22 Nisan 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

22 Nisan 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ay Sahife 2 ANRi FÖY DEKA Muhterem okuyucularımın, şifahi ve tarihi mütaleaların dan, pek Mr le an- ladığım Fransı Ai . i- yade Mz onb bert Cerisier ( eri çizi ye ) nin lig an bazı parçalar adha alıyo: Onbası ile arka: pi lari iye. zete çıkarıyorlar. Kanlı a nra geçen müt- hiş zlik is gün lerinde, elyazısı ile ve şapi- rografla çıkardıkları bu ga- zete, eN en büyük eğ- lenceleridir. Bu gazete, on- in kendi okuyuşudur. rografın jelâtini eridiği için gazeteyi (sabahın dördünde baoıyorlar. te, kari- katürler, resimler, şiirler, hi- intişar kâyeler dolu, fakat günü gayrimalüm bir risle- o sırada İngilizlerle Fran- m sağa en armi al tram; yi mek suretile bir hatira tp a rey olmuş! Onbaşı di önüm Ri çanta kayışlarımda (bütün bunlar de Sümer y yanmış birsers benziyorum. Bi- zim aya üçüncü ni bir sürü gaveze, © palavracı a var. Bun! -W ar hâlâ Haziran mubarebesinden ilimleri, ve b atıyor- lar ki... Bu palavracılara ba- burların esemesi bile mazmışl.. Emil isminde © güneşti a cima bir karış bal rsilyalı - çavuş, he birdi tükürerek ve ve hak çe lidrel fanla- -- 2 Bir de baktım ki bizim ülâzim nelerden korkmadığını her ei ispat et! kadaş, şu şarabını ver. İm, bağazım kurudu. ie e iğ sonra m e devam edi- ös; ” . , şübesinden: e. ge G4 ii e 25-39) Birlik 4 - 4 - 935 de Yunanlı aa ihaleleri bırakı Satış ga ile ii anılır Kıymeti mi bütün masrafi ye klerle Ku Birgi e Kallim amma da çarptı ha! Halecana uğra- dım be! Ver şu şarabını, yavrum; biraz kendime geleyim gayri mz lar müşteriye aittir. İstiyenlerie yüzde çuk teminatlarile ihale günü saat 14, ratiridü diği & DAK e ürkçeye Çeviren : REŞAT SANLI : r: “— Türklerin oğursuz e bir ank sal- S ie im kurşunu! Bas- a yi, biri sün- siya Kaç” 1 öldürdüğü- mün hesabını Allah bili, ürken arasına girdim. Vur, ha vur! Bu! pala dinliyen ve attıklarına inanan aptal bir nefer, ie açık sordu: a na nişan vermediler mi be en Leri budala | elimi ii işanları da onların olsun, Eğer ban: harb ac verseler onu köpeğime ml Biz, ba. ikdilar "ederken ii turup konuş- tuğumuz duvara vurdu. To raklar, taşlar yı kıldı. 176 nci en n başını kal- va Alık nefere hitaben dedi klik amma da çarp- tı ha! ek ugradım bel Ver şarabını, yavrum; biraz sia me gelayim. İkinci taburün kumandan» lığına tayin edilen: binbaşı Arnaud ( Arno ) müthiş sı- cağa, korkunc sineklere ve 2 inci taburun kanlı dokün- tülerini cebhe gerisine ge- tirmiş olmak ıstırab ve aza- bına tahammü topraklara bakıyor, bakiyor- du. Dn binbeşıyı Fran- saya k üzere vcpura eli Yolda ölü ve ce. sedi Akdenizin sonsuz dal- gaları arasında ebedi uyku- suna: daldı. (Arkası Var) Türkiye Ziraat bankası İzmir 5 tarihinde ee zarfla ihaleleri yyab 20- 5 de Anadolu 30 5 de Milli e Asır özetlerine ği edilen 6M Mayıs 935/tarihine aralar bönapa iğ para miline yn lala e resim Ve sair edi bu- ,30 da Ziraatjbankasına (1061) m e ” ( Halkın Osmanlıcadan TÜRKÇEYE ma LAR KILAVUZU Dava etmek — Dilev aç- ak Davet — Çağırı Davet etmek — Çağır- mak Davetiye — Çağrılık Dâyin caklı De'b — Törü Debağ — Sepici Debağat — Sepicilik Debağat etmek — Sepile- ek Debağhane — Sepile Debdebe ( ve dârât ) «- Gökrem Def'a — Kere Def'aten — Birden, bir kezin, bir kerede Defetmek — Savmak, it- me Define — Gömü Defnetmek — Gömmek Defter — Defter Ağız Dehan — Dehşet — Yılgı Dehşetü inhizam — Sın- ılık Kl inhizama uğra- mak — Sınmak e abii uğrat- mak — Sındırmak Delâlet etmek — Göster- mei Delâlet etmek —Yol gös- termek, kıla vuzlam: Delil (Bürhan anlamına) Kanıt Delil (Vesika anlamına)— Belge ve (Beyyine anlamına)— Tanı Bal (Yel a anla” m — Kıla — pi Di — Dem (zaman aü- lamina) m yl — Alçaklık ârane — Alçakça — Alçak — Diş x — Kapı der- — -de, içinde Deraguş — Kucaklama Deraguş etmek — Kucak- lamak aa Dağınık, sal- ağ — Boğaz, der- geçi Derc — Derç Derd — Dert Derdest — Yakalama Derdest etmek — Yaka- lamal Derece — Dereci Dereke — Be Dy Der; zer — Hemi Bak idrak — el anla- > lekeli — Çıkma Derketmek, idrak etmek— nlamak nie — an Dermi mek — Or- taya kya, ie sürmek Derpiş etmek— Gözönün- de tutmak © Ders — Ders Deruhte etmek — Üstüne almak, yüklenmek Derun — İç Desise — Dek, oyun, al- daç —Arkası Var— Sesi ) pool 93 Dostum bir otomobil almiş otomobilin sağ- lam mı? Diye sordum. — Bilmem dedi henüz bir bir e EA ki anla- laya; eygamber el kapıyı çaldı küçük Süreya açtı. — Ben en peygam: m dünyayı diya ım: öğe aktı: kapının (üstüne Bunun için mi kapını üstündeki elektirk b aşıdın? Ers Li kızının pi- yano aldığı odanın ka- pısını açtı ve ii Hoca İN öpüyordu. Derhal hay- kırdı : — Bu dersin ücretini ver- miyeceğim. Coğrafya Baba muallime sordu: — Oğlum çaılşıyor mu? — Çalışıyor, yalnız Cağra- fiyası zavıf. — Ehemmiveti yok seya hata çıkmiyacak! Ameliyat — rini için ne vere- beğ do kto: — Çok teşekkür ederim, — Parayı varislerinizdef alırım | z n Keşanda fici Bir cenayet Keşan (Hususi) — Keşa- nın Enez nahiyesine tâbi Ya- zır köyü eşrafı il evine bir geceyarısı meçi birkaç kişi gererek İkrahi uykudan ( uyandırmışlar v. Para istemişlerdir. İbrahiu parası olmadığını söylemiş, unun üzerine a lar bu zavallı adamı a » muşlerdir. Bu ah uş gibi sacayağı öldürmüşlerdir. yün fıkarasına a en ve eyiliği seven BiR dam ll için bu feci © ölüm öylüyü çok müteesssir iii miştir. Sİ ii — Evler için Nisan nihayetine ka- ni ucuzluk var mın (mis Ki sabun- dl e ile 22 kuruş. Bir kiloya kadar "daki 2 kuruşa verilir. 12 ve 5 kiloluk torba ve misir hazırlanmıştır. Satış veri: Çankırı çarşı Nez 4 Sabancu Ti am a a Kızılçulludaki Oo Amerikan mektebinin yemek masalar; a veler, süt makineleri ve sa- ire tatılmaktadır. D.2 Adres; Posta kutusu 258 İz. ve balta ile parça paça v3 srek j asa 5 SEE Bay vii 2 istedi Telgrafın metni: gösteriyt Ni mine İri krala > W a iii zannetme- melidir. böyle olmi dığını ni e se- firinin şu telgrafnamesi isbat & & e : “ 25 Eyli 5 —M.Ve ni; Teme kreş yolunda git- ee iş fakat Kralın rızasını almadan Sel > asker gön- erir yanlış bir hareket cında hiç bir m ei yor. Kıtaat ya Midillide hazır aktas si Ertesi bir gün « ii (Giyömen) di ite aldan bir mülâkat ei hâdi- senin. kapanı mış olduğunu Amelenin ken birdenbire topraklar çök- rada çalışa an İ mi ameleler- | den ü de teh- likeli surette a müş, Ol dı. Hâdiseye el koyan müddei çökme işinde car Fehminin vesikasız mimar tevkife karar vermiştir. Yunanistanda bir unla egiştiren dai Tüğvedilecektir. Yeni pullar İstanbul (Hususi) — Ka- dınlar birligi korresi müna* sebetile çıkarılan yeni pullar Kânnunevvel sonuna ka satılacaktır. #gpaB PPS pe BAB ,VENİIZELOSUN MARİFETLERİ © YAZAN: BAZİL TOMSON! PE Fransız Mi İngilie ile müştereken i kıtaatı vereceğini Veni- osa ğe Bir memnuniyet karar 7 NİSA bildirdi. göre, 23 Eylül vereceğini Venizelosa v. mişti, Delekasa, Alman cel sinden esker almanın tel sini anlattıktan sonra det tir ki: e rağmen, M. v hiselik eld sol suale cevab vermemiz lâZ' dı, 150, asker vadetm” bize Yunan tecril kânını veriyordu. azerine hükümetin tasvibi ransız sefirine f len kıtaatı vemeğe hazii duğunu M. Venizelosa a İyem. telgrafın bir sure! ölesi Sir Edvard: Gr de gtr. Oda tas “İNİ. Delkrsenin bu beyan meb'u3f clisinde şöyle ibir si zakere il etmiştir, M. Groussier — Bu, Be sa namına mi yapılmış, M. Lauche taraf Fransa namına mi M. Gro vel, bu ii e ni m cud. ol bara e rise ir bir Tİ M. Renaudel Fral namına konuşuyorum İşte yaptığımız. diple Allaha şükür ki bu gizlidir, le, Yukarıda bahrtiğimiz . tk u. Kral Kostantin masalı buradan başlar. Dahası var.

Bu sayıdan diğer sayfalar: