22 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

22 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Nisan 1935 AKŞAM Sahife 3 AKŞAMDAN AKŞAMA srayburnuna ağaç j iyemizin İstanbula. ve ci- k bir netice gi iz , saniye sırtlarına ağaç di- | Sn de Sarayburnuna ağaç Ceğini işitiyoruz. başka bir havadisten galat ola- ikti b a Sarayburnunda bir pi iyi ve teşebbüs ci ş bugünkü d die kekli 2 e sur içindeki bütün i ç,; Park haline kalbedile- * İlk lm olarak ta bugün | iy, müz p ark vücuda getiril iş akat teşebbüs eksik kak dom, İ j da s eski halile duruyor, Bu- lar y, — a depolar, e bi- teka anda bütçe mülâhazası ue Dahili sami sik olmi A İnzi; imam ta» Kani kaldı gitti ve bu- dar da arkasını arıyan ol- pa e an lediyemiz için namıni si an minnettarlıkla yad et- © Yarıyacak iyi bir vesile. A yeni tt İsa bera edilecek bir iş Yi iş yakışaca! “ mim dil; bir e aber, teessüfle söyleme- acak be ri bir kıymeti haiz yapmanın da ay- 1 it vardır. Sarayburnün- ek va © taraçalar vücuda getir“ inyag ildir ki güzellik itibarile size rakibsiz kalabilir. Şeh- hasçış <ştirmek için gelecek mü- & m ea Sarayburnu bü- KO kadınlar k eçen gün kadınlar kongrs- ; bl eğer hür hâdise ol- da dinler Cumhuriyet hükümetinin ie) rak etmek ŞEHİR HABERLERİ Kanalizasyon Üç sene sonra inşaat tamamile bitecektir Her sen iye bütçesinden İstanbul lazımdır m inşasinâ 750 bin lira tahsis ediliyordu. Ge- v n a pu tahsisat biraz ti i- p ğımlarınn apılmasına mıştı, Gerek İstanbul, gerek Be- yoğlu cihetinde yapı ılmakta olan kanalizasyon inşaatı, üç sene $on- amile bitec: Bu erer Sğisinle İstanbul a akan hiç bir lâ- İstanbulda yedi yüz küs ğimları kanalizasyona bir iye üç se mali- zasyon inşaatı bitince bu işe sis ettiği ayı Şeleleler asndan borç ölacağı bin liranın ödenmesine tahsis Ven cektir. Ecnebi şirketler Ana merkezlerinin mas- raflarına nasıl iştir: edec ekler Maliye bakanlığından vilâ; gelen ai tamimde; kazanç Si nunun i ü maddesinin KA) fik rası mucibince ana merkezleri ec- nebi memleketlerde bulunan şir- ket v ve müesseselerin ana merkez- i ma zin o seneki bilânço, kâr ve za- rar hesablarının k terce iki ve usulü dairesinde konsoloslarımıza vize ; ettirilec: suretlerine nazaran tevsik mesi lâzım geldiği bildirilmiştir. arabasını Atikalipaşa e hızlasü- Mem ii si bir kadına dın arabanın te- Ha sever “altin kalarak birçok mp tehlikeli surette ya- ralanm! Yaralı e hastaneye kaldırıl- miş, arabacı ge yakaları mıştır, AA ir tırarak icraata İç ööiliğeki olursa —— sene LEZ orada dünya- nn engü bir bahçesi yaratıl- miş pk ig İşte biz Sarayburnuna ağaç di- vi sözünü işitince hayalimiz- bö; ir lâvha canlandı. Be- Ağaç dikiliyor Üsküdarın çıplak yerleri yeşillendiriliyor Üsküdarda İhsaniyedeki çıplak kisımların ağaçlandırılmasına bü- yük bir faaliyet ile ie m sene de bu te; çam fidanlarile birlikte Pe ri di e ağaçlar dikilmiş- adar buraya dikilen ası hemen hemen bitmi itmiş gibi i i gösi güzel bir orman haline getiril- miştir. Şimdi Selimiye kışlasına larbaşındam küçük giden yol üstüne de 200 kadar ihlamur dikilmiştir, Kira yüzünden. Ev sahibi ile kiracı biribirini yaraladı Şehremininde oturan Hüseyin, evinin bir kısmını Hasan adında bir macuncuya kiraya ei Fakat son aye kiracı kiralarını kavgalar başlamıştır. Dün akşamüstü Hasan eve Hüseyin kendisini avluda dö» nünce yakalıyarak kirayı istemiştir. Ha- san olmadığını söyleyi: Hüseyin sokağa atmağa kal- kışmış ark; a kav- 7 e Kayga es ında Hasan elindeki macun bıçağile Hüseyini başından ve boynundan ağır surette yarala- mıştır. Ev sahibi de can acısile elindeki sopayı Hasanın na indirmiştir Gürültüyü duyan komşular po- lise haber vermişlerdir. Polisler kapı arkasında ve kan- lar içinde hâlâ biribirlerile boğu- şan bu iki kavgaciyı ayırmışlar we ikisi de tedavi altına alınmış- lardır. Bunlardan Hüseyinin ya- rası daha ağırdır. üç esrarkeş Hamdi, Ömer ve Topal Ham- di adlarında üç kişi Davudpaşa civarında esrar içerken yakalanıp mahkemeye İren a & yapılan mu- ii esrarkeşin altı- şar ay pa hapislerine ve dokuzar a para cezosi vermelerine kanı verilmiştir. Belediye borçları Belediyenin 500 bin frangı haczedildi Belediyenin — 1913 1913 senesinde yaptığı istikrazın ne suretle öde- neceği hakkında geçen sene ad- liye vekili bay Şükrü Saracoğlu tarafından Perye bankasile bir itilâf yapılmıştı. Ancak itilâfa e Boer en mah- erek amor- tisman ve aksiyon bedellerine kar- şılık olmak üzere lediyenin Osmanlı bankasının Paris merke- zinde mevcud 500 bin franklık mevduatına haciz koydurmuştur. haciz belediyeye tebliğ edil. Belediye hakkını aramak i kaldırmak için üç ay- lık müddet içinde Paris mahkerme- si nezdinde kanuni itirazda bulu- nacaktır. 5 Zavallı müvezzi Gazeteleri vapura yetişdirmek için koşarken mi yaralandı ii A evvelki gün ae trenle Kar- tala gitmiş ve saat üçte Kartal dan Adalara hareket eden va- pura yetişmek üzere istasyondan iskeleye doğru koşmağa başla- mıştır, Koltuğunda gazete desteleri ol- duğu halde olanca hızile koşan dor iskeleye geldiği sırada birdenbire fenalaşmış ve kaldı. rım taşlarına yüzü koyun yuvar- lanmıştır. Bu düşmede adamcağız ağir surette yaralanmış, ağzından, bur- nudan kanfı ağa başlamiş- tır. Asador bir sedye ile dispan- sere götürülmüşse de kanı dur. durmak kabil olamamış ve hayati tehlikede görüldüğünden Haydar- paşa hastanesine kaldırılmıştır. Mi bili yar hamallık yapan ii le biri dün Meet yük ile Galata rıhtımından geçerken vapura konulmak üzere rıhtıma getirilen bir beygirin yanına s0- kulmuş ve hayvan bundan ür- kerek Mehmede bir tekme savur- muştur. Beygirin tekmesi Mehme- din kafasına isabet ederek ağır surette yaralamıştır. Mehmed bay- gın bir halde hastaneye kaldırık. mıştır. İ MEZ çırpıda Corbett Ashby —Corbett Ası byyi dinlediniz mi?. — i gör- — Ne fevkalâde kadın değil mi?... Kadınlar kongresi bizim mem» lekete büyük bir kadını çok ya- kından tanıttı; Corbett Ashby. Dünya lal imi, on ikinci kongresi biraz da Corbett Ashby- nin zaferi oldu. Bu güler yüzlü, kır saçlı, uzun boylu kadın | o derece sükse yaptı onun ini dinlemi- Aman bir görsek!... diye meraklanıyorlar. O kürsüye in söze sıl larken, dört dilden lerken, her ip ile, Milletler inde endi cinsini temsil nik meselesi olduğunu isbat etti, Corbett Ashby sanatında mahir E rejisör gibi kongreyi idare et- orbett Ashby hiç de güzel sa- ylmy bir. kadındır. Yaşlı- "Fakat bir kere ağzını açıp söze eğişi, iyor, ve vini e Bir. çok kadınların boya ile, sajle, kremle, rüjle temin alaar, dikleri manevi güzelliği Corbett üzel konuşması, güzel fi- kirlerile lde ediyor. türkce sözler Ashbynin hoşuna . ki, türkce öğren“ Epi se iç şüphesiz ki, İde lala İl tiptir, O hiç tereddüd edilmeden genâ kızların nümune ittihaz edebile- cekleri bir kadındır.. Hikmet Feridant Esnaf bankası Esnaf bankası tasfiye heyeti, rkez binasının nakli ve bilânçosunun tasdiki gibi Hz heyetine aid salâhiyetin ması için banka heyeti umumiye sini 28 nisanda bir emre çü gırmıştır. men bir plân yap- e Bay Amcaya görel. . ISorulmadan başka yere bamlamaz, başka dile çevrilemez. | mz e salonunda mühim mese- elesin kesimli ğu sırada idin Bizim tanıdık bayan! bir kimde im a Kulak oldum. şar » En sonunda birisi coşub; «Kadın Tadi sen bana iyi bak, ben falanca bayın Tenim de emez mi2. .Ş B. T. — Bunda ke ne var ayol fa m A. — ha olsun a canım,

Bu sayıdan diğer sayfalar: