26 Nisan 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

— Sayısı 5 Kuruş . 'STANBUL ,PUG UN Kohıreden Gelen iki Romen Tayyareci, Konya Üzerınden Geçerken .Düştüler ve Şayanı Hayret bir. ü US N A KONFERANSI | BALKAN MUHABİRLERİMİZİN TELGRAFLARI | Avusturya'nın İstiklâli SUVASABUNA Yunanistanda '"t'habatGPek Mutlaka Temın Edilecek | DOYUNMADAN | Hararetli Bir Devreye Girdi Apartıman ! ÇALDARİS BÜYÜK BİR NUTUK K BasimAaZılt SÖYLMEĞE HAZİIİRLANİIİYOR T üncüde : $ üncüde : S incide :
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

< Sayısı 5 Kuruş BUGÜN Z incide * Peyazı Salanım — fıkrası — nud Vesarinin — romanı haberleri. muhabirimizin teke- — Feleğin fıkrası, Idayi Akdemırın “Biz- » Sdli esci romant — 'ın yazmı — irlerimizin tele- Tüncüde » Ân # üncüde ğ Ni 5 incide : gazetele * Hitler'i bımım tercümesi. Dünya ajansları — — Avrupa zetelerinin hülâsaları | onomi — Kendi kendimize çatıyoruz. $ uncuda : Sinema oyunlar, TAYYARE KAZASI ROMEN TAYYARECİ- LER KONYA ÜZERİN- DE NASIL DÜŞTÜLER? IKonya Muhabiri- mizin Telgrafları) Konya, 25 (Hususi muhabiri- Mmiz acele bildiriyor) — Bugün burada feci bir tayyare kazası oldu, İki Romen tayyareci, tay- yarelerile beraber düştüler.Ta) 6 mcıda 7 incide : 8 incide : Tayyaresi sakatlanan Prens Bibesko Yare, Arsrulusal Tayyare Kuru- mu Başkanı Pibesko'nund Kendisi Kahireden bir Ing tayyaresile Bükreşe uçmuş, ora- da bıraktığı tayyaresini de bir Romen pilotun uçurmasına bı- rakmıştı. Tayyarenin — pilotu Bükreşli Dudani Kahireden baş layarak şu hava yolunu takip ediyordu: Kahire - Adana - Es- kişehir - İstanbul - Bükreş. Dudani, makinist Avrelmunu ile beraber, evvelki gün Adana- ya geldiler. Dün de saat on beş buçukta Adanadan uçtular. Fa- kat bu uçuş esnasında makine sakatlandı, tayyare Siliik_cde inmeğe mecbur kaldı, Geceyi ©- Tada geçirdiler, makine tamir e- dildi ve tayyare, bu sabah Es- kişehire varmak için havalan - dı, Ancak, tayyare Konya üze- Tine gelince, makine tekrar sa- katlandı ve istasyon yanların - da çamurlu bir sahaya birdenbi- re, dikine Yalnız, bu es- nada, tesadüfün alkıllara hayret çellisi olarak râk'p- e de hiç bir şey alnız tayyare kısmen ştir. ilerle bugün “Tan,, . Dediler ki: — Bu neticeye biz de şaşıyo- ruz, Nasıl sağ kaldık, nasıl tay- Yare parçalarımadı. ve yanma- dı? Hayretler içindeyiz!... Tayyareciler, Konya Tayyare Cemiyeti tarafından — “Selçük alas,, oteline misafir edildi - ler. Tayyareleri, tamir için Es- kişehir atelyelerine gönderile - Cektir, Pilot ve makinist gördükleri Misafirperverlikten çok mem - Rütndürlar. | btsdiliarisine Kazaya uğra - | ISTANBUL _'_I'_UNA KONFERANSI Avusturya'nın İstiklâli Mutlaka Temin Edilecek Avusturyanın vaziyetini ve Tuna devletlerini gösterir harita Roma, 25 (A.A.) — Tuna konferansı için diplomatik ha- zırlıklara faaliyetle devam edi- liyor. İtalya, konferansın top - lanma tarihi olarak, haziran ip- tidasını teklif etmiştir. İtalya ve Fransa tarafından davet o - lunacak devletler: Avusturya, Yugoslavya, Almanya, Çekos - lovakya, Macaristan — Polonya ve Romanyadır. Bu devletleri * Konferansın gı Avus » turyanın istiklâli ve tamamiye- tinc riayeti müştereken temin - dir. Bunün için de iki vasrta dü- şünülmektedir: 1— Umumi bir ademi müda- hâle andlaşması akdetmek. 2 — Bu andlaşma hilâfında hareket edildiği takdirde, cezai tedbirler almak. Anlaşıldığına göre, andlaş « ma metninin bir taslafı hazır- lanmış ve mr "F aiâkadar devletlerin mü..casına arzedil- miştir, Ekserisi bu metni muva- fik görmüş ve kabul etmişler - dir, Polonya ile Macaristan, he- nüz, ancak prensip itibarile iş- tiraklerini bildirmişlerdir. Al - manya ise, “müdahale,, mefhu- munun tarifini istemiştir. 'Tasavvur edilen cezai tedbir- ler, Uluslar Kurumu - çerçevesi LArkası 6 ncıda) ! J;akîarkta Harp Olmaz Japonyanın Ankara Büyük Elçisi Vaziyeti Tahlil Ediyor Japonyanın Ankara büyük el- çisi Togu Gawa dün gazetecile- ri kabul ederek şu izahatta bu- lunmuştur: — Çin ile münasebhatımız i- lerliyor. Aldığımız neticelerden memnunuz. Aramızdaki mese - leleri yine aramızda halledebi- liriz. Biz, Çinin bizi alâkadar e- den meselelerini yine bizimle halletmesini istiyoruz. Fakat bu nu istemekle diğer memleket- lerle bozuşsun demiyoruz. Biz Çinin diğer devletlerle olan dostluklarının devamını istiyo- rTuz. Şarkta sulhü tek başımıza kuramayız. Fakat Çin ile Ja- ponya arasındaki münasebetler aramızda tanzim edilmelidir. Bu da dokuz devlet misakına muhalif değildir. Uzak şarkta harp ihtimali asla hatırdan geç- Konferansa istirak eden dış işler bakanları (Titülesko, Musolini, Yevtiç, Gömböş, Benes, Neurath) bari üç oçla - bir holden mürekkep kün NUYA SABUNA DORUNMAL Apartıman Peşindel İstanbula gelirgelmez, ilk işim, çoluk çocuğumla üç beş parça eş- yamı koyacak şöyle rahatça bir a- partman aramak oldu. ”Evim, işim ve bir de bütün âlemin sezini top- laya toplaya tâ odamın içine geti- recek küçük bir radyo... "Yaşayışı: mı bu müsellesin içine hapsedeli lirsem, avunur, giderim!, diyor- dum, Ve bu hülyayı tahakkuk ettire- bilmek emeliyle, Istanbul sokakla- rında apartıman aramağa başla- dım. —"Apartman mı arıyorsun? Tü- men tümen! Kırk liraya, elli liraya, altmış liraya istediğinden âlân!” denildiği için, hiç olmazsa bu yüz- den,yüzümüzün güleceğini ummak- taydım.Fakat ne yazık ki, yanımda dellâllar, Tünelden Şişliye ve Maç- kadan Bomontiye kadar, genişli ne uzunluğuna, bütün Beyoğlu ta- rafını aradıktan, taradıktan sonra, bizim gibi orta halli insanlar için ayrılan küçük apartımanların, a - v İLİL VV sızlığı dahi ücretle kiraya veren bir nevi dolab olduğu neticesine var- dim. Istanbulda ev arayanlar için gör- düğüm güçlükler, evvelâ, istenen

evin nastl aranıp bulunacağı mese- lesile başlar. Mesele diyorum, çün- Rikalen ' #ahipleri gazetelere ilân vermek ili yadında olmadıkları gibi, kira- lıkları ihtiyaç sahipterine doğ- ru dürüst — gösterecek bir bü- ro da yok gibidir. Kahve kö- şelerinde p'nekleyen dellâllara ge- lince, bunların, —beraber dolaş- ilişirse sizin de pekâlâ görebileceğiniz ( hiralıktır) Tevhalarını size gösterm — “cn bağ - ka bir şeye yaradıklarını görme - dim. Böyle dellâlı re edeyim? 1 üçlük, oturulacak yerin ayırmalı: Eski devirlerden kalma Aonaklar.. ki, tıpla eski devrin sa- rığını çike- a arha cebine sahlamış yobaz'arı gibi, dışları ne kadar bo- Yanırsa boyansın, icleri hiçbir işe varamuzlar, yahut bir ailenin, hat- Ğ su, sıcaklık ve gen tının ilk şartlarını dahi gı tatmadan yapılmış modern, kübik, fakat kiler - apartmanlar! Arada bir çok ri ve çok rahatları da var, Var amma, ne çare hi bunların senelik kirası,diğer şehirlerdeki e- lerinin hemen hemen beş senelih kiralarına vardığı için, bizlere, on- ları tutmak değil, ancak seyretmek zevki kaliyor! Demek istiyarum ki, madem ki apartman yaptırmağa bu kadar meraklı adamlarımız var, bunlar, üçük e'le apartmanları yaptırsalar ve bımlara bir ailenin istiyebileceği bütün rahatlık - Confort'u koysalar, valnız daha ivi irad almakla kalmı. yacaklar, halka hizmet te edecek. ler ve aymı zamanda tehri güzelleş. tireceklerdir. Taksimdeki erki Ta - Fmhane meydanının nasıl bir bü - yük apartman'ar mezarlığı baline girdiğini rördükce, bir şehrin bu ka dar vüzel bir verinde o had-- zevk. siz bir mahallenin kurulme-ma na, # müsaade - ed: a hahiketen şaşmamak kabil değ'ldir. Taşlar, taşlar ve mene taşlar ve bir tek yap: rak yok! Ve iç'erine tirdiğiniz za. man üe beşme're vöz ve upuzun derinlikler üzerine karulmuş cvle » rin daire koridorlarını andıran gö, ! Yemek odanızdan yatak odanıza gitmeh icin, yirmi metre, hattâ bir apartmanda, kirk metre yürümek lâzımge'diğini BöRlRüm bann, ee , Apartıman yaptırmak - Bir kısım insanlar için kolay olabilir. Çünkü nihayet para işidir. Fakat iyi, ra- hat, oturulabilir apartman yaptır- mah çok güçtür. Çünkü o, ancak mez. Japonyada nüfusun çoğal- LArkası 6 ncıda) * Togu Gawa zevkle, arlayışla yapılabil M partıman değil, kiler, yahud rehat- | SAYI : 4 -€ YIL Onbirinci Sahib ve Başmuherrir MAHMUD SOÜYL AD ST DA HATIRLAYINIZ! Telefon | ; Müdür: 24318 dare v matban "Kahireden Gelen iki Romen Tayyareci, Konya Üzerinden Geçerken Düştüler ve Şayanı Hayret bir | BALKAN MUHABİRLERİMİZİN TELGRAFLARI Yunanistanda İntihabat Pek Hararetli Bir Devreye Girdi | ÇALDARİS BÜYÜK BİR NUTUK SÖYLMEĞE HAZIRLANIYOR Atina, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) — Yunanistanda in- tihabat hararetli bir devreye girmiştir. intihabata hazırl: nuı_ul:- larmı söylemek üzere Başbakan Çaldaris yakında Selâniğe gide- cektir, Başbakan, söyleyeceği nutuklarda isyanı defettikten sonra hükümetin aldığı vaziyeti izah edecektir . İntihabat işaretleri dün temyiz mahkemesi kitabetine verilmiş- 1 Ür. Ahali fırkası “defne dalmı,, ve hür fikirliler partisi reisi Me- t aksas “fesliğen yaprağı,, nı partilerinin işareti olarak kabul etmiş 1 erdir. Metaksasın fesliğen yaprağı koymaktan maksadı bütün k val taraftarlarının birleşmesine işaretmiş. l o0 (Çaldarisle Kondilis İntihabatın BŞ BeeiLA .. .. .. Tehirini Görüştüler A tina, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor ) — Divanıharpte muk takemelerin intihabattan evvel bitirilerek örfi idarenin kal - dırıl. ması kararlaştırılmıştı. Muhakemelerin o zamana kadar bit- | mesi ihtimali olmadığından Başbakan Çaldarisle harbiye nazırı Gene ral Kondilis intihabatın tehirini görüştüler. İntihabatın 2 hazir. ana bırakılması muhtemeldir. 960 Booğazlar ve Yunanistan Atin &, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) — Proiya gazete - | si Türk iye Dış Bakanı Tevfik Rüştü Arasın Boğazlar hakkındaki talebinc len bahsederken, Boğazların tahkimini istemiyenlerin Netilly - muahedesine de dokunmamaalrı lüzumuna işaret etmek- r. A ynı gazete; bu husüstaki va: lik ve di Ystlük anlaşmalarile tesbit e sının Yu nanistanı Türkiye kadar alâkadar etti ğ âve ediyor. 1KAî“lUTAYIN KARARLARI - Ankara , 25 (Husust muhabi- | zakeresi yapıldı. Zabitan ve as- rimiz bild iriyor ) — Kamutay- da Urfann 1 Huruş köyünden Sair oğlu £ Şalihin, Edirnenin A- balar köyü * korucusu Nezir oğ- lu Azizin ö lüm cezalarına çar- pılmaları h: tıkkındaki mazbata - lar tasvip e dilmiştir. Ordu ikr amiye kanununun birinci made İesinin değiştiril - mesine ait k anunun ikinci mü- keri memurların maaşları hak- kındaki kanun, zabitan rütbele- rinin öz türkçe karşılıklarile dü- zeltilmek üzere Milli Müdafaa encümenine verilmiştir. Şeker fabrikalarına bahşolu - nan muafiyetler hakkındaki ka- nunun 8 inci maddesinin kaldı- rılmasına dair kanun da tasvip edilmiştir. Habe ş Kabileleri Bir italyan Kervanına Taarru z Ettiler Paris, 25 (A A.) — Matin ga- zetesi a Lond İra muhabiri di - N ababada h gelen bir tel - azı Habı iş kabilelerinin süvde yenid len, iki İtalyan kervanına taar yüz ettiklerini bildiriyor. Bir'ki işi ölmüş, üç ki- şi de yaralanmış - tır. Asmaradan İ talyanların is - tihbar ettiklerir ic nazaran da Setit - Gondar r kasında do- laşan haydut çe. t.eri mütema- diyen hâdiselere — sebebiyet ver- mktedirler, İtalya hüküemi pışmanın, Habeş takip ettiği siyası duğu kanaatinde i Mmiş. İtalyan -H: abeş İhtilâfı Roma, 25 (A.A.) tan hükümeti yeni uzlaşma tarzını kat bildirmiştir. 22-3 t luslar Kurumuna vet tada İtalya hükün tarza taraftar bulun: dirmiştir. Heriki taraf komis İyonları in- tihap edilmediği gibi, toplanma ti, dünkü çar: hükümetinin — Habeşis- bir nota ile yal ettiğini arihinde U- >diği bir no- heti de bu luğunu bil- Ali Naci KARACAN yeri de henüz tesbit e dilmiş de- ğildir, ğ iya delil ol - £ Hab ngüverlerinden iki tip ATATÜRK'ÜN TEŞEKKÜRÜ A_nkarı1 25 (A.A.) — Riya. seticumhur. Umumi Kâtipli » ğinden: Reisicimhur Atatürk, 23 ni- san bayramını kutlulayanlara sevinç ve teşekkürlerinin ile * âılmcs“uıi emir buyurmuşslar - I,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler