19 Mayıs 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

19 Mayıs 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TAN SALI 19 MAYIS 1936 Ya 2 — No, 388 TELEFON; 24318, 24319, 24310 Ankara caddesi No 100, Hükümet MM» Bütçe encümen EVI 12 Sayfa 5 kuruş : STA inin raporuna göre - her türlü tecavüze karşı tedbirler almaktadır Bütçe projesi "Ankara 18, (Tan) — Kamutay tçe Encümeni, 1936 bütçe proje- 8i üzerindeki tetkiklerini tamamla - mıştır. Projenin aldığı son şekille encümen mazbatası matbaaya rilmiştir. Yarım Kamutay azalarına tevzi edilerek bu hafta sonunda umumi heyette müzakeresine ba macaktır. Bu maksatla Kamutay gün toplanacaktır. Bütçe encümeni mazbatasmda, 1935 mali yılının 12 aylık tahsisatı- hin sene sonundaki fazla tahsilât Payı da hesaba katılacak olursa iki Yüz milyon liraya varacağı ve. bu Suretle tahmin edilen yeküna nisbet İle beş milyon, 1934 tahsilâtma nis- betle de sekiz milyon lira bir fazla- lik hâsıl olacağını tasrih etmekte ve bu fazlalığın gerek ihracat malları- mızın ve gerek hububat fiyatların- da vaki olan yükselme sebebile hal- kın istihlâk kudretile tediye kabili yetindeki inkişaftan ileri geldi Vs hükmetmek lâzimgeleceğine işaret edilmektedir. Ayni mazbataya (göre hazine, kendisine verilen kredi salâhiyetle - tinin büyük bir kısmını kullanma dan devlet taahhüdatmı kendi ken- dine Kargılıyabilmiş ve bu- suretle! Öclet itibarı dahil ve hariçte emin VE mahfuz bulundurulmuştur, Et tümen mazbatasında döviz vaziyeti- Miz tahlil olunduktan sonra şu dik- kâte değer mütalen serdedilmekte - Döviz vaziyetinde Müvazene “Maliye Vekâletince verilen | he- Baplara göre, 1935 döviz vaziyeti - MİZ beş mliyon lira kadar bir açık Vermekte olup son günlerde Fransa ükümetile tesis edilen anlaşma ile mun üç buçuk milyon liralık kıs- kapanmış olacağına göre, bu se- m ihracatımızı umduğumuz İnkiş- ile hükümetin almağa d ede- &eği tedbirlerin mütebaki açığı da bertaraf edileceğine ve Türk parası e m hiçbir tehlikeye maruz almıyacağma kani bulunmaktayız. um İstihsalâtımızm tedricen Artmakta olması, ve bu cümleden o- yek maden cevherlerinin istihsal m ret için esaslı tedbirler alın - Yün bulunması gayesi de bir müd- har volra tabii bir muvazeneye maz- dü acağma emin bulunduğumuz e Yaziyetimizin o vakite kadar N ümetçe alınmakta olan tedbirle- ihtiyaç göstereceği tabiidir. Bu tag pledir ki hükümetin bu husus- mesaisini kanan şükranla kay- İettikten sonra bu mesainin teshil Haksadile, encmenimiz, bütçe Jâ- Sihasma eklenen bir lâyiha ile 1938 Beç me ait döviz Ihtiyaçlarınm, en le aziran #onuna kadar İcra Ve- tini Heyetince bir cetvelle tesbi- Tani Ve kambiyo teşkilât ve mua- Başvekilin yakın muraka- & konulmasını derpiş et- ün 1 ktisadi buhran azalıyor iy, abatanın iktisadi vaziyeti tah- daye kısınmda ise, 1981 senesin- aran, si düşmekte olan ihracat mal- m. fiyatlarının yükselmeğe lığı Ve dün za buhran birçok memleket - a olmağa yüz tuttuğu, bi- kg leketimizdeki in'ikdi May, çetimizin ekonomimizi koru - üzerinde tetkikler tamamlandı, bu hafta içinde müzakerelere başlanacak Ii Encümen Reis Vekili Mükerrem (Bütçe Encümeni Reisi Mustafa Şeref İ ii - Sivas hatlı Yeni demiryolu inşaatına idün merasimle başlandı BGOMÜSKANE © TAZINCAN Erzurum ve Sıvas demiryolu mıntakasını gösterir harita Erzurum 18, (A.A.) — Erzurum - | Aşkalenin beş kilometre garbında Sıvas demiryolunun inşaatına baş - | yapılmıştır. “Törene davetli olanlar, lama töreni bugün saat 12,30da (Arkası 10 uncu, di Filistin hâdiseleri vahimleşiyor Kudüste fevkalâde ahval vaziyeti ilân edildi Araplar Yahudileri öldürmekte devam ediyorlar. Hayfada Kudüste Yangınlar çıktı ” d 7 | ç © Şa e Kudus sokaklarında intizamı iadeye çalışan İngiliz neferleri Rig sin aldığı tedbirlerle dahâ “nayi meticeler vereceğine şüphe| Ve kı SI Mütaleasr ileri sürülmekte Buy makta olan fabrikalar ma- | Meze m maliyet fiyatlarının mem haine liklerinin iştira kudret- ş İl, EUN bir dereceye getirilme- yn cl ikümetin meşgul olması te- Miş M maktadır, Semer, Ne hizmetleri bahsinde bütçe üdataa bütçemiz Mİlli müdafaamıza temas (Arkası 10 uncudal Kudüs 18, (Tan) — Şimdiye ka- dar yalnız eskişehirde tatbik olu - nan fevkalâde ahval vaziyeti, bütün şehire teşmil olunmuştur. Saat 20 den itibaren sabah saat 6 ya kadar yollarda gezmek yasaktır. Vaziyet gittikçe vahimleşmekte ve Araplarla Yahudiler arasındaki hâdiseler art- maktadır, Dün gece Kudüste halk sinema- dan çıkarken birdenbire bir grup, bunların tizerine ateş etmiş ve üç Yahudiyi öldürmüştür. Hayfada ve Kudüste bombalar patlamakta ve yangınlar olmaktadır. Hayfadaki yangın mühim zararlara sebep Ol muştur. Limanın mühim bir kısmı da yanmıştır. Burada da iki Yahu- di ölü olarak bulunmuştur. Dün sokaklarda bir İskoçya müf- rezesi asayişi temin etmiştir. Fev- kalâde komiser dün yüksek memur- ları toplyarak durumu tetkik etmiş- tir, İngiliz memurları, Arapların bu - LArkası 10 uncuda) TAN sigorta NBUL .Dün gece limanda bir kaza oldu İzmir vapuru İlgaz yapuruna çarptı ikisi de yaralandı Dün gece limanda bir kaza olmuş- tur: Denizyolları idaresi hesabma kö- mir getiren Izmir vapuru, ortaköyde denizyolları deposuna yanaşırken, su- larm cereyanına kapılarak, kereste yükile rıhtımda bağlı duran İlgaz v purunâ bindirmiştir. Bu çarpı da,| her Iki gemide de rahne açılmış, ilgaz baş tarafından, İzmir vapuru da ar- ka anbarlarından yara almışlardır. Yapılan ilk tahkikata nazaran 1i- gaz vapurunun yer değiştirmediği İzmirin rıhtıma yanaşması için ma- anlaşılmıştır. Liman vaz'iyet etmiştir. Tahkikata bugün devam edilecek - tir, İtalya Arnavutluğu © tahkim ediyor! Yanyadan Atina gazetelerine bil- diriliyor: Görice ve Ergriden gelen yolcula- rm söyledikleri. ii ne göre, günler- denberi bekleni- len kalabalık bir Italyan askeri he yeti dün Draç li- manma gelmiş - heyecanla Şehrimizde bir çok Bügün, Atatürkün (o 1919 da Anadoluya ayak bastığı günün yıl dönümü mfinasebetile, memleketi - izin her tarafında olduğu gibi şeh- izde de tezahürat yapılacaktır. Bugünün milli bayramlar içine alm- ması hakkındaki Karar heniz kanu- Okuyucularımızı ediyoruz (Sigortaya nit tafsilât 11 incide) 19 Mayıs bayramı Atatürk günü her tarafta kutlulanıyor eğlenceler hazırlandı, idman şenlikleri Taksim stadında yapılıyor re Samsunda Atatürkün at üstündeki heykeli olunacaktır. Evvelce de yazıldığı gibi Idman şenlikleri muayyen program dahi inde bu sabah saat 10,30 ta Taksim stadında yapılacaktır. Bundan başka Atatürk 919 da ev- veli Samsuna çıktığı cihetle İstan- bulda bulunan Karadenizliler talebe birliği tarafından üniversitede bir merasim hazırlanmıştır. Saat 17 de üniversite konferans salonunda ye- herkes iştirak TArkası 10 uncudaj ikmal edilmiş olacak ve bu suretle Adiryatik ve Iyonyen denizlerinde hâ kimiyeti temin edilmiş bulunacaktır. Yünanistanm İpr hududu boyunca Leskovik ve Görice taraflarına du is- tihkâmat yapılmaktadır Bu tahkima tin yapılmasındaki | süret ahalinin bayretini celbetmektedir. Bundan baş ka yüzlerce İtalyan zabitleri Arna - vutluğun her tarafımı dolaşarak to- poğrafya haritaları yapmaktadırlar. Avlonya ve Draç limanlarma her gün italyan gemileri dehşetli miktarda cephane getirilmektedir. Londra, 18 (Tan) — Radyo ajansma göre, Mussolini Hit lere müracaat ederek Ha- beşistanm ilhakımı tanıma- smı istemiş fakat Hitler Büyük Britanyanm malü- matı olmadan derhal cevap veremiyeceğini bildirmiştir. Brüksel, 18 (Tan) — Mus- selini ile Almanya arasında Avusturya meselesi etrafım- da bir anlaşma yapıldığı ve- ya yapılmak üzere olduğu haber verilmektedir, Yunan Kralı Korfoya gidiyor Atina, 18 (Tan) — Kral yarm öğ- le üzeri bir harp gemisile Korfoya gi- decektir, Burada yedi adanın Yuna - nistana ilhakı yıldönümü münasebeti le yapılacak merasimde hazır buluh- duktan sonra adaların her birini ay- rı Ayrı ziyaret edecektir. Yunan filosu manevrada Atina, 18 (Tan) — Grev esnasın- da Selâniğe gönderilmiş olan torpi - toların manevralar yapmakta olan fi- loya iltihakları emri verilmiştir. ! Deniz Bakanlığma gelen telgrafta manevralar yapmakta bulunan do - ganmanın Sisamdan Midilliye geldi- ği ve ayın 31 inde Faler limanma dön müş bulunacağı bildirilmiştir. Vehip Paşa Kahireye geldi Paşaya göre Habeşler zehir- li gazlara mukavemet ede- mediklerinden yenildiler Portsaid, 18. (A.A.) — Habeş or- dusunun eski müşavir ve mütehassi- sı Vehip paşa, Straithbrid vapuru i- le buraya gelmiştir. Rıhtımda bir çok meraklılar toplanmış idi. Vehip paşa, vapurdan çıkar çıkmaz, hemen Porstsaid otellerinden birine gitmiş- tir. Halihazırda bu otelde Habeş (Arkası 10 uncudal Bu listeye göre tamamile ikmal edi miş üç zırhlı vardır. Bunlar Deuts- chland, Admiral Seheer ve Admiral Graf Spee'dir. Bunlardan başka iki tir, Bu heyetin niyet kesbetmediğinden bugün Tes- Arnavutluğa gel- mi dairelerle müesseseler açık knla- | mesinden mak - caklardır. yalnız idman şenlikleri ol- sat Avlonya et- duğu cihetle bütün ortamekteplerle | vafımda sap © |iseler kapalı kalacak, fakat ilkmek,.| pıladök, bu merasime cahinağı tik RAE ögo | creed mn m ve teftiş etmektir. Bu tahkimatla İ- ” talyanın Sason adacığının müdafaası| MA K İNEDE Dokuz i htisas mahkemesi kaldırıldı Ankara 18, (Tan) — İşlerinin mik tar ve mahiyetlerine göre idameleri- ne lüzum kalmadığı anlaşılan Sivas, Trabzon, Balıkesir, İzmir, Muğla, An talya ve Adana adli ihtisas mahke - melerile İstanbuldaki 8 numaralı ad- İli ihtisas mahkemesinin 1 Haziran 11936 tarihinden itibaren kaldırılma- sı Bakanlar Heyetince kararlaştırıl- mıştır. Almanyanın harp filosuna dair olan liste neşredildi Almanyanın 3 zırhlısı vardır, 2 zırhlı 3 Alman filosunun bir kı smi manevra esnasında Berlin 18, (A.A.) — Resmi gaze- zırhlı da inşaat tezgâhlarında bu - te, Almanyanm harp filosu cüzü -|lunmaktadır. Bunlar da “ Ersatz- tamlarının 1 Nisan 1936 tarihinde- ki miktarma ait listeyi neşretmiştir. olsass” ile “Ergatz-hessen” dir. Ay- Tica üç tane de eski zırhlı vardır. Listede bunlardan başka ( ikmal edilmiş altı kruvazörle inşaat tez - gâhlarında bulunan üç kruvazör, 19 LArkası 10 urcudaj diki

Bu sayıdan diğer sayfalar: