29 Nisan 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

 Sayısı 5 Kuruv 2 incide * 3Büncüde #üncüde : 5 incide ; S G mcıda : Hi 7 incide : 8 incide : ııırııı - Ankara mül letonları canm yazısı — Felelin Ukrası i Akdemirin “| Aziz Hüdayi Akdemizin “Dor ToRENE, ercümesi. Dunyayı idere <deü bağlar. — Kendi kendimize 124318. Vazı 4!STANBUL | Tolofon Ü üsre ve matbea * züso. Olımpıyakos Maçları Menedildi KSS ea n İ XLENİ GEREZ Türkiyede ilk Matbuat Hâlâ Trakya Hulyası! | kongresi toplanıyor TAMNAT WERMN BOLGASENDE birEE e! İç Bakanının beyanatı EDEN ALEYHİMİZDEKİ NEŞRİYATI GÖR- ili Şükrü Kayı Anadnhı Y ASN ÖBONE e Pa Ti
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 NİSAN 19385 Sayısı 5 Kuruş A ARR ” ı 2 incide * Peyami Orhan Mahmud Y — Sehir hal Büncüde : Ankara lefonları canm yaz: # üncüde : Aziz Hü de Ca D han Cahid'in romanı, 5 incide : Siyasal iemal — Balkan mu- habirlerimizin ve ajansların *on haberleri. H ı.n'ı,ı"'ı(avnm., adlı kita- benin ter 6 mcıda : . <den başlar. T l Kendi kendimize 8 incide : | Suncuda D0 mncuda : Nizamettin h tanbulu masil aldı?., tefrikası — Sevişenler, evlenenler — Hikâye. 2 Mi incide : Spor hareketleri — Oyanlar 12 incide : Özdil — Okuduklarımız, y dlkh_mu!yk;ler — Yarının İ3üncüde : Faydalı bi eri. Münetide : Kızıl Çember. BİR GAZETE YALANI ÜZERİNE Olimpiyakos Maçları Menedildi BAZI GAZETELERİMİ- ZIN MEMLEKET SPO- RUNA BUYUK BIR HİZ- METİ ! Siyasi havadisler — üzerinde gpekülüsyı yapamıyan bazı Bazeteler bir haftadanberi lâ- kırdı kıtlığında asmalar - buda- yım kabilinden Avusturyalı Li- bertas takrmile Fenerbahçe ta- kımı arasında yapılan maçta gıkmış bir vak'ayı dillerine dor layarak sporcu gençliğin söv- medik tarafını bırrakmadılar, bı- edi, sekiz ay evveb- ki, eski bir maçta bir kaza ne- ticesi yaralanmış - kalecinin el Üzerinde s: n dışarı çıkari- lirken almmış resmini birinci sahifeler veriyorlar, Mt “IÇİN ata — vakası Vermek lâzım geldiği kanaatini taşıyan bu mühterem gazetecile Te göre vak'anın cereyanı şöy- ledir: Libertas oyuncularından biri- Te Fenerbahçeli — oyunculardan biri arasında bir kavga çıkmış, bu kavgada Fenerbahçeli Li- bertaslıya bir tokat atmış; fa- kat, bu da kâfi gelmemiş, ahali sahaya çıkmış ve bu sefer halk ile kulüp elele vererek misafir- leri, Avusturyalı oyuncuları pa- taklamışlar, — köteklemişler, a- dam akıllı ıslatmışlar ve o ka- arş ve köteklemiş- ısturyalı - oyuncular, nt kürtarabilmek i- Çin (stadyom) un aptesaneleri- ne sığınmışlar... sığınmışlar a ma, halk ve sporcular o kağar azgın halde imişler ki, cene- bi ayakyolları- ha dahi — kendile- Fini kuttaramamış, bu- Nüun üzerine polis hâdiseye mü- dahale etmiş, gene kâfi gelme- Miş, bu sefer Beyoğlu ve Tak- sim merkezlerinden tekrar po- lisler celbedilm Şimdi siz maça gitmemiş ol- Sanız ve bir. kısım gazeteleri- Mizde de maçın hikâyesini bu #ekilde okusanız, elbette ki, her Sabah halkın önüne çıkan ve ef- kârı umumiyeye hitab _egmck iddiasında bulunan bir fikir ve k müessesesinin, bilkassa kendi halkr hakkında,böyle küy lu ve haysiyet kırıcı bir Ya- uydurabileceğine, — uydur- Mak cesaretini kendinde göre' ileceğine inanmıyacak ve bun- < Ötürü de, yalanlarına ina- (Arkası 5 incide) TANE ISTANBUL Telefon : ——— — SAYI : 7 — 3310 Onbirinci YIL Sahib ve Başmuharriri MAHMUD SOYDAN Müdi “Vazı işleri: 24319, 1 24310. DOSTLUK BÖYLEMİ GLUÜUR ? Hâlâ Trakya Hulyası BİR TARAFTAN DOST OLDUĞU HAKKINDA TEMİNAT VEREN BULGAR HÜKÜMETİ, DC- VAM EDEN ALEYHİMİZDEKİ NEŞRİYATI GÖR- MİYOR MU, DUYMUYOR MU? VE GÖRÜYOR, DUYUYORSA NEDEN MÜSAADE EDİYOR? Balkan milletlerinin, sulh ve medeniyet yolunda elele verdike leri gündenberi Balkanlarda se- rin, inşirah verici ve ümid art- tırıcı tatlı bir hava esiyor. Her taraf eski ve yanlış husumetler, tarihin getirdiği zararlı telâkki- lere, hususi vc tarafkir menfa « atlere veda etmek suretile kar- şılıklı bir kardeşlik ve dostluk halkası kurdu. Asırlarca yanlış bir zihniyetle çarpışmış olan Balkan milletlerinin bugün gös terdiği akıl, insaf ve itidal man- zarası, dünyanın başka iklimle- rinde ve başka memleketlerin - de bir örnek olarak telâkki edi- lecek bir hâdise sayıldı. Barışın, dostluğun, kardeşliğin günden güne artmasına çalışmak her Balkan devletinin ve her Bal « kan milletinin hayati bir bor - cudur, Biz Türkler, bu borcun kudsiyetini, yüksek amacını tak dir ederek, tahakkukuna var kuvvetimizle çalışıyoruz. Mazi- yi kurcalamıyoruz. Hamdolsun, Türk silâhları, asırlarca süren şanlı zaferlerle, yaldızlanmış ve süslenmiştir. — Çığırtkan bir ses yetin doğurduğu icaplara rak, hem kendimize, hem bütün insanlığa hizmet etmekte oldu- ğumuz inancını besliyoruz. Bu samimi duygularımızın her ta - rafça takdir edildiğine de emi- niz. Hele, komşu Bulgaristanın “devlet adamları, bu âç_ldpkı gav <etvatie, DUT SUlhünün ve 1- yi geçiminin imanlı âmilleri o- luyorlar. Ancak, bu âhengi, bu sükün ve rahatı, arasıra, Bulgar gazetelerinin yazıları, anlaşıl - maz bir kaygusuzlukla bozuyor- Almanya muazzam bir 36 saat toprak bahriye İstiyor Müzakereler Genç bir Türk kızı Edirnenin kurtuluş gününde Sultan Selim camii önünden haykırıyor: “Trakya Türktür ve Türk kalacaktır. ., lar. Husumet, hayal ve bazan da garaz dolu yazılar karşısnda sü. küt etmek en kestirme yoldur. Geri Kalıyor Şimal denizinde bir deniz manevrası Londra, 28 (A.A.) — Sandey Ekspres ile Pipl gazeteleri, ge- lecek ay içerisinde Londraya gelecek olan Alman deniz eks- perlerinin Alman bahriyesi için 5 parça Saperdrednaut, 50 par- ça torpido, 16 kruvazör, S0 par- ça da denizaltı gemisi isteyecek lerini haber vermektedirler, Bu ilşi Bgazete, İngilterenin böyle bir programı tasvib etmiyeceği- ni yazmakta ve Maamafih Al - manyanın, tasvibsiz de olsa, bu tasavvurunu tahakkuk ettirme- ğe karar verdiğini zannetme'ste dirler. Diğer taraftan, Reynolds un da haber verdiğine nazaran TArkası 5 incide) Ateşi körüklemek iyi bir hare- ket değildir. Fakat akord'u bo- TArkası 6 mncıda) Altında Yaşayan adam Bütün gazeteler, dünkü sayı- larında şöyle acıklı bir ölüm ha- beri yazdılar: “Fatihte Çırçır caddesinde Tevfiğin arsasındaki kuyuda 32 yaşlarında Mehmet, çalışırken kuyu çökmüş, Mehmet, toprak. lar altında kalarak ölmüştür. Toprak bugün tamamile açıla- rak ceset çıkarılacaktır.,, Fatih belediyesi temizlik a- melesi, dün sabah gene kuyu- nun başımna giderek kazmağa ko- yulmuşlardır. Öğleden sonra 8 metre kadar olan kuyunun di- bine yaklaşmışlardır. Bu sıralarda kazma ve kürek sesleri arasında aşağıdan bo- ğuk, boğuk bir inilti duyulma- ga başlamıştır. Amele, bu inil- ti üzerine işi yavaşlatmış, dikkatli olarak ığprıkl:ndağ: karmıştır . Nihayet, üç taşın bir a gelerek açıklık bıraktığı hi?:—ı Yuktan Mehmet görülmüştür. Tşşlar kaldırıldığı vakit, Meh medin hafif hafif soluk alarak îışzmıkta olduğu anlaşılmış- lr. Mehmet, hemen dı; - karılmış, bol hava ılmöâe- TArkası $ incide) Türkiyede kongresi ilk Matbuat toplanıyor İç Bakanının beyanatı Ankara, 28 (A.A.) — Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Anadolu Ajansı muhabirine matbuat kongresi hakkında şu beyanatta bu- lunmuştur: “İlk Türk matbuat kongresi Ankarada 25 Mayısta toplana- caktır. Umumiyetle her kongrenin hangi meslek adamlarını top- larsa toplasın, gerek bu mesleğin ilerlemesi ve gerekse bu i- lerleme yüzünden memleket hesabına faydalar temin etmesi ba- kımından nasıl ve ne derece müessir olduğu malümdür. İşte bu- nu düşünen cumhuriyet hükümeti, matbuat işlerimizi kendileri- le gö ku götürmez ki, bütün kongre işmek üzere gazetecilerimizi bir kongreye çağırıyor. Kuş- ler gibi, bu ilk matbuat kongresi de hem matbuat, hem de memleket için hayırlı neticeler verecektir. -Çok umulur ki, milli kurtuluş inkilâbımızın ilk günündenberi, büyük önderin emrinde çalışmasını bilmiş ve büyük davanın her bölümünü cıı_ıl_ı _bışlı benimseyerek onun halka anlatılması ve gerçekleşmesi için savaşmış olan matbuatımız ve bunda yer al- mış olan seçkin arkadaşlarımı uz, bu ilk kongreye olgun bir anla- yış ve taze bir heyecan getireceklerdir.,, c0c Yunanistanda İintihabat Gene Teh ir Edilecek Atina 28 (Telefonla) — Hükümet, intihabatın bir an evvel ya- pılması ve memleketin normi den intihabın ancak bir hafta kat Divanı harplerdeki işler dir, Örfi idarenin intil al vaziyete kavuşmasını istediğin- sonraya talikine razı olmustu. Fa- bu tarihe kadar bitecek gibi değil- battan bir hayli müddet evvel kaldırılma- sr imkân dıhi_linı_ie görülmemektedir. Onun için Mayısın 26 sın- da yapılacak intihabatın on beş gün kadar daha geriye bırakıl- ması hakkında kuvvetli bir cereyan vardır, ik Dün İstanbul adliyesinde bir iki Genç Kız Ar Ölümle Tehdid Davası Z B î_,_._ : sizi —— ası—nda 1 Aralarında bir ölümle teh- did - davası görülen iki genç kızın dün alınan re- simleri — Aşağıda Ayşe ,Bazeteciler arasında genç kızın bir başka genç kız a« leyhine açtığı ölümle tehdit davası görülmüştür. Bu şayanı dik- kat meseleye ait tafsilât altıncı 1 sayıfamızdadır.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler