22 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

22 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BUGÜN 16 SAYIFA Telvfon: 23872 Almanya ile Lehistan arasındaki muahedenın suretini neşrediyoruz ! HABER & KURUŞ A.—'nîc:f : f*':ı_w'ı: 1179 e e gizli (Yazısı 4 üncü sayfada) 22 Nisan 1985 — PAZARTESİ ——— A —— Makedonya tedhiş komite- sinin ihyası Mmümkünmndür!.. Bulgar kralının vaziyeti pek güçleşti! Müthiş zelzelelerle sarsılan Formüs Adası ve zelzelenin merkezi.. BİR TREN Tünel Altında EZİLDİ Kimse kurtulamadı Japonyadaki zelzelenin feci tafsilâtı ölenler on beş bine yaklaşıyor! (Yazısı 2 nci sayfada) Boğaziçindeki gezini'den ve Beylerbeyi sarayındaki çaytan enstantaneler.. Kadınların bugünkü görüşmeleri Bu akşam üniversite konferans salonunda | bir miting daha! İ Kadnlar natla ışlerînde çalışmak istiyor | ——— Yunanistanda 'ldamı istenen general| 'Populas'ın müdafaası yapılıyor Atina, 22 — Anadolu hareket - lerinde Yunan ordusu başkuman danı olan General Papulas'ın di. vanı harpçe idamı istendiğini dün bildirmiştik. Bugün, Papulas'ın vekilleri müdafaalarına başlamış- lardır. kemesine girişilecektir. Yakın tarihten kanlı yapraklar ittihat ve Terakkinin eski Çankırı kâtibi mes'ulü CEMAL OĞUZ Perşembe gününden itibaren: W 'ttihat ve Terakki mensupla- yının tevkifiniz v Divanıharplerde melerini; ' damlarını; W /dam sehpasından — yalancı bör delirme ile nasıl kur - tulduğunu ; .ıırklrılrı bölüğü ile — Arap- yan hanı — kepazeliklerini W vatta sürgününü; .l'r bunlara bağlı, şimdiye kadar meçhul kalmaş — bir çok hâdiseleri.. Ayrı eyri parçalar halinde muhake - HABER'de Anlatmıya başlıyar. İşte ufak bir parça: ** Göüğsümüze dayanmış ulııımlrrın arasında içine büzül- düğümüz kamyon son süralle Be- yazıt meydanına döndü. Başımı u- zattım. Meydana kurulmuş dara- gaçlarını aradım, Bana ölüm yol- culuğu eden arkadaşım — bayıl- mtşti. Birden yerimden fırladım, göz- lerim yuvalarından taşmış, ağzım köpükler içindem. CEMAL OĞUZ'un Hakiki bikâyeleri yakın tari - hin tüyler ürpertici safhalarıdır.. bir ıueıele vardı. Bu da, ökono - mik meseleler karşısında kadının vaziyeti idi. Ruznameye geçilme - Arsrulusal kadınlar kongresi bu sabah saat 10 da toplantısına de - vam etti. Toplantıya Fransız — mürah - den evvel İsviçre mürahhası Gur hası Malater Selye reislik ediyor - | kongreye gelerek tebrik telgrafla- dü, Bugünkü rumamede mühim renr okudu. — (Deyamı 14 ncüde) Perşembe günü başlıyor | 'Yarın siyasi fırkaların muha - KABiİNE TEŞEKKUL ETTiİ, FAKAT SOFYADA ' REJİM SÜNGÜ KUVVETİLE DURUYOR Dün gece, saat 3,5 da radyo Ko- lonyal şu heye canlı haber; ver- di: | . Bulgaristanın D B siyasi — vaziyelin- D deki — kavışıklık ı b devam ediyor. Heyecan çouk faz- ladır. Askerler ve |Yeni Bulgar Baş-zabitler kışlaları- vekili Toşef nı terketmemek emrini almışlardır. Devlet mücs - seseleri muhafaza altındadır. Yeni kabinenin teşekkülüne kadar şimdilik iş başında bulunan| : Dahiliye Nazırı Kolef, istifa eden hükümete karşı hazırlanmış bir suikastla alâkaları görüldüğü ci - hetle bazı siyasilerin tevkif edil - miş olduğunu söylemiştir. Ordu muhtelif siyasi karaatler besliyen bir kaç zümreye ayrıl - mıştır. Doktor Çankof taraftarla-| : rı âskeri bir diktatörlüğe kat'iy - yen tahammül edemiyeceklerini i- lân etmişlerdir. Bu parti mensup - larile askeri bir hükümet — teşkili taraftarları arasımda mütlüş bir mücadele oluyor. Makedonya tethiş teşkilâtınm tekrar ihya edileceği bile söylen - metkedir. Bu itibarla Kralın vazi-| | Bulgar Krali Boris ailesi ortasında. Moskova teyid ediyor: î Sovyet-Fransız | müzakereleri | jnkıtaa uğradı i Fransa, isticalle j | j İ İ tefsir ediyor Fransa ile Sovyet Rusya a- rasında bir anlaşma yapılma- İi 81 için devam eden müza - kerelerin mühim zorluklarla karşılaştığını, Alman ajansı- na atfen, yazmıştık. Mosko - vadan Sovyet Tass ajansımın ; verdiği bir telgraf bu haberi (Devamı 2 ncide) yeti son derece nazikleşmiştir. ( Devamı 2 incide) Rize köylerinde bir çocu- ğu kebap edip yemişler! Annesini de kavururlarken jandarmalar ç Çingeneler: “Merak doğuruyor,, dlve işi ört bas etmek istemişler Rizeden gelen yolcuların an -, lattıklarına göre Atinanın Pazar| kazasına bağlı Artaşen nahiyesin-! de, Türkiyede şimdiye kadar gö- rülmemiş bir hâdise olmuştur. Bü. tün oraların nefretini uyandıran hâdise, Artaşen'e gelen göçebe çingenelerin bir kadımla çocuğu - nu diri diri kızartarak yemeleri - dir, Hâdise şöyle olmuştur: Artaşe- nin köylerinden şehire inmekte o- b ığlıkları işitmiş elmevln, bir kadın lan bir anne, bir düzlükten geçer- ken çadır. kurmuş - çingenelerin hücumuna uğramıştır. Sekiz on çingeneden bir kaçı kadının ku « cağındaki çocuğu kapıp kaçmış « lar, diğerleri de kadmı çadırlare na sürüklemişlerdir. Çadırda bemen büyük bir ateş yakılmış ve minimini yavru ateşin içine fırlatılarak kızartılmış, etra- fıma toplanan çingenelerin bir ta- - Devamı 14 ncüde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: