27 Nisan 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

 —'s.y.,. 5 Kuruf—__'——_'_—îî;?u—.._——_—i BUGÜUN Ataturk Kadın Delegeleri Kabul ettı DÜNKÜ İDMAN ŞENLİĞİ | Kadın delegeler Ankarada 1800 Genç Dün 10.000 seyirci Kadınlar Ankarada yeni Tür- £ iacide : Peyami Sl nn — (ünıl - M z Önünde Güzel Bıı— Gösteriş Yaptılar kiyenin hayranı kaldılar / “ ATATÜRK DİYÖR Kİ: TÜRK KADINI NIN DÜNYA KADINLIĞINA ELİNİ VEREREK M urrarer ARIYAP Orrr 97 Y AM YETİ İCIN CALI-.
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NİSAN CUMARTESİ | 19385 Sayısı —— 5 Kuruş & Aziz Hüda: de Casustul $ incide : B. fanlarr mektür gazetelerin'n 6 mcıda : Hitler'in "Kaı bmnın tercümesi, 7 incide : Dünya ajai B incide : l virlerimizin tele- lalkan ar gazetelerinin bülâsaları. —| Ekonomi — Kendi kendimize çatıyoruz. e 9uncuda : Spor 20 uncuda : Nizamettla Narifin “Fatih İs- tanbulu masıl aldı?,, tefrikası , — Bevişenler, evlenenler — Hikâye. g M inclde : Lâman şenliği resimleri. 12 incide : Özdil — Okuduklarımız, duy- duklarımız. 23 üncüde : Faydalı bilgiler. 14 üncüde Yarınımn büyükleri — Kızıl Çember. Dost Sırpların Belgrad'ında İlk Günler [Bılırlmaf Mu- habirimiz Yazıyorl Belgrad, 23 Nisan pv İki gündür, Türk dost- luğu îhu n temel attığı Bel- graddayım. Burada Tış_rk )_:elı- mesi, her kapıyı her gönlü ar- dına kadar açan bir anahtar - dır. Bizi saygı ile seviyorlar,. Müsbet işlere ve askeri kudrete sözden daha fazla kıymet ve - ren Sırplar, Balkan terazisinin sağ gözünde bizim, soluz_ıd.ı kendilerinin oturması sayesin - de sarsılmıyacak bir müvazene- nanmışlardır. i İlk gündenberi etrafımdan ayrılmryan Sırp dostlarla şehri geze geze gözlerim semtlere a- lıştı. Caddelerde yalnız dolaştı- ğim vakitler adımlarımda ya- bancılığın paytaklığı kalmadı. Biribirinden büyük, biribirinden Üstün askeri binaları iyice zih- nime yerleştirdim. Onlar zaten Bgözden kaçmasına imkân olmı- Yacak kadar heyebtli, oturaklı Yapılmış binalar... Sırplar imar siyasetlerinde, zevklerinde istihaleci görünü - yorlar. Daha şimdiden büyük Avrupa merkezlerinden biri ha- line gelmiş şu Belgradın resmi Ve hususi binaları asri ve kübik hevesine düşmeden klâsik bir istil içinde şehrin azametli ha- Tini gösterecek şekillerde yük - Seliyor. Yaşayışlarında, vakit geçirişlerinde, Viyana tesirinin izleri hissediliyor. Boş vakitle- Lfni hep kahvelerde geçiriyor- r. Viyana benzeyişinde göbek - lenmiş olan bu şehrin Avrupa: merkezlerinden farkları, bar eğ- lencesi, dans iptilâsı, dolu diz - gin sarhoşluk itiyatlarının ol - matmasıdır. Belki güç, fakat se- vince iyi seven Sirplar, Marsil- rülen krallarının ma - temini hâlâ tutuyorlar. Hâlâ saf eğlencelere bile iştihaları a- çılmamıştır. Gösterişsiz, boyu- na çalışıyorlar. Serbest saatle- rinde de, Viyana vari, kahve - lerde dinleniyorlar. di o Buranm Avala Ajansı müdü- tünün şehirde rahat gezmekli - Bim için yanıma verdiği, hemen &«hbap olduğumuz bir memurla dolaşıyordum. Bu yeni dost Ce- Bevredeki Cemiyeti Akvamın ton celselerini Avala Ajansı Hamina takip eden memurdur. Tansızcayı kendi İisanı gibi Söylüyor.Avala Ajansının o pek Mükemmel ve tam müânasile Centilmen direktörüne yakışan (Devamı 9 ancada) Eşref ŞEFİK DÜNKÜ İDMAN ŞENLİĞİ TAR İSTANBUL Onbirinci YU L Sahib ve Başmuharriri MAHMUD SOYDAN I Müdür: 24318 Yazı (e / Telefon | — Türre ve matbaa ; l Kadın delegeler Ankarada 1800 Genç Dün 10.000 seyirci Kadınlar Ankarada yeni Tür- enin hayranı kaldılar Yü ei vü T z : ki Önünde Güzel Bir Gösteriş Yaptılar | Klyenin hayıEm — İDMAN ŞENLİKLERİ DÜN FENERBAHÇE STADIND BÜYÜK BiR İNTİZAMLA YAPILDI. YUŞARmAK;NRıâ- SİMDE ŞENLİKLERE AİT İKİ İNTİBA GÖRÜYORSU. NUZ, TAFSİLAT 11 İNCiİ SAHİFEDEDİR. Sağlam Kafa Sağlam Vücudda Bulunur Yunanistan'da sinlühabBir Hafta Geri Bırakıldı (Atina Husust Muha- birimiz Bildiriyor) Atina, (Telefonla) — Mayı - sın 19 _undz yapı.hııau ilân edi - bir resmi tebliğ ile bildirilmiştir: Bu bir hafta - lık tehir, divanıharplerin elle- rindeki — işlerii intihabattan evvel bitirilmesile örfi ida - renin kaldırılmasına imkân ve - rilmesi içindir. Atina polis mü - ü intihap günlerinde alı- nacak tedbirlere dair hazırladı - ği emirnameyi İç Bakanlığa ver miştir. Emirname mühim mad - deleri ihtiva ediyor. Emirname - ye göre, Yunan mebusan mecli- si açılıncaya kadar, açık hava - da toplanmalar yapmak kati şe- kilde menedilmektedir. İntihan günlerinde lokanta, eczahane, fi rın, tütüncü, çiçekci, tabutçu dükkânlarından başka her yer kapalı olacaktır , Fikret Adil' Yunan krallık Taraftarlarının Nümayişleri Pariste krallık - taraftarları krılA Jorjun tekrar tahta geçiril- mesi için nümayiş yapmışlardır. Bu husustaki tafsilât ve Başve- kı! muavini Kondilisin beyanatı 5 inci sayfamızdadır. —a w Türk köylüsü, Türk gen Türk tüccarı, Türk eînı::' Türk işçisi, Türk kıdıııı' Türk münevveri! j Bütün şik lye(lırlniıl, bütün düşündüklerinizi bize yazınız. Derdlerini- zi ve haklı isteklerinize arkadaş olacağız. NIN DÜNYA KADINLIĞINA ELİNİ VEREREK DÜNYANIN SULH VE EMNİYETİ İÇIN ÇALI- ŞACAĞINA EMİN ÖLABİLIRSINIZ. : Ankara, 26 (Telefonla) — Kadın Kurultayı Delegeleri bu sa- bah şehrimize gelmişler ve Ankaranın muhtelif yerlerini gez- mişlerdir. ö ğ Amerikalı Delegeler ise İsmet Enstitüsünün azameti on_ı_ınde takdirlerini gizliyememişler ve böyle bir mektebin Aı)ıem-.ad:ı bulunmadığını söylemişlerdir.Delegeler,Ogust mabedini ve Kale yi gezdikten sonra saat on altı buçlıkta Çankaya köşkünde Cum- hur Başkanı Atatürk tarafından verilen büyük çay ziyafetine iştirak etmişlerdir. İki saate yakın devam eden bu ziyafette Büyük Şef Delegeler- ler ayrı ayrı meğul olmuş, onlarla görüşmüş ve kendilerinc ilti- fatlarda bulunmuştur. Heyet Başkanı Atatürk'e Kurultayın ta- zimlerini bildirmiş ve Türkiyede gördükleri eşsiz misafirperver- likten dolayı teşekkürler etmiş ve demiştir ki : — Türk kadınlarının verdiğiniz haklara lâyık olduklarını y kından gördük. Türk kadımı omuzunda gülle taşıyarak vatan m dafaasına iştirak etmiştir. Bundan sonra narin omuzlarında sul. için çalışma yükünü taşıyacaktır. Atatürk cevabında memleketi ve şahsı için söylenen sözlere teşekkür ederek ilâve etmiştir: — “Türk kadınının dünya kadınlığına elini vererek dünyanın sulh ve emniyeti için çalışacağına emin olabilirsiniz.,, Hemen bütün Delegeler şu mütaleada birleşmektedirler: “İstanbulda yeni Türkiyeyi o kadar iyi anlamak kabil olamadı. Ankarayı ve yeni Türkiyeyi kuranı yakından görmekle ettiğimiz istifadenin hudutsuz olduğunu söyliyebiliriz.,, Delegeler yirmiyi on geçe hareket eden hususi bir trenle şeh- timizden ayrıldılar. Ankara bayanları namına Kadını Koruma Cemiyeti erkânın. dan Mediha Kâzım, Seza Basri, Makbule Naci Deleğeleri uğurla- idılar.' 0 0 o Kadın Delegelerin Ziyaretleri -Ankara, 26 (Telefonla) — Bu arada İsmet kız enstitüsünü ve Zı_ı_'aıt enstitüsünü gezdiler. Delegelerin enstitüleri ziyaretleri Türk gençliği ile temas noktasından çok güzel sahnelere vesile oldu. Dü!l):arfm muhtelif memleketlerine mensup Delegeler İs- zît;::ı.â:r::ndm Türk kızının zekâ ve zerafetinin hayranı ola- ğ zat enstitüsünde İngiliz Delegesi Ledi Astor Türk - rile g ruştu ÖOnlara muhtelif sualer sordu ve ıynlrrk:n dg:ıir:clîî “—- Sizin çalışma yolunuz en çetin yoldur. Çünkü toprakla uğ- rı_şacıkşm'u.' Fakat alacağmız iyi meticeler çok kııvvulidi; Türklerin iyi asker olduklarını her zaman iştirdim. Türkün yeni eserjerini yıkından görünce her sahadaki kabiliyetinin takdir ve l:ılm! ettim. İleride memleketinize tekrar geleceğim. Ö zaman her birinizin ayrı ayrı topraklarınız olur temennisindeyim. Ora- lnlı:la sizi karınız ve çocuklarınız arasında görmek isterim. An - cak şunu işaret edeyim ki iyi yemek pişi: ini bi Çi ni Zi böyle'bir Kadın kodasisn bi ikazez. © beçir Mükellefleri Ağııwrüî(r çi Altında Bırakmamalı Berç Trüker'in asgari ve maktu kazanç vergisine yaptığı itirazlar Beyannameli kazanç mü- kelleflerini asgari ve maktu bir vergiye tabi tutulmaları hakkın daki lâyiha Ekonomi encümenin de müzakere edilirken ayni en - cümen üyelerinden ve müstakil lerden Afyon Karahisarı say vı Berç Türker (Keresteciyz lâyiha esaslarına muhalif kal - mış ve mütaleasını encümen mazbatasına ilâve etmiştir. Berç Türker memleket menfaati nok - tai nazarından şimdiye kadar va zolunan vergilerin tamamile mu hafaza edilmesine taraftardır. Mqıukil saylava göre, bu vergi- lerin mükellefler üzerine ne ka- dar ağır bir yük olduğunu gözö- nünde tutarak her hangi bir se - bep veya şekilde olursa olsun yeni vergiler ihdası bilhassa kü çük mikyasta iş gören ve aha - linin büyük bir kısmımı teşkil e- den mükelleflerin zaif vaziyet - lerini bir kat daha sarsacaktır. Ekonomi encümeninde lâyiha üzerinde yapılan tadilât ve Berç Türker'in itirazları üçüncü say- famızdadır. Brec Türker

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler