22 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

22 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 — KURUN 22 NİSAN 1935 SPOR Mektepliler şampiyonası Gazetemiz tarafmdan himaye edilen voleybol turnovasma dün larüşşa, on altıda Haydarpaşa — İstanbul lisesi karşılaşmıştır. Haydarpaşalılar oyuna seri bir şe- kilde lardır. Bununla be- raber İstanbul lisesi rakibinin sert rem maharetle arıyorlar e 8 — — a Haydarpaşa- ların lehine b i devre, sd ve güzel bir takıma malik olan Haydarpaşa li- sesinin hâkimiyeti ile başladı. İ - nişleri pek sert ve kat'i olan Hay- darpaşalılar bu devreyi de 4 — 15 gözeterek oynadı de ati kuvvetli olmadığı için fazla mu - vaffakıyet elde edemedi. Kabataş sahasında da Kaba - taşla Yüceülkü liseleri karşılaş - mıştır. Oyuna hakem Hikmetin - idaresinde başlanmış, birinci dev- vede Yüceülkü 9 — 15, ikinci devrede 3 — 15 mağlüp olmuş - tur. Oyun Kabataşın galibiyeti - İe bitmiştir. Vefa — Yeni lise takımları gel- mediğinlen “arş'laşamamışlardır. Oku'larda hangi piyesler oynatılaca Kültür Bakanlığı bütün okulla- ra bir tamim göndererek bundan - Gsonra okullarda verilecek “merslarde ancak ığın mü- Basip sie piyeslerin oynana- Sigortacılık için Avrupaya gönderilecek talebe yoklanıyor Milli reasurans şirketinin, si - gortacılığın bir > ema ihtisas yapmak üz Avru; göndereceği talebeleri eto ları dün şirket binasında ve'diğer vilâyetlerde yapılmış, bu yokla - malara on beş kişi girmiştir. Bu münasebetle kendisile gö « rüştüğümüz Milli reasurans şir i umum müdürü bay Refi Gi - - lâl Bayar, sigorta işleri hakkında şu izahati vermiştir: N tanbul, İzmir ve Ankara- da yapılan yoklamalar sonunda ğa şeraite yn yun dört ki- yi Avrupaya gön: iz mein hukuk fakültesind. veya yüksek li ln mezun olmaları ve ayni zamanda lisan bilmeleri Ye Bundan başka şeraitimize gun daha fazla kimse bulursak (onları da göndereceğiz, Gi - Halen sigortacılık yapanlar da uygun şeraitte demektirler.. Av - rupaya gidenler, O sigortacılığın Pi ve die şubesinde o 7 r ki, bunlar da erir İntim İN Aa ve öy hassa bize çok lâzım olan istatis- tiktir. Şimdiki kararımıza göre göndereceğimiz üç kişi amele kollektifi, biri de nakliye | sigor - ta şubelreinde çalışacaklardır ve göni yap olan İş Kanu: istediği vası! meli haiz een Hazırlanan İş Ka - nu nunda sigorta Seri iki kısımda “Bak kanık ayni iş müsa- ere talebeden para alınma mMAaSInI, anacak piyeslarde yiz rolüna veb talebenin erkek rolü- ne kız mi çıkarılmasını ya- sak etmi özlü vim pi. yeslerin isimleri şunlardır Vergi hırsızı, Gâvur İmam, yuvanm yn yale; Tarih utandı, A. soyguncuları, Beyaz kahraman Mavi yıldırım, Özyurt, Kahra- man, Akın, İlana şiir yazacak, Bir sukutu hayal, o Hayrülhalef, Karga ile Tilki, Köy hocası, Usul . âşarı veya Metre sistemi, Anneler arasında, Köy Silip İstiklâl, Tavsiye mektupları, Bir azizlik, Bayrağın şerefi, Bir nu, Ayar Hamza, Zor nikâh, İnkı- lâp çocukları piyesi ve komedile- ridir. 3 Destan, Yaman, ii , Kızıl Çağlışan, Bir Teugece nöbetçi eczaneler Samatyada: Fenerde: Keriyümrükte: M t, Aksaray Sarım, Me Hüsnü Haydar, şik Nail Halit, Cemil, Zeyrekte: Yorgi, yi ene : Sirri Galatada Doğru da: Merkez, Tünel lde: Mankeyiz, isi ea Kemal Rebol, Os- paşada: Yeni deli Haltaoğlünda: Yeni Türkiye. emr mız sen apariman yapm.yorlar- er. Ömürlerinde güler. yle; ilim ya, ba adamlar yüz görmezler.. Hep sanerir, dert- di hastaların buruşuk, surat lariyle karşılaşırlar. Bari sağlam- ların - kıskançlığı sigorta yaj ma, diğeri de kollektif m dır.,, — me Karacaahmette define! Helmüt isminde bir Alman be- | lediyeye müracaat ederek Kara - caa zarlığında on bin al- tmlık bir define saklı > z 2 3 4 z z vi şi kendisine verildiği takdirde de- finenin yerini göstereceğini söy - lemiştir. Belediye ve müzeler idaresi ev- velâ bu müracaatı dikkate alma - Dün müzeler el nin v lediye memurlarının ALENİ al - tında hafriyata başlanmış, fakat dünkü hafriyatta bir şey çıkma - mıştır. n hafriya devam edilecek, kazılan yerden bir iki metre da - ha derine kadar kazılacaktır. Difteri azaldı Sıhhat İşleri Bakanlığı tarafım- £ İşlei dan bütün vilâyet sıhhat işleri mü-| mi dürlüğüne verilen bir emir üzeri- Casus Mustafa Sa- gir hâdisesi Bay Hikmet inkılâp kürsüsünde dersine devam etti İnkılâp kürsüsündeki dersine dün devam etmiştir. Bay Hikmet dün Rusya hükümeti ile yapılan mua“ hedeleri anlat bunların Türk milli hükümetine temin ettiği fay» di saymış, Türk mur: a - rı umdukları za - man Efganistanla da bir muahe - de aktedildiğini söylemiştir. Bay Hikmet, ölümü üzerine orta; n Yu - nanistan krallığı hâdisesini de anlatarak Mustafa Sagir mesele- sine geçmiş, onun ne suretle An - karaya gittiğini ve casusluk etti « ğini, nasıl idam edildiğini anlat - mıştır. Mustafa Sağir, İstan! da hapsedilmiş olan Türk zabitle- rinin yanma konur, sonra birer 0- yunla Türk zabitleri (o Anado! kaçırılır, arkalarından da Musta- fa Sağir Anadoluya gecer. Ana - doluda hapishane arkadaşlığı ya « pan gr me karşılaşır, zabitler er oldu- ğu için ai lduğer tas- dik ederler. Fakat bu tasdik ediş, bilmeden olur. o Mustafa Kemal, Mustafa Sağiri görür görmez o - nun Hint müslümanları namına gelmiş biri ri bir casus oldu- ğunu anlar erhal takip edil - mesini ük Neticede Mya Sagirin e sı basılır, bir çok vesikalar elde edilir. Bu e ve gizli mu - habereler, siyasi vaziyeti ihbar örer gibi ileride bir sika m Manisa Saylavı (Bay Hikmet, z k hey Kralının . ii yapılan ital neticesinde idama mahküm Llir. edi - Bay Hikmet, Mustafa Sağir i- dam edilmeden bir gün önce Hint pir rayame reisi hakkını ta- an Ağahanla aş tir. Profesör, bundan sonra Yuna- istan (Krallığına Kostantinin geçtiğini, Venizelosün kaçtığmı da anlatarak Konferansa (giden Türk murahhaslarınm yaptıkları- nı izh etmiştir. By Hikmet, İstn - buldan konferansa gidecek Os - zanlı heyeti ile Ankaradan gi - decek heyet hi da (Mustafa ee ileri ya fikri anlat- den Dalda gittiklerini, fakat kon - feransta icap eden şekilde (Türk isakı millisini temsil edemedik- lerini anlatarak dersine son ver - ir, ne 2 yaşından 19 yaşma kadar bü-| miştir. tün çocuklara difteri aşısi yapıl taydı. Bakanlık difterinin azaldığını görerek aşıyı şimdilik durdurmuş- tur. Önümüzdeki eylül ayından iti- baren her ilik okula girecek çocuk- tan aşıkâğıdı, sıhat raporu isten- diği gibi bir de difteri aşısı kâğı- dı istenecektir. Bu kâğıdı getirmiyen talebe ©- kula almmıyacaktır. — Ecnebi doğramacılar işlerini bıraktılar Küçük san'atların Türk tabası- rı hakkındaki kanuna göre düddek itibaren ağaç işleri sana - yii ile meşgul olan ecnebiler işleri- ni bırakmaya Haşlamışlardır. İsim- ö bt it 3 asil gibi ecnebilere vilâyetçe tebligat yapılmış, işlerini terketmeleri bil- dirilmiştir. Bir meni Esnaf cemiyetleri bürodan ayrılabilir mi? Manifotracılar cemiyetinin müşterek esnaf bürosundan ay - ılma kararı verdiğini yazmıştık. '— Kasası para yerine bir ta - ayri mes'ul şahısların se - netleri ile dolu olan müşterek bü- rodi rıldık.,, Demişti bürosu şefi bay Galip Bahtiyar enin e ine iç bir cemiyet başkanının ve ik idaresinin değildir ve -İ cemiyet doğrudan doğruya büro - dan ayrılamaz.,, Geceleyin ölü bir çocuk doğurdu... Sonra kendisi de öldü i engelköyünde a- cıklı bir ölüm vakası olmuş, Feride adlı bir bayan ölü bir çocuk doğur duktan sonr Bayan Feride gece saat 12 de fe seli ve bir şi çağrılmıştır. Ebe mua ini: yaparak, ğun s m ra aylık alda Saner | TARIV aleyh korkacak bir şey olmadığını söyliyerek gitmiştir. Ebenia gitmesinden sonra Ba- yan Feride tekrar fenalaşmış, tek- I doğuran Feride biraz sonra ken- disi de ölmüştür. Üsküdar müddelumumi mua - vinlerinden Bay Mustafa hidiseye elkoymuş, tahkikata başlamıştır. Belediyece yazılacak esnaf Mayıs birden itibaren belediye diye müstahdemin bürosunca kay- dedileceklerdir. Bunlar, sıvacı, garson, hamamcı, ear helvacı, kahveci, bakkal, ot kapıcı, im, berber, im yurgancı, dokumacı, müsküratçı, sütçü, ha- murkâr, ekmekçi, kömürcü, ek- mek yapıcısı, kaldırımcı ve inşaat: çılardır. Tescil bir ay zarfonda ta- mamlanacak, 31 Mayıstan sonra kayitsiz bulunanlardan ceza alına. caktır. Bu esnaf, mensup oldukları ce- miyetlere müracaat ederek beyan- name alacaklar ve muamelelerini bitirdikten sonra belediyeye gide- ceklerdir. LİLLE Istanbulda Adliye binası yapmak için mele adliye binası için açı- lan pr 18 proje gönderilmiştir. Projeler (o yirmi lenin sahibine de bin lira mükâfat verilecektir. a kendisi de ölmüştür.) / istemiş ve bu isteği Aİ geli kalma rim 3 SIYASA Silâh ticaret Cenevr:de silâh yapmak” Zzun zamı lışmalarını tamamladı v8 na silâhları azaltma kon!© isi Mister Hendersona v9” komitedeki Fransiz ve murahhaslar, silâh ü laşverişinin şiddetli bir tutulmasını ve her memli lâh imalâtına dair malü mesini istemişler, İngilizle kaları, bu teftişlerin her 5 tarafından kendi ülkesindi masını ve Cenevreye topt& mat verilerek müfredat memesini müdafaa etmi: Fakat bu ihtilâf, prens" bikına ait olmakla bi bir ehemmiyeti haizdir. İngilizler teklif ettikleri $89 ha fazla kabul. pılan bir misakı kabu ni anlattılar. Bununla Berika bir maksat havbi bir ticarel tTanıvan ve'sayan lığı harp dedikoduları” şüpheleri içinde bıral mâni olmaktır. kil edeceğinde şüpke 3. R. D Fal vapurunda, dise mahkem* vapurunda bir linin çantası arge o fi i için arada çıkan gads ğe hakarette end t bu lâfı tasdik etmiş böyle bir şey vaki enadii İiyorlar. yel Mahkeme, gelecek €© hitleri dinliyezektir. yi my — Karısını öldüren * dürmekten suçlu tesbih yin, İstanbul Ağırceza ©. sinde yapılan lm a) sinde çeza kan maddesinin birinci indi ğ tiyle son fıkrasına göre sene ağır hapse mahkö” vakada ağır tahrik den ceza müddeti alti # tesbit olunmuştur. a gidi z Saf petrolü, ham ; rük aabei yap sb hakkınd g ci ihtisas mahkemesi, © mevkufen yapılması #* mişti, e ark

Bu sayıdan diğer sayfalar: