22 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

22 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Dünya kadınlarının dunku Boğaz gezintisi.. Biz bütün dünyayı idare ediyoruz da niçin bir vapuru kullanamıyalım? 74 numaralı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ş görür. ya suk türlü kok PAZARLIKSIZ 11,000 LIRAYA SATILIK EV Yedi oda, iki sofa, iki hamam, ayrıca çama” Şırh; S Marmata denizine nazır, gü Terkos arı, havagızı ve elektrik ru vardır. Adres: Türbe, r Loli cadderi No, (40) Telefon 21001 Sene 17 — No. 5928 — Fiatı her yerde 5 kuruş PAZARTESİ — 22 Nisan 1935 Sofya 22 (Hususi) — Dört gün- enberi devam eden kabine buh- Tarı dün nihayet buldu. M. Toşef Yeni kabineyi teşkil etti, Nazırlar Saraya giderek kral tarafından kabul edildiler, Kabine ilk toplan- Bitimi yaptı, .M. Toşef bir gün evvel kabine- Yi teşkil etmekten vaz geçmişti. akat kralın ısrarı üzerine çalış Malarına devam etti, Nihayet ka- ine Şu suretle teşekkül etti: aşvekil: Toşef Di iye Köse İvanof abiliye: General Atanasof Milli banka müdürü Raskof General Radef şXliye: Temyiz reisi Angel Karagö- zof Harbiye: General Sanef könomi: Mesai müdürü Muşanof ha: Potof 'mendiferleri Komuharof © eni kabine bugünkü vaziyeti Svam ettirecektir, Yani fırkala- Pin yeniden teşekkülü düşünülme- Slevo — başmuharriri Şeki. başvekil Çankof ile Geor- €ni başvekil hiç bir fırkaya men- olmıyan mutedil düşünceli bir #at olmakla beraber kabinenin çok büyük güçlüklerle karşılaşa- Sağı anlaşılıyor. Askeri tedbirler Sofya 21 A.A.) — Sabahle- Taya davet edilmişlerdir. Aske- avlusuna girmiş ve kralı alkışla” Almanlarla yaptığımız yeni ti- Saret anlaşmasını hükümetimiz amına imzalıyan heyetimizin baş- 1 hariciye umumi kâtibi bay uman Menemencioğlu dün ak- e şehrimizden Ankaraya ha- t etmiştir. , Mukavela bugünlerde icra ve- İleri heyetinden geçecek ve bir yısta meriyete girecektir. M Bay Numan dün gazetemize ku ürk * Alman) ticaret anlaşma" Solda Romen murabb | İ I ! ! ,Mektedir. Bir adaya nefyedilen | kiyef de bu adada kalacaklardır. | Ti mekteblerden; bir kıta, sarayın | — — M. Toşef yeni Bulgar kabinesini teşkil etti Makedonya meselesile çok uğraşmış RR olan yeni başvekil Yugoslavyada iyi karşılanmadı mıştır. Bu nümayiş halk arasında muhtelif mütalealara yol açmış tır. Her ihtimale karşı zabit ve as- kerlerin kışlada kalmaları karar altına alınmıştır. Bütün bunlara rağmen bütün memlekette tam bir sükün hüküm sürmektedir. Yeni kabine ve Yugoslavya Sofya 22 (Hususi) a kabinesi tamamen kralın arzasti- General Kamenos idama mahküm oldu k nu temsil etmektedir. Bu sebeble Gıyaben idama mahküm edilen halk tarafından iyi karşılanacağı umuluyor. general Kamenos Atina 21 (Hususi) — Kavala M. Toşef Makedonyalıdır. Ekak | bar divanı Bulgaristana kaçmış liyet meseleleri ve bilhassa Ma- kedonya meselesi hakkında bir çok neşriyatta bulunmuştur. Bu sebeble kendisi başvekâlete ge- trilmesinin : Yugoslavyada | iyi görülmemesi ihtimali düşünül müştür. Fakat Bulgar mabhafili, Yugoslav - Bulgar anlaşmasının “| mahküm edilmişlerdir. en hararetli taraftarı olan Köse İvanofun hariciye nazırlığına &*İ- | tanda general Papulasla arkadaş- mesinin -bu endişeleri dağıtaca- | larının muhakemesi bitmiş. müd- ğı kariaatındadır. Esasen M. To- | deiumumi general Papulasla ge- şef yaptığı beyanatta harici poli- tikanın asla değişmiyeceğini bil- miştir. Sovyet artistlerine ziyafet Ankara 21 (A.A.) — İç işleri bakanı ve dış işleri bakan vekili Yin vE a3 “ileri sa. |<B. Şükrü Kaya tarafından şehri- askeri birlik mümessilleri sa: | ide bulunan Sovyet ürtüHleri ğe” refine bu akşam Marmata köp “künde bir ziyafet verilmiştir. iri ve ke e, künde ir size veri Türk - Alman ticaret anlaşmasının esasları sınin çsaslarına dair şu beyanat- ta bulunmuştur: —- Yeni anlaşmanın müddeti bir| j senedir, Fakat müddetin hitamın- dan iki ay evvel fesih için iki ta- raftan biri müracaat etmediği takdirde anlaşma meriyette “kal- makta devam edecektir. Son zamanlarda ihracatımıza karşı bazı güçlükler çıkmıştı; Bu mukavele ile © güçlükler orta» dan kaldırılmıştır. (Devamı 4 üncü sahifede), olan dördüncü kolordu kumanda- ni general Kamenos ile bir mira- layı, iki kaymakam, bir binbaşi ve üç sivili gıyaben idama mah- küm etmiştir, Dört miralay ile iki yüzbaşı müebbed küreğe ve diğer arkadaşları daha hafif cezalara Atina 21 (Hususi) — Yunanis- neral Kinisisin ve miralay Baka- sin idama mahkümiyetlerini iste- miştir, Boluda müthiş kasırga Bolu 21 (A.A.) —Dün gece saat 3te görülmemiş bir kasırga bir saat sürdü. Birçok evlerin ki- 'remit ve tahtaperdelerini uçur. du. Büyük caminin kubbesinin üzerindeki kurşunları söküp attı, Yıldan yıla yaptığı karika- tür müsabakalarından başka | bir de sürekli müsabakalar ter- ' tib etmiştir. Bu müsabakalar (| sizi hem eğlendirecek, hem de kıymetli güzel hediyeler ka- zandıracaktır. BAY AMCA yarinki nüs- hamızda size buna dair lâzım f gelen malâmatı verecektir, Yarınki AKŞAM'ın | İ son sayıfasını dikkatle okuyunuz! ARSEN LUPEN Roman serisi tamamlandı 6 büyük cilt Mer cildin fiyeti: 80 kuruş AKŞAM KİTAPHANESİ ii ortada ve sağda murabhaslardan iki grup Beylerbeyi sara: kadınlarının Dünya Telefon; 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matban) -20113 (Klişe) dünkü Boğaz gezintisi.. Biz bütün dünyayı idare ediyoruz da niçin bir vapuru kullanamıyalım? 74 numaralı Şirket vapuru To- pane rıhtımında istim üzerinde bekliyor... Otomobille yolcu sa- lonunun önüne kadar gelen mu- rahhaslar telâşla vapura koşuyor- | lar. Vapurun iskelesi önünde be- | lediye muavini bay Hâmid kadın | murahhasları birer birer karşılı yor, tanıdıklarının meselâ Hind- li, Jamaykalı zenci murahhasın ellerini öpüyor. Bay Hâmid bu- gün son derece şık, Hep kurşuni- ler giyinmiş, kurşuni şapka, kur- şuni eldiven, kurşuni elbise, kur- şuni ceb mendili., kır saçları ve kır bıyıkları da kurşuni, Tam asorli.. Gayet şık giyinenlerden biri de limancı bay Hamdi.. yanında ba- yan Şüküfe Nihal, İşte başta ba- yan Türkân, bayan Esma Nay- man olmak üzere kadın saylavla- rımız da geldi. Hindli murahhas- lar güneşte ışıl ışıl yanan lâle is- İ reket edeceğiz; Halatlar karpinler giymişler. Cenubi Ame- rikalı murahhaslardan çoğu kıp- kırmızı giyinmişler, kıpkırmızı mâ“ nikür yapmışlar. Bu sefer baktım Hindli murahhasların en genci de tırnaklarını koyu kırmızı cilâla- mış, Eskiden manikürü yoktu, Bu gayet zarif bir kadın, hergün bir entari ve üzerindeki tül örtüyü değiştiriyor, Bugün-de başka bir renk giymiş. Vapur tıklım tıklım dolu Rıbtımda büyük bir kalabalık toplanmış murahhasları seyredi- yor. Vapur hıncahınç doldu. 74 numaralıda en aşağı 600 kişi va- rız. Nihayet düdükler çaldı. Ha- atıldı. Uzaktan telâşla koşuşan, şişman, aksaçlı, gözlüklü ecnebi murah- haslar., ellerini havaya kaldıra- rak muhtelif dillerden sesleniyor- lar; (Devamı 4 cü sahifede) — Kadıköy tramvayı iyi, höş amma demokrasi sistemine uygun değil... — 2 1 Paserişssseve — Malı bir araba içinde ikiye uyınyorl...

Bu sayıdan diğer sayfalar: