22 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

22 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e 7 © bittiler, bi kalkma, Sahife 4 AKŞAM 22 Nisan 1935 . . .. . m 5 gu Busün MİLLİ sinemada suz Dünya kadınlarının gezintisi | Türk Alman e (Baş tarafı 1 inci sahi “ Gey ar ni selde), | ge m mamak | Ba bara ru Amana e İŞ A İP A | ie koşan Mısırlı bir mu- | yalılar Tarabyayı, Hindliler de | ticari münasebetlerimizin genişle- Dram biz hek ver Bağ tan dur. Polisler karadaki murahhasları beyaz eldivenli ellerile tutup | kalk- mik ki ar. tık adamakıllı açıldık. ıhtımda kalanlar sadik Beylerbeyi sarayına gelecekler. i eri — idare etmiyelim? hiç yer kalmadığı e eek >> kısmı tah- lisiye sandallarına (yerleşmişler, bir uda kaptan köprüsünü Yö İçlerinden vapur i- dare etmeğe, dümen kullanmağa kalkanlar var.. bir mur: iz niçin vapur idare etmi- ein; diyor. Dünyayı idare edi- yoruz da.. Doğru söze ne denir?. «Bos- for» un resmini çekmek için bütün e birer fotoğraf ak mışlar. en aşağı 400, 500 aa var. Bay as: Hamdi: — Dostlar alış verişte görsün. Türkçe kelimeler Murahhasların her biri birer türkce kelime öğrenmişler. Bun- ları sık sık kullanıyorlar. Roman- ynam «Kırmızıyyı ne tatlı söylü ur ebimibeni çoğu kadın say- lavlarımızın önlerine birer defter getiriyorlar, e yazdırı- rla' imi a topluyor. Bay Neşet Ga iki ec Gori doktor mu- konuşurken, belediye urahhaslar gm yer- e merakla soruyorlar. Brezilyalı demir kralı lu bi E milyarder de var.. Pl de.” mir kralı imiş. Karısı da kendisi- nin boyunda, oil için gazetecilik ediyormuş.. Bazı murahhaslar şık bir Türk bunlar yerli Ne güzel, ne fevkalâde!. hayretler içinde Kalıyorlar, at ben en ziyade Filistin murahhaslarına hayret ettim. Bi. ri bir yand. in yor, bir rasıri cebinden bir kâğıd E lem ala ari bir dagi not edi- or.. yanına yaklaşan bir Türk bayanı sordu. Murahhas elindeki örüyormuş.. insan femin amma işte böyle kocasını da dü- meli, ye lm Boğaziçine ağar ber Kavakları pek beğendiler. Alman- lar Vaniköyüne, Kandiliye hayran oldular. Nihayet 74 Beylerbeyi sarayi- bamidin odasi, Abdülmecidi: le yaptığı ei gösterildi. Ye mek (aşağıda (gayet büyü mermerli havuzun etrafında zırlanmıştı. Burada 600 mide oyuruldu.. Ymek kuru şey- lerdi. Kırmızı urta, soğuk et, sandoviç, ş0ssison, pasta, şeker- leme, meyva.. Hindliler bol bol yumurta yediler. İngilizler bol bol muz... Muz tam İngiliz aris- Glzikieine yakışan bir meyva.. Türkiyenin en büyük hi kenarında güneş banyosu yapm için Gini uzandılar. Bir kıs- halde eğlenceli bir gün geçirdi. Hikmet Feridun Kadınların mitingi Kadınlar kongresindeki murah- baslar bayan Lâtife Bekirin riya- setinde dün akşam Tepebaşı tiyat- rosunda bir miting yaptılar. Tiyat- o hıncahınç dolmuştu. miri is keme bir çok erkekler > iie ii ven Gini söz zel bir konferans verdi. Müteakiben dün şehrimize ge- len İngiliz saylavlarından Lady Astor kürsüye çıkarak gayet gü- zel bir nutuk söyledi, çocuk doğur- manın kadınları yıpratmadığını, kendisi altı çocuk anasi olduğu halde gi gayet dinç ve sağlam oldu- ğunu kaydettikten sonra Atatürk- ten derin takdirle bahsetti ve şid- detle alkışlandı. Saylavlarımızdan bayan Türkân da memleketimizin inkılâbını an- lattıktan sonra Osmanlı imparator- luğu zamanındaki SR . kün vaziyeti ile Türkiye yeti zamanında kadınlığını südak vaziyetini mukayese etti ve çok al- kışlandı. şmaya göre, yumurta müstesni İmak üzere diğer bütün il at maddelerimiz, serbe: - yaya gönderilebilecektir. ş Klering esasına uygun bir şekildedir. Yumurta ihracatımız için mu- tabık kaldığımız esas, memleketi- mizin çıkarına eski mukaveleden daha müsaiddir. en a gönderilecek yı memleketimizden satın ğı Alman hükümeti taahhüd miştir. Böylece ihracat kolayla mış olacaktır. Almanyanın alaca- ğı yumurtalar, bizim satabilece- ğimiz kategoriden olması muka- velede tasrih er ir, Bunların manyaya göni K ilceği zaman lar, yani aylara taksimi Berlin se- faretimizle o yi dai- resi arasında ave le yapılmak gi De ya anlaşma iki tarafi içini de Liz mucib olan hü leri muhtevi bulunuyor. Kğ me ali ya ihraca- tımızın imei pr üiiyeni lirayı bulmuştu. Bu yıl da bundan az olmaması için hiç bir sebeb yoktur. Hattâ ihracatımızın daha ziyade artma- kündü: bankamız emrine döv lundur- mak semi m talaşlar. “SUMER SiNEMASI DOLORES DEL RiO - GENE RAYMOND Görmiyenlerin ge için müdiriyet bu filmi Yi fedakârlık» larla bir hafta daha gösterecektir. Ayrı (1935 senesi Frankenstein)i BORİS KARLOF'un en korkunç İrsernmmamumanzmamsını VO MÜİNİZ İLMİ semra za Mevsimin ilerlemiş olmasına rağmen en güzel filmleri göstermeğe devam edecektir. 23 Nisan Milli Bayramı münasebetile yarınki matinelerden itibaren İk sani muhteşem fim birden: RAN en büyi ba olan “Regal Cin&ma,, 'da aylarca gösterilmiş ol KIRMIZI WA AGON i, Oyniyı RAOUEL TORRES - DON ALVARDO ve im çeşi orkestrası. Ayrıca: Mevsimin muvaffakıyeti. NSESiN ÇILGINLIEKLARI e MARIE BELL - ALBERT PREJEAN um Bible çek. seviyorlar Maamafih WİLLİAM VEL Çlüldekimmamiz. vali icabı so psi a UNA ni I iki kardeş idiler... hasebile LE: cezalandırma! yy kal. mıştır. li Bu ÖERŞEMBE eN NE IPEK SINEMAS Gösterilecek Fransızca sözlü yeni büyük Sü mevzuu budur. SARAY sinemasında de Bu akşam saat 2 Münir Nurettin curses YALNIZ BİR DEFAYA MAHSU mücrim. Lg Broadway Geceleri Pek yakında SARAY sinemasında İstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: İstanbul Gümrüğü için dört aded itfaiye merdiveni ile keza iki aded demir merdiven ve iki balyoz balta ve kanca münakasa ve ihalât kanununun 46 ıncı maddesinin A fıkrasına müsteniden pazar- Tıkla N konulduğundan talib olanların pey akçesi ile mü- lecel iti havi vesaiki yedine alarak 6 Mi Pibültei ü saat 14 de İstanbul ithalât Gümrüğünde müteşekkil komisyonu gk ci, muüracaatları ilân olunur. (2077) bes olarak ithal edilecek eşya listesi ve kontenjan miktarları mu- kaveleye merbut bulunmaktadır. Bunlar, eskisinden pek farklı de- e anlaşmanın iki mem- letekti — biribirlerine Oo mümkün rtebe Ofazla mal satması için lâzım gele bükümleri ihti- va ettiğini 4 | İnhisarlar p> inden: | remiz ihtiyacı için ei mahsus isteyenlerin 30/4/935 7,5 gü paya birlikte sinde Müba omis; ce ispirto ibi (1900) lo mor beri Me ii vermek tarihine müsadif salı günü saat l4te Cibalide Levazım ve Mübayaat Şube- una müracaatları. (1985) Düniz. Fiğ Satınalma Tahmin edilen bedeli 75,000 lira olan 5,000 ton mesi 375 kuruş bedel mukabilinde her gün komisyondan alınabilir, Mu- vakkat teminat: 5,000 liradır. İsteklilerin muvakkat mektubunu ve 2490 numaral lerine göre belgeyi havi teklif mektublarını evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri buz veya Komisyonundan: teminat mak- ve 3 üncü maddi ı kanunu; madde- saatten bir saat «19 n 2 belli İsianbul ml Tıb ültesi dekanlığından: Firengi Kl bain için sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ- leti tarafından üç ay devam etmek üzere tertib edilen kurslara Gu- reba hastanesinde bulunan Fakültemiz deri ve Kyme hastalıkları se- ririyatında 1 Mayıs 1935 MU başlanacaki u kurslara hariçten geçen seririyat profesörl mek isteyen rm n etibbanın sözü ğüne aeb etmeleri ilân olunur. (2071) Münakasa Tehiri Yalova'da Yapılacak Otel Münakasası Bir Hafta Tehir Edilmiştir Akay İşletmesi | Müdürlüğünden: pılacak Yalovada yapılacak palı zarf usulile münaka- sasına girmek iyşlarar > kısmının Nafia Vekâletinden alın ması İâzım ehliyet vesikasını . vaki mallarda anlaşılmakta bi ak üzere kapalı zarflarin açılması 29/4/935 nü saat — e talik Mn Teklif omektubları bundan evvel y pılmış olan ilândaki tafsi hile o gün saat 14 e kadar mi İşletmesi ai ei edilmelidir. (2090) Nafıa Bakanlığından: 35 tarihinde münakasasının icra edileceği ilân edilmi iaşaatına Piyer Ereğli hatti ikinci kısım ii ş olan ait eksiltme görülen lü- zum Üzerine Sisi, şartlarla 515/935 Pazar günü saat On beşe tehir edilmiştir. üz k ” Y di Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 — 32 sayılı Ana Gemisinin tamiri 24/4/935 çarşamba günü radır. si koi myondan alınabilir, 4— ani teminat 179 li Şirket ni İren ile de Şen İm odası sicil 5 — A SUS ; Mütenevvi ve zengin program ve halk türküleri radır. i mına eksiltmeye. prtaşkln Noterlikten a e kağıtlı ve f a 2024)

Bu sayıdan diğer sayfalar: