22 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

22 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ l İl | İ | k | I | | | ij il i — Deri alar TUMUZİ Küçük “1 — iş arıyanlar EAA RL DE LA a Muh — Daktilo, fransızca ak o manca ee çok tecrübeli bir muhasib iş arıyor. Günde bir kaç saat için def terlerinizi eder. ilânlar 3200 Ilraya — Satılık Maktuan muhkem yz ev Beyoğlu Hüseyin ağa No 19 7 oda, 2 ec Pe terkos, > araça, çamaşırlık, tarafı İçindeki kiracı zi Başla Ap Ans dolu Han No. —9 Akşamda «Kâtib» rümuzile müracaat. —I Türkçe usulü defteri — Hesab, mnhaberat bilirim. oC lira teminatla da aylıklı hizmet arıyorüm. Beyoğlunda Tarlabaşı caddesi de yan namına mektubla Kiralık fırın — Kumkapı çarşısında Mak Eran rn bir “ğe bik bedel suretile kiraya verilecektir. iş Sultanhamam ina) ve r her yere mi Akşam- aat, —İ Türke in iyi böleni a — Yiessese, emi lak mukte- Gir az bir maaşla iş arıyor, taşraya : Şir kefaleti şahsi verebilir, . Ortaköy Taş merdiven Palanga sokak 28 Noda bay Ekrema mektubla müracaat, — 2 2 — ışçi arıyanlar ame, Rİ men — bayan aranıyor — “ 8,5 yaşında annesiz bir oğlana bir anne nie Mini sag namuslu, Bimer dar sade Çe No2 298 arasında müracast, — Si işierinde — Çalışma! üzere eski ve yeni e bilen — bayana ihtiyac vardır. 9- arasında ri di akit ir” ramak en çalışm in — Bir küçük kız çocuğuna ihtiyaç vardır. © Saat 12 - 1 arasında Mal mufpaşa İrfaniye Han No 85 3 — Satılık eşya Tayan araş — ei Bokağı köşesinde mari ni de — Bir tarafi iye yolu, tarafı Bostancı yolu Tunuslu tarlası bide linen satılık ler: Kadıköyünde dır, İsteyen — a 1 No ya İ caat et le 72.5 ve bağ — > Yenim: Me çiş bol tatlı suyu ümlük e ve çi ap 5 odalı k görmek için Kayar b ema Baş SBadıkm dükkâ- hına mü —e Sati o vi in — Tâleli Me | tri, sih paşa 60 No8 dalre elektrik, terkos, hava gay m kira, izi ye nazır 65 da apar tılıktır. Beyazıt a riii katibine m gil ir dükkân tevsi ticaret maksadile olduğu gibi telefon (21134) den sorabilirler. , kiralık köş! m) dört dönümden fazla, yerli, metin köşk acele satılık ve kiralıktır. Telefon e Otomobil ir, Amerikan mar oka, a al li a acel satılıktır. Voyvoda caddesi Danüp Sigorta hanı bay Server. —ı vitrin — Kapısile beraber 1/2 metre boyu 10 Sehere müracaat. — Kısa dalgalı bir radyo almak uy orum — biat ve tafsilâtının bik “dirilmesi, Müracaat: Bay Fazl Baker mafazası Peyoğlu. — Sağ çıkaran ve bakan maki- eler — Gazvekokla işler 360 yur ral Amerikan 120 iile marka (omakineler, E pili, Kar 00 tavukluk okamak fenni yapılmış ve — e tek- ee Ü ye şu “gatılıktır. Almal haki iyonlar “ Erenköyünde Peli caddesinde numaralı köşke müracaaiları rica si Ur. . k şapka Me — Şap- oka isra islim Unikum marka şapka m laz Pu satılıktır. Müracaat yeri: Gi tisad hanı 5 No, Telefon: 4271 Kiralık ir — bein zin rında fte 5 pimi ie R ve Ti inizi üm bahçesi, ağacları, akın, havası fevkalâde iralıktır. Görmek ii erin içindeki bekçiya ve talib olanların cılarda Panço Apti bakır fabriks- m bay ame müracaa! el, Kiralık yazlık bahçeli ne rk oray ey meşhur Çifte hu mefruşatile Pa (Sen Piyer Han) 11 numa er en haneye senakan saat 9 ile 10 acemi müracaat edilmesi. — hamam, birer taraça, fevkalâde nezaret, Talibler aj in 1manın. EE Celâl apartımı cısı bay Mehmed rm — AKŞAM 22 Nisan 1935 ÇOCUK HAFTASI - KUMBARA HAFTASI Siz de yavrunuza İş Bankasından bir kumbara alınız. Gelecek sene bu hafta çocuğunuzun da birikmiş birçok parası olacaktır. Modada — — sing dokür zar odalı kârgir iki e satılıktır. Başka ila, müba- Pe edilir, Aişemin bims rumu zuna mektuba —1I Satılık süz — Bayoğ lunda İngiliz retim Re Aslan sokak 13 No lı hane 19 büyük oda, salon parka, arkası aa apartıman için çok elverişli, e müracaat. Kiralık mobilyeli yalı — vutköyünde Birinci caddede 168 saman 6 oda, salon, banyo, telefon, bahçe inobikeli v ve rma 78. y müracaat. Telefon; Bebek MM — a caddesin- de ista renin ni üzerinde in 45 numar ri B odalı, elektrik tesisatı iki köşk di bin arşın bene bere ber toptan uygun şeraitle acele satılık- ie Görmek, almak e Beyoğlu Şi a e g nkasında bay Sür yani. 5 — Müteferrik ZE ETME EŞ EE GESİ Hususi riyaziye d eri — ali yel eb | eriym Md veri ime HE riren müracaatları, “takımı — Hakiki Viyana mamulâtın. “dan mükemmel bir yemek odasi takımı satılıktır: İ im ie Mİ bir “masa, iki ve on iki sandalye, lk vi ik adde: e ebiiyeet abikyan mağazasında görebilirler. — & — Eiralık- Satılık © een AMMA ZE i Acele satılık hane — Üş e rihtim flatine satılık — Kanlıcada iskeleye bir dakika al ipükei el ak» Uıklı 8 tarafı duvar içinde bal si ve meyva ağa. arşın Kanlıca Mescid çeşme “sokağı 2 No.da Dex Fatmaya müracaat. ve? ğlunda kiralık apartı. — İstiklâl ca: eli şi Sineması Yiyin nida 154 No. nının 8 inel dalresi kr aöl sü e tutmak için « AKŞAM» inde - bay Nüredding mürg- e 5 — Evlere gk derek müptedilere ünde ders vermek da (S 181) rumuzuna tabriren mi İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonundan: Tıb Talebe Yurduna lüzumu olan “2000, metre lâciverd elbise- lik kumaş şartname ve nümunesi veçhile kapalı zarf usulü ile eksiltmeye © konulmuştur. 1 47935 salı ve a ie 30 da arma Sıhhat erer izin Komi apılaca —Tahmini bedek Kuma bal ola bedel ai kuruşdur. 3— are teminat; 707 lira 50 kuruşd 4 — İsteklilerin carl seneye aid Ticaret yara vesikası göster- mel yoz TE ameli bedelsiz olarak Tıb Talebe Yurdu İdaresine İni ks belli gün ve saatten evvel a teminat veya omektubları ile ve yukarda ENNE ile Köni müracaatları, ilizce dersleri tubla müracaat. Kiralık .— Beyoğlunun mi bir kal yarım kârgir, alı Odalı, 2 boyalı in sofaları. tulumbalı kı u: ha “vasi bahçesi, ve bahçe dilde ya Mi oda Vr a br bn cele satılıktır. Görmek ve k ör her gün girerer Fatihte Otlukcu yokuşunda Şeyh resmi mahallesi Fahri “bey sokağında 6 No, ya müracaat, —6 Kiralık mesire — Pendikte 'hur (Madalya) bahçe ve gazinosu kira- “hktir. me 1 Ra ya ie pa ii — lie kati tamamen e mi iii banyou, Su, gaz elektrik tesisatını e mükemmel Bi apartıman kiralıktır. İpek sineması mü- dirlyetinde bay Kastro'ya müracaat, Mektuplarınızı aldırın: Gazstemla — İdarahanesini “altan Nafıa Bakanlığından: Poz ve tamirat işlerinde kullanılmak üzere Haydarpaşada teslim şartile cem'an muhammen le ebe “ira olan (60) kalem malzeme kapalı zarf usulü ile eksiltmeye e Eksiltme 1/5/935 tarihine rastlayan Çağ mba t 15de Sn mi eee Müdürlüğünde skn! Tekililriz te esikası ve 509,18 liralık muvakkat temi- beli iş ie 1535 Çarşamba günü saat İde kadar Mal zeme Müdü. ne tevdi etmeleri lâzımd. Bu husustaki meli istekliler bali Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden parasız alabilirler, (Oo (1921) arma gelen mektupları idareha" m eldırmaları meroudur, Maliye Bakanlığından: Beş bin şişesi bir kiloluk on bin şişesi yarım kiloluk sekiz bin şişesi çeyrek kiloluk olarak yerli malı yirmi üç bin şişe yazıldıktan siyah olan mürekkep satın alınmak üzere kapalı zarfla ek- siltmeye konulmuştur. Şartnamesi merkezde kırtasiye müdürlüğün- den ve İstanbulda meyen gez deposundan alınacaktır. Vermeğe yenir > olanların beş yüz otuz yedi » yn temie natlariyle 24 m 935 ieri idi Çarş beşte Maliye Bakanlığında levazım müdürlüği li teşekleüil

Bu sayıdan diğer sayfalar: