22 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6

22 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife —6 nın Tib ve 23 — “EL epi Lir tip ve sistem tası dileği ile te mi lr bildirilmeli ve verilmelidi A — Sayıcıyı yapanın Ta, e taşıdığı fabrika veya EN arkası. — Sayıcının tip ve siste. e yapıldığı memlekette kullanılmıya Di oldağunu tasdik eden resmi ayar dairesi ibi iile yetik vasıfla. rını değiştirebilecek bir yenilik yapılmış mıdır; yapılmış ise bu La ii vi mua) diy sini yı ayar e bat rl seir fıkra. da ya: ir Keen göre yal vesikaların asıl veya kli suret ve Türkçeleri, ayar dairelerinde yapılan — tec- rübeler neti esinde hazırlanan ıcıların Miiemliri; a Ma temadi cereyan için a) Elektrolit amper sayıcısı, m b) Elektrodinamik — yattsaat MI — Ölçme transforma- torları; 8) Cereyan ölçme transfor- matorları b) Tevettür ölçme transfor. matorları e) Yükleme ölçme transfor. matorları IV — Hususi tarifeler için gn sayıcılar ıcının o vasıflarını iyi ve açıldı anlatan bir tarif. pame İle resim, kroki ve bağ. lama ESTİ temdeki m alir ii ve cere; Gi an kaç boyda yp, — Sayısının kontantlaı ile idi mimar? İ — Sayıcının ayar parça. larımı ayrı ayrı renkli ve göze iel e” iç fotoğraflar ü gösterir Sayıcının ne ve eye kullanılac: ik veya aker kuv- işlerde m kombi. BİZE edilip dilmediği, edil. mişse bu kombinizasyonun na: #1 olduğu, saye e) Yaşlık, toz içinde iyi çalı- <) Mebde savıcısı gabilir mi? bunun İçin ne gibi — Mâ cereyan İçin | koruma tertibatı vardır? yn ük Ferraris) vattanat K — Sayıcının İzolasyon K grisi: muayenesi; ps ; a) Muayene tevettürü, , a) Tek bobinli, b) Bu tevettür altındaki ir bi mite müddeti, İki e yi Aşağıdaki yazılar sayı: a) A in aynca plâkalar üzerinde i ME vE yazılı bulunacaklardtr: fazlı; 8) Sayıcıyı yapan firmanın # A il peri (Aron Gi adı ve yeri, DD (Üç sistemli) b) Sayıcının tipi, sistemi, ii Kör e sayıcıları: c siye yapıldığı yıl, a) Düzen bağlımlı (Mit Kun | g) S m kişini ce, — techaltang) reyan'n 2 b) Bayağı ,, (Ohne Kuns. e) F sehaltamg) 1) asa şi Ye REM &) © (tesmiye) cereyanı, hye Beeg kansı A tlar (Kvvh için öner lal dönmesi), j) Transformator değiştirme nisbeti (varsa), k) üç veya dört nâkilli ol duğu, n takat sayıcısı İse, banun cinsi, cereyanın Cati Cos f — 0,80 Cos f— 0,5 Cos f — 0,25 b) İki sistemli, üç sistem ve üç mâkilli sayıcıların İkişer eletemi kargı karşıya bağlandığı ve 100 altında ve co: İ—I iken sistemlerin döner levhasının dönmesi normal de. adedi: “b ... kaçıdı e) sayıcı biranat hiç durma dan ta 5 arasında deği- sen yükler İle çalıştıktan sonra başka başka yükler altında le ikinci bir muayene ile başlangıç muayenesinde bu- lunan yanlış payları arasında farklar. ve co ic: örnek, Bir millet aş ikti. budadu ve ola- maz, TU ulus için vi sınırı EN e olmaz. — mina ie ma şasi bir adam, © eliöe aldığı İşi başarabilen erkmen bir adam, 1 İşi başarabilen kıl iktida; erke örnek; Merkzi iktldara geçen fırka her şeyde, memleket « menafiini dem erke. ye geçen eyden ö ülke in çömelme iktifa al yetirmek, elm Süre bulmak o örnek: Kudretimizin AM . abvalden eldeki ile iktifa et meyi bilmeliyi erkimizin yetmediği Şi eldeki ile yetrinmeyi (yetelnmeyi) bilme. Miyiz. — İktiham etmek — göğüs ger. > mek, üstermek örnek: bi lü müşkülâu imize doğru lü güç rek umayımıza “Odöğtn yürüyelim — bin törlü © güçlüğe üstererek oumayımıza yürüyelim n etmek yaliilşimmk kara ra) bağlanmak Aktisab — edinç örnek: iktisabın birçok yolu çok yolu ia ancak bu yo- lan haklı ol rektir. oİktiaab ei — edinmek iktisab etmek için ecnebiler kım meri yerine ge- — Türk vatandaşlı- ğını edinmek için yaduyrular bir tekim törenleri yerine ge tirmelidir. Müktesebat — edinçler örnek: burada ve Avrupa- daki müktesebatı bu işi başar. masına kâfidir, burada ve Av- ve bu İşi ba- (b ve tasarruf) o Lai etme iktisadi — ekonomik iktitaf dermek, devsirmek etmek — örmek: mesainizin semeratını iktitaf etmek zamanı gelmiştir, çalışmalarınızın yemişlerini der. ve se zamanı gel fir ktıza — lüzum (T. Kö.) hasbeliktiza — lüzumundan dolayı ilâ etmek — yükseltmek, yüceltmek örnek: Türk namını ve Uvasını ilâ “üni Meni Türkün adını ve yükseltmek üskdek) bor muzdur. â a #lâç — ilâç Tedavi etmek — eyilemek, bakmi e tedavi etmek vazife. m gerisi ettiğiniz basta, bakmak (eyilemek) ödevini üs- tünüze aldığınız hasta #lâm — belgin onomi İktsad etmek (bak: tasarruf Ea tebliğ KL ilin — örnek: dai bir ilân vw. dim, gazeteye bir bilit ledli iti ace bilinmesi için büllieedi el ludur. ilânıharb etmek — savaş aç mak (bak: ar) ilâve — ulamı e k: tarama derçiüe bir yaparak bütün tashih lerin toplıyacağız, tarama rgisine bir ulama yapara| bütün düzeltme ve katmaları 3 5 GE 8 pg 8 8: l örnek: şunu da üre etmek isterim ki, şunu da ulamak İs icn (beke cebir, sevk) — zor, zorlama örnek; ilcayı ahval ile bu işi ilelebet — hiçbir zaman (bak: ebediyen) vi dağ) etmek — kal g b Gü ilga edilmiş olan bir anunun artık hükmü olamsz, ire olan bir kanunun artık bi olamaz. a ısrar) G3 etmek — kat Bu dikit ti de li müdür umumiyeye İlhak etmek muvafık olur, bu a emek — bildirmek İ EM oi ir genel orluğa katmak u; gun olur” sız et Odasına Müracaat. UL mmm E m zn Tarife sayıçısı İse, tarife 5 Di Sayıcının çalışma vasıf. larını mke tablo ve diyag' ramlar a) Beli tevettür ve İrekan ile 15 25 C. suhunette le crübelerde ve her i şe m 9, olarak yanlış payı : 610 nisbetinde değişmesi dolayısile ni olarak ileri gelen fari © cos f—I il il belli frekansın on nisbetinde değiş yüzde olarak lar özde ind dolayısile ileri gelen fark f) Tam yük ve cosf—İ ol duğu halde 045 C dereceler arasında suhunet değiştiği tak. dirde bu suhunet derecesi için yüzde olarak ileri beri farklar, g) sayıcının dön levbası cos f—I olduğunda ulm hassaslığı, 'am yük »f—ıi olduğu halde belli tevettürün b) sayıcının cereyan bobini Ağ Beynelmilel Paris Panayırını Ziyaret Ediniz.. 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar Fazla Malümat Almak Için Fransız Ge- neral Konsolosluğuna veya Izmir Fran- ün ederim, bu buyrultunun bütün bağlantılara bildirilmesini di. lerim, ilham — esin örnek: ilham, insan ruhu: nun uiviyat ile bir ittisalidir, in, İnsan ruhunun yükseklik- m bir bağlanmasıdır. ilham etmek — esli örnek: Bu yazdığınız eser bana se fikirler ilbam ewi, bu yazdığınız eser bana birçok £ ki esldi. mülhem olmak — esinmek örnek: bu mütaleadan mül. hem olarak şu teklifi derme. itim, bu n esinerek şu önergeyi ileri sürdüm. 4lii . kö.) âlim — ilimen malâmat — bilgi malümatlı — bilgin ukalâ — bil marifet — bil ilge ilka etmek — brakmak, st mal örnek: hırletiyanlar senenin ya bırakırlar ) İlkah etmek (bak: telkih etmek) — aşlamak İllet — derı Isak etmek — bitiştirmek, kavuştarmak rnek: uu İki varakayı birbirine isek ediniz. Bu iki Türkiye'de Kullanmıya Elverişli Olub AyurliREEMEEK Elektirik arc Sistemlerinin Tasdiki Için Aranılan Şartları bildirir Talimat. | açık iken belli tevettürün yi de kaç yük: ri çil levhanın di ga ranti e ) yer sistemi o hangi İzo: lasyon crübesi (o tevettürüne mütehs; ini p Beli yükte (döndürme momanı, il 22 NİSAN UM yni olmak üzere iki örmek *) sayıcı verilir. Bo a rr birisi ölçüler ve a ç | lüğünce damgalanıp ayl 7 v geri verilir. İkincisi ” ride tecrübe ve muayene k) Sayıcının kendi sarfettiği 1) Sayıcının fazla yüke de, | Gönrük faturalarında ' er ye yi değerleri 100 Türk lirasını i — Fazla yük o, olarak, kete gif t de bali) | ri — par iliği fazla 1 yük o, olarak, durularak örnek üni b m) Kısn devre teceübeleri — Tip ve elstem e İ İ neticeleri. in yukarıdaki (o maddel i n) Sayıcının döner miknatisi | istenilen bilgi, örnek, a N sahası yönünden müteessir olup ma, tablo, diyagram Ve i olmadığı. itin opel okefa olnemk çi o) Sayıcının şakul ile 5 de- | arada ölçüler ve ayar meli, recelik bir zaviye yapmak üze- Men verilmelidir. Eksik “İİ re asıldığında yanlış payları olan dilekler geri ger a (tablo ve diyagram). ) ren miknatİsi ne cins d malzemeden yapılmıştır. e e Eral i — yıcımn — yapıldığı işler | 8 memleketin kanuni ve nizami lük, fabrikasyon veya i mevzuatına göre tp ve elstei Geri gesi: 1 tasdikini yapabilecek bir resmi rmek veya i m > nn dalresi yoksa alâ- — ei ayırt ev koli bi mi dairenin hiti sayıcıların memlekete gif” (| » rölü ir sayıcıyı yapan için bu ayrılıklar sayıcı i manın İaboratuvarlarında ve ayar| alar iaarananda yad mieac le rafından tanılır o vesll t k y y Y lçüler ve Ayar müdürlüğ d ecrübelerin neticeleri dahi K kok elidir. ik ? birinei maddede yazıldığı gii i i erilebilir. Ancak o memlekett: — Tip ve sistemleri WE ve ve sistem tasdiki yapılma vie sayıcıların gümrükle! , lâkal resmi Ei tara. | geçirebilmesi için Mus , fından tasdik edilm; Ayar talimatı <M.A.T,> bük” £ | — 1 ve Znel mdlerie leri yerine getirilmelidir. | ba er ae ve gra- — Tip ve sletemi , J le! 6080! nca * ğ Türkçeleri Türk noterliklerince | 12:409 kadar geçlel olark. i anarak usulün. k edilen ve U pallanmış olaalıdırlar. re, tm 4— b pa e olan sayıcıların tip ve çi bebe ve lerinin son olarak tasdik! Ky be ek aramlacak şartlar o ölçüle” getirilmek İstenilen sayıcı ayar müdürlüğü ayar dal” demir yolunu TE etmek — yağaştirdani çay Li se ) den © gönderilen a a posta pulu ilsak tmek lâzımdır. Elden gönde- dilen mektublara da posta polu Ye ni , İltisa — kava: mesi örnek: birbirine iltisak etmiş bitişmek, miryolları. e Kavuşmuş (olan demiryolları İltisak etmek — kaynaşmak, (kemikler İltisak il — kavşıt kol lar ğe Bu iki büyük demir- lu birçok ardan iltisak RA birbirine dilmiş- tr. Bu iki büyük birçok noktalarından kollarile birbirine bağlanmıştır. Düzeltme Osmanlıcadan Öztürk. gılıklar gemi mun) cak yakla yönle di) ri edir” AL kıs- öner, geler Kılavuz sözleri üzerine, ber sin e U) da rg ğında; mak üzere ER iel yeni iri LE ge ileri sürebilirler. Bunlar T. D.T.C. genel kâtibliğine şu altında gönderilecektir; çeye kar- kurulduktan sonra ayr©# dirilecektir. : 9 — Bu talimat 147 tarihli © (Kullanmağa el” olan elektirik sayıcısı tPİ kında tertip suval varakası) yerine ger” OPERATÖR D" Kâmil Abi Ma “e İkinel b sokağı Be), N hamamı karşısı No, İf gün üçten sonra hast kal İ bul eder. l Telefon 3686 api mesine kı! yad | EE le yaba r) görmüyoru Sebebi eli ni Öüliğedi lir “dl (1) Burada bir önerg? ud teailniyen yazılar üzeri? şey yapılamıyacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: