22 Nisan 1935 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

22 Nisan 1935 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEKNİK Dla sanların yaşayışını Ki? lastıran'en büyük gücdür. Fa- *" güc gibi teknik gücünü de Pî:ııîı"e onu en faydalı bir şe- lanmak oldukça zordur. Hî'hşeydm evel bir bilgi işi ol- , 'traber, karakter ve enerji ST Klg * oradaki rolünü unutmamak a Tekniği bir hayat şekli gözden geçirirsek, onda da trel im,n bütün önemli gerekenl bz, #ürmak durumunda bulunu- n“_?ılxmcu başlayan bu gere- Yavaş yavaş karaktere ve adar çıkar. 4 bakımdan teknik gücü olan dam ile olmayan adam ara: a. Sorılık Ayrılık ilk * yalnız | göze 'hır;,_ d İT 4; vardır. gi alanında » a bunun insanların ha- ıı;,»:;” hükmeden başka gücler p n 'de de izleri görülür. Büyük dd""klnuı işleten, bir otomobili im e Sağı küş- gibi gök 92 derinliklerinde yüzünün dolaştıran ;i:'(']" duyguları yaptığı işin dü- g, dedir. Demek ki yüksek ve n'“:"k*hr. Büyük işler görmek in- he, , Sendine olan güvenini artı- aa Selar kendi değerlerini, Üa ları işlerin değe lııın:ş""'!larduu İşin değer n © büyük güc de teknik oldu- Söre, onun ulus hayatı için- ile ölçme- çabukluğu ile koşturan, Sümer B Genel Kurulu Genel Kurul Raporunu onadı Sümer Bank Genel Kurulu dün saat onda Kamutayda büdce ko- misyonunda toplanmıştır. Toplan- tıyı büdce encümeni başkanı Bay Mustafa Şeref Özkan (Burdur) ve 1934 yılı çevrim kurulu açmış, okunmuş - ve mürakipler raporu tur. Bankanımn bir yıllık çalışmasmı anlatan rapor okunduktan - sonra kurul üyelerinden bazıları düşün düklerini söy Banka- nın çalışması üzerinde Ekonomi bakanı Bay Celâl teknik sorumlar üzerinde genel direktör anın Maliye ba- sumlarında da Ağralı mişlerdir. Bayar, bay Sümer ve banka kanlığı ile ilgili & Maliye Bakanı Bay Fuad kurulu aydınlatmışlardır. Açık oya konan raporla bilân- ço onanmış ve çevrim kurulu be- riletilmiştir. Başkanın ileri sürme- si üzerine bankanın bir yıllık ve- rimli çalışması ve üstün durumun- dan ötürü Ekonomi ve Maliye Ba- kanlariyle, bankanın genel direk- törlüğüne ve çevrim kuruluna te- şekküre karar verilerek toplant lmiştir. bakan B. Toşef krumuş olduğu hü- kümetin bundan 19 yıl önce açıl- mış olan prensiplere uyarak gerek Bu kıralı Boris dış ve gerek iç sıyasada aynı yolu güdeceğini söylemiş ve demiştir ki: dönmek yoktur., general — Geriye Garnizon komutam Cankoftan yana olanlar teriş yapmak istediler, polis bırakmadı 'Toşef yeni bulgar kabinesini kurdu ofyada bir gös- Sofya, 21 (A.A.) — Yeni Baş- | Czaneff ulsual ekonomi bakanlı- ğma gelmiştir. Sofya, 21 rat birliği partisi, ranına doğrudan doğruya sebeb o- (Sonu 6 Sehir Kurulunda Bayındırlık Bakanına teşekkür edildi OTOBÜS İŞLERİ İÇİN BAŞKA- NA SALAHİYET VERİLDİ. kurulu dünkü büdce projesini görüşmüş ve ko (A.A.) — Demok- başkanı yakalanması şimdiki kabine buh- mer sayıfada) toplantısında NISAN 1935 PAZARTESİ Tokyo, 21 (A.A.) — Formoz udasın- da bir deprem olmuş 742 kişi ölmüş, kişi 2295 ev 5942 2348 ev de zarara uğramıştır. yaralanmıştır. yıkalmış, ve Her yerde 5 kuru Çirkin bir hâdise Dün g bize çok çirkin ve çok yüz kızartı cı bir haber getirdiler. İstanbula üç oyun oynamak üzere gelmiş o- lan Viyananın Libertas takımı Fe. nerbahçe ile oynadığı son oyunda yargıç (hakem) - bir türk olduğu halde alanda yenilen Fener oyun. len İstanbul - gazetelert cularının hücumlarına uğramış bu arada konuklarımızdan bir ikisine ve yargıça yumruklar ve tekmeler vurulmuş; işe seyirciler de karışa» rak hâdise büyümüş, öyle ki dost ça bir maç yapmağa geldikleri yerden avusturyalı futbolcular o- tellerinde dinlenmek için vakit bi- le bulamıyarak diyem (ifade) ver mek üzere karakola gitmeğe mec: bur kalmış olup, ardır Spor ahlâkı ve sporcu soğuk kanlılığı üzerinde çok şeyler ya- zılmıştır. Ne yazık ki bunca yazı- ların sporcularımız ve seyircilerie miz üzerinde hiç bir iz bırakma« mış olduğunu görüyoruz. Yargıça, usullere, spor kuralla» rma kulak asmıyacak olan veya bir oyunun coşkunluğu arasında misyon adına verilen izahattan ve kısa münakaşalardan sonra je kabul edil- miştir. Yeni büdce ile bir ikinci belediye başkan ihdas — edilmektedir. Bundan başka belediyenin yeni büd. kararnamesine konan bir madde ile be- oruntağı lediyede çalışan ücretli işyarların maaş l h lmalarını istiyenler hak (Sonu J üncü sayıfada) bunları unutacak kadar sinirlerine emredemiyen bir sporcunun bir spor alanında hiçbir işi yoktur, Bit stadyum ne bir forumdur, ne da bir boğa döğüş meydanı.. Nasıl olursa olsun düzeltilmesi gereken bu büyük eksiğimiz üze- rinde şimdiye kadar çok hoşgörür — Lütfen sayılayı çevirinlz — 0 manlı(,—adan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu N.29 1 z X Öz türk erden gelen Si Yazılarını gazetelere vereceğiz. » “ — Feni konan karşılıkların iyi ayır 3 len şekil gibi. MA Kesilme, gevşeklik, kesel. Açmlamak gead) ni Lâvvazye"- n büyük — açınlarını Çekmek Gizlemek Ağzı pek, ağzı sıkı, gizer Gizerlik *Y. yakma, dağlama * Dağlamak, köymek Keyif (T Kö.) » böylece, bunun gibi, da, dahi, yine ünün gibi, yine, öylece, idem N'va Yüzba “zbaşı — Önyüzbaşı Kafatası ” Dedikodu Okuma, lektür N e Mek — Okumak, laktırmak, lakarymak Kümet Öiç “İçok <. (Pr.) Crit ğa (T. Kö.), 2 - Büyüklük, «& edilmesi için, gereğine göre, fransızcalı — Kökü türkçe olan kelimelerin bu günkü işlenmiş ve erin karşısına (T. Kö.) beldeği (alâmeti) vaya olumuz yrelır ? — Duvara cek kıt'ada (cesame te) bir harita »» Duvara asıl te bir & Kıtâl — Öldürüm Mukatele — Öldürüşme Tav Ökmek işin tam Örne da ” B Kıvam kıvam işin tam tavını bulduğu bir Kıyafet — Kıyafet (T. Kıyam — Ayaklanma Kıyam etmek — Ayağa kalkmak, ayaklanmak, kal kışmak Kıymet Değer, kiymet (T Kibar — Kibar Kibr Kibir Kilâfı nofs Doyumluk Kireç, kireç taşı Kils - Böbrek Kilye Kin « Kin (T, Kö.) Kisve — Geysi ş Ülke Kitab — Kitap Kitâbo — Yazıt Örnek: Orhon kitabeleri — Orhon yazıtl. tetrik Üklük. konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (mütehassıs ) kullanılan şekilleri alın mıştır:. Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan İ sizin kiyası Kolordu kurandanı (ferik) — Korgeneral Kolordu kamandanı — Korkomutan Kolordu erkânıharbiyesi — Korkurmay Kongre — Kurultay Kontör, muaddid — Sayaç Köhne Ümüki Üğded Eski, eski püskü bir köhne Jibas ile karşıma ünde bir eski püskü geysi il olmak a Kumandan Komutan Komut, komuta bulunan | Kurb — Yakın, yan Ku:ban Sunam Kurretülayn — Göz bebeği arı da yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuş tur. hüküm, türkçe “çek,, kökünden ge- Rurs ” Ruürs Ç, ) Kusur Kusur (T. Kö.) Kuvvet Kuvet (T, Kö.) Kuvvei inbatiye — Bitelge Kuvveil garb vilâyetleri Örnek inbati Bitelgesi pek gür olan batı illeri Kuvvei muharrike (Bak: Hareket) « İşletge Küçük zabit — Erbaş Küfretmek — Sövmek Küfürbaz — Sövgen Küfüv Dendeş Külfet — Yük, ağırlık m, bütün, hepsi, kül — (Fr.) Le tout Tümel, külliğ Külliyet Tümlük, külliyet (Fr.) T Künh — Öz, kök, künüğ Künye — Soyadı, künye Küre — Küre (T. Kö.) Küreyve — Küreck, yuvarcık, küreyce, küreyve Kürsi > Kürsü (T. Kö.) Küspe — Posa, tortu, küspe Küstah Küstah küşa — Açan - G verküşa — Ülkeaçan. Açım, köşat — Açıklık, ferahlık Kısa Küşad Kuşayiş Kütah

Bu sayıdan diğer sayfalar: