11 Mayıs 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

Müdür: 24318 Yazı işleri: 24319. Telefon ( Ha e a 24310 IĞ:Yııı 5 Kuruş ISTANBUL BUGÜN | - ÜN ç — veyemi Sefsem türter — | Orhan Selimin Öztürkçes 3 — Şehir haberl Ücüder — Ankara mühabirlerim' telelohları — ulla, Ataç'ın yazısı — Feleğin Cün fıkrası. Cüde : Aziz Hüdayi Akıkmuı.ıw *Bizde Casuşluk” adlı | | çzeri — Kendi kendimize | İ çatıyorur. blücide » Böm haberler Meda : — Hitlerin “Kavgam” a0 İt Kitabiim. tercümesi — , Sarı Bal. Köede * Spor bitcide : — Ekonoml. Macuda: — Eti neden pahalı yiyoruz? ZS Sıhi Üi e VB
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYI 19 3: Onbirnci YİL Sahıb ve Başmuharriri MAHMUD SOYDAN 24319. 24318 Yazı Mi İdare ve matbas : 24310 Peyami Safanın tıkrası — | Orhan Selimin öztürkçe — Şehir haberle Ankara Eti neden pahalı yiyoruz? Sibhi özüdle: P İstanbulu nasıd al &? — Sevinşenler, evle- menler — H kâye Briç dersleri — zen, çek blir — tında 40.000 kilometce a. Moda — Yarmın büyükleri. S nema ok ge- zal Ortada: ATATÜRK Büyük Kurultayda söylevini söylerken; Sağda: ATATÜRK kuru'tay Üyeleri arasında oturuyor ; Solda:Dördüncü Büyük Kt Almanyanın İ DÜNKÜ MAÇ D İ BAI&N KbNSEYi TOPL_A_HDI | j ; mışsğğîîîs: Romanya Krali Dün Balkan « UVASABUN% Fenerbahçe Fena Oynadığı '&zıda Hitler rejiminin Alman- B . . onu H * j Büne sük " memndn Hariciye Nazırlarile Görüş- Halde Galatasarayı Yendi İâda ulusal birlik bakımından Üyük başarışını anlatmağa ça- İşmıştım. Gerçi bunun önemini Oilamak için Alman ulusunun uncu asır içindeki tarihini özönünde — tutmak gerektir. lemark'tan önce Almanya bir Soğrafya mefhumundan ibaret - İ Mukaddes Roma imparator- Uğunun bir istihalesi olan Al- lan. konfederasyonundan müt- hit bir Alman imparatorluğu | eydana getiren Bismark bile imanya'yı ulusal birliğine ka- Netüramanlış, büyük savaşın <er hd?"_—A'TW"H bir ta İlğüt 1919 Weimar kanunu vi tü, Beraber Yemek Yediler. Tevfik Rüştü Aras dünkü konsey toplan- tısı hakkınca, Bükreş muhabirimize dikkate değer beyanatta bulundu (Bükreş Husust? Muhabirimiz bildiriyor) | Beş altı ay kadar cvvel, gazete- ler, bir banka müdürüne büyük sui- istimal isnadile işten el çektirildi ğini haber verdiler. On binlerce ton buğday satılmış, satıcı müdür alıcı ile anlaşmış, el altından komisyon alınmış ve daha bunun gibi her bi ri değilibir banka müdürünü, adi bir muhasebe kâtibini bile bütün hayatınca öldürmeğe kâfi tafsilât verdiler. Koca müdürün ismi, #sil ettiği daha koca firman: beraber, aylarca, — yankesicilerle yanyana dizildi ve teşhir 'edile edi- İc, halk içinde eridi, eridi, nihayet sıfıra indi. Fakat tetkikat, tahki- un çatmadığı mü? Bunun üzerine bankanın vicdani Hava biraz serin arna güzel... | yükselen Adnan çıkarılmış, ye- Harmın ikinc Fenerbahçe stadı dün yine bü - yük günlerinden birini yaşadı. Kapalı tribünler dolu, açık tribünlerde pek az boş yer var. Daha evvel yapılan şilt maç i biter bitmez ev- velâ Galatasaraylılar, sonra da Fegerliler çıktılar. Taraftarlar alkışlıyorlar, ba- ğırışıyorlar, ilk heyecanları bi- raz yatışabilince takımlarını tet kik ediyorlar. Çünkü iki takımı- la değişiklikler var. A yEN Zi yo piyakos | da oynayamıyan Niyazi tekr rine genç istidatlardan Gündüz geçirilmiş; merkez muavin mev- kiinde de rine yeni ve genç bir oyuncu oynatılıyor: Kırmızımtırak saçlı Hayrullah ismninde bir Fialandiyalı... | Hulâsa takımlar şöyle: — Fenerbahçe — | Bedii Lebib - Yaşar Esat Ali Rıza * Yaşar Fikret Niyazi-Namık Şaban Na- ci — Galatasaray — Lütfü Ösman $ nin yaptığı, hükümdarlık Sit kaldırmak ve onların yerle- e cumhuriyetler ikame et - A *ğe münhasır kalmıştı. Ancak nanya'da rejionalizim Hit - B İnkılâbına kadar devam etti. t dağınık Almanya'dan müt- biz b mütecanis - ve mütesanit ıiı, Alman ulusu yaratan Hitler- ü Hitler'in rejimi altındadır i Almanya meselâ Fransa gibi, d*“!al bir devlet, Berlin'de o | takıma girmiş; buna mukabil de, Ölimpiyakos müdafaasını Fikretle birlikte allak bullak &- den Şeref külübe yeni girdiği için resmf bir maçta oynatılamı- yor, Galatasarayda da, son zaman- larda hücum hattının ortasında bir favul ve ofsayd âbidesi gibi kızarır ve yanlışı düzeltmek — için | daha düne kadar hırsız diye yal sına yaptıştığını iş bi Fakat bir here şeret her şerefli adam gibi, verilen 'si elinin tersile iter, “istemem, ne Şa- mın şŞekeri,ne Arabın yü- zül!,, der ve mesele de... biter. Hadise bu. Fakat bence, asıl me- sele, bittiği gün başlamıştır. Kafa- mın içinde acayip bir istifham işa- reti halinde, şöyle bir sorgu sivrili- 3or: Halka edi bir çapalcu gibi ta- e nıtılan bu adamın şerefine sürülen *vletin merkezi olmuştur. lekeyi kim, nasıl tomizliyecek ve Tusal birlik bakımından yeni e sürenlerin “mescle bitti!,, demele- geçdin Almanya'ya temin etti. | $ HKi z ai e n göLRANÜE GA AiREt Üde " faydalar âşikâr olmakla bera. D Emey ayariire l eee ae , Ş REİ aeT yok olur mu, ve yahut, var mıdır egğşşmsacı Almanyayı tec Anlaşılıyor ki yoktur ve asıl bu, ici bir netice vcrc_iıgı de vatandaş şerefinin ara sıra halk ydandadır. Ve Hitler idaresi önüne atılacak susturucu lokma ":lndı nihaf bir hüküm ver- ;—alı:m. î:—lmııı'ı;ır Z' korhıı'udu_ıi gezden önce madalyanın her ü DeER B LEZ SAA n İkt $ “Aman... Başıma bir şey gelir!,, di. ; ârlf';ıa da bakmak gerek- ye hattâ sokak ortasında işaretçi * Gerçi Almanya bütün tari- lik eden belediye zaptiyesini dahi © bugünkü kadar siyasal 5a tenkit edemiyecek kadar korkağız B Kizlik içinde kalmamıştır. amma, ilâmaşallah, insan şerefile .ann ile Almanya arasındaki oynamak fırsatı çıkınca, onu as- Üy; E ) la kaçırmayız. Her hangi bir işin kürürü| rekabet asırlardan beri aslını faslını karıştırmak lüzumu- diçüP giden bir anane halinde- Bu: Haydi bunu tabil görelim. nu duymadan, kulağımıza nasıl 1 't yeni Almanyanım arsrulu- çarpmışsa öylece, ne imiş, neden Bal - Si Biş 4 AYatta güvenebileceği tek olmuş ve nasıl olmuşunu araştırma- devlet Yoktur. Avusturya'ya dan, habire yazarız. Araştırmayız, b çünkü araştırırsak “sansasyonel,, çür” Büddüğü siyasa ile bu kü- Cümhuriyetin husumetini | kaçar, yazamayız. Yazamazsak, teşhir edemeyiz. Teşhir edemezsek n ; dedikoduculuk ile arasında gözle ZİŞi gibi, Tralyayı da Koc törülmiyecek kadar az fark kalan UŞ ve Küçük İtilâl devlet- AMAD AE D M e sanarız. üğtar, Bs:a._ısaı_c:aııu;ğx:ı Ğîıur Böyle olunca, gündelik yazıcının ti o yüYÜk savaşın sonu başka mahallelerin dedikodularını dörçöYyet Rusya Almanya'nın eteklerine doldurup daradar kendi Üğr h Gı Sınır komşusu olma- Mnga e bu ülkenin toprakla- diğil bir takım emeller besle- 1 İlân etmekle Rusyayı gü- mahallesine getiren ve hapı kapı Sin; İrmiş ve harpten önceki A dolaşıp herkesin önüne döken çe- nesi düşük karılardan ne farkı ka- Sendi b"i"ğinm felâket sebeplerinden n yüü Rüs - Fransız yakınlı- İbrahim Hayrullah Kadri Danyal Fazıl Gündliz Münevver Necdet Hakem Allen... Artık hakem- lerimiz arasında bir Fenerbah. | çe - Galatasaray mMaçını idare e- decek babayiğit kalmadı de. mek... Doğrusu da bu ya!.. (Arkası 7 incide| rılan adam, 10 Mayıs millt Bayramı merasimine sahne olan Bükreşle kralın sarayı Bükreş, 10 — Balkan konse - | kendilerile görüştü. Bu hasbü . yi'bügün ilk toplantısını yap Ççarpan tı. Bu toplantının milli bayra - e| | ma rastlaması ayrı bir hususi - Müteha yet gösteriyordu. | Askeri geçit resmine saat unr | tan göze samimiyet, herkesi ediyordu i rol, yü Misafirlerini, orada odlı_: yemeğine davet ettiler, it resmi saat bire doğru bitti. Kral, dört hariciye nazırı ile birlikte otomobillerle saraya gittiler ve öğle Yemeğini saray- da beraber yediler. —— ş Merasim esna meçhul asker ler koydular, K ukta başlandı. Muhtelif kı - talar, ışındaki büyül danda toplanmışlardi. Mera: urmalı üni - man aların nda nazırlar esine çelenk- mşu devlet na- dusuna gös | eri bu nezaketli alâka, lerin bir tahassüs i he? ; Yalnız şu fark: onların dediko- dusu daha zararsızıdır, çünkü ma. hallenin duvarları arasında kalır Gazetecinin ise, eline ipuçu geçme. sin, adamın ipliğini pazara, hem de memleket pazarına çıkarır. Kıssadan hisse; topları ve tay tayyare müd irak etmekte idi - yareler de i ler Kral, geçit evvel, kendi Oridor'dan luîıî“ satın alman Lehistan eneyçünun sağlamlığı da son tt Te kararında görüldüğü t ginçek şiiphelidir. Dış B ton'un Berlin'i ziyaretin- c:.mı n e esini - yapmaktan çe kinme hissi Yaratılacağına, pîcl ticaretini yasak edecek, gazeleciye her hangi vatandaşla memur ara. sında şeref bakımından asla. fark olmadığını öğretecek kayıtlar kon- *a, acaba daha iyi olmaz mı? Ali Naci KARACAN (Arkası 8 incide) Dünkü maçtan bir enstantâne

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler