22 Nisan 1935 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

22 Nisan 1935 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Askeri rütbe.erin karşılıkla- rını göstermek üzere hazır- lanan cetvel bakanlar heyeti tarafından tasdik edildi. Sahib ve Başmuharriri: Siird Saylavı Mahmud SOYDAN 10 uncu sene No. 3303 PAZARTESİ . 22 NISAN 1935 , Küçük iblâf ve | Balkan itilâfı Muahedelerdeki askeri TAN'ın hususi muhabirleri ilk haberlerini veriyorlar YeniBulgarkabinesiB.Toşe tarafından teşkil edildi Yeni kabine de Balkan andlaşmasına yaklaşmamak politikasını güdecek Bulgaristanda isyan çıkmasından korkuluyor N : ie j lmıştar. Şimendir SOFYA, 21 (TAN'ın hususi muhabirinden - Telefon. | bölünerek Nafıa ve Demiryollarına ayrılmıştır. Şim: la) — Hdi, saat beşi a geçe Gospodin Andre Toçef'in ferler Nazırı: İslova gazetesi Başmuharriri mütekaid er- başkanlığı altında teşkil olunan yeni kabine azaları sa | kânı harb zabitlerinden Todor Koşuharof, Nafia:Yotof.. raydan çıkarak Başvekâlet binasına gittiler. Orada ilk top- Mahmud Necmeddin Inntı yapıldı. Müzakereler oldu. Gospodim Toşef yeni ... kabineyi dün teşkile muvaffak alamadığı için bu . BELGRAD, (TAN'm hususi muhabirinden - Telefon- m dokuz ei ei ai ee til la) — Yeni Bulgar kabinesinin Bay eri Ge kayd yeri arr kalieyi te yam gre | nm yün rinde anlam “ha eşe va Kİ teşekkül etmiştir; | lanmıştır. Yeni kabine hakkında ise siyasi mahafilde Eriyorum 3 şu kanaat beslenmektedir: Başvekil » Viyana, Çetine, Atina, ve Tatanbulda wzün “ Toyef kabinesi 1934 de Bulgari Ya ER Gemi Gelme e en Emaye hiye | politikaya devam edecektir. Yeni kabine, antant Balka- biye metkebinde hocalık etmiş olan ve hiş > niğe yaklaşmamak politikasnı güdecektir. Gazeteler mensub olmıyan: Gospodin Toşef, Hariciye Bakanı: | Kabine etrafında uzun boylu neşriyatta bulunmamakta. Eski Belgrad sefiri ve Kralm. kalemi mahsw müdürü: | dırlar. Salâhiyottar kimselerin söylediklerine göre gaze Gospodin Köse İvanof, Dahiliye Bakanı: General TEM? | telerin bu tarzda hareketi bitişik hududlu bir milletin Atnaşof, Maliye Bakanı: Milli Banka müdürü Raskof, | dahili işlerine karışmak korkusundan ileri gelmektedir. Maarif Bakanı : ye seçti Nazırı) ape Ee Belgrad askeri ve siyasi Gran Balkan Mi Adliye Bakanı: Temyiz mahkemesi reisi: Angel Kara- | nı imzalamış milletlerin mütekabil emniyetlerini Bulga- gözef, Harbiye Bakanı: Sofya Garnizon kumandanı Ge- | pist da temin edecekleri imanı vardır. Burada Bul- neral Sanef: Okonomi N. “ Eşim müdürü | garistanda dahili bir ihtilâl çıkmasından da endişe edil Staycı Moşanov (eski Bap ağar m). | mektedir, : Teknik sebepler dolayısile Münakalât nezareti ikiye Eşref Şelik hiç bir zaman razı değil BELGRAD, 21 (Tan'ın Belgrad mu - habiri bildiriyor) — Küçük Itilâfım, mu- shedelerle bağlı devletlerin tekrar silâh- masına taraftar olduğu © hakkındaki | ni gana yanlıştır 5 gri afilindon öğrendiği, ö- | se, Balkan itilifinin ve Küçük elifin ba İ zurunun her hangi yeni bir müzakere ile çıkmaza sokulması ihtimahi yolttur. Böyle haberler, bu işte menfaati olan | gevleler tarafından uydurulmuş haber - İ lerdir. Sovyet Rusya ile Fransa arasında ya- i pılmakta olan mütekabil anlaşmanın ma- hiyeti tatbikiyesi olmadığı söyleniyor. Eşref ŞEFİK Paris konferans- larından dönüş Fuad Köprülü intibalarını anlatıyor Paris Universitesinde Türklüğe ait a- İ raştırmalar merkezinde konferanslar ver. mek üzere davet e - | dilen Edebiyat Fa - kültesi dekanı Bay Fuat Köprülü © dün | sehrimize dönmüş - tür. Kendisile görüşen | bir yazıcımıza bu İ husustaki intibala - İ rını şöylece | hülüsü etmiştir; mn takib ettiği kayıtların kaldırılmasına | “Askeri rütbelerin Karşılıkları Cetvel Bakânlar heyeti tarafından tasdik edildi ANKARA, 21 (Telefonla) — Aske- ei rütbelerin karşılıklarını > göstermek ü- zere ii askeri yuraca hazırlanan cetvel bakanlar heyeti tarafından tasdik edil Mİ leiki image resmi gazetede çıkacaltir. Cetvel ali. Ordu rütbelerinin yeni karşılıklarını Generaller, âmiraller Müşür: Mareşal, Büyüka. Birinci ferik: Orgeneral, © Ferik: Kor Koramiral Fırka kumandanı mirlivas Tümgene . ral, h Mirliva: Toğgeneral, Toğamiral Üst sübaylar “Ümera,, Miralay: Albay Kaymakam; Yarbay Binbaşı: Binbaşı Asübaylar “Zabitan Kıdemli yüzbaşı: Önyüzbaşi Yüzbaşı: Yüzbaşı Birinci mülüzim: Tüğmen Mülüzim: Hastüğmen Zabit vekili; Yarsübay Erbaslar Baş gedikli: Baş yendi vuş: Başçavuş ml mooavini: Üsiçayuğ Arsnılusal kadınlar birliği mwrahhas- ları dün öğleden evvel Boğaziçinde bir vapur gezintisi yapmışlardır . Türk kadınlar birliği; dün paskalya ve ayni zamanda tatil günü olduğu için ka- | dın murahhaslara Bo içini göstermek | üzeve bir program damıştı. Bu maksatla tahsis edilmiş olan vapur | öğleden evvel Tophane rıhtımmdan kalk- Vapurda 40 milletin kadın murahhas. ları ile İstanbulun ileri gelen mensup bir çok kadmlar vardı. Büyük bir neşe içinde o murahhaslar Boğaziçinin güzelliklerini seyretmişler - dir. Kendilerine ikram edilen Türk siga- ralarını içmişler ve bol bol Türk şeker. lerini yemişlerdir. Vapur Boğazlara kadar gittikten son- ra dönmüş ve öğleyin Beylerbeyi sarayına yanaşmıştır. Sarayın havuzlu salonunda | ailelerine Türk Kadınlar Birliği tarafmdan bir büfe hazırlanmıştı , Büfede öğle yemeği yendikten sonra, sarayın içi gezilmiş ve sant 16 da İstan- bula ayni vapurla dönülmüştür. Dün akşam saat 17,5 ta arsmulusal ka- dınlar birliği Beyoğlunda Tepebaşı kış- hık tiyatrosunda büyük bir | toplantıda | tertip etmiştir. Bu toplanlıda istiyen her güzel mitinglerini yaptılar Dün Beylerbeyinde murahhaslar şerefine bir ziyalet veridi | rın tesirinden bahsederek bunların oyna- hınca hinç kadın ve erkeklerle dolmuş - tur. Tiyatronun locaları murahhaslara tah- sis edilmiş olduğundan 40 milletin bütün 'murahbhasları tiyatroda yer almışlardı. Sahnede bir masa etrafında söz söyli- yecek kadın murahhaslar © toplanmıştı. Bunlar arasında kadın saylavlarımızdan Bayan Türkân da gözüküyordu. Saat tam 17,5 ta Bayan Lâtife Bekir #öz aldı ve toplantının açıldığını, ilk sö- zün MİL. Emilie Gourd'ün © olduğunu söyledi Alyansın fahri kâtibi umüumisi ve Mil- letler Cemiyetinde çocuk koruma azasın- dan olan Matmazel Gourd, Cemiyeti Ak- vamın çocuk koruma şubesinin - sından bahsetmiş ve çocukların büyütül- mesini, ahlâki ve içtimai vaziyetleri bi- rer birer tetkik etmiştir. Nihayet büyüyen çocuklara sinemala- dığı fena rolleri izah | etmiş ve yarının neslini kuvvetli bir seciye ile yetiştirmek icap ettiğin söylemiştir. Çok alkışlanan bu söylevden © sonra, Büyük Birtanyanın tanınmış kadın mu- — Bu sene Pa - ris- Üniversitesin » de kürülmüş olan (Türke diline, tari - bine ve kültürüne a- it araştırmalar merkezi) tarafından ter » İ tip edilen konferanılar © serisi arasında i fundan da konferanslar veril. aşmişta. Bây FUAT Söğmiği - rü ve İstanbul Üniversitesi eski profesör- lerinden stanbul Fransız arke rafında konferanslar verilecekti. “Ilk sera benim olduğu halde hastalı - #umdan dolayı bir ay kedar geç * kaldım ve son konferansları ben verdim. Bunlar Sorbon'da oldu. Konferansm üç taney- di fakat üçü de “Osmanlı devletinin ku » yuluşu,, mevzuu etrafında ve serili olarak devam etti, “Bunlar Fransız arkeoloji Enstitüsü neşriyatı arasında kitap halinde neşredi- MM Devamı 5 inci sahifede Almanyanın notası 'İCenevreninhüküm vermek salâhiyeti tanınmıyor PARIS, 21 (A.A.) — Almanya'nın | dün öğleden sonra (Fransa hükümetine verdiği notada deniliyor ki: “Almanya hükümeti, 17 nisan tarihli Cenevre kararnamesini imza eden devlet. lerin, kendi hakkında hüküm vermek sa- lâhiyetlerini © tanımamak arlır. Uluslar Kurumu konseyinin kararı, Almanya'yı yeniden itham etmek için bir vesiledir. Onum içindir ki, © Almanya, bu kararı kat'i surette reddetmekle beraber, bun. da münderiç bulunan muhtelif meseleler hakkındaki Alman noktai nazsrmı yakın. da bildirmek hakkını muhafaza eder, Nota nasıl yazdmış? BERLİN, 21 (A. A.) — Diplomatik mabafile nazaran, Almanya, hali cere - yanda bulunan müzakerata devam etmek imkânların mahfuz o bulundurmakıadır. iğine göre, Alman Hariciye ne- zareti, dün akşam Fransa, İtalya ve İn giltereye tevdi olunan protesto notasının tanzimi emrinde Bey Hitler'in üzerinde itidalcuyane bir tesir icra etmiştir . ilhakika, bu protestonun patırdılı bir şekilde olacağı ve diplomasi ananelerin - den harice çıkacağı tahmin edilmekte idi. İspanyaya da bir suret verildi MADRID, 21 (A.A.) -- Almanya Se- firi, kendi hükümetinin Cenevre mukar- reratına karşı protestosunu ihtiva eden molanın bi rsuretini İspanya hükümetine tevdi eylemiştir. Italya - Polonya VENEDİK, 21 (A.A.) — Bay Suviç ile Polonya Hariciye Nazırı Miralay Bek görüşmüşlerdir. ME” Devamı $ inci sahifede Tevfik Rüştü Aras rahhaslarından Lady © Astor, söz almış” bekleniyor Cenevre'den hareket eden Dışişler Ba- kanı Bay Tevfik Rüştü Aras'ın bugün 'unanıstanda, isyan esna sında Bulgaristana kaçan asi zabitler divanı harb tarafın- dan idama mahküm edilmiştir. Müdür 24318, Yazı işleri müdürün GSM İdere ve Matbanı 24310 ©“ ç Tel: TURKIYENİN EN BUYUK GAZETESİ 32 sahife EN DEGERLI TURK YAZICI ve GAZETECİ. 8 LERİNİN MAKALELERİ, FIKRALARIYLE © Sofya'ya, Belgrad'a, Bükreş'e, Atina'ya ; gönderdiği hususi muhabirlerinden ala- > | cağı telefon ve telgraf haberleriyle, ANADOLU ve TRAKYADAKI MUHABIRLE. © RININ MEKTUPLARI ve TELGRAFLARIYLE © Kadın, Moda, Çocuk, Meraklı dünya hadi- seleri, Spor, Sinema ve her sınıf halkı alâ- kadar eden daha birçok yazı ve resimleriyle 23 nisanda————— 32 sahife Olarak çikıyor “© Yeni tefrikalarımız şunlardır: AZİZ HUDAİ AKDEMIRIN VESİKALARA DAYANAN ESERİ Fatih Istanbulu Nasıl aldı? Tarihte bir çağ devirip yeni bir çağ açan en heyecanlı bir sayfa Hitler'in bütün dünyada bir çok dedikodular doğuran eseri Burhan Cahidin şimdiye kadar | yazdığı romanların en gözeli Edgard Wallece'in en meraklı polis romanı Stendhal'in şaheseri olan “Kırmızı Siyah ,, ismindeki roman VE BUTUN BUNLARLA BERABER HER SINIF OKUYUCUYU ALAKADAR EDEN CANLI HAVADIS ve GUZEL RESIMLERLE 23 Nisan salı günü Büyük bir havadis | gazetesi olarak 32 Sahife Çıkıyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: