22 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

22 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— s— KURUN 22 NİSAN1935 Korkunç (Baş tarafı dünkü sayımzda) Diyor ve bu çam yarması deli- kanlının yası gönlüne doluyordu. Bir aralık onbaşı: — Ben de gidem mi yüzbaşım? Diye sordu: — Biraz daha bekliyelim. başlamıştı. — Yüklü bir gölgenin önlerin. den uçar gibi geçtiğini sezdiler Yan sipere güm!.. diye bir düşüş duyuldu. Arkasından Ayıboğann yatıyor bu domuz — Gelki bayıldı yayım! Ayıboğan eğilerek, Coninin ağ- zından tıkacı çıkardı. Yüzüne su serptiler. Kendine geldi. Üstüne korkak anlarız gözlerini katdırdı. Apoletler Gey bunün nefer fa fan olmadiğ: a yor. minlikte sorguya ya vekile alli “Artur,, rütbesinin mülâzım oldu. gunu söyledi. Yüzbaşı (telefona koştu. Alayı buldu: — Bir mülâzım yakaladık.. Ne yapalım! Haberini verdi. tirin! Ertesi gün, ön siperde işi unut- turan bir savaş ştı. İngi- lizler galiba, akşam * kendilerine Gynanan çok sinirlen - mişlerdi. Ölçüsüz çephane yakı - yorlar, kıyametler koparıyorlar dı. İki kere ere fırladı - lar. İkisinde de püskürtüldüler. Kızgmlıkları kan içinde sönünci - ve kadar uğraştılar. İkindiye doğ- ru yavaş yavaş ateş kesildi. Bu aralık telefoncu gelerek: — Yüzbaşım, alaydan sizi isti zorlar. Haberini getirdi. Yüzbaşı koş- tu, Alay kumand nn, son sal- dırı: de n, he em de dün beki işten ötürü (onları kutlulayordu. Fakat son ularak: men soruyorlar. uraya kadar gelmeniz gerek. Dedi. Yüzbaşı şaşırmıştı. Bu akıl al maz şeyler ne olabilirdi?... Dalgın dalgın alay karargâhma yollandı. Oradan fırka yerine git *ir. arda yasak olaa asker: leş yakışınıyan bir kancıklıkla ba- bir tıkaç! Yazan: Z. A. yıltıcı gaz kullanarak beni tuttu lar! alnliniğ J:0 Muharrem| Yatsı namaz: e 0 geçen gün 1 Kalan Silen Diyor.. Türkün başardığını ç kemiyen Almanlar da onu destek -| | Rapyo | Miralay bu iddiaya şaşıyor ve: biz| BİM Ki nihayet yüzbaşı: — Emrederseniz, bunu yakalı: yan neferi sebirliiim Nasıl tuttu- ğunu mi Dedi. Hepsi.uygun buldular. Si- pere telefon edildi. Ve yarım saat sonra Ayı! sırmalı kalabalır ğın önüne çıkarıldı. Sordular, Durmuş kaba türkçe sesiyle: — Nasıl gaz?.. Ne ilâcı?.. öyle şey bilmem.... Yüzbaşım! — Git bir iğ yapıştım. diye ağzını tıkadım. Sırt- *İ Konferans. 2210: Bug ISTANBUL: 18: F lers, 18,30: 'Travya” operası (üçüncü ele), 19: Muh - 1,30: Haberler. 1940: 1 ve MaTli). 20: Gavin kardeşler — - ası ile, 20,45: Profe - ar keman konseri). 21, — Borsalar. 2 ve pi go oi ML — Ba- e SÖZ - 15: Son babe Radyo caz yan Bedriye Tüzün şan (Tür lü i). 175 Khz. yete YA m. e eri tek Mi Sie 28,05: Tğnini, 2, 05:1 382 Kiz MOSKOVA (Stalin) 361 m. 1930 usikisi.. 823 Mr sU KREŞ 364 üz plâk ii 18: lar (şarkılı) Rai Pe piyano ri. 23: Duyumlar. 23,25: Hafif lale nakli, 223 Khz: VARŞOVA 145 m. dım... Onunla dım. Hep gülüştüler. (o Yalniz Lord hazretleri bünbün, bakığardu. Hi kây Çar. samba Perşembe öğleden sonra. anama Tel; 23035 smmm “Matbaamıza gelen eserlerden: | yüzü al o döndü. Fakat İn- giliz inadıy' — Yalan mal Dedi. Durmuş eğilerek postalla- rımı çözdü ve belki üç aydanberi ayağından çıkarmadığı çorabını sı. onun burnuna uzattı. Co - ni daha karşıdan kokuyu tanımış ve seir bir bayıınlığa uğrama- rüldüğünü görmüş bir adam sızla ayla: ni ti boğan, yiğitliğine leke sü-| çaj Prostat dahmesi retmiştir. Üç yüz De eşi bir cilt olan eser genç bir k hekimi - nin üç yıllık çalışmasın: doğmuş, 'ürk hekimlik ii bir kazancı olarak kaydolunacak değerdedir. Yol ve tenasül cihazı ile prostat üzerine Tüzumlu i sonra pros- tatikler niçin işeyemezler? Baalıklı fe fa- sılla dahhamenin seriri arazına, has” daki arızalara, lağım teşhise, inzarma, tedavilerine, ameli - t tekniklerine dair, birçok resim - birlikte ciddi tetkik a Umumi Harpte. Kafkas cephesi İ may Yazan : Erzincan Saylavı Aziz Samih Gürcülerle yapılan itilâfnamede İi yoktu. Anlaşılıyordu ki bu, Gürcü oyalamaktan başka bir şey değil Gürcü milli komitesi teahhüt e- ır: 1 — Türkiye - Rusya harbi es- nasında bütün kuvvet ve vesaiti ile Ti dd id L 2 — Türklerin lehinde ve Rus- larm aleybinde şiddetli propagan- da yapmak. 3 — Rus hükümeti aleşhinde Gürcistan dahilinde bir kıvam vu “ua getirmek için mümkün olanı pi ve herhalde Gürcülerin Türkiyeye dostluğunu temn et - mek. 4 — Ru.. ordusunun harekâtı, tertibatı, plânları hakkmüs Os- imanlı ordusuna mümkün olan ma- lümatı, telarik etmek. 5 — Gürcistan dahilind? Türk dostane kal ordusuna bazırla mak, yol ve dei kr- lavuzl apmak, ti aske- riyeyi teshil etmek. 6 — Gürcistan hükümeti Os - manlı memurlarının talebi üzeri - hedeceklerdir. Gürcü komitesi aşağıdaki hak- Pa malik: ir: — Osmanlı arazisinde Gürcü| b iyon teşkil etme! — Mili maz yok. lar. 22: Senfonik kon - komite üç sınıf efrat- a lee Lorda an-| ser. 23: Reklâmlar. 23,15: Hafif mu - Na lejiyon teşkil geek hakkımı kattılar. Başını silkiyor; eliyle ha.| Gi çi sane PEN Ar 243 Sözlere 24, | haizdir. Yır işaretleri yaparak: Ea ib ii A) Ayesturya, imi esirle- e Döğnü değil, diyordu. Ağar 20-'Plâk. 20,15: - Duyumlar. 200: riyle Türkiyedeki ecnebi esirler- koku! Ulusal yayım. 21 den. i il baldi ez Bayıldım.. ki temsi! B) Bu tene harbi müta'sip, cep Sordular 545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. hede gecip Türkiyeye gele Gür. mİ 5 vyera — Macaristan fut -| çü muhacirlerden Ai Doğru söyle ulan, bumum ağ:| pol maçı il ; Keman konse| og) Gi Gain gelecek sivil zma ne tıktın.. ri (piyano refakatiyle). 20,25: Pas akel VS Ayıboğan yüzbaşısına (Obaktr,| kalya irleri. 20,50: Stüdyodan bi pr Te tkundu. Sonra: “Prens — öpereti, 23: Spor: 23,35: — Başkumandan ve bütün le bi sale? € gi zabitanı Gürcü milli komi- zi üğümere, ui ie tesi tarafından tayin olunac: rünce bağıracağı aklıma geldi. Sağ tamama, Errazi dahiliye se maa ü ordusunun tanzimi ve Os getir deme. Boğazını çok sr - M, Göğüs manlı ordusu ile beraber harbe iş- k karsam MN Onun gra Muallim Doktor tiraki hakkında iki taraf arasında yin zn Fe 7 S EKİB HABİB aşağıdaki maddeler kararlaşmış- iğ il Avru dönmüştür. Ayasof- İl tır: — Şeyle... Hani sanki mandilim İya Yerebatan, Hacı Süleyman Apar- yi — Gürcistan ordusunun teş yoktu.. Ayağımdan çorabı sıyır -İğ tımanı, Cumartesi kilâtı dahiliyesi doğrudan doğru” ya Gürcistan âmetine ağitir. 2 — Zabitan, büyük rütbeli za- bitler, başkumandan, erkânıhar- biye heyeti hükümeti muvakkate şia tayin ve tebdil e nı mütehassıs bir zat ve O hükümetiyle o Gürcü komitesinin emniyetini haiz olacaktır. 3 — Gürcistan drdusu kumanda heyeti âliyesi ordu kadrosunu ik mal için zebitana ihtiyaç görürse lâzım olan zabitanı istemek için Osmanlı hükümetine müracaat €- debilecektir. 4 — Osmanlı ve Gürcü orduları ş kumandanlığına Kafkasyada | iLE ne her nevi tekâlifi harbiysyi tar - lâfı, kate 5 — Gürcü ordusunun ihti? tı harbiye ve umumiyesi İÇ ls bül e meti muvakkatesi komitesif* yesine dahil olacaktır. Ma mahsusa: Gürt nz eierraklik tesisini bükümetinin Ö ri komitesine olan taah ia Osmanlı TI edece İşte bir sureti ona intikal yol tahrirat tarih ve de Fakat tahrirattan anlaşıl! istiyenler Gürcü oldi miteye girdiklerini iddiayı li un getiriyor, bunları pahali larla satmağa çalışıyordu. Ordu da her iki tarafı k? mecburiyeti ile si ii riğde kullanılıyordu. hatıralar! cek surette istihdamı naza"! ı lâzımdır. ktir.,, ordu kummtiğ numarası © ” Mi den mem cenubun” — Tübe 7 ki bu hi diyor| Yersel sayfalar aytılmıştır Yep | icrayı harekât eden Osmanlı ordus| duran Yakup da.. Gaz maz mensuplarına bildirir, genç hekimin | su Kkurandanlığı tarafından yapı: | layı a etmi am rrerliğini k lacaktır. Osmanlı ordusu sergüzeşici Dr. Hafız Cemal bi kulceyş plânı * | çıkmış bir teşkilâttı. Dahiliye Mütehassısı UCUZ SATILIK ARSA etinin bozulmaması için canileri silâh ie önlerde Üsküdar Büyük Çamlıcada Fıs- Öğret lejiyonlarmın © inkisam ve | refinden mahrum etm Cumadan başka günler saat tramvay caddesi üzerinde ve | harekâtını tanzim edecektir. Lâ -| lay kâmilen hapishane! (2,5 dan 6) ya kadar İstanbul D karşısında denize i o | kin müstakbel Gürcü hükümetinin | rılan mahkümlardan ii vanyolundaki (118) sr İan (4.5) dönümlük arsa satılık -) teşkilini mümkün kılmak ve Gür - | Bunun için birde del kani? kabinesinde tır. İstiyenlerin Deniz satmalmia | cistan de kıyamı umumiyi | dildi. Çorumda komisyonunda bay Şevkete veya | takviye in Gürcü Mi lağiyme- alayın orduya vel Muayenehane ve ev telefonu! Suadiye otobüs d gr biişiğin lar danlık İstanbuls 8 22398, kr telefonu 21044. 323 numaralı köşke müracaatları. | cak olan aksamı araziyi işgal ede- (

Bu sayıdan diğer sayfalar: