21 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e, —— Sahib ve Başmuharriri © SIRRI SANLI > IDAİREHANESİ “Izmir Birinci BEYLER SOKAĞINDA İD emin İsli iade edilm. sn GE Ha AKKIN Ikın Ses ESIDIR izl Neşriyat Âmiri SIRRI SANLI) i ABONE ŞERAİTİ Seneliği 7, Altı Aylığı 4 Liradır, iz Ge gmiş Nüshal: li heri 15 Kuruştur. ( Halkın Sit ) Matbaasinda Basılmıştır işini SENE No: 2451 21 NİSAN 1935 PAZAR TEL: 3503 ( 100 PARA ) ALMANYA PROTESTO ETTI KAMUTAY li ölüm cezasının değiştiril- g, Mesi i için münakaşalar yapıldı wi Ankara 20 (A.A) Mutay a Fikret Solayın nebi ında Mi Tr onya ovası sülama ida- ikse mühendis ii ekig binin 1931 yılı son e ' bina öd Nİ beyei 5 ameleri yl p ecek si sebeb görmediğini Öylemiştir. 20 de den Osman Dinc /İ* bu husustaki noktainaza i Mi ten sonra ce- Bani, 20 sene hapse tahvili — ire — Sanayiimizin İnkişafı Ankara, 2 0 e A) Knk Je» mediinin ii heyetine ver- i ni b iç çalan Ka ai s gor da, kan “Sabrikalar kte, unurken | tasfiye N z imleketimizde e hedef ameti muayyen bir olmuştur) elisinin "hakkında için verilen takrir okunmuş ve rededilmiştir. o Mazbata olduğu gibi kabul olunmuş Halebin Araç mahallesinden Abidin oğlu Hüseyin Nurinin y arpılı ması | iz ölüm cezasına ie m da tas- vip edilini n (Radyo) — Alman- iy kurumunun ka- u notada isanla ii Alın i 8 8 8 İbnissuut ölümden nasıl kur- Köle uf Sildi günü toplanacaktır. g v tulduğunu anlatıyor Kâbeyi tavaf ederken beni öldürecekleri malüm Bağdad ( Hususi ) —Hi- caz hükümdarı İbnissuud ge- ende bir suikaste uğradı. Arab ülkelerinde çok derin bir .heyecan uyandıran bu ei kralı İBN suikasi sid ege gazete rae ir bul e ve- silesini verdi. NE cit hükümdarı, alien şöyle karşıladı: ,— Bazı dostların, Avrupa paytahlarına ve büyük ni lerine gitmemi arzu ediyorlar lak ayrılmak ve kendi yurdum olan Arap ülkelerinden baş- ka Pa germek is- miyoru: öl etinde yn Gi ale gantelerdr birseviyededi Fakat gürler, muhte- lif tip ve yaradılışta kimse- lerdir. Bu çeşitli ve e vanıla. rından bir tanesi de siyasi tenkitçlktir Ben Bedevi terbiyesi al- damım, EE ay ve dizmeği bilmi eciler daima beliğ sp yazar ve yaz- ire ölçüp biçerler. Ben iğimdi e olanı; olduğu gibi ileri Sözün şekli v: si desesine bakmam. Benim, onler gibi, bir bina kuran mühendis kutretim gr oldu... Bal beraber ela sor” gusu olan kii arsa vab vermeye hazırım.,, Bunun üzerine. Mukattan gazetesi omuharriri, suikasti kralın b kri İbnissuud. şunları işe teş ebbüs eden bimer şüphesiz — Si inde en viak bir er- im bulunmayan al a gelince; sp! hiçbir esi vereme! ide- — elimde la bekte, ettir ki, asıl kurucuda Alla htır. aleti mesele o Allah mukad pılan esi ne- ticesi ne oldu? m Yah- yanın alâkası sika anla- şıldı mı? — Ben zannetmiyorum. Bu iş dinsiz biri inen rlmdan yapılabilir. Onu: daki dostluk kale Bu hususta fazla tafsilâtı Hariciye Vezirliğinnen alabi- lirsiniz. — Suikatta, İmam Yah- yanın oğlu Seyfüiselâm Ah- medin elâkası olduğu söyle- niyor. Bu doğru mudur? — Herkes birçok söz söy- liyebilir. Ve birçok adamlar için de konuşabilir. Bizim, şayialara halkın sönen suna ehemmiyet vermemek- liğimiz lâzımdır. İsa >gözile görmeden ve kalben müt- mein olmadan bir fikir beyan a yanlış hareket eder. “ filân böyle yapacak, api iböyle ze sw diye A MEYE Roma hü- | yanın bu hafeketi | yeni illkİ elere girişmek m tarzında tefsir edilmekte: Alman aris 20 (A.A oç Jo uluslar ile konse- 4 — BAY HİTLER yinde alınan kararları pro- testo eden neticesi hariciye bakanlığına Ki ştir. Londra, (Radyı 3) manya dış şleri ali ondradaki deli çamdanle Almanyanın uluslar kuru: kararını protesto e) ayı dış ee gemiyi denize ki: imei uluslar kurumun- z talebi lehinde en mecbur kılacak bir eğigi babetler şel geliyor a ama ber iz ar liği kolluyor ve bul laleler m bi iç e A Allaha da- horzl hareket etmedim. Vallahi, haremde tavaf ve ziyaret sırasında “ vukubulan bu hadise daha olmadan, bana malüm olmuştu, vaziyeti evvelden hissetmiştim, Kendi kendime, A! cıdır, di hadise olunca, ahali birbirine gireceği gibi katilide nasıl tutarız, dire düşünüyordum. düşündüklerimi unutturmuştu. Bizim güvenimiz, sade Allah- tır. Bunun üzerine Kral İbnis- suut Vehabilik e de izahat verdi. doğruluktan o uzun > zle bahsettikten sonra: — Necetliler için ayrı bir mezhep yoktur. Bizim kanık- larmız, kur'andan ve iyi yürekli (o geçmişlerimizin mi- — e sözlerinden ibarettir. imam da bunlara da- — Seni 4 ben — telâkki etmekte: eple kararı kat'i sie Peş pi i dir. Bu teşkil akkında da ayrıca fikir beyan edeceğini bildir- mektedir. iri Berlin 20 (A.A) — Hitle- rin: 46 cı yıl dönümü münasi- betile , tramvaylar, ve bütün meyi tadır. Almanyanın birleştiril- le Habe Giy ser- estisi Bit iler ere (binlerce mektubu ve telgrafı simi E birliği Hitlerin asaisinin Almanya ile komşuları ara da dostane münasebetle- i neticelenmesi gezete muhabirleri | . JOPLANTISI Almanya Uluslar kurumunun kararını protes Balkan te eden notayı, Londra, Roma Parise gönderdi. Ökonomik İzemin hazı a | koni api Ankara 20 Li ça Fes 2 nin nakalât komi la nu mr umi | Balkan bankası komis | da bugün ilk Fey yap mışi tr. Balkan Eşari konseyi ene e rol zartesi devam'edecektir. ! bir nutun söylemiş ve Hi | Berlin 20 7— İngil i İ tere kralı B. “Hitlere tel-“ graf çekerek un 46 cı doğum yılını tebrik © temiştir. Bu tarihi Zik ızın ilk form günü dağıtı MIŞ Gel e Yavuzun Kahramanlığı Barbarosun Ruhu çok meraklı, çok heyecanlı ve milli menkabelerle dolu Perşembe 17 parasız olarak asın yoruz. Arkasını da yay temizde gene kitab ee 1 — zim Na Bu suretle dört beş hafta zarfında okur: ları; göğüsli em bir kitab ei da ol MELİ se TRAŞ “eli Nakdi Efradına: Askeri Elbisenizi Herhalde ami an Uz a Yaptırınız. En sağlam Yerli Malından vr te pena dikiş Serpuş ve Tozlukla birlikte altı liradan sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. ESKİ BİTPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON Noz 204 üm

Bu sayıdan diğer sayfalar: