21 Nisan 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1935 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j 4 VMMN savı 9620 geĞ AAA 21 Nisan Püzür — 1935 MNN GUN 0ukuzuncu Y GN TUÜRKDİLİ COUMARTESİDEN ÖZGE GÜNLERDE Bulgaristanda neler oluyor? İlatef Kabinesi İki Eski Başvskili SLll'gun Ettifakat Kendiside Duştu' K“blne eski dıplomatlardan Andre Toşef ta-l tafından teşkil ediliyor. Bulgaristândaâ SİYA, HO ÇALA. ) — Polis Tünün — teklifi üzerine Seki başkan — Aleksandr mebus Nikoal l ihtiyat — kayma> ©rkof, siyasi fırkalar '”h' hlikındukı 12 haziran l"İîılı Kanuna - riayet "hîlğ'"d"' ve Cankofun hükümetin deyilye ın & rejiminde bir düş- M:lmlıınduu keza eski ı'h An Kimon Giorgiyef :2 kalem müdürü arakolakof ve eski İN Müdürü Vilasitir Nacof Z civarında karade- Mmanyanın P nizde Sentan Astazi adasın; a ; nefedi'mişledir. Fakat gü | İşleri — Bakanı Ökonomi Bakanı Ba Adliye Bakanı Bavli tevkif ve hapsine dair nenin ittihaz etmiş olduğu bu kararı tasvip etmemişler istifalarını vermişlerdir. Bu- nun üzerine Başbakan Ge- neral — Zlatof — kabinesinin müşterek istifasını — krala taktim etmiştir. Gazetbleri yaptığı natta Başbakan Zlalof sunla. ri söylemiştir: Battolof, olaf ve erlşrin kabi beyar Gorgiyef ve Döstlof rotstosu âl"'mnya bir nota vererek ” U- *lar Kurumu Konseyinin sön kararını protesto etti. —"A 2Ü ÇALAS) -- AL- r',,"“lüım. bu gün Lon Ü :"' ve Romadaki el ":lıılu her üç hü- —"lın Uslar kurumu kon. bi kararını portesto "rl birse nota vermiştir. Ae UN 19 ÇA A.) — Roy- ııh “ bıldın,oı "':_ı N hükümeti dün ak- ah Biliz sefirine Büyük Wj A, Si y L Stresa, Cenevrede lt "llıı hh"lkuh hakkında "İliı Protesto. notası YMda 2) nisan hava 0r- Tamıdır. Ruş, ZOCA A ) Katada 7 ile Çokoslavakya | m“'ükuruıle olan Yördüm — misakını ©k için Çek Dış ı3'*nııııın Mos muhtemel- Tn Viden heyetimiz tie A) — AL b :" İ'" anlaşma Üzakere etmek n n""il(-ıunı.ıl kâ #nemenli oğl- ı,"!l.ıl!"ıd' Berlin> dwmuşlur 21 niğanını hâva ordusu için katlulanacak bir buyram gü- | nü olarak ilân etmiştir. Alman ordusuna sıhhati ya- rinde gençler alınacak. Borlin, ZO(A A.) - — Yöni askeri kanununa göre ordu ya bünyesi yotişmiş sağlam sıhhati &y yva târ alınacoktır efradın suntim olanar Orduya girebilecek boyları asgari 1,54 olacaktır Hitlerin doğumunun yıl dönümü Berlin, 20 (A A.) Büt ün Almanya bügün Hitlerin 46 nc1 döğüm yılını kutlüla- miştir. — Yurtda mam | Genel nüfus - sayımı ha- zırlıkları devam ediyor. Ankara, 19 (A A.|-- Me mleketin her tarafta - önem- le takip — edilmekte — olan umumi nüfus sayımı etrafin: da şu malümetı aldık: Istanbul M hafta latanbul genel Celâl bu hirinin sayım — hazırlıklarile meşgüldür, Şehrin ge- numarâ istet tistik umum — müdürü bir kaç güne kadar Ankara B tar cetvelleri bitmiştir kişehir evar şehir vo köylerinde kura v..ıılıroı*uk- | Kocaeli Vilayeti | ile kendi kazasında köylerde yapılan vilâyetler sümara- tokon tir merkezi ve civar nümune teftişi şoyanı mem | lardü Üdiziyet. , istifasından » ybugüne kadar gizli veya hçikmakta — ve hükütnet aleyhine türlü şa yialar ortaya atmakta idiler Eski Başbâkan , Zonkoldu yalmız partisini dağ'lın smuk- la — kolmamış aynızamanda rajim alJayhine hirçok itham. lara kavi — bir. beyanname neşretmiş ve ordunün mün- hasıron ktalın etrafinda top lanmış, , bir; halda , olmadığı ittibamli vermeğe çalışmıştır Sofya, 20gtAKAD — Krol ni neyi ” töşkile esk ılıplnm atlardat — ve tatımmış müslliflerdet büy Andre To- şeh memut *tmi ştir (Çimento Fiyatları veuzlatıldı Ükonomi, Bakanlığının - tamimi ankarı HS CA'K YA VÖk- otlömi Bakânı B. Celil Büyar akkında vilâyatlere famim göndermiş tir. Bu tomimde memleket ökonomlsr kurmük yabancı ülkelerden ıohılm- ası yaklk Gümüz. olun bimen- tonurt son yollarda Gönel ih- tiyaç ortmağa başlamış. va avenet fabrikalarımızın bu ihti karşılayabilmesi için birkaç zamanlarda vz fanliyet ğörüldü; çimentonun — maliyet hatlorı tetkik eden Bokıııılık soruşlarığ|Aorduğu bildirilm ekte ve bu esaslar dahilinde muüamele yapılması isten;İm j ektedir — Çimentonun çÇimento fübrikası h *üzdro mi azami 22,5 satılmssı — mümkün Bu fal bir tan çimentonun istilâl fabriknla rında! nakliye vasıtaları için de hertlüirlir resimde - teklif dalkık olmak-üzrre teslim /fı yatın 2 — Çimentonun> Yurt Ba. yındırlık üzerine olan büyük tesiri ehem miyetle bulundı urulduğa için çimento üzer- ine konmuş vergi ve - resim- lerin uzatılması hakkında konulan bir konun lâyıhası sunulacak ve yuka- rda bildirilen ftat azalacak resim yekunu kadaüt ayrıcü gösterilecek n 3- Şim liraya gö ülmüştür işleri göz önünde, ye Küdür fabrikâ çimentonun istanbul- (Dovamı ikinci ye Antanlı, nlmnııını Konseyi uyelefırıe ziyalel nuniyet göstermiştir. Sayım hakkında mütaleslar olmak | muyısta — alükalar alerin İlerinden mürettep bir heyot toplana. caktır mümes Ankarı, 19 (A A.)— Dışiş leri Bukam Vekili B. Ş Kaya dün akşam Balkan Antantı öko nomik konseyi heyeti mura- | hhağası azası şerefine büyük | bir giyafet yormiştir. 225 |- Ve" ER ÇIKAR Zabit Askeri memurların derece ve maaşları, Kamutayca onan kanun Ankara, 19 (A A.) Ka. mutayın dünkü toplantısın- da zabitan ve Aaskeri mem. urların maaşatı hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de. Biştirilmes, dajr kabul ed- ilen kanununa nazaran biri. nci Feriklerin maaşları biri nej dereceden 150, Feriklerin ikinci dere 1/5, Fırka | kumandanlığ yapmış olan Mirlivaların üçüncü derece. den | 100, Mirlivaların, tem. yiz —mahkemsinin — Vekü- let hukuk müşavirinin dör. düncü dereceden 90, Mirli- valor temyiz azaları birinci sımf askeri memüur - beşinci dereceden 80, kaymakamla- rın jikinci simif üskori me- mütlar ve Vekâlet Hususi Ka- lem Müdürün ve B. 6 cı sınılı J0 — binbaşılar 3 cü dereceden 55, kıdemli yüz- başılar ve 4 cü sınıf askeri memurlar 8 ci dereceden 45, Gi sınıf ask- memuürlar 9 cü - dere- 40, mülâzımlar 6 ci sınıf asköri me- murlar TO cu dereceden 35, mülüzmlar 7 Hkkori n yüzbaşılar 5 eri ceden ve mömürlar 11 &i detbdedin memurlar ot ikinci dereceden 25,askori memur muavinleri 13 dereceden 20 lira ola - ması tesbi tedilmiştir. Nafta müsteşarı Atinada. Atina, 19 fALA.| — — Tür- kiye nafın müsteşarı dün bu. raya gelmiştir. Son seneler- de Yunanistanda yapılmış olan| nafıa işlerini görmek üzere birkaç İebitlerinin muvatlakiyeti llk günde musabakaya 0n bir ulus girdi Nis, I9JA.A.) — Uluslarasıra| musab T başlamıştır. İlk günd: a bakaya 11 ulua 98 atlı işti- rak etmiştir. Bu müsabaka- ye iştirak eden bütün Türk zabitleri karkuru muvaflakı- yetle bitirmişlerdir. Mülâzım Saijm Karacabey harasında yötişen Kısmet — ismindeki atile beşinci gelmiştir. Türk zabitlerinin müsaba- ati kalar bütün kaların sonunda eyi bir neti: ce alacakları ümit olunmak. | tadır | | | Söeremamr Fenerbıhı;n yenildi İstanbul, 20 (A A ) — Dü- nkü Fener Libertas maçını Fener 2. 1 kaybotmiştir. - —-—-—-y 23 Nisan İ | — Size çocuğu düşündü- recek haflamın başlangı cadır &i sınıf | Çıkarım Genel GARü, geçmiş Türk Dili Evi Balıkesir Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş Çmiş seyılux 25 kuruştur. l İğesi teBaşyazğanı: Balıkesir saylavı H.KARAN K. E. AKMAN Çevirgeni: -_ Güzel Sındırğıda Gecırılen güzel bir gün. Valimiz ve Vilâyet Genel Kamulayı Üıya giltiler ve güler yüzlü mi layı Üyeleri. cuma günü - Sındır- isafirperver sındırğılılar arasın- l da güzel bir gün geçl Güzel Nındtği: Cuma günü * Sındırğıda gençler yararına pehlivan güreşleri ve muhtelif eğlen: cöler yapılımıştir. Bu münasebetle Valimiz Genel Vilâyet Kamutayı'üye- lerindön — birçokları * cuma günü Sındırğıya — gitmişler baharın güzel günlerinden birini Sındırğının biatı içinde güler çok misafırsever yüzlü ve lerdir. Vilâyet Gonel Kamutayımızın üyeleri Sındırgıya gidişlerin- de Balıkesir-Sındırğı yolün- da gözel bir çalışma bulm- uşlar Çitnahur - ve Üzümcü çayı üzerinde yapılması lüz- im köprüler hakkında tetki kultıı bulunın Sındı Çocuk şirih ta- | olan Siın- | dırğılılar arasında geçirmiş- | dan>bir görünüş rğıda Valimiz ve - refikaları Bayan Saadet Gündoğan ile Kamutay üyeleri şerefine Sınd. ırğiı Cümuriyet Halk Partisi tarfından bir . öğle ziyafeti verilmiştir, Ziyalette baştaSındırğı Cü- muriyet Halk Partisi Başkanı | Ali Reşat, Vilüyet Genel Ka- mutayı üyesi İbrahim Dede. baş oldukları halde Sındır« gıhlar — misafirperverlikleri- Din eserlerini, göstermişler | ve davetlileri samimi bir ha- va içinde ağırlamışlardır. Valimiz ve Kamutay üyeleri Sındırğı dönüşünde bir mü. ddet Biğadıçda kalmışlar Be- lediye bahçesinde — Biğadıç Belediye ve Parti. hayetleri ile mahalli ihtiyaçlar üzerinde hmşbnh:ıl etmişlerdir. Haftası Zengin prı;gramla kutlulanacak Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından hazırlaran poğram. veierde XUPmalak Düdük Bayram açin Çocuk haftası — yarından sonru başlamaktadır. Hafta- nn her suretle güzel geç- mesi için bütün bazırlıklar ikmal edilmiştir. Çocuk Esi rgeme Kurumü - tarafindan hazırlanan hafta programını aşağıya koyuyoruz PROGRAM 1 — 23:4.935 Salı günü saat dokuzda bütün mektep- ler hükümet önünde topla» nacak ve J30 da merasim başlıyacaktır. Liseden 'bir talebe turalın- dan haftonin başlangıcı hak< kında bir göylev verilecek karşılığı Alteylül mektebi nden cocük - vali tarafından verilecektir. hazıtlanaz mekteplilerden bir grup timsali olduğu halde alfabe sırasıyla Altıeylül, Alişuuri, Gazi, Dumlupınar,İstiklâl, Kayabeyi Mitetpaşa, Namıkkemâl, İlk mekteplerile, Kızorta, Erkek. orta, Lise ve Muallim mek- tepleri yürüyüşe geçecekler- dir. 3 — Kolordu önünde Er- kekorta mektebinden söylev İstiklâlmektebinden — çocuk Kolordu K. karşılık Belediye önünde Alişuuri mektebinden söylev, Alişmuri mektebinden çocuk Belediye Reisi kargılık, C. HaPırkası önünde Gazi mektebinden söylev, Gazi mektebinden çocuk 2— Önde mızıka ve, Kurum| (Devamı — ikinci sayfada) Haa İ e 0 A İN z ÇA GÜ d

Bu sayıdan diğer sayfalar: