12 Mayıs 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

 Md u!llv 24319 Sayısı 5 Kuruş İSTANBUL Teleton ( | T 0N0 L ? incide « DİLEK KOMISIYONUNDA GÖRÜŞÜLEN iŞLER DÜN SABAHKi HADiSE ——— ——— —— - -—-— — y e < VYatan Müdafaası için Yurdun Bütün Dolapderede Dün iki Çocuk Kuvvetleri Tahsis Edilecek Kaçırılmak mı istendi ?..
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 MAYIS PAZAR 10935 <Sayısı 5 Kuruş BUGÜN Tincide » — Peyami Safanım fıkrası — Vüncede : Yüncüde : *Bizde Casusl n eteri — Kendi kendımize Ö, Tet mcıda ; nd- lt kitabınim terecimesi — * Sarı Ral İlcde » — Memlekette TAN. iacide » — Ekanami — Eeki-yeni an- * MEmer âye M incide » — Briç deraleri — Kadın 12 taciş a incide © — Sağlık öğütleri Müzcüder — $inema — Yarınm Büyük- b deri, işlncüder — Özdil — Kimi Çember. İncidi Faydalı bilgler. Komiserin İsfeği_k_le ri (Atina Husust Muha- irimiz yazıyor|l Atina, $ Mayıs b Hükümet komiseri Strimber, Ugün saat 17 de ithamnamesi- Ti okudu. Bundan evvelki celselerde si- Yasi fırkalar reisleri müdafaala- yapmışlar, hemen hepsi 1 j isyanından haberleri olma- iklarını söylemişlerdi, Müda- şahitleri ve bunlar arasında İehadetlerine müracaat edilen ondilis, Rallis, ve Metaksas'ın hadetleri suçluların lehine ol- stu. Her şey, suçluların kur- ikârı “umumiye, şuçlular Masımda bulunan ve Ançıdolu glübiyeti üzetine 1922 de beş 1=lınn idamı hadisesinin mes- ö ü:nı olarak gösterilen Gonatas Sofolisin idamdan kurtula- :!'yıcıklınm zannediyordu. Lâ İn böyle olmadı. ıö:'lükürnet komiseri Strimber M © başladığı zaman ilk evvelâ *taksas'ın, divanıharbin hükü- î'lh elinde'bir oyuncak oldu- & hükümetin emirlerini tatbik d"_hekıen başka bir şey yapma- dt hakkındaki iddialarını red- _:'u. hâkimlerin siyasi fırkala- | ». değil, vatanlarına hizmet et- İ di tini söyledi. Bundan başk. ııı;'fmhırbiıı bu davaları gi & Ke salâhiyeti olmadığı iddia- vardı. Deniliyordu ki: — Dahili bir harp olmuş, iki Braf da silâhla hareket etmiş, 's'lyıl galip gelmiştir. Ş ıı,_l_]'l'u-nbe.-. vaziyetin böyle ol- B 1ğını, hükümete karşı bir si- ! taarruz olduğunu binaen: Ha bunun divanıharbin salâ- d_ğ)'ttı dahilinde olduğunu söyle .an"' Venizelos hakkında şu li- ? kullandı: Şi » di isyanın reisi Elefter- î:lveniıelosa gelelim. İsyanı Gdçi ' iyan, tasmim ve tasavvur ha odı_ır. Venizelos'un isyanın e'“i." isyan patladıktan sonra ki, !'(' hikâyesine zannetmem - nse inansın. Venizelosun | Biy, | m]i" havatından baska elde e- vesikalar ve Burdarasım (Arkası 4 üncüde| Fikret Âdil | tirilmesi y7 l"__ ğ ü vesi, itibaren Moskova büyük operasmım mi k n : Taar T aanür Stakeviç, piyanist $ o Li# t Oborin, dansöz Dudineka, Viyolonist Oj DİLEK KOMİSİYONUNDA GÖRÜŞÜLEN iŞLER Vatan Müdafaası için Yurdun Bütün Kuvvetleri Tahsis Edilecek Kara, Hava, Deniz Nakliye Vasıtalarında Tarife Birliği T ISTANBUL emin Büyük Kuru'tay:ın başkanları : Abdülhalik Renda, Sattfet Arıkan (Ankara Husust Mu- habırimiz Bildiriyor:) .» — AnkaralI Cumuriyet Halk Partisi bü- yük kurultayının program ve ni- BALKAN Dört Dış Bakanı , Avusturya, zamname komisyonu ile dil.k komisyonu bugünkü toplantısı da devamlı çalışmalar yapmış - tır. Program ve nizamname ko- misyonu, Recep Pekerin iştica- Olunacak UYA SABUNA DOKUNMADAN RUSLARIN KONSERiİNDE Dün akşam Rus artistlerin honse- rine gittim. Uçf. biri Türk,üçte biri Rus, üçte biri levanten, üç türlü halk ile dolu bir salon. İlk kat locaların bazılarında, ge- ce tuvaletli madamlar var ki, salo- na gayet hafif bir opera havası veriyorlar. Bazı localarda, sert çizgili Rus erkekleri, ve onların yanında, ha- fi gelişmiş, taze, kumral kızlar var ki, Rus oldııhl:.rzıı ın!ı'ı.nıak içir aportlarına mağa hacet Yok: Boyasız kırmızı dudakları ve yamuk mavi gözlerile “Biz Rus'az!” diyorlar. İkinci kat localarda, Istanbulun ESKİ-YENI!I aa a aeti antalğlir BİNCİ SAYFADA ANA-KIZ Bi l Teleton | (Arkası 12 incide| KONSEYİ V Ma- caristan Ve Bulgaristanın Silâh- lanmak İsteklerini Reddetti Bükreş, 11 (A.A.) — (Havas- dan telgrafla) Balkan konteran- sı Roma anlaşmalarına bağlı meseleleri ve burada Tuna me- selesile Avusturyanın ertgildiği, Avusturya, Macaristan ve Bul - istanın süel statülerinin de irilmesi hakkındaki istekle- ri ve İtalya tarafından düşünü- len orta Avrupa barışının pekiş- .meselelerini — ko - nuşmuştur. Konferansın ÂAkde - niz andlaşması meselesine de dokunduğu sanılmaktadır. Top- lantının çok içten olduğu kay - dediliyor. Kralın Sarayında Bükreş, 11 (Rador'un telg- rafı) — —Bugün öğleden sonra toplanan Balkan antantı konse- yi, ruznamesindeki meseleleri konuşmuştur. Yarınki son top- lantıdan sonra varılan bitimler hakkında bir tebliğ neşredile- cektir. Saat 20 de Balkan antantı dı- şarı işleri bakanları şerefine bir ziyafet verilmiş ve bu ziyafette hükümet erkânı ile elçiler heye- ti bulunmuşlardır. Saat 22 de Kralınm sarayında bir kabul res- rü WYŞJMWM mi yapılmıştır. 12 incide: “Son Dakika” yı okuyunuz. 25binlira Kazandılar Dün Tayyare Piyangosu çe . ı_ııldı'. Resim 25S bin liralık büyük ikramiyeyi kazanan talililerden ikisini görüyorsunuz. Bunlar Fındıklıda Teke yokuşunda 12 sayılı evin yer odasında kiracı olan Nuriye ve Münevverdir. Dün ikramiyelerini almışlardır. ileri gelenleri var. Kızılay'ın ter- emiz giyinmi: acıları ise, Va A Ka a eai temizliğin en güzel kıyafet oldu- ğunu isbata gelmişler gibi, yer yer, şu koltukta, bu locanın kenarında, insanın göğsünü kabartan ör. nekler helinde dikkate çarpıyor- lar. Dün akşam onları ilk bakışta, hakikaten Avrupalı hastabakıcılar sandığımı saklamıyacağım. Salon Bitti, gelelim konsere: Rus operasının balet artisti- ni gördük, bir tenoruünu, bir 30) nosunu, bir basını dinledik. hal söylemeliyim ki, bütün Balkanlarda — meşhur Bulgar ope- rası da dahil — ne öyle bir tenor, me öyle bir soprano, hele öyle bir baş bulabilmek imkân dışındadır. Bu artistler, ölçülse ölçülse; — İskala değilse bile — ancak Vi. yana operası artistlerile ölçülebilir. Volga'yı okuyan Rus artistin se- sinde, ben, dün akşam sanki Vol. ga'nın hendisini dinledim ve onun Volga'yı okurken yüzüne verdiği korkunç ifadede sanki yıkılan Çar- lığı ve onu yıkan amele ihtilâlinin kermızısını, gürlemesini, bütün o derin mânasını seyrettim. Bu artistler, altı üstüne getirilen Rusya'da on beş senelik ihtilâlin meler başarabildiğini, bir iki saat içinde bin kitaptan daha iyi anlat. mağa muvaffak oldular, Fakat benim asıl söylemek iste. diğim şat Kim diyor ki bizde halk gazete okumaz, kitap okumaz. musikiden zevkalmaz, tiyatrodan anlamaz. Eğer halkın zevki olmasa, her artist sahneye beş altı dela ge- tirecek kadar alkışlar ve © derece coşar mıydı? Halka gazete, kitap, musiki, tiyatro namına ne veriyo. ruz ki ne istemek hakkımız olsun? Halkın bugün kendisine verdiği. miz şeyleri beğenmemesi, zevksiz. liğinin değil, belki de zevkinin ne- ticesidir. Ali Nac: KARACAN ç M%âğ?â%âdxw Dün matbaamıza Bir okuyu- -amuüz geldi. Çok telâşlı bir hal de idi. Dedi ki: “— Çocukları çalıryorlar!.,, Ve anlattı: “Beyoğlu « Yenişehirde Ser - kiz adında biri boyacı Tevtiğin 10 yaşındaki çocuğu Mahmudu ve sucu Ahmedin oğlu Salâhad- dini çalmak isterken yakalandı. Halk, heriti linç edecekti.,, YEVTİÇ GELİYOR (AnkaraHusust Mu- habır.miız bildiriyor) Ankara, l1 Yugoslavya Başbal-nr Yev tiç'in yakında Ankarn © ziyaret edeceği tahakkuk etmektedir. Yevtiç hükümet tarafından An- |kara Palasta misafir edilecek, burada çok iyi karşılanacaktır. Yevtiç Anakrada üç gün kala- caktır. İstanbulda da bir iki gün kalması muhtemeldir. Ancak ne zaman geleceği henüz tesbit e- dilmemiştir. Ziyaret gününün Dış işleri Bakanı Tevfik Rüştü Arasın seyahati sıralarında tes- | bit edilmesi muhtemeldir. gerl Arkanof, Tass Ajans muhabiri Alexander St oklitosky,piyanist Makazof, Suprano Maksakova; Kom- #trah,bas Alexsander Pirogow bariton N arkov, tenor Yadam LSovyet artistlerine ait yazılar bu gün Gıncı saylamızdadır) DÜN SABAHKi Dolapderede Dün iki Çocuk Kaçırılmak mi İstendi ?.. Yenişehirde Yanlış Bir Zehap Mahalleyi Karmakarışık Etti. Vali vekili hadiseyi izah ediyor STT CUT GÇT TFT ÇFT CA SAYI - 20 - 3323 Onbırinci YİL Sahıb ve Başmuharrir MAHMUD SOYDAN Müdür: MS18 — Yan jsleri- 24319. İdare ve matbaa — 24210 P. Programı Taslağına Ekler Yapıldı HADiSE 1 — Kaçırılmak İstendiği iddia edilem Mahmmudla arkadaşı 2 .— Karakola götürülenler, 3 — Hidisenin dedikodusu Bu mühim hâdiseyi öğrenmek Üüzere hemen bir yazıcımızla be- raber fotoğrafçımızı da vaka ye rine gönderdik. Hâdisenin tafsilâtına girme. den önce yazalım ki, son gün - lerde halk arasımda bir takım korkunç sözler yayılmağa baş - lamıştır: “Çocukları — çalıyorlarmış”, (Arkası 12 incide) Belediye mahalleleri ayrı ayrı renklerle boyayacek!,, * Gazetelerden , — Usta!., bi bürükmeğ 'a mahalleye ne renk — Her boyadan boyadık, fıstıkt. Vö kaldı.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler