23 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

23 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. s921ı KIRKINCI SENE SALI 25 -Gazi Bulvarı - IZMIR - — İ İmtiyaz sahibi: ŞEVKET pi Gi ç #3 7 Haraççı | muharrir ve umumi neşriyat müdürü: > HAKKI OCAKOĞLU KARDEŞLER İ ONE Şi ŞERAİTİ idetiTürkiyei Ni Mamulatı Sandal- Doyamı il ii e io gi ER yelerini Her Yerde K ite aylık gi TEFON 7ü0— 1300 Oİ TA Atüyindi! zi ği ii mi Cünhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazeledir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. Birbirile B İ - t d . Berlinin siyasi manevrası Kaynaşan u garıs anda ısyan Al an Prot | e ytam di man İrotestosuna - .. e .. yn Kabine teşekkül etti fakat ömrü ulusal egemenlik (hâ- ime) bayramı ile birlikte ocuk Ee ftas mi ıda İ en Kiğetini yali eyi anlarız. Ulu- sumuz alınyazısını kendi eline aldığı gün kurtuluş yolunu buldu.Atatürkün eşsiz önderliği altında ulsal andlaşmann ye- nilmezliğini gösterdi. Tarihinin yüz gözlerini sonrasız yarınları, en çevirdikle- ini görürüz. Bu duyarlık pe rindedir.Zira çocuk, üz. renilen o davaların teme! dir, Yarın, onun gözlerinde ışıldar, Türkiyede çocuğu benimse- , gözeten, kıskanırcasına yerimi; imdi böylemiyiz ya? yıldan yıla ar- tiyer. o Çocuk e azal kça azalmıştır. Bununla be- raber herşeyin di ğını in etmek gülünç olur. Bu iş d letçe ve las byanlacak Çocuk hat inn — daşlara ğa iü ler vardır. Bu hafta ii çe larımızın sevincini yaşatı kalamaz. Hayat kadar at ol bu sevinç yannda y: rımızı ie a anne nasıl hazırl il ak i de dü- iz. Kara ilimle ip Nü bakım zi ie lk iniminilerin Mei yapısı enle işlemek, yuvi barkı. fizyotoji iz İY dalı kalaba elimizdedir. endi zn için değil, çocuğun faydasına ola- arını km o küçücek ellere, * mini mini başlara dayandı- İni bilelim. Bu inan, icimizde rette yeniden patlak vermesi zo uhtı li Bai misakı İstanbul, 22 e Bel- ertan bill ay Tef la binesi Balkan oandlaşmasını yaklaşmak siyasasını takip ede- Bulgar işlerile meşgul olan Cenevredeki Balkan murahhasları ER - Titülesko * Fotiç - Polilis İ l, 22 em) ve te | bilecek bir kabine olarak gö- fin zorlukla teşkil e zük Belgrat askeri me- r esinin v- | hafili Bu be ime da Balka: vetli görülmüyor Yeni kabine | ların emniyeti t edile bile, tamamen orduya yama ceği kanaati, di caktır, Zira askeri çevr Isyan mı vardır? tatmin etmiş bulunmu; İstanbul, (Hususi) — Se- Buhranın daha vahim bir su- | lânikten gelen telgraflar Bul- Ki isyan vi hatta ordunun takibatı uğrayan bazı Bağa zabitlrinin Yunan topraklarına iltica (ettiklerini bildiriyor. Bulgaristanda li sağ birler! alınmıştır. Sofy: çok kısa olacaktır.. Sofyada nezaretler askeri müfrezelerin nezareti altındadır - Vuruşmalar eksik değildir Bulgar kralı B. zaret binaları bütün posta ve telgraf binaları ğe 2 nezareti altında bulunuyoi Kal s teşekkül etti Sofya, 22 (A.A)—B. (A. . Andre Toşef nihayet kabineyi: teşkile muvaffak elm irinci asında İç işleri bakanı erkânıhar- biye reis muavini (o gene Atanasof Sonu 4 üncü sayfada Bugünkü Bayram. Kamutayın açılış bayramı ve Çocuk haftası nasıl kutlulanacak yın açılışı ve çek ir anlar 2 Pil dei Sal günü yapıla- ew — 23 ve 24 Nisan Salı ve Çarşamba günler: okulalar ka- caktır. Mi General Diriki kışlada ul Kamutayın açılması çe- » Souu 6 vet lede - Lon md değildir rişte omevcul öre — “tatbik ettikleri siyasi bir sevkülceyş oyunundan « ibarettir ki mak- satları G Kidevi Novini gazetesine gö- re de Almanların muha; tları yülden bii Kanki zda ki Ak Selin, 7 (AA) — askeri mahkemesi Mi Kelyni büz olan — âsiler billa e Kiri ve bunlardan idama, altısını alk bap oldu. 2348 ev de zarara uğramıştır. 23 Nisanı yaşılianlar er ederse yurdumuzun yüzü | valarına gözlerimizi çevirme | larımızı dağıtan çocuk, ye bir kat dal enir, haftasıdır da. Onların gelir olarda. ap taşıyan çocuktur. Çocuk haftası, çocukları esir- | kaynaklarını çoğaltmak, çocuk- ne y etli, umutsuz, cr geme derneklerine, mekteple- | ların acılarını dindirmektir. Yu- azaltmak ise yarını Yaramı ki rin yardım kollarına, çocuk yu- | valarımızı şenlendiren, kaygu- Şevket Milim ra | Avrupanın Londra değer veriyor B. Litvinof ile B. Laval arasındaki müzakereler inkıtaa uğramıştır dra, 22 sulhu ko: müşterek rumak hu- arzusu ve iradesi m gerilemiş gö- rünmüştü usundaki Bay Litvinof ve Bay Laval Müzaker Moskova, 21(A.A vi bildiriyor: y Litvinof ile bay Laval i müzakı e Hi komiserleri heyetine raporunu vermek üzere Moskovaya da- vet edil ir, Kavala divanı harbi General Kamenos'la yedi zabiti İdama mahküm etti e in 2 Güce) —Ka- “e rm harbi Bul çime a kaçan ner Kamenos Tl el rae zabiti Japonyada müthiş bir yi ev yıkıldı Tokyo, > (A.A)— Formos adasında bir zelzele olmuş 742 kişi ölmüş 2979 kişi. yı ıştır. 2295 ev yıkılmış, harap olmuş ve at Inkıtaa rn Ye

Bu sayıdan diğer sayfalar: