22 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

22 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kadınların dünkü gezinti ve toplantısı Ingiliz ve Türk kadın saylavlarının retelim.. İyi şeyler öğretelim. Bü- söyledikleri mühim söylevler Arsıulusal Kadınlar birliği kon- gresi dün topla lanmadı. Bütün mu- rahhaslar Türk Kadınlar Birliği - ni sre deniz gezinti - sine: davetliydile in sabahki Boğazişi gezinti - mız ve birçok tanınmış şahsiyet - ler gelmişti Türk Küdrilak Birliği tarafın - tulmuş bir gitmiş, sonra Anado inerek Beylerbeyi saray! rıhtımı - na yanaşmıştır. ava gayet güzeldi, Boğaziçini görmek, , Sarayı gezmek, Ora aki So vw mali mira “e: * Ta Sarayın bahçelerinde bir m det de ve oturmak ie nya ört bucağından gelmiş olan kadın murahhasları çok memnun a ir, undan (sonra mi : bla rar Tophane ali çıkarmıştır. ene ilk kadın meb'usu olan uluslarca tanınmış Leydi As tor, paskalya tatilini Türkiyede irmek ve arsrulusal kadmla ak üzere gelmişti: dünkü gezintide Leydi Astor d bulundu. Pm Akşai edi o buçukta Tepebaşı ie dize tiyatrosunda Aieşlen yurttaş olarak hakları ve #zi€eleri,, mevzuu hakkında bir FİRİNE hazırlanmıştı. Tiyatro sa nunu; İocaları, paradiyi murah kaslar ve kadın erkek büyük bir Sl Dr tıklım teklim doldur ak saylavı (bayan Türki Baştuğ, İsviçre urahası Baya il baş kanı Bayan Esbi, bayan Hüseyin, İngiltereden ge - len Bayan Leydi Astor, Romanya al nesi üzerinde $ıra ile dr. Mitinge Türk Ka zlar Hi Bayan mili Bekir Işık başkanlık etmekte LEYDİ ASTOR'UN "SÖYLEVİ 1 stanbula birinci defa ee görmüş, kai elinden gelebile- cek işleri takdir bn olan Ata - ürk'e saygımı sunmak isterim.. Atatürk'ün ra görüşü dolayısi- ledir ki, bugün burada bulunuyo- ruz. Yoksa burada olmıy yacaktık. Biz, dünyanm her yanındaki ka: dm hareketi ile alâkadar oluyo * ruz. Türk kadınından da çok $ey- ler dek e Baz ld 'ketlerde kadınlara hak selini değildir. Biz, ayni zamanda onlara ce: eketi zannedildiğinden daha mühim bzir Kadın hareke“ ti bir ihtilâl © hareketidir. İhtilâl hareketi, fakat ayni zamanda te gp” Leydi Myra) diyor ki: Kadın hareketi bir ihtilâl hareketi, fakat ayni zamanda bir te- kömül hareketidir; ih- tilâller devletleri de- virir, değiştirir. Kadın hareketi (medeniyeti değiştirecektir ..Isteğimiz erkek- Sİ benzemek değil- ir. En mükemmel er- keklerle ve en mükem- mel kadınlarla yeni ibir cemiyet yapmak isti- yoruz. Türkân Baştuğ diyor ki: Türkiyede kadının vazifeleri ve hakları nedir diye düşünmek ten ziyade yurttaşla- rın vazifeleri ve hak- tarı nedir diye düşün- mek lâzımdır; çünkü burası müsavi insanla- rın ülkesidir. we Türk kadını; va- tan müdafaasında cd: yuritaş olarak payına ve elbette yapa- ır. idadi hareketi... Ihtilâller hükü- met değiştirir; kadın hareketi bey- nelmilel bir ihtilâldir, yakınd medeniyeti değiştirecektir. Zaten medeniyeti değiştirecek bir hareket olmasaydı, ben alâka göstermiyece! tim, eket, bazı Seve ve n kalbin zahi bali den geliyor, bu et- ki bütün memleketleri büsnüniyi hareketi, kadınları er * kekler gibi, yapmak ali lerin kadınlarını bura: dın ğildir. Hayır! Kat'iyyen... lerle ne kadar karşılaşsak © kadar ak istiyo rkeklerile en mükem ıl el e: li mel kadınlarını alıp daha . Halbuki bi t mu - “ ı toplanıyor ve Türk kadını adır.. Ayrı ayrı ei dah müsavi kan Menlekederi bir araya gelme - si lâzımdır. Biribirimizi anlama - mız lâzımdır! Çocuklara vatanı sevmeği, ona yardımı, vatan için yaşamağı öğ - | isci e dünyaya ve - receği şeyler vardır. Ben sarklnliikeri. girdiğim za- man erkekler bana “Hoş geldi - niz,, dediler; fakat soğuk surette dediler. Eh haklıdırlar.. (Kadın hâkim olsaydı, erkeğe rey verir iydi?. Kadmlar İngiliz parlâ - mentosuna girdikten sonra kadın- lara tesiri olabilecek mevzular ü- ne faydaları'dokunabileceğini de- rinden ve isabetle görmüştür. O, görmemiş olsaydı, rl biz bu - rada bulunmıyacaktık. BAYAN TÜRKA Leydi Astor'un alkışlar arasında Antalya larile inlemiş ir, Ri rna söylevine genç z misafirlerini se - lamak başlamış Türk kadr- n bugünkü kiine gels iti ihsal, ahlâk, bedi faaliyet ve ayat şahalarmda eski Türk beze hukuki hayata e ruz yanliz hukuki münase- | batı mecelle ahkâmına göre tan - zim ediliyordu. e mek gibi mükellefiyetleri kadar kadına da yüklemişti. Ka - dın da vergi hili iy suç işlerse erkek gibi muhak: olur ve ce - Medeni haklar noktasında ise erkek ve kadın arasındaki farklar pek barizdir, Evvelâ aile hukuku- na kabalım ecelleye göre ni * kâh, evlenme, nikâha memnu ol “ mıyan kadından erkeğin istifade- sidir, Bu telâkki kadının hukuki bir varlık olduğunu ifadeden çok uzaktır. Evlermede kadının arzusu he - men hiçe sayılır, ailesi b li bilmediği, görmediği kim, rilirdi, e ve- Böylece kendi Mn Bugünkü miting m saat onyedi buçukta Arsıulusal Kadınlar Birliğ! Üni. versite konferans salonunda sulh mevzuu üzerinde serbest bir mi- ting yapacaktır. Herkes gelebilir. Mitinge Bayan Seniha Rauf ve Holanda murahhası Bayan Roza Manus başkanlık edecek, Seyhan Seylavı Bayan Esma Nayman, Ma- latya saylavı Bayan Mihri Deki Fransız murahhası Bayan Malater| Selye, Birlik Başkanı Bayan Kor- bet Eşbi ve profesör Dr. Aki! Muh- tar söz söyliyeceklerdir. 1 — KURUN 22 NİSAN 1935 —— Kolay ri EY Age den er Yakariler Musr mas rahhasları Bey. “A ir bahçesinde k K Karbat abi Slm birlik le; aşağıda Türk ve VEB bayanlar va erene kadın günün birinde ene kendi (o arzusu sorulmadan terkediliverirdi. valde talâk isteyebilirdi. Gene tat- lik erkeğe ait bulunurdu. Bundan başka taaddüdü lam müessesesi de kadını son derec küçük ve müşkül bir mevkie dr rüyordu. Dörde kadar kadın al mak hakkına sahip olan erkekle - rin bir kısmı bu hakkından istifa: de ediyor ve evini bir tavuk kü - mesi haline getiriyordu; şu fark - la ki, tavuk kümesinde bu evler - deki kadar ihtilâf ve geçimsizlik olmaz! Şahitlik meselesinde iki kadın bir erkek yerine sayılıyor, mirasta erkek (kadına nisbetle fazla hisse alıyordu. Kadının, ye- rine göre yarım, dörtte bir sekiz- de bir aldığı vakidi. Bu devirler - de kadın kafes arkasında oturan bir esirdi. Kocasından izin alma - dan ve örtünmeden sokağa çıka - ii Kuran mal ii yallaliranakı? ğa ait şar e kız çocuklara evlerde öğretilirdi. Bu vaziyette bir memleket tam orta zaman hayatı yaşıyor demek- “Bay yan Türkân Baştuğ, bundan sonra sözü bugünkü hayata getir- miş, Türk e mere is- tiheal, ahlâk, san'at, hukuk v yaset sahal ikeibdi” bri gün eri üstünlüğü, serbestliği bi- ileriliği lirtmiş, bu arada şunları söylemiş- kadını evindi miyeti Türk Peri sarkida bir hamlede vusta hayatından Yam asir hayatına atılmıştır. Bu hamlede kadının ifa ettiği ki oldukça mühimdir. Türk devleti her muasır dev - let gibi demokrattır, müsavatçı » dır. Sınıf farkı yok, ancak mesle- i Kadın erkek her türlü meslek erbabı kanun na- zarında müsavidir. Artık iki ka - dın bir erkek yerine sayılmaz, ka- dın da erkek gibi siyasi balları sahiptir. Belediye üyeliğine seçer ve seçilir. Köyde pek mühim olan: muhtarlık vazifesini görür, içinde leket millet meclisinde dali be sil etmek hakkı verildi. Bu ip bir çok mütekâmil ulusların he - nüz malik olmadıkları (o haklara re yalnız lâyik olmak “ yle una bakar» hi artık boşama hakkı mr değildir. vaziyet kadın için olduğu kada (Sonu 9. cu sayıfanın 1. ci sütununda)

Bu sayıdan diğer sayfalar: