22 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

22 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ma z TOP, TÜFEK, BARUT, ALMANYA KARABİBER Al a sonra Almanyaya Jü- dan çok fazla biber girmeğe bi za durmadan satın alıyormuş... : bin lar bundan kuşkulandılar. Sebe- araştırdılar, Almanya neden biber aliyor?.. Hitler, tonlarla biberi ne Ya- Pacak?,. i anlaşıldı: ie we, Biberde, modem zehirli gazların ih- bettiği madde çoktur. Biber alımının w birinci di r sebeb daha var. Sefere çıkacak #skerin yiyeceği konserveleri | bazırla- mak için çok biber lâzım. İN bir kere deha şu neticeye varıl- Almanya giriyor. . Karabiberd. ie ek diyorsun! — S.K. Derecesi — Salamonun başına gelenleri duydunuz mu?. — Ne oldu?. — Borsada elli bin lira kay- betti, çıldırdı. Paraları verdi mi?. >— Hayır, o derece çıldırmadı!. İm mmm , 7 Ben yalnız evlilere iş veri- Tim. Ra, 5 Yanımda çalışanların söz dinlemeğe, her şeye peki demeğe alışkan olmalarını isterim... darıldım. © 7; Hani büyük babana, babana da dikerdi!. | C Ri İyi ya işte, utanmadan para iste- — Seni Hayır, borcunu mu?. büyük babamın borcunulu — > — Hayır, çok zahmet çekiyeo- rum asansör yok.. Meşhur bestekâr Bualdyö Ko- medi Fransezde bedava yeri ol- duğu halde hiç gitmezdi. Bir gün nasılsa girdi. İçeri bedava girmek istedi, bırakmadılar, — Alay etmeyin, Bualdyö içe- ride, dediler, un üzerine parasile bir bi- damın yanına oturdu iz. — Elbette. | — Garib şey, elli senedir ben kendimi Bualdyö zannediyordum! — D sonra bü; — Ne ı amadım, evlendikten iki iye kazandı. iyük ikramiye dedi?. Sahife 7 > eş gün — İki gün evvel kazanmış olsaydım. e Tersine dünya |, MANİLER Sen bülbülsen ben dere | embe geymiş üstüne Bir gül takmış göğsüne Mahkeme kapılarında e Tİ Bir avukatın ücret listesinden: «Gece uyanıp davanızı odüşün- me ücretim: 5 lira...» *# — Adli bir hataya uğradım. — 2... — Beraet ettim... ..# — Neden malı çaldık da para- ya dokunmadık!. Karı ile bunun için gırtlak gırtlağa geldik, Şimdi sizinle mi gene bunun için, kavga oedece- ğiz?. #4 Avukat söylüyor: — Siz suç diyorsunuz... Ben iş diyorum. Siz suç ortağı diyor- sunuz.. ğı diyorum.. Z iş orti : Siz dolandırıcılık diyorsunuz... Ben ilk sermaye koyuş odiyo- rum... s.s — Şimdiye kadar mahküm ol- dun mu! ayır. — Otur, şimdi olursun!... va — Bence öldürülen yemekten sonra öldürülmüş... İşte yemiş br- çağı ile vurmuşlar!... Beraetten sonra: — Size nasıl teşekkür edeceği- mi bilemiyorum... — Para icad edildi edileli bu- nun güçlüğü kalmadı!. Hapisanede Sovyetlerde bir usul var. Mab- pusları koyuveriyorlar ve ondan sonra serbes kalmağa lâyık olmı- r, Bir gün müdür mahpuslari sor- guya çekti. Hepsi de günahsız, suçsuz olduklarını söyledi, Yalnız bir tanesi hırsızlık et- tiğini itiraf etti, Müdür gardiyana döndü: — Hepsi burada kalacaklar. Yalnız bu sonuncuyu serbes bi- rakınız gitsin, burada kalırsa bu masumların ahlâkını bozacak!.. m üme ettiğiniz lük mobili adam kitabınız satılıyor Selâmi gülümsedi: Selâmi İzzete sordular: 'eni tercü s oto- ul. edi: — Evet satılıyor, alan var mi, yok mu, bilmiyorum, amma satılıyorl..» ik di ği — Bizim bayan jimnastik yapıyor... — Zahmet ediyor, gelip bize yardım etsinl... di — o, yaka “ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: