestçe geç- | lan B. Köse Ivanof'un Dış işleri i i kü sıyfasal hayatta tebellür et- meseleler için doğrudan doğru- | melerini temin edecektir. Bakanlığma geçmesi, bazı kom- iş bir vaziyet yoktur. Devlet- | Ya istişare etmeyi ve filen teşri: | o Almanya, Polonya hudutları- | şu devletlerin Bulgaristan'ın dış kimseye 4 i ide bul melliipe z > ” i te beraber züüeiilen Geve ibi itimad. edemiyor- erleri unmayı taahhüt €- | nın masuniyetini temin etmeyi | siyasası hakkımdaki endişeleri- Gi ni hassaten (o teskin edecek bir İetin, yarın İtarsı tarafa geçtiği | ar. Bir harb çıksa, kim inle yan- görü e Lehistan geçen se- | yana /yürüyecekleri, kiminle kar | Polonya, hariçte her hangi yellanylğör heye kader Fransa ile beraber- | şı karşıya gelecekleri belli değil. | bir iş hakkımda ancak Alman - di. Ansızın Almanya tarafına | Bunim içindir ki harbden sakı- | ya'nın reyi dahilinde karar ver- | konomik tedbirleri ve ezcüm- Papulas Ölüm geçti, Rusya ile Almanyanın a- | nıyorlar ve barış için en bü-| meyi taahhüteder. le müdafaa tedbirlerinin miles- Cezasına Çarpıldı rast İki sene evvelisine kadar | yük |ümidde vaziyetteki bu| Sebebiyet verilmeksizin vu. | siriyetini takviye eder mahiyet TAtina | sazla #ri idi. Şimdi Rusya, Fransa ile | müphemliktedir,. 4 kubulacak her hangi bir te- | te olanları müştereken almağı telefon haberi 5 incide) beraber yürüyor, Yugoslavya -; TAN cavüze karşıkoymak için, her | taahhüt ederler. © “—— ai a Şimdiki vaziyet buna hiç ben taahhüt eder. Her iki devlet, ehemmiyete şayan görülecekher türlü ce SAYI : 1— 2304 Sahib ve Başmubherriri MAHMUD SOYDAN İdare v. matbos : 24310 YET, MiLLETiNDİR!,, UYA SABUNA OKUNMADAN Pahalılık Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır, derler. Biz de, Sofyasinı, Atinasını, Helgradı- nı, Bükreşini döne dolaşa nihayet İstanbula, meşhur Babıâliye, yani gazeteciliğe geldik. Geldik ama, ne diyeyim, galiba keşke gelmetey- dik... İki seneye yakın Sofyada, iki se- ne de Bükreşte kaldım. Bu sırada birçok defalar Atinaya, Belgrada gidip geldim. Saydığım bu dört şe- hirde uzun miidet yerleşip yaşa » dıktan sonra, İstanbula çelir gel- mez ber ilk çarpan şey, hayatın ba şehirdeki akıl almaz, inanılmaz, tahammül olunmaz pahalılığı ol“ du. Vapurdan ayağımı rıhtıma a- tar atmaz, pahalılık, bir akrep şek- ilni aldı, sülük gibi kesemi emme- ğe başladı. Valizimi verdim: Ha- mal pahalı; bindim, taksi paheli; tuttum: Apartıman pahalı; yaktım elektrik pahalı, odun pahalı, gaz pahalı; içtim: süt pahalı; yedim: Et pahalı, zerzevat pahalı; yine bindim: Tramvay pahal:, Tünel pa- halı, vapur pahalı, t#en pahalı, her en her şey pahalı, pahalı, pas Hesap ettim: Sofyada yetmiş beş, Atinada yüz, Belgradla e yüz yirmi beş liraya Paşa gibi ya- ştyan bir adamın, istanbulda daha aşağı, yani Bay gibi bir yaşayış için en az üç yüz Üira harceması lâzım! Niçin? Bilmiyor Kontönjandan mı, yoksa ihtikâru © mı, yahut kon» trolsuzluktan mı? Bilmeğe —mec * bur. değilim. Yalnız bildiğim, göre düğüm bir şey şu ki, ben görmiyes Istanbulda yaşamak, yüz me yüksekliğe kurulmuş bir tel üzerin. de Lik seke gibi kazalı bir marifet i almıştır. Başarabile- ne aşkolsun! Bükreşten çıkmadan (| kaç ak- şam evvel, sefarettel | kadaşlar» dan bir ikisi, bir ça okantada bize küçük bir ayrı meği ver- diler. Yedi kişiydik. emmel yes dik, bir kaç şişe şarap tik, en tat Romen tangolarını dinledik,ve çı karken, altı yüz ley — kara bor * sa farkile beş lira/ — verdik. Bu» raya geldikten bir hafta sonra da, bir saylav arkadaşım, Bahçeli, cazlı, temizce bir lokantaya ça - Zrdı, Dört kişi idik. Biraz, rakı; biraz meze, bir çorba, bir et, Bir komposto ve.... Otuz yedi liraf Hesap puslasının altında, yan gözle 3700 ü görünce, beni davet eden arkadaşa, davetinden dolayı âdeta itizara mecbur kaldım. Ya şu suyun, şu Tanrının dağlar- dan, taşlardan, hiçbir maliyet hatı koymadan alkıtlığı ve hükümetin de çok şükür kontenjan listesne sokmadığı suyun, dünyanın her ta- rafında bedava dağıtılan iç su - yunun — hoş, dünyan Başka *0 » raflarında içme suyu, yıkanma #u- yu diye ayrı ayrı iki sa da yok Ya? — pahalılığına ne buyrulur? Frans'zın biri bizdeki şarap fiat- larını görünce: — Siz Türkleri şaraba alıştıra - cak değil; Fransızları şaraptan vaz geçirecek fiatlar koymuşsunuz! Demişti, Haydi şarap neyse ne, fakat ya şu iki kadeh suyun beş kuruş olmasına ne demeli? Nazik şahsına karşı sevgim ve ör | hek karakterine saygim olduğunu yakından bildiğine emin olduğum oziz Ustündağa, bir yolcu duygusu haber vermiş olmak için, yaraşça söyliyeyim ki, dört sene donüp dolaştıktan sonra İstanbulda ker * şrıma çıkan belediye, pit s0- kakları, hir kokan taksileri, hile kohan pahalılığı ve meşhur süprün- tü arabalarile, ne bir adım yeri, ne bir adım ileri, yine eski belediye - dir. Bakıyorum: Alcra yine ol alem... Yalnız, seneler geçiyor, ihtiyarlı. yoruz ve... İşte kadar! Ali Naci KARACAN ———— BIR ULUSUN MATBUATI N ONUN İÇİNİ DIŞINA VURAN AYNASIDIR Onbirinci YIL ” E — hoş, eskiden de böyle idi ya'— i 1 i i

Bu sayıdan diğer sayfalar: