22 Nisan 1935 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

22 Nisan 1935 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Haydar Abad Nizami ile üç Ingilte- Hind Mihracesinin, rece kral ilân edileceği söy- leniyor. No : 417 -—Bulgar Kabinesi Teşekkül Ettiz- Telefon : 2776 eg ULU İzmirde çıkar, akşamcı SAL e BERI KES siyâsal gazetedir — Pazartesi — 22 Nisan 1935 japonyada vukua gelen son zelzele neticesinde 742 kişi ölmüş, 2979 kişi yaralanmış ve 2295 ev yıkılmıştır. Fiatı (100) Para Divanıharp kararını -eoniği Asi general idama mahkümoldu calanarak ölmedi? Selânik halkı, harp divanının kararını sevinçle karşıladı Selânikten bir görünüş Istanbul Mi iv Hususi ) — Selânik diva il Elen or- Lami v rükliyen gen le maiye- tünde, yer 10. lal fmu- hake: tirmiş ve bun- m Ölüm cezasına D kararı, Se- lânikte büyük bir tesir uyan- dırmış ve — ye teza- üratı yapmışt Harp im yan (bugün) Istanbula asi zabitle- rin alikilar ir başlıya- caktır Selânik 21 (A.A) — Kavala askeri mi Bulgaris- olan asiler bni vermiş ardan m pi ve bebibet hap: ahküm etmiştir Pi anbul r” — Kava Diva saa sin I Papulas al hea Sirin idamını talebi” ZE tafsilâtı 742 kişi enkaz altında kaldı Adanın bazı taraflarında fasılalı sarsıntılar hissolunmaktadır Tokyo 21 (A.A) — For- mos adasında bir (zelzele Londra Şehri bir mahşeri andırıyor hgiler bi inci May: tıncı ge yi giltere Ke Ka beşinci Ço olmuş kişi ölmüş > kişi askla 22 yıkılmış, harab My olmu ev de zarara uğramış- ielabü Il 22( rl — Yer nın For da- ında vukua uy ir şimdiye dar görülmemiş derecede şiddetli olmuştur. Bk elimi fasılalı bir su- e devam ek ere Ni bereli içi ağğ Istanb ME m detli Eler r olm alya ve İrlanda da ir zelze- leler müthiş tahribat yap- mıştır , ına Tm re iğ anl i. binde 25 sene Krallık y. pabilen Hile izne 13 in in- cisidir. Bu münasebetle Lon Güze Viyana halkı hayrette Ikız, niçin par- Dört katlı bir apartmanın balkonun- dan düşen kız sap-sağlam duruyor e şirin a üçgün evvel dört katlı bir apartımanın ufak e yara dahi görülme- miştii Bu hidise, bütün Vianayı ———— er meşgul etmekte ve Alık S- kuva'nın mukaddes bir ruh taşıdığı kanaatini vermek- tedir. Skuva; 10 meşin çok güzel Di kızdır. Bu kızcağız, şimdiy dar m ile p kalkmakta e uğraşanlarla dü Devamı 4 hi Sümerbank Genel hey'et, top- lantısını bitirdi Bütçe encümeni başkanı bay Musta- fa Şeref uzun izahatta bulundu ER m tahta vi ie 25 inci müsi "encümenleri ile maliye veki- ir, erbank umum müdürü Norula Da ga da hazır ulun: oplantıda ba- zı sağlarlar e an te- menniler izhar edilmiş ve 4 sahifedi Bay Mustafa Şeref Ankara 21 (A.A merbank heyetiumumiyosini Sü- iş Yarın çocuk bay- ramının ilk günü- dür. teşkil eden bütçe ve iktisad Rus - F Moskova, 21 |A.AJ — Tas Ajansı bildiriyor: Bay Litvinof ile Bay La- val arasındaki müzakereler inkitaa uğramıştır. Bay Lit- vinof Halk Komiserleri Hey- etine raparunu vermek üzere Moskovaya davet ii Istanbul 22 (Hi aval'ın Moskova bir müddet için geri ei us kal- irdine Mae — nın M e piri İni ransız » Müzakereler ansı- zın inkita'a ugradı a ee m Bay Litvinof, raporunu vermek üze-| © re komiserleri tarafından çağırıldı “Bay Litvinof ği belli değildir.) Cuma günü jimnastik bayramı var Yarın, Altay-Izmir- spor karşılaşacak Göztepe; birinci takımdan oyuncu oynattıgından hükmen mağluptur Me hafta zev yun İ Izmir genç nk ER cuma günü ikinci in olar: . mubteliti ile karşılaşacaklardır. Dün doglan. hey'eti cuma gün cak jimnastik den itiba maçı yaptırmağı meva ba ve saat 17 e A, enç ei illeci iie karşılaştırmı karar vermiştir. Futbol bü: etinin hazırl eğ maçların programı şöyle Ha ind) Saat 9 da Türkspor-Şark spor hakem Ismail, Göztepe 1l de İzmirspor - Göztepe hakem Osman Altınordu . ancak'ta; Muhtelit için gene geçen haftaki GE TER) davet edilmişlerdi Altay- İraiirspor Nisan çocuk bayramı- na aliş” yarınki o Salı günü öğlede: A alması münasebetile takım: larını hazırlamak için ÖL mak istenen bu maçta her iki takım kuvvetli kad- pe iğ Main Seçen nlerde oynanan Al- özki verilmiş ve Göztepe rin gili eriş” karşılaşacak olan Ke takımı kli bi van almı Halkevi turnovası Iki haftadır devam eden Halkevi türnovasının. finalle- ri cuma günü Halkevi sa- hasında yapılacak ve dömi 5 de Burnava “Park spor ele Altaydan. Mu- harrem, 17 de ( Eşrefpaşa e mali hakem FedalBay. |... Rus Artistleri şerefine ziyafet verildi İç işleri bakanı bay Şükrü Kaya Ankara 21 (A. işleri Kübik mı ve dış işleri bakanı re Si Şükrü Ka- ya tarai şehrimizde bulunan Saya leri b refine bu ak; köşkünde bir ta vali miştir, Ziyafette ii vekile N zası ile bazı ssylavi Sovyet büyük elçiliği ve dn işleri emer erkânı bulunmuşlardı

Bu sayıdan diğer sayfalar: