20 Mayıs 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

20 Mayıs 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇARŞAMBA | LAN Ankara 20 | MAYIS 1936 “Kazanç vergisinde de İSTA we gişiklik Vergi mükelleflerin lehinde olmak üzere tadil ediliyor Beş yüz liradan âsağı taahhütlerden vergi kesilmiyecek, seyyar satıcıların ruhsat tezkeresi harcı 25 liradan | liraya indirilecek , Ankara, 19 (Tan) — İşçiler için kazanç Kün tesbit ettiği vergi İ hafirleştirmek ve bazı mü İâzyik eden kayıtları kaldırar Mİ vaziyette bakımında, Xün ve birlik hu ilefe daha ziya» genişlik ve kolay in etmek in kazanç Kikiimler: hâsil olmuştur. Bu maksatla finans baka: fından hazırlanan kanun lâ ükümet, önümüzdeki günle Mütaya verecektir. Bu Jâyiha ile de “lunacak hükümler şunlardır; 1 — Müteahhitlerin kazan: tinin mazbut bir şekilde al temin için devlet d erine ve devletçe 2 Mese ve şirketlere karşı ts elinden kesilmesi esas kabul edil- Mişti. Taahhüt mukavelesin İP kısmından kaza: Gibi bir netice vermiştir. Hususi olan ti Messeselere mal Mitanlar için böyle bir kayıt bulun- ğı cihetle devlet sermayesile İş- Milesseselerden daha pahalı mal al ik mecburiyetinde kalmışlardır. Devlete bağı müesseselerle husust seselerin ticari vaziyetinde hâ - Nİ olan bu müvaz ğin izal Sin taahhüt bedellerinden kazanç ver i kesiler i j hak bütçesi daire ve miless k Yilâyet ve belediyelere hasrma lü- bâsıl olmuş angi A taahhü m takdir llkkilere yer bırakmamak Eİ bakımdan taahhüdün ve Üzere taahhüt bedellerinden vergi iniyeceği şeklinde bir had kabulü b etmiştir. “2 — Bundan başka kazanç vergi- yöden istisna edilmiş bulunan te Sanayi muafiyetine tâbi rhilersese arasına imtiyazlı öğeketler de dahil ok halde kanunda sarahat bulur- Kikesından dolayı bugüne kadar bu ta ler hakkında htkmün tatbiki ci Ne gidilmemiştir. Bu husus kanın Yapılan bir fıkra değişikliğile tah- 3 Ve alınmıstır. — Ecnebi memleketlerden gelen İ iş #lerin verdikleri temsillerde bi- İagpedellerinden damga resmi gibi a, ilerle darüilâcize hissesi ayrıldık iğ ara geriye kalan miktarm yüz- ak bugün kazanç vergisi olarak “ İr We“ Bumaralı kanun mucibince İş, © bedellerinden yüzde 10 da tay Xi, Tesmi tahsil edilmekte ve gu su- la 5 hazineye ait resim mikta- evi İşle- | husu ıyacağı tatbika -| gpda birçok ihtilâf ve tereddütleri| iktadır. Damga resmi yüzde 5! li) seyyar satıcılar Yakın Şarkta yaymağa çalışacakmış! © Mussolini doymadı mı? hâkimiyetini Edenin Cenevrede Fransa, Türkiye, İspanya Yu- nanıstan, Yugoslavya murahhaslarıyla Akde- nizin emniyeti meselesini tetkik ettiği bildiriliyor Londra, 19 (Tan) — Nevs Kro- ma göre, İngiliz dışişler ığu sırada, etrafm- sa, İspanya, Yugoslavya, Tür ve Yunanistan murahhasları ile bir mülâkatta bulunmuştur. te bu mülâkatlarn neticesin karar verildiğini -söyliye- ette olmadığını bildirmekle kaydetmektedir: “İlinde mütekabil muavenet yapılacaktır. Bu vaziyet dahilinde -| Akdenizde bir mütecavize karşı müş tereken hareket olunacaktır. Habeşistanm ilhakmr ilân etmiş o- lan Mussolininin Akdenizde de ve bil a yakm şarkta hâkimiyetini yay- a çalışacağını yazmaktadır. Şimdilik Mesırin İşgali mevzuu ba- s değildir. Fakat herhalde Italya Libya ile Habeşistan arasında bir şe- rit almak ve iki müstemlekesini biri. birine bağlamak İstiyecektir. TArkası 10 uncudaT Leon Balumla karısı Fransa sosyalistleri kongresinde Dün gece, saat yirmi üç buçukta Tarlabaşımda feci bir cinayet ol- 65 şe çıkmaktadır. Bu nisbe- 4 Köri âşikür olduğundan yüzde ? be? Vergisi yüzde 5 ge indiril. | iy ii Sayyar hizmet erbabı günde Yri safi kazançlarınm 12 misli | Yaş 70 tâbi olduğu halde seyyar satı 4 siler ve hamallardan gündelik | Safi kazançlarnm 20 misli ka-| Sergisi almmaktadır. Sermaye Parası bulunmuıyan ve sainin ye inen seyyar satıcılarla ka- İvierzisi kanımımun 37 İnci mad. pi fıkrasına girmiyen sair a- ii İşçilerle seyyar san'at sahip- İİ kismda bir fark bulunmadığın. NO da ayni niabete tâbi tu. Muhik görülmüş ve işçi ma. ©lân bütün mükellefler bir arak vergi nisbetleri de müuştur.Biri bekçi olmak tzere iki ki- $İ çok ağır surette yaralanmıştır. Ci- neyeti geceleyin haber almca bir mü harririmizi hâdisenin cereyan ettiği yere gönderdik. Sözü arkadaşımıza bırakıyoruz: Saat yirmi dört... Bütün Tarlabaşı semti ayakta... Herkesin ağzında ei nayet haberi dolaşıyor. Grup grup, dar sokaklarm içinde toplananlar; en zâyade vazife başmda kalbine biçak yiyen bekçiye aciyorlar. Bilhassa, Tarlabaşının Tavla #okağı tam bir heyecan içindedir.Marifetini ve yapa- cağını yaptıktan sonra firar eden ka- til aranmaktadır. Fakat bütün ara - malar, araştırmalar netice vermiyor, İmdad; sıhhinin çan sesleri işitili - yor. Kaldırımın üstünde polisler ara- (Arkası 10 uncuda) sında baygın bir halde yatari zavallı “Geceki feci cinayet | Bir bekçi kalbinden bıçaklandı bir kişi de hafifce yaralandı Vak'ânın faili Remzi isminde bir şofördür bekçi güçlükle kendisinin kimin tara- fından vurulduğunu söylüyor, Polis- ler,devriyeler not alıyorlar, Beyoğlu- dun büyük bir kalabalıfını sokekla- ra döken, hemen herkesi Tavla soka- gina çeken cinayet göyle olmuştur! Tavla sokağında randevücl göz- Hikü Ruhiye ünvanile tanmınış olan bir kadm vardır. Bu kadm, uzun se- nelerdenberi o civarda bulunmuş, şöhret kazanmıştır. Gözlüklü Ruhi- yenin kardeşi Ahmedi de tanımayan yok gibidir. Ahmet, gece yanma bir kadm al mış, beraberce gezmeğe çıkmak is- temiştir. Tavla #okağında konuşa konuşa ilerliyen Ahmet, çıktığı ev- den henüz yirmi adım vzaklaşma- mışken karşıdan karanlıklar içeri- sinden birisinin kendilerine doğru gelmekte olduğunu farketmiş ve ya- Arkası 10 uncuda) NBUL Okuyucularımızı sigorta ediyoruz (Sigortaya ait tafsilât 11 ineldeJ İdman Bayramı Habeşistanda İtalyanlar bir İngiliz | zabitini tevkif ettiler İngiliz elçisinin Cibutiye yolladığı diplomatik çanta yolda kayboldu Londra, 19 (Tan) — Adisababada- ki İngiliz sefaretinden Cibutideki İn- giliz sefaretine gönderilen diplomatik | İbir korya çantası yolda kaybolmuş - tur, Ingiliz dış işler bakanlığı Adisa- babadaki elçisine bu işin süratle tah- kikini emretmiştir. Kezalik Habeşis- tandaki Ingiliz seyyar hastanesi kü çük zabitlerinden Diredana Bonnerde tevkif olunmuştur. Bir köpek tarafmdan ısırıldığı ve kuduz iddiasmdan Bonner tedavi idi. Evvelâ burada tevkif edilen z2- tm İngiltere sefareti ateşemiliteri ol- duğu zannedilmişse de sonradan bu- dun doğru olmadığı anlaşılmıştır. İngiltere hükümeti bu hususta tal ya nezdinde teşebbüsatta bulunacak- tir. Yine senelerdenberi Harrarda bu - lunan bir Fransız papaz Habeşistan- dan çıkarılmıştır. Adisababadaki Italyan mahafili s6- |faretlerdeki silâhları bile toplamak Jistemişlerdir. Fakat İngiliz sefareti silâhlarını vermekten Imtina etmiştir. korktuğu için Gün aşirı an Uzun yıllardanberi “Akbaba, mec- muasındaki yazılarile tanınmış ve sevilmiş olan Yusuf Ziya ile Orhan Seyfi Tan yazı ailesine girmişler (Gün aşırı) başlığı altında bir gün Yusuf Ziyanm bir gün Orhan Sey- finin yazısı çıkacaktır. İ Bu yazılarda günün vak'alarını, ce- | reyanlarını, san'at düşüncelerini bulacaksınız. Türk edebiyatmın bu iki mümtar çehresi esasen okuyucularım dalma Atatürk günü i büyük heyecanla kutlula Ttalyan askeri makamları tarafmdan | in Odene gitmekte!” ik bir intizam ve muvaffakiyetle yapıldı bütün yurd 19 Mayıs semlikleri da | ndı | dün büyük muvaffakıyetle yapıldı Atatürkün, milli mücadeleyi hazır lamak ül ısuna çıkışının 17 inci yıldönü dün Üniversitede parlak enle kutlulandı. Yal- nız memlek: . cihan tarihinin 8 muaz » zam bir har 1 olan bu hatırayı tes'it için bütün iksek tah sil gençliği Üniversitenin konferans salonunda toplanmış bulunuyordu. MAKİNEDE Londra, 19 (Tan) — Habe- şistanın işletilmesi için İtal- yanların Almanya ile yap- mak istedikleri ekonomik anlaşma etrafında Berlinde hararetli temaslar yapıl maktadır. 6 kişiden mürek- kep bir Italyan heyeti Ber- linde bulunmaktadır. Bunla- rn başında bulunan Maçya Habeşistanm ekonomik işle- tilmesi için Hitlerle iki defa komuşmuştur. ri pa Atatürk spor tam saat on yedide, istik- © büşlandı. Marştan sora m Mili Türk Talebe Bir- ilk sözün İzmir Saylavr LArkası 10 uncudaj aaaaaaeeeeeesenenee İdman şenliklerine ait muh- telif resimler 7 inci sayfada Parti. Kamutay z grupu toplantısı Dışişler Bakanı Vekili dış siyasayı izah etti Ankara, 19, (A.A) CHP. Kamutay grupu İdare heyeti Başkan lığından ; C. H. Partisi Kamutay grupu bu- gün öğleden sonra Dr. Cemal Tun- canm başkanlığında toplandı. 1. — Dış işleri Bakanı vekili Şük- rü Saracoğlu genel siyasal durum hakkında Partiye izahat verdi. 2. MahelM idareler komisyonu- nun hazırladığı raporun tetkilcine de vam edildi. hareketleri bayramı dün canlıbir şekilde kutlulandı Kürek yarışlarında şer birincilik aldıl Galatasaray ve Beykoz iki- ar, 1934-1935 senesi B. takımları şampiyonluğunu Fenerbahçe kâzandı lezzetle aradıkları bir çift imzadır. Ince zekâ ile yüksek bir san'atin birleşmesinden doğacak bu fıkra- ları karilerimizin büyük bir haz ile takip edeceklerini umuyoruz. ÜRER AR Fenerbahçe 1935 senesi Türkiye birinciliği şildini alıyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: