23 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

23 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Otomatik telefon için bir lâyiha ra hazırlanıyor *" defaya mahsus olarak her binadan lİı— 100 lira arasında para alınacak Bi
 Kadınların mitingi harb aleyhinde bir tezahür oldu Bütün hatibler silâh fabrikatörlerine ateş püskürdüler Dünya kadınları dün
 Italyan sefirinin mühim bir nutku İtalyan tebaasına “ Yeni Türkiyeyi tanımalısınız ,, diyor Yeni İtalyan sefiri M.  Galli...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çenli Bugün Bugün li sahife sahife b Sene 17 — No, 5929 — Fiatı her yerde 5 kurup SALI — 23 Nisan 1935 Telefon: 24240 (idare) - 24249 Tahrir) - 24248 (Matbaa) 20113 (Klişe) a. a zain maasi İ ç pi Ç r . İngiltere Cenevrede büyük bir delilik yapmış ki aily Mail gazetesi « Versay muahede- Sini yalnız Almanya ihlâl etmedi» diyor | ele 23 (Hususi) — Milletler İn. İyeti konseyinin kararı üzeri- ki Karaş. anyanın verdiği nota her iş .. büyük alâka uyandırmış- Z otanın tahmin edildiğinden mutedil olması alâkayı art- Fmaktadır. n gazeteleri notayı pek mı > buluyorlar. Notanın hiç biz in karşı olmadığını, yal tenki illetler cemiyeti konseyini Ne ettiğini söylüyorlar. Al Zazetelerine nazaran Alman he tarı vaziyet Almanyâyı Mil D., temiyetine o yaklaştıramaz. İn ler bütün Almanyanın no- em olduğunu bilmeli- F, İse iz gazeteleri notayı sükü- i Yetin karşılıyorlar, Milletler cemi- kekliği arar suretini Fransa teklif ki har op halde Fransaya karşı itham- İüror, , Asrndan memnun görü ça ,, siliz gazeteleri de notayı sü- Mij etle tetkik ediyorlar. Taymis, Yap ST cemiyetinin kararı Alman- N. Cemiyete dönmesine karşı | vi a, İirbe indirdiğini, fakat AL k > kapıları kapamadığından a Tena imkânı mevcud olduğu- *Öylüyor, Daily Mail gazetesi İngiltere- hin Cenevredeki karara iştiraki- ni birdelilik sayıyor ve diyor ki: «İngiltere . Almanyayı Milletler temiyetine çekmek istiyor. Son karardan sonra buna imkân kal- madı, Versay muahedesini yalnız Almanya ihlâl etmemiştir. Bütün bir millet haksız hareketle itham edilemez.» İtalyan gazeteleri Alanyanın bir imtiyazı olamıyacağını, hiç bir bitaraf mahkemenin muahe- delerin bir tarafli obozulmasını kabul edemiyeceğini söylüyorlar, Son maç Kabahatli oyuncuların cezalandırılması bildirildi Ankara 22 (Hususi) — Geçen cuma günkü Taksim stadyomun- daki maç sırasındaki hadise bu- rada fena tesir bırakmıştır, Ha- dise hakkında spor federasyonu reisi bay Aziz bana dedi ki: — Fenerbahçe - Libertas ma- çında kabahatlı olan oyuncuların şiddetle cezalandırılması lâzım geldiğini İstanbul futbol federas- yonu reisine telgrafla yazdım. Ve bu işin tacilini bildirdim, Otomatik telefon için bir lâyiha hazırlanıyor Biz defaya mahsus olarak her binadan 3ile 100 lira arasında para alınacak | b alar derhal itfaiyeye ha- | i inizge ek için belediyenin şeh- Yapı, | otomatik telefon tesisatı b istediğini, buna sarfedi- Ra bin İiranın halktan alın- liç, sin bir kanun lâyihası tek- i Veceğini yazmıştık. "tey e tsöisat * hakkında “yapılan lay bitmiştir. Belediye otö- t6sisat için apartımanlarin Ketuk hatası münasebetile müyücularna AKŞAM Ki z PHANESİ neşriyatını daha UZ almaların “temin ediyor. e haftasi müddetince güze“ Kaşı, 15 Ber güm bir tenzilât kuponu ilecektir. Bu kuponla Ankara “sindeki “kitaphanemize müra- €decek okuyucularımıza - kitâb rinden “yüzde 20 “iskonto ya- kir, Tadi, T, Aşrm ok; ipari; Mek, uyucularımız da sipariş ler, ölarma bu kuponu iliştirir- Ceki Si iskontodan istifade ede- Her y; “iğ bir kapon ayni iskönte- <min eder. AKŞAM KİTAPHANESİ vü Neştiyatın, i mahsus Zi 20 iskonto kuponu her katından bir defaya mahsus olmak üzere üçer lira tahsil etmek fikrinde iken sonradan yapılan hesablarla otomatik telefon tesi- şatının “az bir pafaya malolmıya- cağı anlaşılmış ve bunun için alınacak paranın ârtırılmasi ka- rarlaştırılmıştır. Beleriyece hazırlanan projeye göre “bir defaya mahsus olarak her evden ve apartımanların her katından üçer lira yerine, her bi- nadan büyüklük ve kıymetlerine göre üç ile yüz lira arasında bir para tahsil edilmesi teklif. edil “mektedir. Şimdi: Ankarada bulunan vali bay Muhiddin Üstündağ, - bu'pro- İ jeyi dahiliye vekâletine verecek ve kanuniyet kesbetmesini temi- ne çalışacaktır. Kanun Meclisten çıkınca der- İ hal tesisata başlanacaktır. Valimizin temasları Ankara 22 (Hususi) — İstan- bul valisi bay Muhiddin Üstün- dağ bugün dahiliye vekili -bay Şükrü Kaya ile temas ederek, İs- tanbul şehir plânı ve: evkafla be- İ mmak olmalıdır. Yeni lediye arasındaki * ihtilâf etrafın. | da uzun boylu izahat verdi. Vali birkaç gün daha burada kalacak nafıa vekâleti ile temas edecektir. Dünya kadınlarının dün #kşamki toplantılarından bir kaç intiba, yukarıda dinliyenlerden bir kısmı, aşağıda söz söyliyen kadın murabhaslar | Kadınların mitingi harb aleyhinde bir tezahür oldu bayan Mihri Pektaş. Italyan sefirinin mühim bir nutku İtalyan tebaasına “ Yeni Türkiyeyi tanımalısınız » diyor Yeni İtalyan sefiri M.. Galli Ankaradan İstanbula gelmiş ve dün akşam Kazaditalyada İstan- buldaki İtalyan tebaasile temasta bulunmuştur. İtalyan sefiri bu münasebetle bir nutuk söyliyerek demiştir ki: «İstanbuldaki İtalyanlar, eski “devrin son zamanlarında Türki- ye hayatına faal bir surette işti- rak etmişlerdi, Koloninin bugün birinci vazifesi yeni Türkiyeyi ta- Türkiye, bendeliğe karşı mücadeleden ve milli yükselme arzusundan doğ- muştur. İtalya bunu en iyi anlıya- bilir. Çünkü yeni İtalya da bu his- lerden doğmuştur. Bunun için her birinizin Türk inkişafı için sarfedilen mesaiye, elinizden gel- diği kadar yardım etmenizi tav- siye ederim.» Ankarada büyük stadyum Ankara 22 (Hususi) — Yapı- lan son kesif ve hesablardan an- laşıldığına göre; büyük stadyum inşaası 20 eylüle kadar bitecek- tir. Yalniz yüzme havuzları tenis kortları, atletik müsabakalar için | pistler gelecek sene bitirilecektir, ve hediyeli müsabakaya dâir $ izahat veriyor. bir arada, solda saylav bayan Esma Nayman, sağda saylav Bütün hatibler silâh fabrikatörlerine ateş püskürdüler Dünya kadınları dün Beyazıdda, üniversite konferans salonunda büyük bir miting daha yaptılar, Salon şimdiye kadar görülme- miş bir derecede kalabalıktı. Otu- rack değil,“ hattâ ayakta dura» cak yer kal işli Saat beş bu: | çukta kürsünün önünde söz söy- liyecek olanlar yer aldılar. Başta profesör bay Âkil Muhtar yanın- | da Lady Astor, sağında Seyhan saylavımiz bayan Esma Nayman, saylav Mihri Pektaş, miting reisi bayan Seniha Rauf, gene miting reisi Roza Manus, Uluslararası kadınlar ittifakı sulh komisyonu Amerikalı mis Jozefin ve reisi 01 Amr a0 0 Çocuk haftası bugün başladı; kongre başkanı Corbertt Ashby vardı, Kürsünün üzerinile ağzına ka- dar dolu bir bardak su.. ve bir surahi,.. Profesör Âkil Muhtar fazla sicaktan mütemadiyen teri- ni siliyordu. ilk olarak bayan Seniha Rauf söze başladı. Bayân Seniha Ra- uf erkeklere karşı büyük bir ne- zaket gösterdi: — Bayanlar bu kongre bizim kongremizdir, Kadın kongresidir. Bunun için evvelâ erkekleri se lâmlamağı bir vazife bilirim... Dedi, Bu sözlerden mitingde er- (Devamı 4 üncü sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: