22 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

22 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahib “ve Başmubarriri “SIRRI SANLI reedilmiyen 'evrak iade edilmez HAKKIN ESIDIR “Halkın Sesi Neşriyat Âmiri SIRRI SANLI)? NE ŞERAİTİ Seneliği 7, Altı Aylığı 4 Liradır, Günü Geçmiş Nüshaların Beheri 1 uruştur. Halkın Sesi çi Mann sında Bas a şirkin hâdise < ir. 21 (A.A) — Ulus h tesi, ie bir hâdise,, altında şu yazıyı neş- ui Dir, gelen İstanbul gaze- i vi bize çok çirki m ve : karakola j ğe mecbur kalmışlar- € sporcu so- Pİ eri İdsetikdeiş ok a r. Ne ik v ca yazıların sporcula- evil * ve se rimiz les Ni sapi N ea oi unu sağl cal kadar sürilerisi “emiyen bir Sporcuni alanında hiçbir işi yok- Bir stadyu: bir 'e dur, ne de boğa | * meydanı. Nasıl olurs: gereken ( rın çoğu, suresin- piş, Müddetinden) önce ba- N şekilde bir e anla- Bi m t için pek i,,,, Olduğunu ve bi dü- CR Ün vakit kaybetmeden ye esi içi J W lı ağ İdi ğ dx yemiş olarak mem- Panç, gönderdiğimiz bir .k Sporcunun ülkemiz İŞİNCİSSENE No: 2452 ULGARISTANDA IHTILAL 22 NİSAN 1935 PAZARTESİ TEL: 3503 ( 100 PARA ) Yeni Bulgar kabinesi teşekkül etti. Askeri birlik kabineye Dışbakanımız itimad etmiyor. Bulgaristanda büyük karışıklıklar İstanbul 22 ( Sofyadan gelen son haber- ye göre Bulgaristanda vaz- yet çok karışıktır. Bu ka- kkk büyük bir ihtilâl patlak vermesinden rr dır. eri birlik Tosefin teş- yeni kabineye iti- tarafından sür- e gönderilmiş olan eski | bakanlardan Cankofun Hususi ) — $ taraftarları şehirlerdeki geri in e a rikçi beyannameler yapıştır- mışlardır. İstanbul 22 ususi) — Atinadan bliriiyor Bulga- yat vermiştir. Yunan sınırla- rına kadar gelen top sesle- Selânik Üniversitesinde kar- gaşalıklar oldu Verilen bir karar aleyhine miting 3 yapmak istiyen talebeler, polis tarafından m Şa u Selânik (Hususi) — versite talebeleri ücüncü bir imtihana tabi olmak için ve- rilen emir üzerine kargaşa- lıklar ii ir. Mekte, binasının önüne gelen talebeler bu karara akal bildirerek zabita- t etmiştir. ir hai 4 ee KADINLAR —— — 000 zabıtadan müsaade istemeğe gitmiştir fakat bu müsaadeyi alamamışlardır. haber alan talebeler mekteb bahçesinde nümayiş- ler yaparak profesörlere ha- arette bulunmuşlardır. Nihayet zabıta müdahale ederek talebeleri dağıtmış. Damian üç gün müd- kapatılmasına karar verimi KONGRESİ " Mısır murahhasının nutku çok alkışlandı- kabul edilen karar nbul, — Kad on- ema ikinci günü Pl toplantıda, şark ve yarb ka: lam bir nu söy- Jamayka Omurahhası Mn itham edilen Zencilerin lincedilmesine ne dersiniz?,, dedi. Ahlâkta müsavat komisyonunda yer müsavat komisyo- nuda si onda İngiliz mu- rahhası yeme Alison Nei lansın başkanlığı alında açık toplantısını yapmıştır. Başkan önce Arsulusal kille bir- KARAN AN in ö ogandacı olacağını ln karşı iş- ledikleri n dolayı dayak rak örnek LAK şekilde ei dırılması rumlar. Hoşgö- rürlük ço; topraklarımızda artık böyle şeyler görmek istemiyoruz. erme ği ahlâk komisyonunun faa vi neden ibaret olduğunu anlattı. Sonra cinsi güçlükler bi risine düşmüş dal ha çok geni kızların (o harcandığını vi etti ve Ulusl: urumunu: bu yolda e izm hakkında Kuru; murahhası Hm Radiville izahat verdi. Her milletin muhhası fuh- şun önüne geçmek için ken- YAN ie gömme nutuk söyliyerek anı dille söyliyeceği nutuktan evvel sevdiği ve ştuğu nu; yeni Türk dilile teşekkür- esi bildirmek istediğini anlat! va ve garb kadınlarının teşriki mesaisinden bahseden e nutkunda da şöyle “— İstanbul Asya ile Av- — Sonu 4 üncüde rinde askerlerle siviller (o arasında v mecburiyet hissedildiği an- lasılıyor. Sofya 21 (A.A) — Bay | bant yeni Feri teşkile ! muvaffak olmi Muma- ileyh banlelli deruhte başlıca ba- etmiştir. Key içeri nef sü yksek 16, 000 tayyaresi p n muhtelif mıntakalarda $ Yi dışarı işleri ba- kan: Sali 21 (A.A) — ei zon kumandanı gene: mh sai iktisad baki Tza- ve E (A.A) — başbakan bay Tosef etmiş olduğu hükümetin Yeni teşkil bun- an 19 sene evvel açılmı: olan (o prensiblere ili ederek"gerek harici ve ge- rek dahili siyasette ayni yo- ib edeceği Geriye dönmek yoktur. a ON ii bina Di ve İ,8)0,0900 askeri olacak aris ( Katie ) — Gaze- | Ba; Çobotevskinin Alman- teler ise Hile muavini | yanın teslihat hakkında ver- iği Sümerbank Heyeti Umumiyesinin "oplantısı Ökonomi Bakanı BAY CELÂL BAYAR msi 21 (A.A) — Sü- ank heyeti umumiyesini teşkil. ilen bütçe ve iktısad encümenleri ile Maliye Je kili Fuad Ağralı ve Ökon: i Bakanı Bay Celâl Bayan ütçe e, Başkanı Bay anın b a Özl ka amin #OBLARAFAlE banka idare heyeti raporu ile bilân- ç âr ve zarar hesapla- rını tasvib etmiştir. rbank umumi müdü- rü Nurullah Esadın da hazır bulunduğu bu toplantıda bazı a tarafından t temenni- edilmiş ve Ukono- mi Sl Bay Celâl Bayar Er vermiştir. e Edemen başkanı a çe Şeref Sümer- ın umum mesaisi ve ba- şardığı işler hakkında taktir- kâr sözlerile eçige kayi ii toplantıya aid safhatı yarın imrere raporu mütalea ediyor- EE 1 pora göre Almanya b in bir silâhlanma plant hazırlamıştır. Büyük bir kam ikmal edilmiş olan bu plan muci- küçük v. ka sivil e mekteblerin- de yetişen - 30, ihtiyat pilot bulunduracaklardır. Kara kuvvetleri için Al 000 £ kişiyi silâh kişiye SARA mucibince deniz ei 101 ki ve 22,600 efrattan mürekkeb olacaktır. Sakız A s . Asilerinden İkisinin idamı istendi Atina ( Hu: ) — Sakız isyanına iştirak'eden âsilerin muhakemesi bitmek üzere- susi dir. Hükümet komiseri âsiler- den ikisinin idama mahküm' edilmelerini taleb etmiştir. ——-.— . Yunanistanda 18 aylık askeri hizmet haberi tp ediliyor 9 (Hususi) — Harbi iye lk gitim Kondilis har- biye, bahriye ve hava bakan- Lıklarının bineşirlerek bir a bakanlığı in das edileceği hakkı ndaki şayiaları tekzip etmirti General Kondilis bütün e matbuatında intişar ve Yunanistanın 18 ari mecburi askerlik metini kabul edeceği hak- kındaki haberleri de tekzip etmiştir. Salı günü a m İstanbul 22 (Hususi) — Diş işleri bakanımız bay Tevfik Rüştü iyi Salı günü İstan- bula dönecektir. ; 23 N Çocuk Bayramıdır. Unut- mıyalım. Yavuzun Kahramanlığı Ve Barbarosun ruhu u çok meraklı, çok heye- kabartacak çok değerli bir. kitab kazanmış olacak- lardır. e deli Nakdi Efradına: Askeri Elbisenizi Herhalde Ahmet Asım Uz a Yaptırınız. En sağlam Yerli he il te prova dikiş Serpuş ve Tozlukla birlikte altı liradan sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. ESKİ BİTPAZARINDA NO. 15-17 TEL

Bu sayıdan diğer sayfalar: