22 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7

22 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'.__” LN L Umumt Yazan: Coni Bohan lîeni Korkunç Rüyadan Hüseyinin Se- Si Uyandırdı: “Haydi Beygirler Hazır!,, Ş Acaba, dedim, burada ’—M"'k herhangi bir rol BUL etti mi? "ün bu vak'alara İlk gün y ü » İkinci gün tetkik- hkış 3*te devam edecektim, favandan — harice çıkan N——mlbı zaman kapalı Anlaşılar bu işi dost- Yapmışlardı. Canım sı- yaptığım şey o ka- .lt"__ bir hareket idi zin kapağı kapa- buna mâni olma- Söyet doğru, hattâ lâzımlı İıh:’::: böyle, ikinci günü geçirdikten sonra düy Ş lEbildik. Bu İkinci gü K e Çöttlerini ne böyük mtısı İle geçirdiğimi ——-. Bons;î versin :::lı gecetl Hüseyin - Kapıyı açtığım Bileakızön - çoktan uy: dalmıştı. Ben e bir lmiş, sırtüstü yatmış . Hüseyin fener " Binaenaleyh bu da kapıyı açıb ta Yaklaşanın o olduğanu m: mMusunuz? Yanıma oturdu. , ne yok? FÜ f AT ğ ğ f hazır. Sabaha edebiliriz, dedi Bizim için bir ti. Hemen yerim- VEFef PFf ©y Büzel, şimdi bana Olab — biteni anlat f Böze çarpmaktadır. ::b-n..ı rel:rıfımııdı Oyolar, fakat sebebini Sülıyamadım. — Sizin Belince izinizi bul- ._'q.—“l memleketi alt- d w fakat Uğraşmaların. ki "..“0' çıkmadı. Şim- o Yotum, sababa karşı M rap, “Eta kadar siz gü- N'&. Ü « € yku çekiniz. NN——" daha — çok ** tehlikeli bir İş &ot Yüka bana - uyku şr Ve içinde bulun- Jötte yapılacak en bu 1di, — fakat #inirlerimi N Ve 1 Bözlerimi kapaya- .ıı—_":".hımdı biçbir N, İlp:"_.h. olan ettim. Maa- bi b ğ.::"k dalmışım, Ya- Ü Rüman B İstirahat de- be yidlüde - geçirdi '!ıı_' kâbar çöktü, fene - Bir geçldin balunuyordun. teh, Harpte de Ingiliz Casusları. Türkiy kurtalacaktım, fakat bir türlü yürüyemiyordum. Toprak — karla — örtülmüştü, ayağım kayıyordu. Uçuruma yu varlanacaktım, — korkuyordum, kalbim şiddetle atıyordu. Bere- ket versin yalınız değildim. Ya: nımda başkaları da vardı. Bun- lar kimlerdi — tanımayordum, yüzlerini hafif bir els tabakası örtmüştü. Beni bu korkanç rüyadan Hüseyin'in sesi kurtardı: — Haydi beygirler hazırdır. Gecenla — karanlığında yanı başında konuşan iki adamın sesi Blenkironu daldığı — oğır uykudan uyandırmağa kâfi gel di. Sür'atle hazırlandı; kemik- lere kadar iİşliyen müdhiş 80 gakta ;. kapının — önüne çıktık. Orada evvelâ Sandiyi gördüm. Nereden ve nasıl tedarik etti: ğini anlıyamadığım — müsellâh Tefrika numarası, | | beş tane süvarinin başında Idi, Yanında da bansı, Blenkiron'a ve Hüseyin'e mahsus üç tane filinte asılı idi, Hiçbir kellme teatl etmeden atlara atladık, Dolu dizginm koşturmak derhal mümkün değildi. Henüz şehrin içinde, daha doğrusu kenarında bulanayorduk; fakat bir defa açık araziye çıkınca korkacak birşey kalmadı, hayvanları dört nala — kaldırdık. Hüseyin en önde bize rehberlik ediyordu. Hava tedricen aydınlandı, son- ra gün doğdu, Şimdi etrafımızı iyice görebiliyorduk. Derin ve sığ bir nehrin sebilini takib ediyorduk. Bu aralık başımı çevirerek arkama baktım, gülünecek bir manzara İle karşılaştık. Fakat mü him vir vaziyet içinde bulunu. yorduk. — Sonu var — Kamutayda ölüm Cezala- rı Tasdik Edilenler. ölüm Cezalarının (20) Yıl Hapse Çe- virilmesi Kabul Edilmedi. Ankara, 20 (A.A) — Kamu: tay bugün Fikret Silayın baş- kanlığında - yaptığı — toplantıda Konya ovası sulama idaresi ile yüksek mühendis mektebinin 1931 yılı ee besabına ald mütabakat beyannameleri hak- kındakt divanı muhasebat en cümeni mazbataları kabul edil. miş, bazı eşhasın ölüm cezala- rtına çarpılmalarına fald mazba: talar üzerinde görüşülmüştür. Bunlardan Tirebolu'nun Arage- riş köyünden Mehmed oğulla. rından Halil oğlu Asım ve Kavga oğullarından Emin oğlu Hüseyin'in ölüm cezasına çar. pılmaları bakkındaki mazbata- mo müzakeresinde adliye encü: meni azalarından üç saylavın karara mubhalif kalmış olmala: rının sebebi etrafında sorulan suallere karşı encümen rolsl Selühiddin Yargı, kurultayın ve evcümenin bu gibi mes'elelerde teşkilâti esasiye kanununa na- zaran olan — vaziyetlerini izah ve encümen çokluğunun cezanın değiştirilmesini icabedecek bir sebeb görmediğini töylemiştir. Ölüm cezaaının 20 sene hapso çevrilmesi lehinde bulunmuş olan adliye encümeni üyelerin. den Osman Diacer de bu hu: sastaki noktal — nazarını *izah ettikten sonra cezanın 20 sene hapse tahvili için verilen takrir okunmuş ve red edilmiştir. Mazbata olduğu gibi kabul olunmuş Haleb'in Araç mabal- lesinden Abidin oğlu Hüseyin Nuri'nin ölüm cezasına çarpıl- ması hakkındaki —mazbata da tasvib edilmiştir. Kamutay Pazartesi günü top- Tanacaktır. Sovyet Orkestrası Şefi B. Petroviç'in Sözleri. Musiki ve Orkestradaki Muvaffakı- yetimizi Çok Takdir Etti. Ankara, 20 (AA) — Dost memleketfartistlerinln vermekte oldukları — festivallarda Türk senfonik orkestrasını büyük bir küdret ve maharetle İdare et mekte olan büyük Sovyet or: kestra şefi bay Petroviç Steln- berg ihtisaslarını — şöyle hulâsa etmektedir: — İdare etmekte olduğum orkestradan ziyadesile memnu- num, Genç ve dost Türkiye'nin musiki ve orkestra bareketle- rinde daha bidayette alınan bu parlak neticeler çok takdire şayandır. Orkestra mükemmel: dir ve hakiki san'ate elzem bulunan artistik bir taassubla çalışmaktadır. — Hepsinin aytı ayrı meziyet, kabiliyet ve liya- etmek te büyük bir zevk duy- düğüm orkestra - İçin samimi arzularımdır. Diğer taraftan orkestra son defaki konserlerde orkestra ba- kımından 'et zor ları o kadar ıı::l, çaldı nTııv;ılııı sonrakl konserlerde çalınacak daha zor parçaları o kadar mü- kemmel prova etti ki orkestrayı teşkil eden bütün arkadaşları- mı tebriki kendime çok se- yioçli bir vazife bilirim. Steinberg sözünü - bitirirken dost Türkiye'de istlenusız her: kesten görmekte oldukları sa- mimi ve candan hüsnü kabulü tebarâz — ettirmiş ve Türki: yeden unutulmaz çok tatlı ve dostça — hatıralarla — ayrılacağını el Afyon Kaçakçılığı Dava- sının Son Safhası. Iddia Mal—i;mı, Suçluların Ağızbir- liği Ettiklerini Söylüyor. —.. .-— Derince vapurile Havana'ya mühim miktarda afyonu, badem Içi sandıklarında kaçırırken ya- kalanan ve ihtlsas mahkeme- tinde duruşmalarına başlanan Jozef Pardo ile arkadaşlarının doruşmasına dün de devam edil- miştir. Kuçak afyonların Hava: na'ya gönderildiği ticaret evin den — gelmiş olan ve adliyenin dosyasına Çgiren bir mektap okunmuştur. Bu mektupta diğer müesseselerle İş yapılmaması, yapılacak olursa piyasada flat: vardı. Bunlur bakkında Jozof Pardo'dan İzahat İstendi, suçla biçbir. şey bilmediğini ve bu | mektabu da görmediğini söyledi. Mektab kendisine gösterildi, bu mektubdaki çehir adlarının; İki tarafca şifre olarak kullan. dığı metlcesine varıldı. — İhtisas Müddelamumlei Bay Arif; suç: laların bapishanede bir antant yaparak bütün suçu Jozef Par- doya kabul ettirdiklerini ve bu mnoktadan bu suçlunun eözlerl- nin mahkemece kıymeti olma- lerin düşeceği ve iki taraf için de kazançlı İş yapmağa İmkân kalanyacağı, muhabereye — alt mektupların yakılması bildirilmek- te idi. Mektapta şifre adları da dığını söyledi. Bazı - gabidler dinlendi, gelmemiş olan dokuz şahidin dinlenmesi için duruş- manın devamı başka güne bi rakıldı. İzmir Muhasebei Hususive Müdür- lüğünden: Bedeli sabıkı Lira 2600 Yemiş çarşım 48 No.lı cezayır hanı 1200 — Şadırvan altı — 7,9 * — kahvehane 650 Arasta başı 209 — “ — dükkân 85 . H VKY * M 135 e #GK * v 80 Kuyumcularda 5 « “ e) MAD ( EERABİÇ Çat » 55 - « 2 « 55 1 incl kara osman sokağı 2 No. li dükkân 80 3 üncü “ v .: 3k y s - * » * 18 « 100 - Şiritcilerde 61 “ 60 — Bakırcılarda 43 - 50 ü « 45 - 8250 Kemer caddesinde 3 “ — saman hanı İdarel hususiyel — vilâyete ait yakarıda yerleri yazılı akarat 1,6,935 tarihindon 31,5,938 tarihime kadar üç sene müddetle icara verilmek üzere 18,4,935 tarihinden itibaren 20 gün müd. dotle müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede şartlarını görmek İstl- yenler hergön Muhasebel busasiye müdüriyetine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 8,5,9360 çarşamba günü sast 9 dan onbire kadar depozito makbuzları ile beraber vilâyet encü- menine müracaatleri. 1158 Izmir vilâyeti Baytar Müdürlüğün- den: Sahife 7 Tayyare Piyangosu 19 uncu Tertip Bi- — letleri Satılıyor.. Büyük Ikramiye 25000 lira Mükâfat 20000 lira V.N. VV. F. H. Van Der Zee & Co DEUTSCHE LEVANTE LİNİE “SAMOS,, vapura 30 nlsan- da bekleniyor, 2 mayısa kudar Anvers, Roterdam, Hamburg ve Bremen içia yük alacaktır. “ALIMNİA,, vapuru 8 ma- yısta bekleniyor, Anvera ve Hamburg'tan yük çıkaracaktır. “ARTA,, vapuru 13 mayısta bekleniyor, 16 mayısa kadar Anvers, Roterdam, Hamburg ve Bromen için yük alacaktır. ARMEMENT H. SCHUIDT - HAMBURG *“NORBURG,, vapuru 27 ni- sanda bekleniyor, Anvera, Ro- terdam ve Hamburg llmanlarına yük alacaktır. * HANSBURG ,, vapuru 2 mayısta bekleniyor, Hamburg ve Anvers'ten yük çıkaracaktır. THE EKSPORT STEAMSHIP CORPORAT:ON “ EKSELSİOR ,, vapuru 3 mayısta bekleniyor, Nevyork İçin yük alacaktır. “EKSMINSTER,, vapuru 19 mayısta bekleniyor, Nevyork için yük ulacaktır. N. B. — Geliş tarihleri ve vapur — tarihlerinde acentemiz hiçbir. mes'aliyet kabul etmez. Telefon No, 2007 - 2008 Olivier ve şürekâ- sı Limitet Vapur Karacabey — barasının iki yaşlı bir İngiliz tayı bu couma yapı: Acentası lacak at koşularından sonra koşu yerinde arttırma usülile satı: lacaktır. Tayı satin almak İstiyeolerin perşembe göücü akşamına kadar pey ekçesi olarak yüz liranın maliyo veznesine yatırıl. ması ilân olanur. 1163 —H a —. —— Fratelli Sperco Vapur Acentası ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI “ULYSSES,, vepuru 13 — nisanda doğra Malta, — Anvera, Roterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır, “HERMES,, vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yükünü bo- şalttıktan sonra Burgaz, Varna ve Köstence limanları için yük alacaktır. “STELLA,, vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvere, Ro- tterdam, Amsterdam ve Hamburg İlmanları için yük alacaktır. “HERMES,, 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük #lacaktır SVENSKA ORİENT LİNİEN “SMALAND,, motörü 14 nisanda Roterdam, Hamburg, Co penbagen, — Dantzig, Gdyma,Göteborg, Oslo ve İskandinavya Hmanlarına bareket edecektir. “ERLAND,, motörü 2 mayısta Roterdam, Hamburg, Copen hage, Dantzig, Gdynla, Cöteburg, Oslo ve İskandinavya İlman: larına hareket edecektir. SERVİCE MARİTİM ROUMAİN Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer * ALBA JULYA,, vapuru 1 mayısta gelip 2 mayısta Malta, Cenevo, Marsilya ve Barselon'a-hareket edecektir. “PELEŞ,, vapuru 26 mayısta gelib 27 mayısta Malta, Morsilya ve Barselona hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul eder. NATIONAL NAVIGATION CO, OF GRECCE İzmir Nev-York arasında aylık muntazam sefer “RINOS,, vapuru 30 nisanda ( Doğru ) İzmir'den Nevyork için yük alacaktır. Hamiş: İlânlardaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden acente mes'aliyet kabul etmez. Fazla tafsilât için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye şirketi Cendeli Han. Birinci Kordon Tel. 2443 Tbhe Ellerman Lince Ltd. *“RUNU,, vapuru alsan s0- nunda Londra ve Anvers'ten gelip tahliyede bulunacak ve ayni zaumanda Londra ve Hull İçin yük slacaktır., “ALLGERİAN,, vapuru ma- yıs başlangıcında Liverpool ve Sovvansca'dan beklenmektedir. Dentsache Levante Linle “ANGOKO,, vapuru 25 nl- sanda Hamburg, Bremen ve Anvere'ten beklenmektedir. Not Vurut tarihleri ve va- purların isimleri üzerine deni- şikliklerden — mes'aliyet kabul edilmez. Akhisar dan; Süleymanlı'dan —ölü tahsin varislerinin — fırıncı — gördes'li hakkı'ya olan borcundan dolayı puraya çovrilmesine karar veri- len süleymanlı'da kanatköprü mevkiinde 4600 metre murab. bamda “zeytinlik ve bağ açık erttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 22,5,935 çarşamba saat 1d te lorada yapılacaktır. — Dellâliyesi barcı alana Bit satış peşindir. O gün mühammmen — kıymetin & 7Ö şini bulmazsa 15 gün uzatılacağı alıcıl lera memurluğun- UUUT AAT <3 SA ö eee u Bi ça eli - d Ğ ği rın İcraya mü- —

Bu sayıdan diğer sayfalar: