28 Nisan 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

&& İSTANBUL Teleton | TağINe a “BUGÜN İKAMUTAYDA DİKKATE DEĞER MÜNAKAŞALAR Hğüdorylor'le Çankar- Serbest Bırakıldılar Sofya, 27 (Hususi muhabiri- mıı bildiriyor) — Zlıtef hıiku Wm ? incide Pmı!!ınhin— “|Alınacak Ticaret Gemileri ğUVAS ABUNA at a. |Hakkında Saylavların Sorguları-| WStirtamamnr " 'na Celâl Bayar'ın Cevaplar ORUNMADAN daha gendesin | MİİİT zevk mn yanında Bü yahTııÖu'ŞaE::ıınIımşluk
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

28 NİSAN 1935 ——— ai Sayısı 5 Kuruş — ' BUGÜN ? incide : Salfanın fikrast — Mahi is:ş:': Nı'ı:hı:;mı; k T . * G N ' ğ fahmad ' aa ü e . Alınacak Ticaret Gemileri Iemr_hnr—ıdcnilnnhîxbm ya. S ı ı S ı büncide DA 2e Hakkında Saylavların Sorguları- $ incide * Siysesi detmi —— Balkan a: y , gaiin ve aa |Pa (lelal Dayarın Levapları 6 imcıda : n “Kavgam, aöli kila- T öncide » Hariçün der'an daha gendesin | MİİİT zevk ve millf gururun yanında imleri y 8 incide : Bkaneımi — Kendi kadimie | pirde maliyet hesapları vardır . 4 Suncuda : m.f'ı"ıymı a ai Ankara, 27 (Hususi muhabi- 10 uncuda : Nizamettin Nazifin “Fsük Ö | Do A b ldiriyor) — Kamutay bu tanbula nas aldı?, t n ir — Sevjşenler, evlencnler — | gün saat üçte toplandı. Kaçak- Hikiye, ğ y ibi daki Si di v leri — ©- | çılık men ve takibi hakkındaki arl ğ;xrı!rd D T daye | Kanun lâyihasını hükümet geri 12 incide : Özdül — Okuduklarımız, CÜY İ içtediğinden, geri verilmesi kas 138 üncüde : Paydalı bügiler — Kadın tar- | bul edildi. Deniz yolları idaresi- aüi aa ÇaRDl ne on senede on milyon İiralık Metaksas'ın Reisicumhura Mektubu | Atina husust? muha- birimiz yazıyor | Atina, 25 Nisan Üi Yunanistandaki son isyan ha- Teketinde (elefterofronon - ser- best düşünce) fırkası reisi Me- taksas'ın oynadığı rol malüm - dur.. Maamafih kısaca hülâsa edelim : hükümetin zaif ve istifa edecek bir vaziyete düştüğü za - manda Metaksas nezaretsiz na- zır olarak hükümete alınmıştı. General Kondilis de ancak bu - nun üzerine Makedonyaya gide- Fakat Metaksaz, İsyan bastı- tıldıktan sonra çok şiddetli ted- birler alınmasını, suçlarım ek- seriyetinin kurşuna dizilmesini istiyordu.Bu teklifleri kabul edil mediğinden, Metaksas hükümet ten istifa etmiş, taraftarları ikin Ci bir isyan için hazırlıklara baş- lamışlardı. Hükümet buna kar- şılık, kısmen Metaksas'ın iste - diklerini yapmış, ikinci bir hare ketin önüne geçmişti, Malüm olduğu üzere Yunanis tanda bugün de örfi idare ve sansör vardır. Halbuki intiha - bat yaklaşmıştır ve bu tedbir - ler, fırkaların serbestçe proğ - Tamlarını neşredebileceklerine dair hükümetin teminatına rağ- men, elân mevcüttur. Metaksas otorite sahibi bir hükümet hattâ bir nevi dik- tatörlük taraftarı olmakla be - raber, hükümetin bu tedbirleri Muhafaza etmesini istemekte - dir, Bunun için de reisicümhura | hitaben, bir mektup yazmıştır. Bu mektubun gönderildiği, bu - rada bir çok kimselerle bilinme- sine rağmen, henüz, metni neşredilememiştir. Elde ettiğim ir metni, Yunanistanın siyasi hâdiselerine, hayatına bir misal ve Metaksas'ın düşüncelerine bir vesika olmak itibarile gön - deriyorum, İşte, reisicümhura hitap eden Mektubun metni : “2 nisan tarihinde size benim Ve benimle beraber çalışan bazı Siyasi şahsiyetlerin — imzalarını taşıyan bir mektup gondef-ıg-uı, bu mektupta, sansör ve örfi ida- Te kaldırılmadan intihabat dev- Tesinin açılmış olduğuna dair Vâki olan beyanata itiraz etmiş- tim. Bu şimdiye kadar görülme- Miş bir hâdisedir ve intihabat Büyri meşrudur. Mektubumuz - sansör ile örfi idarenin der- hal kaldırılmasını ve bu tedbir- trin sadece divanıharpler ile a- kadar olanlara inhisar ettiril- €sini istemistik. l-'ı(muştı[kArkm 4 üncüde) Fikret Adil TARN I ISTANBUL Telefon SAYI : 6 - 3309 Onbirinci YIL Sahib ve Başmuharriri MAHMUD SOYDAN Müdür: 24318, Yazı işli 24310. İdare ve matbaa : yeni vapur alma tahsisatı uzun mMmünakasalara yol açtı. İlk söz alan Kitapçı Hüsnü (İzmir) hükümetin esbabı mu - cibesinin çok mantıkt olduğunu, Lozan muahedesile aldığımız kabotaj hakkının - sahillerimiz- de eski münakalâtı arttırmaya- cak mahiyette olması lâzım ge « diğini, bunu Türk kabiliyeti nin başardığını, yalnız rekab ortadan kalktığı halde scferle - rin halâ mutlak intizam ile ya- pilamadığını, vapür almak için istenilen tahsisatın yanında bir de tersane yapmak meselesi dü- şünülmesinin icabettiğini söyle yerek, Ekonomi Bakanından tet kikatı ölup olmadığını sordu ve: — Tersane yapmak mümkün haseketi - bastırabil. | | Londra, 27 (A.A.) — Alman- ya, her biri 250 tonilitoluk. 12 denizaltı gemisini derhal inşa etmeğe karar vermiştir. Ayni muhabir, Almanyanın bir senelik ihtiyaçlarını karşıla- | yacak kadar benzin depo etmiş olduğunu söylemektedir. — — Daily Herald — gazetesinin | Berlin muhabiri ayni havadisi | vermiştir. | Versay muahedesi ve Almanya Londra, 27. (A.A.)— Şu nokta şayanı dikkat görül- mektedir: “deniz müzakereleri- | nin arifesinde Almanyanın bu a- ni kararı, Berlinde Ingiliz - Al- man müzakerelerinden evvel almış olduğu mecburi askerlik kararına — benzemektedir. Al- mahnıya, 16 martta yaptığı gibi, bir kere daha, Versay muahede- sinin mecburiyetlerini tekbaşı- na olarak çiğnemektedir. Bu hareketleri ile Almanva, Versay muahedesine-rağı Almanya 250 | İngiltere hava kuvvetlerini arttırıyor Hüsnü (İzmir), Kitapçı Ahmet İhsan, Mazhar Müfit ise bu parayı dışarı göndermiye- lim. | Dedi. Hüsnü, Bundan sonra, diğer bir noktaya temas ederek : (Arkası $ incide) | fuko bundan bilmem ne hadar se- A SABUNA OKUNMADAN D TAKLIT Büyük Fransız yazıcısı Laroşfuko (7) baştan başa öğüt dolu bir kita- bında "en Fena asıl, en mükemmel taklitten iyidir,, der. Fakat- Laroş- ne evvel bu kerameti yumurtlama- saydı dahi, tahlit, atalarımıza göre dün, bizlere göre bugün, bizden sonra geleceklere göre de yarın, daima Fena idi, daima Fenadır, da- ima fena sayılacaktır. Mahlühat arasında —< €n çok tahammül edilen ği hayvan, papağandır. Papağan, budala ba- | kışı kâfi değilmiş gibi, muttasıl ay- ni şeyi geveleyen bed haykırışıyla, bir itan gün — geçtikçe ü sana sıhkintı, bezginlik, tihsii veren, — bir taraftan da tüylerinin yeşil, sarı, mor, kırmızı renklerden dokunulmuş güzelliği ile bir tevi- yeliğini çekilir hale koymağa çulı- şan, tahaf bir hayvandır. Papağan- dan sonra, taklitçi olarak meşhur maymun ve maymundan sonra da, | Adem evlâdı, yani bizler geliriz. İnsan , taklitçilikte, papağandan da, maymundan da aşağı bir hay- vandır. Çünkü papaganla maymu- nun iddiasızlığı taklitçiliklerini ba- zan marifet haline getirdiği halde, insanın "kafam işliyor!,, diye pa- pağana, maymuna karşı yaptığı çok şüpheli faikiyet iddiası, taklitciliği. nin uyandırdığı çirkin, bayağı, aşa- gelik tesiri büsbütün arttırır. İnsanların taklitten hoşlanmama- Tonilâtoluk i apıyor. Bir bombardıman tayya- resi ve tayyareye karşı kara müdafaası duğunu göstermektedir. Fakat bu, arsrulusal bir silâhlanma projesi ileri sürülecek olan her hangi bir kontrola muvafakat etmekten sarfınazar edeceğine bir delil olamaz. Alman kararından sonra alın- ması İâzım gelen tedbirler âçi- ien nazarı itibara alınmaktadır, Londra, 27 (A.A.) — Alman- yanın her biri 250 - tonilâtoluk 12 denizaltı gemisi inşa etmek (Arkası $ incide) ATATÜRK Fırka merkezinde Ankara, 27 (Hususi - muha- birimiz bildiriyor) — Atatürk bugün saat 19 da Halk Fırka. sı merkezine gelerek umumi koöngre hakkında uzun müddet meşgul olmuşlardır, , Ankara, 27 (Hususi muhabi- rimiz bildiriyor) — Reisicum- hür Atatürk bugün akşam üze- ri Tü_rk Tayyare Cemiyeti U mümi merkezini ziyaret et- mişlerdir. Atatürk merkezin bütün şubelerini gezmişler ve Türk kuşu salonunu çok be- ğenmişlerdir. Agatu:k cemiyet merkezin - de bir saatten fazla kalmış, ve- silâhlanma meselesini kendi kendine halletmek kararında ol- rilen izahatı dinlemişlerdir. | dıkça yatsın, yuttakça şaşırsın ve | şına 250 kuruş istihlâk resmile lelerine kapılmamak, yörine kenalmamak gibi gayet ta- âk d gahanlam doğmuddar GöeeE Bi bi geei dedarar birakıp taklidini almak endişesi - Tazağa düşmekten korkar gibi - insanın hakim endişesidir. Taklidin birinci fenalığı buradadır. Ikinci fenalığı da şudar ki, farkına vara- men gözüne, taklitçinin aczini gös. terir ve bananla da kalmıyarak ma- kallidi kıymet itiberile sefıra indi. rir. Bu iki fenalığa karşelik, takli- din yalnız bir tek, fakat yapan için çok büyük faydası mukallide hiç lan, uğraşmadan, yorulma- dan, bir bakışta başkasının malm: benimsetmesindedir. Yalnız tak. kitçi o kadar — benzetecek, o de. rece benzetmelidir ki, elâlem şaşır. © kadar yutsun, o derece Şşaşırsın Sofya, 27 (Hususi muhabiri- metinin İç İşler Bakanı ral Kolef tarafından Sent mostazi adasındaki bir manas- tıra sürülen, eski başbakanlar- dan profesör Tsankof ile -Ki- mon Georgieff,yeni hükümlet ta- rafından serbest - brrakılmışlar- ve bugün Sofyaya gelmişlerdir. Bu tahliye, 19 mayıs inki- lâbı ile Bulgaristanda kurulan yeni rejim için bir dönüm “nok- tası sayılabilir. Malümdur ki Kimon Georgi- eff, gizliden gizliye — etrafında ordunun küçük zabitleri olduğu halde cumhuriyetçilik — gayesi güttüğü için 22 ikinci kânunda general Zlatefe — yerini terl mecbur kalmıştı . miz bildiriyor) — Zlatef hükü- - SOFYA MUHABİRİMİZİN TELEFONU aa amer aa Ra ŞNT aa Georgief'le Çankof Serbest Bırakıldılar Georgletf Habeşistanın Ankara masla- hatgüzarlığına tayin edilen A- tu Berhant Markos şehrimize gelmiştir. Markos Habeşistanın Türki - yeye gönderdiği ilk elçidir. Bu suretle iki hükümet arasında si- | yasi münasebat teessüs etmiş ©- dluyor. Selir bir iki güne kadar Ani ya gidecektir. Dün kendisile Perapalasta gö rüştük, Bize dedi ki: “— Hükümetim çok zaman - danberi Türkiye ile siyasi, ikti- sadi ve bilhassa dostluk müna- sebatı tesis etmek istiyordu. Ni hayet Habeşistanı ilk defa ola- rak Türkiyede temsil etmek şe- refi bana verildi. Habeşistan halkı Türkiyenin inkişafını ve inkılâbını alâka ile takip etmek- tedir. Bilha! abeş kralı haz- retleri Atatürk'ün hayranıdır. Türkiye ile bir ticaret mua - ve şaşa'asın ki,günün birinde, hattâ makallit, taklit edildiği iddiasına kalkarsa, buna da şaşacak hiç kim. se kalmasın!. İşte mukallidin aptal papa- ganla çirkin maymuna nazaran manlığı, büyük ustalığı baradadır. Ali Naci KARACAN (1) Fransızca yazılışı: La Roche- foucauld. Vergi lâyihaları Üzerinde tetkik Ankara, 27 (Hususi muhabi- rimiz bildiriyor) — Çimento ü- | zerinden alınmakta olan ton ba elli kürüş muamele — vergisinin ' kaldırılması hakkındaki kanun lâyihası maliye, iktisat encümen lerince kabul olunmuştur. Bütçe encümenine gönderil - di, bütçe — encümeni, gerek bu | lâyiha üzerinde ve gerekse bazı | eşyadan alınacak istihlâk vergi- si ve serbest meslek erbabının kazanç vergisi lâyihası üzerin - de tetkikata başlamıştır. İktisat encürneni ham madde- lerden alımacak istihlâk vergisi kanununa ilâve olunmak üzere hazırlanan tâyihada değişiklik. ler yapmıştır. Iİntihabat tekrar tehir edildi hedesi akdetmek emelimizdir. Şimdiye kadar Türkiye ile Ha- beşistan arasında doğrudan doğ ruya iktisadi münasebat teessüs ——— Habeşista_ndafn_ Elçi Geldi Türkiye ile Habeşistan arasında bir ticaret muahedesi yapılacak diği halde buraya diğer muta « vassıt memlektetlerden gelmeke- tedir,. Ticaret muahedesi saye- sinde bu gayri tabil vaziyetin ortadan kaldırılacağını zanne - derim. Türkiyenin de Adisababada bir maslahatgüzarlık ihdas et « mesi takartür etmiş gibidir.,, Maslahatgüzar bundan sonra İtalya ile Habeşistan meselesi- ne temas ederek dedi ki: “ — İtalya ile Habeşistan ara sında esaslı bir ihtilâf olmamak lâzım gelirdi. Çünkü hudutları- mız tahdit edilmiştir. Yalnız a- rada göçebe halinde dolaşan ha- zt aşiretler vardır ki bunlar bi- raz müşkülât çıkarmakta idi. I- talya bunu vesile ittihaz etti. İhtilâf ta bundan çıktı. Mesele Milletler cemiyetine havale e- dilmiştir. Milletler cemiyetinin vereceği kararı bekliyoruz. Bu kararın âdilâne olacağını ümit ediyoruz.,, Yeni maslahatgüzar bundan etmemişti. Meselâ Moka kah - | evvel Kahire konsolosluğunda vesi Habeşistandan ihraç edil- | da bulunmuştur. Paris, 27 (A.A.) — Rusya bü yük elçisi Potemkin dün Lavalı ziyaret ederek, halk komiserleri konseyinin evvelki günkü toplan tısında tesbit edilen Sovyet hü- kümeti noktai nazarını izah et- miştir. , Zannedildiğine göre, Rüs el- çisinin serdetmiş — olduğu yeni teklifte, mütekabil yırdıışıu nî'in— kı kat'i metninin kararlaştırı! - masından çıkan müşkülleri ber- taraf edecek mahiyettedir. Paris, 27 (A.A.) — Gazete- ler, Fransız - Sovyet görüşmele- rinin, nazırlar meclisinin önü- müzdeki salı günü misaka dair kat'i bir karar alabilmesine mü- saade edecek derecede ilerlemiş olmasını ümit — etmektedirler. “Ocuvre,, gazetesi diyor ki: “Acele etmek lâzımdır. Zira Lehistan gibi, İtalya tarafından himaye olunan diğer devletler, büyük mikyasta teşriki mesai siyasetine devam etmek arzusu Atina, 27 (Hususi muhabiri- miz bildiriyor) — İntihabat tek rar ayın 26 sına tehir edildi. gibi aldatıcı bahanelerle müza - kerelere karışmayı deneyecek.- lerdir, Muahedelerin kıymeti, Rus - Fran_s>ız it | Sovyet sefiri, Laval'e hükümetinin noktai nazarını ilâfı bildirdi meselâ ulusal müdafaa sahasın- da teknik heyetler mübadelesi ve ilh... gibi ameli neticeler ile ölçülecektir . “Echo de Paris,, gazetesi, o- tomatik olarak mevkii tatbika Kiriş meselesinde Fransız ihti - yat kayıtlarını pek az ehemmi- yetli bulmaktadır . Bu hal, katiyen vaki olmıya - caktır, çünkü hiç bir hükümet hâdiselere — mutlak bir şekilde hükmetmek hakkındarı vazgeç - miyecektir. Meselenin mühim ta râfı, muhtemel! bir teşriki mesa- inin askeri mekanizmasını ihdas etmek ve tekemmül ettirmektir. Pirede bir divanı harp daha Atina, 27 (Hususi muhabiri- miz bildiriyor) — Cumhuriyeti müdafaa teşkilâtı âzalarını mu- hakeme için Pirede 5 inci bir di- vanıharp kurulacaktır. Divanı- harp Salı günü muhakemelere başlayacaktır.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler