23 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

23 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 KURUŞ ! Ş î Ye.'at Yar sebaylar bu sabuh Cüm huriyet âbidesine çelenk hoydular 'ç.'e v içtil a imlerimiz bu me rasimden iki safha "f _nıı!ulı u'i:ylı'- ;:na;'îr'fı::;;'.’ ,:::::nlyr:ır. (Yedek yarsubay, ihtiyat zabiti demektir.) 23 Nisan EZELİ EFENDİiLİĞİMİZi GASIP- LARDAN KURTARDIĞIMIZ GÜN Ni bundan on beş sene evvel bugün, An - Karada BÜ Ta aa arblesve, börlelikle Türk. hâkimiye. i, bilfüil milletin eline geçmişti. Di ) v 'om,n ıçindir ki, bugün, tarihimizin önüm yeridir. 23 Nisanda, Türk millet. kendi ezeli efendiliğini, gasıpların elinden kurtarmış - tır. Artık o günden' sonra bütün dünyanın hayranlığı önünde bizi basamak yü ü lamıştır. basamak ak yükselten ınkılipjınnuz_bq a: ği 23 Nisan dolayısiyle evvelâ, bizi bu yüce güne eriştiren Büyük Önderimiz Atatürkü kutlularız. Bütün ulüsun da bugünkü bayramını l!î;ım:::'tebıik ederiz. Hâkimiyeti elinden bırakmaksızın ebediyete kadar saadet içinde — yaşamasını dileriz. Bugünkü merasime ait tafsilât 4 cü sayfamızda Kadınlar kongresinde Ankaraya gic_lecek murahhaslar sevinç içinde (Yazısı 4 cü sayfada) | tamsecbur etmişlerdir. ' Daha dün | ÇIKMAZI!..,, diye herkesi ——rrmmrr - — 23 Nisan 1985 — SALI Sene: 4 - Sayı: 1180 e| ŞraZ KA (Yazısı 2 ncl H sayfada) .i'— | En nikbinler bile sulhden bedbin oluyor! «“HARP temin eden Henderson, endişe ile “HARP TEHLİKESİ, )| olduğunu söylüyor Ingiltere, sulh namına büyük bir gaf işlemiş! Hatırlardadır ki, silâhları bırak- ma konferansı reisi Henaerson, daha geçenlerde, herkesin korkuy- la harp ihtimallerinden bahsettiği sırada, bütün efkârı yatıştıracak teminat vermişti: “İşler karışık - tır, fakat harp ihtimali yoktur!. demiştir. Son gelen telgraflardan, bu nikbin adamın da, ne kadar bed . | binliğe düştüğünü görüyoruz. | — Londra, 23 (A.A) — Silâhsız lanma konieransı reisi B. —Artur Hendersoz. dün söylemiş olduğu bir nutukta bilhassa demiştir ki: “Yeni süâhlanma yarışına, U zak Şark hüdiseleri, mühim bir (Devamı 2 ncide) İngiltereye nisbetle: 1035 Fransaya nisbetle: /»100 i Hitler, bahriye- de bunu iste- mekle beraber yeni yeni şartlar koşuyor; Ingilizce Deyli Herald gazete- î; Bi Cenevrede Almanya hakkında ; | verilen karardan bahsederken şu | haberi vermektedir: “Bu karara Almanyanın ilk ; mukabelesi büyük bir donanma ; kurmak hazırlığı olmuştur. Hit- î ler, Sir Con Saymenle görüşür- ken Almanyanın, İngiliz donan- masının yüzde otuz beşi nisbetin ; | de bir donanmaya ihtiyacı oldu- ikunu söylemiş, fakat bunu gşarta ; | bağlı tutmuştur. Şart şudur: Fransız donanması da - İngiliz donanmasının yüzde otuz — beşi ! î ş | f | ? nisbetinde olmalıdır. Fransız donanması şimdi İn- İ giliz donanmasının yüzde ellisini donanmasını bu dereceye getire- cektir. Deyli Herald şöyle devam edi- liz donanması gemilerinin — çoğu | eski olduğu halde Alman donan- masının bütün gemilerinin yepye- Alman donanmasının İngil- ; tereyi ciddi surette düşündürece- | gini söylüyorlar., | Cenubt Amerikada harb devam ediyor göre, Bolivya orduları, Mondeya - pekua mıntakasında iki Paragu - y alayını dağıtaışlar ve bir alayı | pucün Çoduk Dayramını bulmuştur. Almanya, Frantadan : geri kalmak istemediği için o dı, yor: Bahriye mütechassısları, İngi- ni ve asri olacağını hesap ederek yeni Lapaz, 23 (A.A.) — Harbiye nezaretinin neşrettiği bir tebliğe da Karandaiti istikametinde ric'a- | sim meydanında bir Resmimiz merasimi ve n 9h günüdür. Bu münasebetle Gene Tal merasim yapılmış ve nutuklar söylenmiştir. İffet Halimin nutuk söylemesini gösteriyor.. B Ai Ars eli G ei eee ö İ öi ğüslürü nn uu b

Bu sayıdan diğer sayfalar: