23 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

23 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| gar pa Bugünkü Sayımız e 1 ini Yıl Sayı : 6208 - 148 Yazı İşleri Telefonu: 459 SA LI, 23 Nisan (4 üncü ay) 1935 dugünkü Sayımız SAYIFA Idare Telefonu: 24370 o © Sayısı 5 Kuruş Türkiye, en parlak bir sanayi memleketi olacaktır Çocuk sorumu ulusal ödevlerimi- zin başıdır Bugün e 3) Nisan, Büyük Mil. let : günün biryandan da çocuk bayra- > lm çok yerindedir. Çün- ocuk sorumu birçoklarının sandığı gibi küçük önemsiz (ehem- miyetsiz) bir konu (mevzu) de- ğildir. Bunun tam tersi olarak u- lusal bir iştir. İnsanlığın tohumu olan çocuk- luk bir dilde konuşan, bir ülküde yaşıyan insan topluluklarının, w lusların da temelidir. Bu bakım: dan çocuk ulusun kendisi ve yari- nı demektir BRL nden yarınki var: lığını dme bütün ulus adam- larının da çocuk sorumuna £ serekli olan önemi (ehemmiyeti) verme- leri lâzım gelir. Çocuk işinin sosyal hayatta ye- ri bu kadar yüksek olunca ona gö- re şel önemi nasıl verebil: riz e yok ki: Bir kere har ni doğan çocuğu gürbüz olar? yaşatmakla ve yetiştirmekle, son- ra herbir çocuğun yarın ulus için en faydalı kir varlık olmasına yar dım etmekle. Her hil yarınlâ varlığı ve yarı! doğan çocuklarda ölümün elden geldiği kadar azalmasına bağlı. dır. Onun için devlet adamları ölüm ve doğum istatistiklerini hiç bir, ,vakit gözlerinden uzeklaştır- Ölümlerin azalmasına, doğumların çoğalmasına yarıya" cak” çareler yea ve bulurlar. SIM m 11,ci Lb eş 5.ci Ke Bulgar | Kıralının sarayı muhafaza altında tutuluyor Yeni kabine üyelerinden biri, Çankof'un sürgünden geri çevrilmesini şart koşuyor in Bulgar Kralı Botis | 23 Nisan Bayramımız , Bugün kutluladığımız yirmi üş rını hep bu millete borçlu olanlar e ülkeyi basan sürülerle elele rmişti. yi rmi üç sandan önceki Türk, st kil almamış Köboabmi Bakanı B. Celâl Bayarın MN İli ai 22(A.A.) — Ökono» ünle bugünün arasında yılları asır yapan büyülü güç, oulusun kucaklamasından doğdu. Türk tarihinde, Türk ikti - sadiyünunda, Türk idaresinin bü- verici kaynaşma Mind mühim bir nutuk söylemiş” e başarmanın anası da bu ken -| tir. dine dönüşten başkası değildir. Sun'i ipek, tiftik, yün, pamuk- Bin acının karartıp kanattığı| lu, o sanaviimizdeki çalışmaları anlatan Ökonomi Bakanı, fabri - kalarımızdan bahsederken demiş- bu önderin ardında| tir ki: “ — Cesaretle söyliyebilirim ki, seleflerimizden kalan fabrika- larla, bizim fabrikalarımız, kıyas örten pasları kaldırarak medeni- | kabul etmisecek dereced. fark : etin ilk kay *| Jıdır. naklarını göste- Mürakabenin hiçbir şeklinden ven odur. ekinmiyoruz. Fakat en çok ehem ” yayılır, si klar. ke, yaraşan merilir. ve la lar < yi 23 Nisan, bu miyet verdiğimiz ve ehemmiyet yükselişin baş - verilmesi lâzım kanaatında bu - langıcr, ilk basa: lunduğumuz, asıl müşkül ve fay- dalı olan şey, teknik, mürakabe ve e ün daha fazla tahakkuk talard dm de üre e şey Ludur. ocuk bayramı Me En teknikle, en rasyo - Inız | nel Mp ny Bu suret - bir ia sahibi le maliyet fiyatlarma müessir bü- olan çocukların | tün unsürlazda. tasarruf temini we maliye asgariye düşürmek he- defimizi teşkil ediyor.,, Memleketin iktisadi manza - bugün sarayları, gn vu Eda sindeki “36; inci'madde bütün 'hakların me “Nefsi nefis,; in“ ves ta “Mebusan, ın yanıb e “Ayan, vardı. Ve bu varlı - ğın anlamı da taht sigortasından başka bir tiği değildi. Milletin o hâkimiyeti, milletin kendi kendini hem mandan, hem saraydan ai. Mila siyle başlar. Bugünü bayram say - mamiz bu Kn ir. e Yazısı 2nci sayıfa- mızdadır mm m yâşayışları var, rasını sanayi noktasından şöyle YUZ: Türk milleti. her | yıl bu kutlu güne erdikçe Yuhunün ELEP Ham maddecilik demek, sade- ce müstemleke hayatı © yaşamak demektir, Bina: xeyh ham mad» köpürdüğünü duyarsa çok mu?.. ». ş deci olacağız ve mamul madde » yi en ucuz nerede bulursak ora » Biz bu mutlu günü kuğlular - ken, bugünün küçükleri, yarınım büyükleri de kendilerine verilen değerin ne Kadâr yüksek olduğu » | Yİ manzumesi kurabilir miyiz? nu anlamalıdırlar, (Sonu 11. ci sayıfann 3. ci sütununda) General Papulâs idam hükmü giydi kurşuna diziliyor Bize sığınan asi general ve yanındaki: zabitler de ida- ma mahküm oldular Yazısı 11 nci Sayıfa- mızdadır Sayıta | Hai Büyük Millet Meclisinin ilk gününe ait hatıralir — Çocuk sayıfaları — | Spor, sinema sayıfaları — Kadın güzelliği, san'at — Sise bona | | | Okuyucularımız için bir sürpriz Yarından itibaren başlığımızın bir tarafındaki numaraları kesip saklayınız Papaanastasyu

Bu sayıdan diğer sayfalar: