22 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

22 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yarınki Sayımız Yarınki Sayımız SAYIFA SAYIFA eza imi Yal Vinci Yal Sayı: 6207 6207-147 Yazı İşleri Telefonu: 24379 OPazartesi, 22 Nisan (üncü 49) 1936 — Idare Telefonu: 24370 o Sayısı 5 Kuruş i 4 Sağda Antalya saylavı Bayan İngilterenin ilk kadın savlavı 2495 Japonu ö “Türk gazetecile- | rinin Almanya seyahati | Türk gazetecilerinden bir grup| Alman Basın) zırlamı: mileden istifade etmek için yola li | Yeni Almanya deyince. nama verm m değişim hamlesiyle tamamen yem sosyal hamur halinde ve Orta Avrupada ii alt e yon insani dan yepyeni bir ulus ya- tmakta bulunan inkılâpçı AL 5 : 3. “a “a r E 6 © göz: manya gelir. Büyük Harbin sebepleri re olur- | sa olsun, reesuliyetleri kimlere ait ASIM —— (Sonu 2. ci sayıfanın 2. ci sütununda) | mmm mm İmami Yarın KURUN 24 23 Nisan B. M, Meclisinin ilk açılış günüdür . o günün içinde yaşa” yanlar (duygularını, j Kurunda anlatıyorlar Kadın San'at Sinema SAY KURUN, okuyucularına bir sürpriz hazırladı; yarın tafsilât vereceğiz. Leydi Asto» tuğ, Türkân Baş ş söylevini söylüyor. ormüz adası | altüst oldu Binlerce ev yıkıldı; 5770 kişi de yaralı Taioku - Formüz adası, 21 (A A.) — Bu sabah, çok şiddetli bir i-| | sekeri, ni iie adasını al - ie boğmuştu; etmiş, mi ekibi Ein neti icesinde ölenlerin miktarı resmen ti diğine göre 2495 ve yaarlananla- rmki de'5770 kişiye çıkmaktadır. 19197 sv hatap”olmuştur11:546 ev de az çok hasara uğramıştır. Zelzele neticesinde adan, bazı bazı yerlesinde elen yan: gın başlangıçları ahalinin korku ve dehşetini Mrt Felâket ten en ziyade m olar mın takalar Teioku ve Shinehi ku eya letleridir. Adanın şimali garbi sahilinde Köin bulunan Taioku öldüren zelzele ! i Kabinesi dünkü mitingte söylevini okuyor; ortada bayanlar dünkü gezintide Beylerbey' “ Kadınlar dün büyük bir miting yaptılar sarayı na giriyorlar; solda dünkü milihgte — Yazısı 7 inci sayıfamızda Bulgar aşef, kabinesini yeni kabineyi teşkile muvaffak Kendisi Başbakanlığı Ap başlıca General ir İçeri Baka- . General Tzoneff: Sü Bakanı. pk Dirik Riazkef: Maliye Bakan - | MareşalFevziÇakmak Çocuk haftası başlarken düşünce- lerini söylüyor Çocuk haftası yarın başlıyor; Büyük Erkânıharbiye Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak bu münasebetle şu değerli sözleri söyle- miştir “— Sağlam bir nüfus siyasasının baş işi; çok çocuk yetiştir- ek, doğ a ölüm nisbetini keke in ü- şürmek i in bütün sağlık ve e kaidelerine yum maçla ulusta mesut, temiz ve yüksek seviyeli. aile yöreden oğalması, ker ferdin ulus ve yurt için bunu bir vazife edinmesi gereklidir. Ulusu mi DE ve yarının ordusunu utacak olan, ancak büyünün çocuğud anları büyütmek ve Yirminci sini Türkulasuna diyor ki: “Bugün ve yarın, yurtta her şeyin temeli ve her gücün ğı (sağlam, yılmaz ve güvenilir bir Türk çocuğu) dur. Ona her şeyinizi veriniz.,, ——— (Sonu 9 cu sayifanın 3 cü sütununda) Papulasın idamı Fransız - Sovyet görüş- meleri durdu; Litvinof (Sonu 9. cu sayfanın 3, cü sütununda) — istendi Asi General Kame nos da idama mahküm oldu 23 Nisan Çocuk haftasının ilk günüdür ; çocuklar için şiirler, yazılar, bol resimli sayıfa- KURUN alınız Spor Roman Hikâye IFA za bir General Papulas Atina, 21 (Kurun) — Kavala- dan gelen telyazılarına göre, Ka- kaçmış olan kumandanı General Kamenos ile (Sonu 9. çü sayıfanın 1. ci sütununda) Moskovaya çağırıldı eş 21 (A.A.) — Bay t e Polonya Hariciye nazırı il Bek görüşmüşlerdir. r iki nazır, bu görüşme ne kendi hü ein r mu » laik et - tabakat bulunduğunu mişlerdir. ALMAN NOTASI VE FRANSIZ GAZETELERİ Paris, 21 (A.A.) — Son gün - lerde, Alman matbuatının kullan- dıkları pek tecavüzkâr lisana na - zaran, hemen bütün gazetelerin daha şiddetli; olacağını tahmin et- tikleri Alman notasını tefsir ede - rek Petit Parisien: “Bay Hitleri eski hatalarda ısrarı tavsiye edenler - den ziyade, müşavirlerinin müte - dil düşünceleri müessir olmuş gi- bi görünüyor,, diyor. in üzerinde, Figro gazetesi de, notanın ol - Alman kanaatini protesto ediyor. ni gazeteye göre, Alman no- tası, Ter hükümetinin müza-| -İ le beraber, bunda münder il tik mahafile nazaran, Le inkitaa uğratmamak istedi- ği hissini vermektedir. Moskova, -21 (A.A) — jansı bildiriyor: Bay Li Bay Laval arasındaki müzakere » Tas a- Moskovaya davet ALMAN NOTASNDA di AR? Paris, 21 (A.A.) — Almanya - nın dün öğleden sonra Fransa hü- kümetine verdiği notada denili - yor i: “Almanya hükümeti, 17 Nisan tenli Cenevre kararnamesini im- a eden devletlerin, kendi hakkın- 1 bu kararı kat'i surette reddetmek» iç bu lunan muhtelif meseleler hakkın - daki Alman noktai nazarını ya » kında bildirmek hakını muhafaza eder.,, Berlin 21 (A.A.) — Diploma - Almanya, hali cereyanda bulunan müzake * ratadevam etmek (imkânlarını ME” (Lütfen sayıfayı çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: