22 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2

22 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e 2 — KURUN 22 NİSAN 1935 AR. 4 e — A İLA İK 1 Viyana, 21 (A.A.) — Avus- turya are Bay Schuschnigg, | dırlık işlerine, A: usuna hitaben radyo ile sre İni ez bir nutkunda, mec - buri askerlik mizmetini hazırla - mak için, pek yakın bir istikbalde Milli müdafaaya Bi, edilen bu Balkan ökonomi konseyi delegelerine ziyafet a, ZI (A.A.) — Ökono mi Bakanı Bay Celâl Bayar bu - Ri m ye legeleri şerefine Anadolu klübün- de bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette Dış İşleri Bakanı Veki li Bay Şükrü Kaya, Maliye Baka- başkanı Bay Mustafa Şeref Özkan ile milli Bankalar umum müdürle- leri statistik umum müdürü, öke- nomi bakanlığı ve Türkofis ileri gelenleri hazır ştur. Ankara, 21 (A.A.) — Bugün Balkan antantı istişari ökonomi ve delegeleri şerefine Yu - oslavya sefaretinde (bir kabu' resmi ya ıştır. Sümer Bank Ankara, 21 (A.A.) — Sümer Bank heyeti umumiyesini teşkil e- bütçe ve iktisat encümenleri ile Maliye Vekili Fuat Ağralı ve İkonomi Celâl yar, bütçe encümeni başkanı Bay Mustafa Şeref Özkan'ın başkan » İığında toplanarak banka idare he | yetiraporu ile bilânço ve kâr ve za |, istişari surette istifade edilmek ü - rar hesaplarını tasvip etmiştir. mer Bank umum müdürü Nu- rullah Ezadın da hazır bulunduğu onemi Bakanı Bay Celâl Bayar izim vermiştir. Bütçe encümeni başkanı OBay Mustafa Şeref Sümer Bankın w- mumi mesaisi m mem işler hakkındak dirkâr sözleriyle bitmiş si ça toplantıya ait mü zakerat yarin. bildirile- cektir. Sovyet artistleri şerefine ziyafet Ankara, 21 (A. My İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan vekili Bay Şükrü Kaya tarafından şehri- mizde İlmiştir. Ziyafetie heyeti vekile azası ile bazı saylavlar ve Sovyet Büyük ei ve Dışişleri mey er - nr hazır bulunmuşlar “mahfuz aedildiğine göre, Alman harici - ye nezareti, dün akşam Fransa, İtalya ve İlter tevdi olunan vrotesto notasımın tanzimi emrin - de Bay Hitlerin üzerinde itidal - cüyane bir tesir icra etmiştir. Filhakika, bu protestonun pa - urdılı bir şekilde olacağı ve dip - lomasi ananelerinden harice çı - kacağı tahmin edilmekte idi. m vE lk 34 milyondan 13 milyonu, bayın- mütebakisi de or- duya sarfedilecektir. Bu 34 milyon şilin, Avusturya hüküm işsizliğ maksadile, müsmüir iş temini tahsis edeceği 400 rem İn in lâğin bir kısmı teşkil etmekte - dir. Mançuri.. dikenli bir Şanghay, 21 (A.A.) — Japon ai silen öm elçisi - Japon- yanın noktai nazarlarını kabul et- tirememiş olduğu suretinde tefsir etmektedir. Japonyanın metalibi, bilhassa Japonya aleyhindeki örün yari lara nihayet verilmesi ve Çinle Japonya arasında bir teşriki me - sai vücuda getirilmesi idi, in, bu iki noktadan birincisi B o i z yıtlar dermeyan eylemiştir. Turizm komisyonunun ilk toplantısı Paris, 21 (A.A.) — Aldığımız malümata göre: ele ED eter teşek « kül eden turizm eN va meri sını 24 Ni- san 1935 Çarşamba günü İktisat Vekâletinde yapacaktır. Toplan - tıyı İktisat vekili namına, İktisat müsteşarı Faik Kurtoğlu açacak- | tır, Komisyona O mütalealarından zere İstanbul (belediyesinden ve Turing klüpten birer mümessil de çağırılmıştır. Komisyon azası 15 kişiye baliğ olmaktadır. Naziler Hitlere tayyare armağan ettiler Berlin, 21 (A.A.) — Nazi milis- leri, Bay Hitler'e 46 ncı yıldönü- mü münasebetile 42 tane askeri Ak armağan etmişlerdir. Ko- ünistler tarafından telef edilen Na zi hramani şerefine “Horst Vessel,, tesmiye edilen bu hava filosunı eşlerinin esnasında, hü Kir aşkanı Viktor Lutze: “Bu hediye, Hitler milislerini orduya rapteden bağların sembo- lüdür.,, demiştir. ISPANYADA SİYASAL VAZİ - Madrit, 21 (A.A.) — Siyamıl i gö iki yahut ki, kabineyi olduğu gibi par alam karşısına çıkarıp, on- dan sonra değişiklik yapmak. 29—3 tarihindeki buhran esna- sında hükümetin müzahir yeti teşkil eden dört dier? ika vaziyeti tezekkür maksa; dile ya kında toplanacaklardır. A li wa m analı mecburi - askerlik Hükümet, bu işe 34 milyon şilin ayıracak Türk gazetecile- rinin Almanya seyahati istmiiii - Edirne seli eşyalı Ankara, 21 (Kurun) — İstan - bul — Edirne arasında seyahat e- den yolcuların eşyalarından güm- rü i alm neş- riyata karşı gümrükler bakanlı - ğından şu izahatı aldım: Edirneden kalkan trenler, Yu- dilmesinden dolayı, Sirkeci j İzunboylu tetkiklere tabi tut” rak kolayca ayırt edilebilme i temin için beyanname usulü * mauştur. Bu usul sayesinde : malların nakliyatı kolay Bir gazetenin yazdığı gibi Dap” (Başmakalden devam) | man toprakların ei ge ral ni m bulunursa bulunsun, Alman mille.| t*2Pw8 gelirler. Trenle İstanbula) sulü aga rma | tinin bunda Mini fedakârlığı) “v0 e İİ merve be neye tabi tutul ve hr anca eca ele kabiliyetini arel Vi ii ; I n A laa ü İİ e isi i en gümrük © vergisine tabi Fakat harp işine ba kan fd ye kârlık ve kabiliyet gi ulus sulhten sonra hemen he- men bir anarşi devrine girmişti . Versay muz hedesiyle Almar: omuzlarına yüklenen ağır yüküm. lerden a; varlı» ğı içinde bir dağınıklık başladı. Alman devletinin mukadder ellerine alanlar fırka kavgaları i. le siyasal durumu gittikçe daha fazla ağırlaştırdı. Yeni Hitler hareketinin ortaya çıkışı ve dağıtıcı fırkacıları alt ederek bütün idareye hâkira oluşu| Alman ulusunu ümitsizliğe düşü- ren bu durumun bir aksülâmelidir. Bu bakımdan Almanyada Hitler. cilik dağıtıcı fırkacılık hareketle luk ve birlik kuvetiyle sosyal ei sie tahribatıma mukavemet me işbaşma geçtiği vakit ya vardr. Fakat bu e ri ayrıca urta vevirlerden per an'anelerle biribirilerinden ayrılan birçok küçük Almanyalar bulunuyordu. (Vaymar) kanunu esasisi Almanyadaki krallıkları kaldırmış olmakla beraber bu kralirkların eski hususiyetleri ol- duğu gibi devam edip gidiyordu. Hitler bütün bu küçük ve biribir- lerinden farklı Almanyaları bir tek ulusal kalıp içine koydu, erit- ti, birleştirdi. Bütün innesiyle n vahdeti husule geldi. Hitler işbaşına geçtiği zaman gene Almanyada yekünu beş, alt: milyonu bulan bir işsizler ordusu ye im Ee taken: | sonunda ii Emmek islam ayrılmış olması birçok iş evlerini kapatmış tahmil İş evlezi kapandıkça veyahut iş sahaları daraldıkça işsizlerin sa- yısı da arttıkça artıyordu. Bir hal. de ki işsiz amelenin aileleri de he-| saba katılırsa bütün Almanyada yirmi milyona yakın nüfus açlık. tan erimeğe mahküm bir vaziyete Hitler cü): gina larımızın, böyle mallarla karışmış olur. Yerli mal- yabancı ülkeden geçerek gelen bir vasıtayla nakle- Kaldırılan ihtisas hâkimlikleri 21 rs, Sinop, Lüleburgaz ihtisas hâkim- likleri kaldırıldı. Van ve Siirt ih - tisas hâkimlikleri Haziranda lâğ- Sml ünkü kamutay top- irem görüşülecek âyihalar Ankara, 21 (Kurun) — Milis Yüzbaşı Rizanın oğluna ve karı - lanması mazbatası, r fabrikaları amelelerinin is - tihlâk vergisinden muafiyetleri - nin kaldırılması lâyihaları Kamu- tayın yarınki toplantısında görü - şülecektir, birl Tapu iyi nizamnamesi limen — Tapu sicil AML mağ ii leri değiştirildi. Plân, e ta- pu tahriri yapılmcaya kadar rir sahaları dışında kalan KE - menkullerin 1515 numaralı kanun hükümleri dahilinde kütüğe geçi- rilmeleri kabul edildi Tiftik kooperatifi Ankara, 21 (Kurun) — Tiftik cemiyeti senelik kongresini yap - tı. Cemiyetin 47 bin küsur liralık bütçesinde 3000 liraya yakın ge - lir fazlalığı vardır. Cemiyet bu yıl bir tiftik kooperatifi teşkil ede - cektir Ancak, ipleri yerinde furguna — ol gajlar muayeneden dir, Tastık olunan ölü cezaları Ankara, 21 (Kurun) —* nenin Abalar köyü korucusÜ enzümenince onaylandı. Hariciye harçlar ka Ankara, 21 (Kurun) —” harçlar kanununun bağlı €€ ne bir fıkra ilâvesi hakkmöl. mutaya bir lâyiha verildi. * da, yabancı memleketi* konsoloslarımız tarafında zim edilen evrakın Dış Be” ğmca tasdikinde harç alın” teklif olunmaktadır. | Gezginci köy muallif a keyi 21 (Kurün) uri mec eclisi, ya yaln dilecek gezginci köy mus. ne 5 bin Jiralrk tahsisat a; ; nı kabul etti. > Tekaüt, yilin, mali ve müruru ZGi d Ankara, 21 (Kurun) —* , tay divan: muhasebat en “ i tekaüt, yetim maaşlarının de beş yıllık müruru zam mil olmamasmı, bu ma: rikmişlerinin emmi bütçesinden verilfesini 9 Bayan Afetin Paristeki gezintileri Paris, 21 (A.A.) — Bayan A - fet refakatinde Türkiyenin Paris büyük elçisi ve Londra büyük el - çisinin refikası ove kızı olduğu halde Versay şatosuhu gezmiştir. Kendilerini Saray muhafızı gez - dirmiştir. Hoptman davasının “ naf safhası Tranton —New JerseY fi! dam kararın nakzettirmi 133 delil serdetmiştir. AV bında meselenin Birleşik mahkemesine s€V yüksek LAM yy m | ceğini vii etmiştir. üş bulunuyordu. sille meyma li Se İşlik der. dine de bir çare buldu. Bir yıl i- rg Börm İz bütü yy rl lenin balemilığı bile söyleümekte. dir Mİ manzara gerçekte, kik mevzuu teşkil etmektedir. Böyle bir mühi vzu üze- rinde Türk gazetecileriniz tetkik fırsatını bulmuş olmasının gerçek: ten çok istifadeli olacağına hiç şüphe yoktur. MM ) Bugün neşri ASIM US iy “Kara Maske Sütun sütun Yazı sizi heyecandân heyecana > rükleyecek olan, başdan aş Resimli Hârikulâde polis romanıdi/ | HABER okutma i ine e başlıyol. / nl

Bu sayıdan diğer sayfalar: