19 Mayıs 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8

19 Mayıs 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EKONOMİ PİYASA VAZİYETİ Tiftik piyasası harareti muhafaza etmektedir. Son günlerde Sovyet Rus ya tcaret mümessilliği İle Fransız firmaları tarafından mühim miktar da tiftik satm alınmıştır. Satışlar en ziyade İnce mallar üzerine olmuştur. Bu sarsmtılar Üzerine fiatler, geçen haftaya nisbetle kilo başıma 2 kuruş kadar artmıştır. Son günlerde Alman yaya olan yapağı ihracatı durmuştur. Anadoludan gelen haberlere göre, bu seneki tiftik rekoltesi geçen seneye risbetle fazladır. Bu sene satışlar, birkaç senedenberi görülmemiş bir su rette çok olduğu için eldede istok pek az kalmıştır. Yeni sene mahsulünün fazla oluşu, tiftik fintlerinin düşkün. lüğüne tesir etmiyeceği anlaşılmak- tadır. Balık ve et fiatleri Son günlerde balık fiatleri pek u- cuziamıştır. Kalkan balığı 25-30 ku- Tuş arasında satılmaktadır. Kılıç ba- lığı 40 kuruşa kadar düşmüştür. Ma- mafih Büyükada açıklarında canavar bulunması kılıç avma çıkan balıkçıla rı korkutmuştur. Bu yüzden bir iki gün sonra kılıç flatlerinin yükselece ği anlaşılmaktadır. Kuzu eti, birkaç gün içinde pahalı laşmıştır. Asmaaltı kasaplarında ki- losu 35 kuruşa satılan kuzu eti, son günlerde 45 kuruşa kadar çıkmıştır. Alikadarların söylediğine göre, bu- günlerde Trakyadan az miktarda ku- zu gelmektedir. Sebebi de Yunanis tana ihracat yapılmasıdır. Eskişehir Lüle taşı sanayicilerini himaye Eskişehirde, geçen yıl 694 sandık Yüle ta; ihsal edilmiştir. Eskişehir- de Lüle taşı üzerine iş yapanlar, bu malların eskisi kadar revaç bulma - dıklarmdan şikâyet etmektedirler, Al dığımız malümata göre, İktisat Ve - kâleti küçük s:#'atlar şubesi, Eski - gehir lüle taşından muhtelif işler ya- yan san'atkârların himayesi içim tet- kikler yapmaktadır Eskişehir taşlarından en ziyade a- gızlık, tesbih yapılmaktadır. Son za- manlarda kadmlarm yakalarma ta- kılmak üzere lüle taşmdan papatya çiçeğine benzer zinet eşyası da yapıl- maktadır. Fakat bunların daha ziya- de sürümü için, bu itibarile daha ince işlenmiş bir hale gelmesi lâzımdır, bu İşle uğraşan san'atkâr- lar büyük şehirlerin moda cereyanla- rın: bilemedikleri için, bu gibi eş; karşı olan talepler hakkında bir fi leri yoktur. Bu gibi eşyanm fazla sü- rüm temin etmemesindeki bir sebep, bu işlerin kaba olarak yapılmasın dan ileri gelmektedir. Meselâ lüle taş ları pek kaba ve basit bir tarzda yon tularak ağızlık haline getirilmektedir. Iktisat vekâleti şubesi, memleketimizdeki elişlerinin ve küçük sanatkârların de himayesi- pi düşündüğü bir sırada, Eskişehir lüle taşı istihsalâtı da inkişafına iyet verecektir. Yapılacak ri de bu gibi san'atkârlarm daha güzel iş yapmaları için, bunla- ra nümuneler vermek ve piyasa ta-| lepleri hakkında etmektir. fikirlerini tenvir küçük san'stler| Istanbul buğday piyasasında geçen haftaya nazaran bir değişiklik görül taemiştir, Un talebinin devam etmesi fiatleri sabit tutmaktadır. rt buğ- day fiatlerinde biraz yükseklik kay» dedilmiştir. Son fiatler şunlardır: Son hafta Beyazlar 6.5 - 6,75 Kızılcalar 6 - 6,25 Sertler 8 - 662 Ege mıntakasmda #on günlerde ya gan yağmurların yeni mahsulün id- rakini geciktireceği keyfiyeti buğday fiatlerinde 5 p bir yükselişe a8 bep olmuştur. kadar sağlam görünmektedir. Son fiatler: Son hafta Uşak yumuşak 6 Uşak sert 6375 Mersin mıntakasında buğday fiat- leri hafif surette düşmekte devam et- mektedir. Bu düşüklüğün yeni mahsü lün idrakine kadar devam (edeceği tahmin edilmektedir. Yeni rekolte- nin çok bereketli olacağınm bu du- ruma sebep olduğu bildirilmektedir. Son hafta Adanada Mersinde 4,75 Elâzizde 4,125 Samsun mmtakssında buğday pi - yasasmda kayda değer bir değişiklik bildirilmemiştir. Mntakadaki son fi- atler şunlardır: Kastamoni birinci 7,75 kuruş Kas- tamoni ikinci 7,25 kuruş Amasyada birinci sert 7 «7,50 kuruş Çorumda 1,87 -5 7410 kuruş rinde bir değişiklik Piatler şöyledir: Beyaz buğday 5 - 5.50 kuruş Kır- mizi buğday 4 - 4,50 kuruş Dış piyasalarda : Dünya buğt hakkında veril lâsa olunabili görülmemiştir. ilkbahar buğdayı ç inde gelişmekte bu- lunmuştur. Rusyada yağmurlar bolca ve $i- caklık vaziyeti mahsule yarayacak derecededir. Balkanlarda fazla yağmurlara ih- tiyaç vardır, Avusturalyada bazı bölgelerde ku- raklıktan zarar görülmektedir. Arjantinde toprağa atılan tohum- lar iyi şerait İçinde inkişaf etmek- tedir, Italyada yerli mahsul kollektif ktü me merkezleri tarafından doğrudan İdoğruya Ziraat Bakanlığına ve mez- kür daire tarafından da değirmenle- re verilmekte olduğundan piyasada hiçbir hareket kaydedilmiyor. Yeni mahsul hakkındaki ihtimal: lere gelince : Şimali Italyada yağan yağmurların fazlalığından ve Cenup- ta ise kuraklıktan şikâyet olunuyor. Sicilyada kuraklık zarar vermeğe başlamıştır. Arpa piyasası Istanbul arpa piyasası durgundur. Son hafta içinde İzmir içni yapılan birkaç satıştan dolayı fiatlerde 5 pa- iyasa bir dereceye | tra 6,25 - 6,50 kuruş Sivasta 7 -| Kars mıntakasında buğday flatle -| Buğday, arpa ve mısır Mersin mıntakasında buğday fiatleri hafif surette düşmektedir ra kadar bir yükseklik görülmüş ise de ihracat bakımından bir hareket olmamıştır. Fiatler :Son hafta dört da gevgekliğini muhafaza arpa piyasası etmektedir. rak dört kuruştur. Mersin mıntakasında, Çukurova da yeni arpa mahsulü idrak edilmiş- tir. Mıntakanın son fiat durumu şöy- ledir Mersinde 3,25 Adanada 2,82 Samsun mıntakasında arpa piya- sasında kayda değecek bir hareket görülmemiştir. Mtakanm son fiat- leri ise şu suretle bildirilmektedir: Samsunda 4,25 - 4375 Çorumda 4,50 - 4,80 Sivasta 6 Ineboluda 5,50 Kars mmtakasında arpa fiatlerin - İde hafif bir düşüklük kaydedilerek son fiatlerin 150 - 2 kuruş olduğu bildirilmektedir. DIŞ PIYASALARDA Italyada arpa flati seviyeleri aşa- gıda yazıldığı gibi bildirilmektedir. Yerli kentalı 95 - 100 liret Yaban- cı kentalı 88 - 91 liret Mısır fiatleri Istanbul mısır fi inde son haf- ta içinde yeniden on para kadar bir yükseklik görülmüştür. Karadeniz havalisinden talepler devam temekte- dir, Samsun mıntakasında misir fiat- leri eski durumunu muhafaza etmek- tedir, Son fiat durumu şu suretledir; Samsunda 5362 - 5,50 kuruş Trab- zonda 5,15 kuruş Orduda $ DIŞ PIYASALARDA Arsıulusal piyasalarda yakın tes- timler İçinmısir fiatlerinin sağlam ve talep devamlı olduğundan yükselme» ge temayülü olduğu bildirilmektedir. ileride teslim fiatlerinde İse ayni is tidat görülmüyor ve yakın teslim fi- atlerile mevcut olan tefavüt gittikçe büyümektedir. | Avrupa kıt'ası talepte devam etti- gi cihetle Arjantin ve diğer ihracat- memleketlerin mutedil olan satış- arı kolaylıkla alter bulabilmektedir. Arjantin yağan fazla yağmurların mahsulü geciktirdiği b Plata malı Şimali Amerikada ka lite Itibarile gikâyetçi mucip olan yer li mala rekabet edebilecek fiatlerle piyasaya arzedilmektedir. Fındıklar Alman talepleri piyasayı canlandırdı Istanbul fındık piyasası son hafta içinde Almanyadan gelen talepler gelen taleplerin karşılanarak satiş - larm yapıldığı bildirilmektedir. Son fiatlar şöyledir: İç 44, kabuklu 25 ku ruştur, Samsun mmtakasında: son günler- de fındık talepleri | çoğalmış ise de daha fazla fiat temin etmek maks dile arzda istiğna gösterildiği bil mektedir. Mıntaka fındık piyasa» |Son fiatler geçen haftanm ayni ola-| üzerine canlanmıştır. Şimdiye kadar | BORSA - PİYASA 18 MAYIS PAZARTESİ Para Borsası Alış Batış 526 122.50 Sterini 623.— 1 Dolar 122,50 20 Fransız frangı iile 20 Belçika frangi 20 Drahmi 20 İsviçre #r. 20 Çek kuron 20 Le Liret vesikalı Florin Avusturya şilin Marie Ziori Pengo Lera Yen İsveç kuronu Altın Banknot Çekler Çekoslovak Avusturya Mark İsveç kuronu İspanya pezeta Iş Bank yg 1 Mü, Kapon kesik 85. i Mümine Aandola 94 60 50100 Sirketihayriye Tramvay ı Bomonti Nektar Kupon kesik Terkos 2 Aslan Çimento Merkez Bankası Kupon kesik Osmanlı Bankası 2 Sark Merken Eczanesi İstikrazlar Türk Borcu I Kupon kesik u 20,90 ie 9450 vasi 96.50 95,50 İp » dahili Kuopa kesik Ergani A BC, e Irzürum İ Kupon kesik e Misir Tahvilleri 1886 4 1903 İL K. kesik 1913 UI K, kesik — ——— larında fiatlarda yükselme temayülü görüldüğü o kaydedilmektedir. Son fistlar; Giresunda: Tombul iç fop 45 ku - vri iç fop 44 kuruştur. rduda: Tombul iç 41,50 - 44, Ka- buklu tombul 20 - 21, Kabuklu sivri 18 - 19 kuruştur. Fatsada: Tombul iç 39,50 - 39.50; Tombul kabuklu 15,58 kuruştur. Dış piyasalarda: Hamburg fındık piyasasi son hafta içinde iyi bir in- kişaf göstermiştir. Fiatlarda yük- seklik kaydedilmiştir. Bu yüksekli- ğin bir hayli işler yapılmış olmasın- dan ileri geldiği bildirilmektedir. Türk ve Alman tüccarları arasında biltül yapılan İşlerin miktarı 200 - 300 ton arasında olduğu tahmin €- dilmektedir. | Piyasanın sağlamlaşmasma 1936 rekoltesi hakkında alman bazi aberlerin de tesir yaptığı zanno- lunmaktadır. Bu haberlefe göre ye- ai yıl rekoltesi hava vaziyetinden bazı zararlar görmüştür. Bu haber- lerin tahakkuku ve bir de mübayaa ilgisinin devamı halinde fiatlarn İbir miktar daha yükseleceği umul- İ maktadır. Son fiatlar iç fındıklar İiçin 47 Tiradır. mzasiyle: “Henüz gencim. Hem çok genç. Benden tiç yaş büyük bir genç er- kekle tanıştım. Onu çok seviyorum. ve onukla evlenmek istiyorum. Fa - kat benim sevdi kadar onun da beni sevip sevmediğini bilmiyorum. Bunu nasıl öğrenebilirim? Bu gençle hiç istikbalden bahset- mediniz mi? $ rini, hislerini i şimdiye kadar madıysa, ona İz bu meseleyi açınız, ve iu , hayat, evlenme, bir yuva kurma hakkımdaki fikirlerini sorunuz. Eğer sizi seviyor- sa, bunu söyliyeceğine emin olabi - lirsiniz, * Kaçmak istiyorum İzmirden Kararsız imzasiyle; “18 yaşında iken ailem, sevmedi- ğim bir erkekle beni evlendirdi. A- yadan sekiz sene geçti. Onu hâlâ se- vemedim, Çocuğumuz da olmadı. Bundan altı ay kadar evvel benden bir yaş küçük bir gençle tanıştık. O- nunla çıldırasıya sevişiyoruz. O, ko- camı bırakarak kendisiyle beraber kaçmamı teklif ediyor. Ben tereddüt ediyorum. Bunun kameni mahzurla- Fakat bütün ben- yapmamı eraredi- karar veremiyorum. Ne dersiniz? Cemiyet icinde yaşıyanlara hâkim olması lâzımgelen tıktır. Hislerinize mahküm olmayı» nız. Sizin daha ziyade mantıkla ha-| reket eden bir Okadın olduğunuza hükmediyoruz. Mektuplarınızdan bu anlaşılıyor. Gene aklmızla hareket niz. Sekiz senelik evlilik hayatı, size muhabbet denilen şeyi vermemiş ise bile, sükün ve alışkınlık vermiş- tir. Yuvanızı bozmaymız. Hem bu genç, belki bir müddet sonra sizden bıkar? O zaman ne yaparsmız? Ka- rarmızı vermeden evvel bize yazdığı- nıza İyi ettiniz. Eğer mantığmızı ve bizi dinlerseniz, o genci unutu - nuz, sevginizi kocanıza çeviriniz. En fena erkeğin bile iyi tarafları, sevi « lecek tarafları vardır. Kocanızın bu taraflarını görmeye çalışınız. » İki talisiz Şişliden Perihan ve Güzin imzala- riyle: “Biz iki arkadaşız. Birimiz 20, bi- rimiz 21 yaşındayız. Birçok gençler- le tanıştık, Onlarla gezdik, sinema- ya gittik, bazan grup halinde piknik- ler de yaptık. Fakat bu gençlerden hiçbirisi bizimle ciddi olarak meşgul | olmuyor, hepsi de sadece eğlenmek niyetinde, Halbuki bizim arzumuz mes'ut birer yuva kurmaktır. Niçin bu kadar talihsisizP,, Küçük bayanlar, erkekler, hoppa ilüp eğlendikleri kimseler- le evlenmeği düşünmezler, bunda pek haklıdırlar, Çünkü evlenmek, bir yuva kurmak, ciddi ve istikbeli bağlıyan bir hadisedir. Daha vakur, hareketlerinize ve kendinize daha hâ- isten ziyade man (kim olunuz. Daha ciddi olunuz. O za“ man belki... * Beni unuttu, ne yapayım ? Kadıköyünden D. K. imzasiyle: “Dört aydır şiyoruz. Aramızdaki bu. münasebet hiçbir menfaate bağlı değil Hatid ne ben onun ailevi vasiyetini ne de o benimkini biliyor. Bütün manasi, le tam bir anlaşma neticesi bir m nasebet, Iki haftadır onu görmüyo- rum. Bir defa kendisine telefon ef- tim, kısaca “Siz misiniz? Ne istiyor- sunuz,, diye soğuk, Wikayt ve resmi İ bir cevap verdi. Ben de telefonu ka- padım, Artık onu unutayım ini, yok» sa arıyayım mı, dersiniz?,, Size bu kadar sarahatle münasebe- ti kesmek istediğini söyledikten son- ra ve bir daha da arumadığına göre yegine yapılacak gey bu meseleye bir nihayet vermektir. » Genç yaşta kolay aldatılır Ankaradan Altınok imzasile ; Bundan iki sene evvel, 15 yaşımda iken bir genç beni bin türlü temin- lerle kendine bağladı ve sonra res- mer nişanlandık. Aradan bir müddet garilim vatani borcunu üzere başka yere gitti. Bir dki ay, haftada üç mektubunu aldığım hal de hiç bir sebep yokken mektuplar kesildi. Dört ay hiç, muhabere et- İmedik, nihayet adam bir gün gönder- İdiği bir mektupta hiç bir sebep gös- termeden nişan göndereceğini ve benden de geri istediğini bildiriyor- du, Ben bu mektubu almca hayret- ler içinde şaşırdım kaldım. Evlene- ceğimize tamamiyle emin o olduğum İiçin aramızda telifi kabul etmez hadise oldu. Bu vaziyet karşısında ne yapayım 9 geçince ri- ifa etmek Ahlfksiz bir. idamm sözlerine al- İ aanimişeyntz “Yayımı KOŞU oldu - bir zamanda sizi ilatmış olan bü'a- dama kanun cezasını verir. Bunun için mahkemeye muracast etmeniz lâzımdır. Fakat bunu siz yapamaz - sz. Çünkü henüz 17 yaşındasınız ve reşit değilsiniz. Bunu #izin veliniz düşünmelidir. Yalnız, velinizin hab: ri olmadan bu işi yaptı iseniz, en bii yük kabahat sizdedir. Buraya kadar söylediklerimiz işin kanuni cephesi, bir de bunun insani tarafı var. Maalesef insanlar biribir- lerini aldatırlar, Siz de aldanmışsı - nız. Dünyada muhtelif O sahalarda her an milyonlarca insan (aldanıp durmaktadır. Eğer, bu adamla mü - nasebetiniz bu kadarla kaldı ve bir akibeti olmadı İse, onu ve bu hâdi- seyi unutunuz. Yalnız istikbalde ata” cağınız adımlar için bu size bir der$ olsun. İşte size iki yol Bu yollardan bi” risinl seçmek size aittir. Mahkeme yolu, birçok dedikodu" lara yol açabilir, Müdafsa etmek i8 tediğiniz şeyi, dillere düşürerek da” ha fazla kaybetmek ihtimali vardı”. Yukarıda da söylediğim gibi, inse: lar ekseriya fenadır.. Düşene güler” ler, mama No. 26 Âdemle Havva Bu sefer pansiyonda yalnızdım. Ve Hayal çok memnun oldu. Öyle anlıyorum ki, Hayal kıskanç- lığını sezdirmek istemiyor. Şimdiye kadar aramızda böyle bir münakaşa bile geçmedi.Onun iki defa en zayıf zamanmı bulabildim. Bu zamanlarda bana hissettirdiği korkusu gururu nun incinmesi idi. Şüphe etmiyorum ki, bu narin mahlükun gururu en kü- çük bir iâübalilikten bile müteessir 0- lacaktır., Bunu bildiğim için hattâ onun ol- madığı zamanlarda bile kadmlara karşı sağır ve kör kalmayı tercih edi yorum. Hiçbir Kadınm sevgisi Hayalin yük sek aşkına değişilmez. * Derslere başladık, Artık tatbikat devresine giriyoruz. Pek uzak olmıyan kömür madenlerin de tetkikler yapıyoruz. Bu meslekte de muhtelif şubeler var, Fakat benim hiçbirine ayrı bir düşkünlüğüm yok. Bunun için çok iyi bir insan olan direktör: — Sen idareci olacaksın! Diyor, Hakkı var, Ben çalışmaktan ziyade çalıştırmayı seviyorum. Bunun için işten anlamak lâzım. Fakat kontrol edecek kadar. Hayal artık mükemmel bir res sam oldu. Şimdi fotoğrafa da merak sardı. Kuvvetli bir makinesi var. Artist ruh lu kadın, öyle nefis pozlar buluyor ki! Her pazar orman gezintisi yapıyo. Tuz. O Brükselde bir arkadaş buldu. Gittiği terzi mektebinin müdiresi. İ Yaşlı, sevimli, çok terbiyeli bir kadın. Madam Lafit, Büyük babası Fransız. mış. Ihtilâlde Belçikaya kaçmış. daha da dönmemiş. Kralcr olacak. Çok kibar bir kadm olan Madam Lâfit bizi evlâdı gibi sevmeğe başla- dı. Bir tek oğlu harpte öldüğü için ev lât acısı kadımcağızı harap etmiş. A- vunmak için terzihane açmış. Hayal onu bir ruh gibi zaptedince belki yarı kederini unuttu. Yaşlı olmasına rağmen dinç bir ka dm olan Madam Lâfit te bizim dağ gerintilerimize geliyor. Bir gün Hayale takıldım: da çeyrek asır mesafe var. Almadı: — Genç arkadaşlarım olsun mu is- tiyorsun. — O maksatla söylemedim. Nasıl | anlağıyorsur'uz bilmem! — Hayatlarının çerçevesine girmiş olan gençler için kadm olsun erkek | olsun en iyi arkadaş tecrübeli, hı İarkadaşlardır. Meşhur söz temsilini bilmez misin ?Gençler bilse,ihtiyarlar yapabilse derler. Madam Lafit benim için bir define. Çünkü hayatta ancak | tecrlibe ile, yaştmakla * öğrenilebile - İcek şeyleri ondan öğreniyorum. Te - menni ederim ki, senin de böyle bir er kek dostun olsun. Gülmemeye çalışarak mırıldan - Bir| ârm. — Teşekkiir ederim. Dikkat ediyorum, Hayal dalma ya- mın İki, üç misli insanlarla ahbap. Enstitüde bir resim hocası var. Belki yetmişlik. Onunla öyle ahbap ki! O göz ve kafa mütemadiyen işliyor Neler düşünüyor, Nelere kıymet ve - riyor. Muhakkak ki, hislerile yaşıyan bir kadın değil, * Mektep arkadaşlarımdan bir Rus var. Canlı bir delikanlı. Hükümet he- — Öyle arkadaş buldun ki, aramız sabma madencilik öğreniyor. Bunun için paradan yana sıkmtısı var. Buna rağmen Llege'in girip çıkmadık yeri ni bırakmamışIçmediği için yok.Gün dizleri bile yarı ayık dolaşıyor. Ze- ki, ateş gibi, yakışıklı da. Bir zaman sarışın bir kızla dolaştı. Sonra min - yon bir esmer güzeli ile beraber gör- dük. Fakat Aleksandrın numaraları İ biribirini takip etti, Son defa yaşlı bir kadınla görünmeğe başladı. İ Arkadaşlar takıldılar: — Aleksandrm annesi Moskova » dan geldi. Artık uslandı. | O kızıyor. Gülüyor; — Artık uslandım? Annem geldi! | Diye alaycıları da şaşırtıyordu. Bir gün onların hücumundan kaçe- rak bana geldi: . — Ne yapayım, dedi, Kadında ps- ra var. Güzel, genç kızları bulmasını ben de bilirim ama onlar çorap İster, elbise ister, iskarpin ister, masraf İs- terler, Ve artık adamakıllı açılmıştı. Ne samimi çocuk. — Aşkta din, milliyet olmadığı gi- bi yaş farkı da yoktur, Yeter Ki iki! taraf biribirini anlasın. Bu kadın kırk yedi yaşında. Fakat çok sağlam Kimsesi yok. Ve sonra zengin de.On dan evvel 18 yaşında Belçikalı bir kızla sevişmiştim, Fakir bir kız. Ona; bir faydam olmadığı için çok üzülü- yordum. İnsan pratik olmalı. Alis çak güzel bir kız. Biraz paralı bir ar- kadaş kaçırmamalı onu.. Öyle minyon öyle cana yakm kızdır Aleksandrım bahsettiği ka birkaç kere yanımda görmüştüm. Dediği gi- bi çok şirin bir kızdı. Artık kime na- *İp olacak bilmem! O gün şehir kütliphanesine uğra - | mıştım. Eve geç geldiğim zaman Ma- | dam salonda beni iki misafirin bekle- diğini haber verdi. Merakla başımı içeri uzattım. Hayret, Bizim Aleksandr ve yanmda Alis dediği o esmer güzeli kız. Beni görünce yanıma geldi: — Buradan geçiyorduk. Sana bir bonsuvar demeyi düşündüm. — Teşekktir ederim . — Hem sana Alisi de tanıtayım. O daha söylerken genç kız bana eli ni uzatıyordu. Yakmdan daha şirin, Öyle can alıcı bakışları var ki! Fakat bir anda gözümün Hayalin başt dikildi: Buz kesilen elimi geri çekerken ke- keledim: pe Çok memnun oldum görüştüğü. önüne Aleksandr gülerek yüzüme bakıy0” Adeta: — İşte sana lâyik bu eğlence! Diyordu. Fakat o kadar bozulmuştum ki, 69 lara; — Oturunuz! Bile diyemiyordum, Ey sehibi m1 dam misafirlerimi ağırlamak ici” bana yafdım etmek gayretini sö terdi, dım etmek gayreti gösterdi. Hazırladığı hikörleri getirmişti Iki yıldır pansiyona hiç misafi! yi gelmediği için kadmcağız & nim hesebımg ev sahipliği yapy0” du. Aleksandr gevezetiğe başlamıst” e Eğer bu akşam Havalin buraya mesi ihtimali olsa deli olacağını" Teket yarın akşam gelecek. ze! Ev sahibi madam kendi yapt söyliyerek ballandırdığı likör seri ni masanm üstüne bırakınca A, sandrm İşi bitti, Sevimli çocuk cl İlifsizee ikinci defa kadehleri yaf İ doldurduğu zaman beni tebrik edi Şanal delikanlı dostum. nazik bir ev sahibin var. da: TArkası ver! IB AB. SP: EŞ g

Bu sayıdan diğer sayfalar: