April 22, 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

April 22, 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yiraldördüncü Yıl —. 5192 Pazartesi TTTT Alman a Cenevrede Verilen İzmir'de hergün sabahları çıkar siyasal gazetedir. Kararı Protesto Etti. l)'“'İetlerin, Almanya Hakkında Hüküm Vermiye qalâhıyellerı Olmadıaını Bıldırdı. ,_.""-» 21 ÇALA) — Alman H h h dün öğleden sonra Fran kümetinc verdiği notada İliyor kı, v — Almanya hükümeti 17 Nıı'.'"'" Cenevre kararna evdi İmza eden — devletlerin bakkında büküm Melâhiyetlerini tanımamak ğ kurumu — konse kararı Almanya'yı yeni M etmek için bir ve Onan içindir.ki Alman kararı kat'i surette red beraber bunda mün mühteli( mea'e ::.Hı.ıa.u Alman noktel Mi (yakında — bildirmek .q_'lllhıkıı eder. 21 ÇAA) — Diplo- Tabafli, Alman notasının Mücssesesi — nezdinde olduğu —mes'eleler Vaziyet almaktan İs- *tmek şartile ileride mü- Bulanmak — İmkâmını etmekte olduğa mü- ).'.. terdeylemektedir. 20 (A.A) — Alman- ll—g" karamu konse kararlatı protesto ver- Tba ğ Hitler, yeni evlenen Prusya Hava nazırı B. Göring'ye zevcesi ile bir arada eden notası bariciye — bakanlı- gına gelmiştir. « .. Son posta ile gelev — Atina gezetelerinin verdikleri haber- lere göre; Hitler, Fransa diş bakanı bay Laval'ı resinen - ve süreti mahsusada Berlin'e davet etmiştir. Aynl gözeteler, Alman Relsicümhurunun, Laval'le bis Yunan Divanıharblerinde Bski Olarak Dinlendi. Than qurlarında Fırtina Var, 1 Va- — Pur, 1 Kayık Parçalandı. Slani bol, 21 (Hususi) — At ö Nim E Di *T veriliyor: —Atina, “'h Tama, Serez, Kuvala .*ıı_ İle donanma asilerini N"N: *den harb divanları, lı. Evvel muhakeme 4 ölyecekleğinden gele ÇAM edecekler tekrer işe ve baş- y —'-lııılıııhll harb bogünkü celsesinde eeki * Hacı ile dlıln:::ıyı:ı“ ş Sillerin Selâmin ter- üdan ikibuçuk gasbettiklerini * 21 (Hususi) — Ya: İalerinde fiç günden. Deniz Bakanı Şahid ' Divamharbı ile şahid olarak dinlenen eski Deniz bokanı Bay Hacı Kiryakos beri şiddetli fırtınalar vardır. Fratidos #ahillerinde — karaya çarparak parçalanan (Kriyoneri) yapurunun — yolcuları - perişan bir halde karaya çıkmışlar ve Pire'den gönderilen (Markuma- ça) vapuruna bindirilerek Pire limanına — getirilmişlerdir. Kri yöneri) vaparunun parçalandığı kayalara bu sabah da bir yel kenli çarpmış ve oda parçalan mıştır. Yelkenlinin müreltteba: tım bir Fransız vapuru kur- tarmıştır. Vali General Kâzım Vali General Kâsım Dirik; dün Tüörkoflse giderek bir saat kadar orada meşgul - olmuştur. Telef on: 2776 Almanya —HA— Litvanya Hudu- dunda Tahşidat Mı Yapıyor? .. İstanbol, 21 (Hususi) — Lit yanya Dişeri İşler Bakamı, bir beyanatında, Almanya'nın Litvanya bududlarında asker tahşit ettiğini söylemiştir. ; |Çin, Japon zat konuşacağını ve Fransa ile Almanya arasında bir yakınlık muabedesi için zemin hazırla: nacağını haber veriyorlar. Anlaşamamazlığı. Elçi Neden Çekildi Şaoghay, 21 (A-A) — Japon mabafili, Japonya'nın Çin elçi: sİnin İstifasını mumalleyhin Ja- ponya'nın noktal — nazarlarını kebul ettirmemiş olduğu sure tinde tefsir etmektedir. Japon yanın metalibi bilhassa Japonya aleyhirdeki propagandalara ni hayet verilmesi ve Çin'le -- Ja ponya arasında bir teşrikl me el vücuda getirilmesi idi, Çin bu ikl noktadan birincisi hak kında Japonya'yı tatmin etmiş, ancak pek dikenli bir mes'ele olao Maaçuri — mes'elesinde ih trazi kayıtlar dermeyan eyle miştir. Bulgar Kabinesi Birtürlü Teşekkül Edemiyor. e Dem —i Halk Nümauş Yaptı. İhtilâfa. Se- beb Cankof'un Tevkifidir. - Sofya 21 (A. A) — Demak. rat İtilâf partlsl başkanı olup keyfiyeti 7Ttevkifi — balihazır- daki kabine buhranına — doğ: rodan doğruya aebeb olan B. Cankofun — taraftarları başkan- larının hapsedilmesini protesto için dün akşam Sofya sokak- larında Katil Hoptman Kurtulacak Mı? . . n 1 Lindberg'in Çocu-, ğunun Katilinin Avukatı Çalışıyor.. Tranton, ( Nevjersey ) 21 (AA) — Höpman'ın istinaf dayasının —ilk safhası — buşla mıştir. Mümalleyhin — avukatı alâkader makamata — kendisi hakkındaki idam kararını vak zettirmek için 133 delil serdet miştir. Avaokat İcabında mes'e lenla Birleşik Amerika yüksek mühkemesine — sevkedileceğini beyan etmiştir. 1500 Fransız Mu- haribi Roma'da Nepoli, 20 (ALA) — 1500 eski Fransız muharibi Roma- dan buraya gelmişler ve İstas- yonda İtalyan erkânı ve eski harb arkadaşları tarafından ba raretle kargılanmışlardır. bulunmuşlardır. Dümayiş teşebbüsünde Zahıta nüma- yişçileri dağıtmıştır. *Bundan evelki Başvekil;Zlatef Meşratf bir kobine teşkili hususunda halkı kral Borls'e müzahir olmağa davet eden beyaanameler tevzi olunmuştur. Sofya 21 ( A.A ) — Sabık adliye B. Dikofun mevkuf »Cankofun serbrst bırakılmasını ssrarla İstemesi ve ordu mü metsillerinin noktal nazarların. da ibad eylemeleri kabinenin B. Toşef tarafından - teşkilini güçleştirmektedir. Sofya 21 (ALA) — B. Toşef yeni kabineyi teşkilden vaz geçmiştir. Atina Divanıharbı lki General ve On Zabit Hak- kında Idam Kararı Verdi. —*—-——-——————vw Beş ; Yıllık Sanayi P: rogramımız KSS VAvrupada FabrikalarKa- panırken, Türkiye'de Sa- nayi İnki; Inkişaf Edıyor. Sümer Bank Idare Meclisinin Rapo- ru Durumu Açıkca Anlatıyor. —— Ankara, 20 (A.A)'—, Sümer: bank İdare meclisinin banka Ökonomi Bakamı Bay Calâl Bayer ümomi heyetlne — verdiği ilk çalışma yılına ald raporda, (Garbta sanayi memleketlerinde fabrikalar — İşsizlikten — tasfiye olunurken memleketimizde şu- urlu bedef ve istikameti mu- ayyen bir gayretin mahsulü olarak umümi surette — sonayi istihsali ve bu meyanda bilhassa fabrikalar ve imalâtı seri bir iakişafa mazhar — olmuştur) de- nilmekte idi. Banka Idare meclisinin ikinci çalışma yılı hakkında — heyeti umumiyenin — yarın — yapacağı toplantıya arzedeceği — raporda memleket sanayi İşlerinin bir senelik seyrl etrafında vermekte olduğu malümat yukarıda İşaret edilen husasun geçen yıl içinde de ayni kuüvvet ve emniyetle .— .— tabakkak etmiş olduğunu gös- termektedir. Filhakika devlet sanayi İşlerinde olduğu kadar husust sanayi işlerinde de seri bir Inkişaf yılı olarak gösterile- bilecek olan 1934 - yılında bir taraf tan beş yıllık sanayl pro gramı tatbik edilirken diğer ta raf tan da milli savayi hem tey- siler hem de imalât artmalarile umumi bulran içinde bir etrük- tür genişlemesi göstermiştir. Diğer taraftan Sümerbank fabrikalarının — milli ökonoml- nio branşlarındaki hisselerinin von senelerindeki hareketlerine sid yakamlar — takibedilecek olursa banka fabrikalarının di- ğer bir ifade ile devlet sanayi sektörünün milli ökonomideki rehberlik vasfına gittikçe daha çok uymakta olduğu görülür, Beş yıllık programın tatbi- kının İlerlemesi İle bu meyki- in dalma daha ziyade dikkate şayan bir seviyeye yükselece- gini şimdiden kabul etmekte hata yoktar. Baoka idare meclisi rapo- rona göre Sümerbank fabri: kaları mamulâtının umumi sa: tışlarında geçen yıl gibi bu yıl da istizansız - bir — canlılık ve Inkişaf — görülmüştür. Bu artma bir taraftan Sümerbank fabrikalarının rasyonel bir sa: tış elyasası takib etmiş olma- ları diğer taraftan da bu ma- müulâtın gittikçe rağbet kazan. miş olmasında izah ve İfade- doi bular, — Sona 5 Inci sahifede — Yumurtadan Ne Çıktı? w,u.w_âw __&Aw..m S Fransızca (Maryan) mecmuasından: Sulh güvercini (Versay muahedesi) yumurtasının üstüne yattı ve yamurtadan silâbli Almanya çıktı..

Bu sayıdan diğer sayfalar: